z 19. októbra 2011
o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1Predmet zákona
Tento zákon upravuje
a) podmienky obchodovania s výrobkami obranného priemyslu,
b) podmienky sprostredkovateľskej činnosti pri obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu,
c) transfer výrobkov obranného priemyslu,
d) kontrolu zahraničnoobchodnej činnosti s výrobkami obranného priemyslu a
e) pôsobnosť orgánov štátnej správy pri obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu.
§ 2Základné ustanovenia
(1) Na účely tohto zákona sa rozumie
a) obchodovaním s výrobkami obranného priemyslu predaj alebo kúpa výrobkov obranného priemyslu, zahraničnoobchodná činnosť s výrobkami obranného priemyslu, sprostredkovateľská činnosť s výrobkami obranného priemyslu a predzmluvné1) alebo zmluvné vzťahy súvisiace s obchodovaním s výrobkami obranného priemyslu,
b) sprostredkovateľskou činnosťou s výrobkami obranného priemyslu činnosť sprostredkovateľa, ktorá smeruje k tomu, aby záujemca mal možnosť uzavrieť s treťou osobou zmluvu, ktorej predmetom je výroba, nadobudnutie alebo predaj výrobkov
1) § 289 Obchodného zákonníka.
2
obranného priemyslu vrátane činností a služieb umožňujúcich výrobu, nadobudnutie alebo predaj výrobkov obranného priemyslu,
c) zahraničnoobchodnou činnosťou s výrobkami obranného priemyslu dovoz, vývoz, kúpa alebo predaj výrobkov obranného priemyslu mimo územia Slovenskej republiky bez tranzitu cez územie Slovenskej republiky držiteľom povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu,
d) transferom výrobku obranného priemyslu preprava výrobku obranného priemyslu od dodávateľa v jednom členskom štáte Európskej únie k prijímateľovi v inom členskom štáte Európskej únie,
e) presunom tranzit výrobku obranného priemyslu cez územie jedného členského štátu Európskej únie alebo viacero členských štátov Európskej únie, z ktorého výrobok obranného priemyslu nepochádza a na územie ktorého tento výrobok nesmeruje,
f) transferovou licenciou povolenie, ktoré udeľuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva“) dodávateľovi so sídlom alebo bydliskom na území členského štátu Európskej únie, ktorý je zodpovedný za transfer výrobku obranného priemyslu prijímateľovi v inom členskom štáte Európskej únie, zodpovednému za prijatie transferu výrobku obranného priemyslu,
g) vývoznou licenciou povolenie na vývoz výrobkov obranného priemyslu pre fyzickú osobu alebo právnickú osobu mimo územia členských štátov Európskej únie,
h) dovoznou licenciou povolenie na dovoz výrobkov obranného priemyslu pre fyzickú osobu alebo právnickú osobu z územia mimo členských štátov Európskej únie.
(2) Na účely tohto zákona sa ďalej rozumie:
a) dodávateľom fyzická osoba alebo právnická osoba so sídlom alebo bydliskom na území členského štátu Európskej únie, ktorá je zodpovedná za transfer výrobku obranného priemyslu,
b) prijímateľom fyzická osoba alebo právnická osoba so sídlom alebo bydliskom na území členského štátu Európskej únie, ktorá je zodpovedná za prijatie transferu výrobku obranného priemyslu,
§ 3Výrobok obranného priemyslu
Výrobkom obranného priemyslu sú
a)výrobky, ich funkčné súčasti, príslušenstvo a náhradné diely, ktoré vzhľadom na svoje charakteristické technické a konštrukčné vlastnosti osobitne určené na používanie v ozbrojených silách, v ozbrojených bezpečnostných zboroch, iných ozbrojených zboroch a ktoré sa používajú pri zabezpečovaní úloh obrany a bezpečnosti štátu,
b)stroje, zariadenia a investičné celky vyrobené, upravené, vybavené alebo skonštruované osobitne na vojenské účely, najmä pre vývoj, výrobu, kontrolu, dekompletáciu, likvidáciu a skúšanie ďalších výrobkov, ich súčastí a náhradných dielov uvedených v písmene a),
c)služby poskytované alebo prijímané v súvislosti s výrobkami obranného priemyslu uvedených v písmenách a) a b) (ďalej len „produkt“), najmä vykonávanie opráv, úprav, skladovanie a preprava výrobkov, ako aj poskytovanie informácií, vysielanie odborníkov na účely výskumu, vývoja, konštrukcie, výroby, úprav, opráv, údržby, dekompletácie, likvidácie, použitia a ovládania výrobkov obranného priemyslu s výnimkou tých, ktoré podliehajú osobitnému režimu2).
