NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V. volebné obdobie
Číslo: CRD-3142/2011
674
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 19. októbra 2011
k vládnemu návrhu zákona o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmenea doplnení niektorých zákonov (tlač 456)
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného vládneho návrhu zákona v druhom a treťom čítaní
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmenea doplnení niektorých zákonov, v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Pavol H r u š o v s k ý v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Martin P o l i a č i k v. r.
Vladimír M a t e j i č k a v. r.