VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie
Národnej rady Slovenskej republiky Číslo: UV – 36360/2011
561
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z ... 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
___________________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Iveta Radičová
predsedníčka vlády
Slovenskej republiky
Bratislava, november 2011
VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Za bezchybnosť:
za predkladateľa:
Ing. Alena Nemcová ...........................................
riaditeľka odboru rozpočtovej regulácie MF SR
za sekciu vládnej legislatívy ÚV SR:
JUDr. Katarína Gališinová...................................
zamestnanec SVL ÚV SR
generálny riaditeľ SVL ÚV SR:
JUDr.Peter Rohaľ .................................................
Materiál na rokovanie
Národnej rady Slovenskej republiky Číslo: UV – 36360/2011
561
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z ... 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
___________________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Iveta Radičová
predsedníčka vlády
Slovenskej republiky
Bratislava, november 2011