2) Zákon č. 39/2011 Z. z. o položkách s dvojakým použitím a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
3
§ 4
Výrobca výrobkov obranného priemyslu
Výrobcom výrobkov obranného priemyslu je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom živnostenského oprávnenia3) na výrobu výrobkov obranného priemyslu.
DRUHÁ ČASŤPODMIENKY OBCHODOVANIA S VÝROBKAMI OBRANNÉHO PRIEMYSLU
§ 5
Obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu a sprostredkovateľská činnosť
(1) Obchodovať s výrobkami obranného priemyslu a vykonávať sprostredkovateľskú činnosť môže fyzická osoba4) alebo právnická osoba, ktorej bolo vydané povolenie na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu (ďalej len „povolenie na obchodovanie“) a povolenie na sprostredkovateľskú činnosť s výrobkami obranného priemyslu (ďalej len „povolenie na sprostredkovateľskú činnosť“) a ktorá má
a) u právnickej osoby
1. ak táto nie je výrobcom výrobkov obranného priemyslu, základné imanie najmenej v sume 166 000 eur, ktoré musí tvoriť viac ako 51 % vkladov pochádzajúcich od tuzemských osôb,
2. štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu a zodpovedný zástupca dosiahli vek najmenej 25 rokov, majú trvalý pobyt4) alebo dlhodobý pobyt5) na území Slovenskej republiky a sú spôsobilí na právne úkony, bezúhonní a spoľahliví a
b) u fyzickej osoby
1. ak táto nie je výrobcom výrobkov obranného priemyslu, základné imanie najmenej v sume 166 000 eur a
2. dosiahla vek najmenej 25 rokov, trvalý pobyt4) alebo dlhodobý pobyt5) na území Slovenskej republiky a je spôsobilá na právne úkony, bezúhonná a spoľahlivá.
(2) Povolenie na obchodovanie a povolenie na sprostredkovateľskú činnosť vydáva ministerstvo hospodárstva po vyjadrení Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“), Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zahraničných vecí“), Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“), Národného bezpečnostného úradu a Slovenskej informačnej služby6).
(3) Splnenie podmienok podľa odseku 1 je žiadateľ o povolenie na obchodovanie a povolenie na sprostredkovateľskú činnosť (ďalej len „žiadateľ“) povinný preukázať ministerstvu hospodárstva pri podaní žiadosti. Základné imanie sa preukazuje predložením výpisu z obchodného registra, bezúhonnosť sa preukazuje predložením výpisu z registra trestov. Ak dôjde po vydaní povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť k zmenám v skutočnostiach podľa § 6 odseku 1 písm. a) d) a f), ktoré boli uvedené v žiadosti, žiadateľ je povinný tieto zmeny oznámiť ministerstvu hospodárstva do 30 dní od ich vzniku. Ministerstvo hospodárstva opraví rozhodnutie o vydaní povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť podľa osobitného predpisu7).
3) Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
4) Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
5) Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.
7) § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
4
(4) Orgány podľa odseku 3 a Slovenská informačná služba sa k žiadosti písomne vyjadria v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti ministerstva hospodárstva a svoje vyjadrenie náležite odôvodnia. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadria alebo ak svoje záporné vyjadrenie neodôvodnia, sa za to, že s vydaním povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť súhlasia.
§ 6Žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť
(1) Písomná žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť obsahuje
a)názov, sídlo, miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu,
b)meno, priezvisko, miesto podnikania, adresu trvalého pobytu alebo adresu prechodného pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
c)identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo žiadateľa, pri fyzickej osobe rodné číslo,
d)adresy prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo trvalým pobytom žiadateľa,
e)predmet podnikania žiadateľa,
f)obchodný názov, špecifikáciu výrobkov obranného priemyslu a spôsob obchodovania podľa § 2 ods. 1 písm. a),
g)navrhovanú dobu platnosti povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť.
(2) Žiadateľ k žiadosti priloží:
a)výpis z obchodného registra alebo obdobného registra nie starší ako tri mesiace,
b)doklad o splnení podmienok uvedených v § 5 ods. 1,
c)výpis z registra trestov člena štatutárneho orgánu, prokuristu, členov dozorných orgánov a zodpovedného zástupcu nie starší ako tri mesiace,
d)doklad o vysokoškolskom vzdelaní zodpovedného zástupcu podľa § 8 ods. 2,
e)účtovnú závierku za predchádzajúce účtovné obdobie overenú audítorom alebo informatívnu účtovnú závierku, pričom doba odo dňa podania žiadosti o povolenie na obchodovanie a povolenie na sprostredkovateľskú činnosť do dňa, ku ktorému sa riadna účtovná závierka zostavuje, nesmie byť dlhšia ako dva mesiace,
f)potvrdenie žiadateľa, že nie je vo vyrovnacom, konkurznom alebo v reštrukturalizačnom konaní8),
g)vyhlásenie, že žiadateľ umožní vykonávanie kontroly na miestach a v objektoch, v ktorých sa nachádzajú výrobky obranného priemyslu, v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná9),
h)potvrdenie nie staršie ako tri mesiace, o tom, že žiadateľ nemá v Slovenskej republike evidované daňové nedoplatky ani colné nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
i)potvrdenie nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nie je dlžníkom poistného na sociálne poistenie, preddavku poistného na verejné zdravotné poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie10),
8) Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9) Napríklad Dohovor o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení (oznámenie č. 276/1997 Z. z.).
10) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5
j)úradne osvedčenú kópiu potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti žiadateľa11).
(3) Žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť sa predkladá v šiestich rovnopisoch.
§ 7
Osoba bezúhonná a spoľahlivá
(1) Za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, za ktorý jej bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody.
(2) Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
(3) Za spoľahlivú sa považuje osoba, ktorá nebola v posledných dvoch rokoch sankcionovaná za porušenie povinností podľa § 39 ods. 1 3 alebo § 40 ods. 1 3 alebo nebola štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu, alebo zodpovedným zástupcom právnickej alebo fyzickej osoby, ktorej bolo odňaté povolenie na obchodovanie a povolenie na sprostredkovateľskú činnosť alebo bola zrušená licencia podľa § 21 ods. 1 písm. a) a d).
§ 8
Zodpovedný zástupca
(1) Zodpovedným zástupcom žiadateľa sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorá zodpovedá za riadny výkon odbornej činnosti v oblasti obchodovania s výrobkami obranného priemyslu.
(2) Zodpovedný zástupca okrem splnenia podmienok uvedených v § 5 ods. 1 písm. a) bod 2 a písm. b) bod 2 musí mať ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.
(3) Zodpovedný zástupca môže vykonávať funkciu zodpovedného zástupcu len pre jedného žiadateľa.
(4) Zodpovedný zástupca musí byť v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom obdobnom vzťahu k žiadateľovi, nemôže byť členom dozornej rady žiadateľa.
(5) Ak zodpovedný zástupca prestane vykonávať svoju funkciu, musí ten, komu bolo udelené povolenie na obchodovanie a povolenie na sprostredkovateľskú činnosť najneskôr do 15 dní ustanoviť nového zodpovedného zástupcu a požiadať ministerstvo hospodárstva o vykonanie zmeny v povolení na obchodovanie a povolení na sprostredkovateľskú činnosť. V prípade nesplnenia tejto povinnosti ministerstvo hospodárstva povolenie na obchodovanie a povolenie na sprostredkovateľskú činnosť zruší.
(6) K osobe zodpovedného zástupcu si ministerstvo hospodárstva vyžiada vyjadrenie ministerstva vnútra.
11) § 50 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6
§ 9
Povolenie na obchodovanie a povolenie na sprostredkovateľskú činnosť
(1) Ministerstvo hospodárstva vydá povolenie na obchodovanie a povolenie na sprostredkovateľskú činnosť, ak vyjadrenia orgánov a Slovenskej informačnej služby podľa § 5 ods. 3 kladné a ak žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie a povolenie na sprostredkovateľskú činnosť spĺňa podmienky uvedené v § 6 ods. 1 a 2, do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti. Ak je vyjadrenie orgánov podľa § 5 ods. 3 záporné, ministerstvo hospodárstva povolenie na obchodovanie a povolenie na sprostredkovateľskú činnosť nevydá. Povolenie na obchodovanie a povolenie na sprostredkovateľskú činnosť vydá ministerstvo hospodárstva jedným rozhodnutím.
(2) Povolenie na obchodovanie a povolenie na sprostredkovateľskú činnosť obsahuje:
a)obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo žiadateľa o povolenie na obchodovanie a povolenie na sprostredkovateľskú činnosť, ak ide o právnickú osobu,
b)meno, priezvisko, rodné číslo, miesto podnikania, adresu trvalého pobytu alebo adresu prechodného pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
c)identifikačné číslo dodávateľa, pri fyzickej osobe rodné číslo,
d)predmet podnikania,
e)špecifikáciu výrobkov obranného priemyslu a spôsob obchodovania podľa § 2 ods. 1 písm. a),
f)meno a adresu zodpovedného zástupcu,
g)dobu platnosti povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť nie dlhšiu ako päť rokov,
h)ďalšie podmienky potrebné na vykonávanie obchodu s výrobkami obranného priemyslu.
(3) Držiteľ povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť môže výrobky obranného priemyslu doviezť pre potreby
a)obrany a bezpečnosti Slovenskej republiky,
b)tuzemského výskumu, vývoja, výroby a marketingu,
c)obchodovania so zahraničným užívateľom,
d)zberateľa znehodnotených výrobkov obranného priemyslu na účel zberateľskej činnosti, len ak je zbraňový systém znehodnotený podľa osobitného predpisu12).
(4) Držiteľ povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť je povinný
a)zdržať sa obchodovania s výrobkami obranného priemyslu, ak by obchodovanie viedlo k poškodeniu zahraničnopolitických, bezpečnostných alebo obchodných záujmov Slovenskej republiky,
b)predložiť ministerstvu hospodárstva výpis z obchodného registra do siedmich dní odo dňa zápisu predmetu podnikania do obchodného registra,
c)oznámiť ministerstvu hospodárstva predaj výrobkov obranného priemyslu najneskôr do 15 dní odo dňa predaja, to sa nevzťahuje na subdodávky výrobcov komponentov a agregátov ďalším výrobcom,
d)do piatich pracovných dní odo dňa zániku platnosti potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti túto skutočnosť oznámiť ministerstvu hospodárstva a zároveň oznámiť aj množstvo skladových zásob výrobkov obranného priemyslu.
12) Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7
(5) Držiteľ povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť môže obchodovať s výrobkami obranného priemyslu v rozsahu vydaného povolenia na obchodovanie odo dňa zápisu predmetu tejto činnosti do obchodného registra.
(6) Držiteľ povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť môže vyviezť výrobky obranného priemyslu získané
a)z prebytkov výrobkov obranného priemyslu ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a iných ozbrojených zborov Slovenskej republiky,
b)od tuzemského výrobcu výrobkov obranného priemyslu,
c)od držiteľa povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť podľa odseku 3 alebo od zberateľa znehodnotených výrobkov obranného priemyslu.
(7) Povolenie na obchodovanie a povolenie na sprostredkovateľskú činnosť je neprenosné, neprevoditeľné a nepodlieha exekučnému, konkurznému a dedičskému konaniu.
§ 10
Povinnosti držiteľa povolenia na sprostredkovateľskú činnosť
Držiteľ povolenia na sprostredkovateľskú činnosť je povinný
a)viesť najmenej počas piatich rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom došlo k sprostredkovaniu obchodu s výrobkami obranného priemyslu evidenciu, ktorá obsahuje údaje o druhu výrobkov obranného priemyslu, krajine pôvodu, krajine konečného použitia, predávajúcom a kupujúcom,
b)umožniť kontrolu podľa § 37,
c)informovať ministerstvo hospodárstva v lehotách a v rozsahu určenom v povolení na sprostredkovateľskú činnosť o počte a rozsahu sprostredkovateľských činností v danom období,
d)informovať ministerstvo hospodárstva o zmenách v údajoch uvedených v § 5 ods. 1 a § 9 ods. 2 do 15 dní od ich vzniku; v prípade zániku držiteľa povolenia na sprostredkovateľskú činnosť je tento povinný vrátiť povolenie na sprostredkovateľskú činnosť najneskôr do 30 dní odo dňa zániku,
e)zdržať sa sprostredkovateľskej činnosti s výrobkami obranného priemyslu, ak by viedla k poškodeniu zahraničnopolitických, bezpečnostných alebo obchodných záujmov Slovenskej republiky, medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky alebo k poškodzovaniu záujmov medzinárodných organizácií a inštitúcií, ktorých je Slovenská republika členom alebo ktoré Slovenská republika na základe mnohostranných a dvojstranných dohôd uznala.
§ 11
Zamietnutie žiadosti o vydanie povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť
Ministerstvo hospodárstva zamietne žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť, ak
a)nie splnené podmienky na vydanie povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť podľa § 5 až 8,
b)neuplynul jeden rok od vydania rozhodnutia o neudelení povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť alebo od zrušenia povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť, alebo
c)to vyžadujú zahraničnopolitické alebo bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky.
8
§ 12
Zánik a zrušenie povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť
(1) Povolenie na obchodovanie a povolenie na sprostredkovateľskú činnosť zaniká
a)uplynutím doby platnosti,
b)zánikom držiteľa povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť dňom podania žiadosti o výmaz z obchodného registra,
c)dňom úmrtia alebo vyhlásenia za mŕtveho,
d)dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu,
e)dňom právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, o zastavení konkurzu alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku,
f)oznámením o ukončení výkonu obchodovania s výrobkami obranného priemyslu,
g)dňom vykonania zápisu nového povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť udeleného rovnakej osobe do obchodného registra.
(2) Ministerstvo hospodárstva zruší povolenie na obchodovanie a povolenie na sprostredkovateľskú činnosť, ak
a)držiteľ povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť poškodil zahraničnopolitické alebo bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky,
b)bolo vydané na základe nepravdivých alebo neúplných údajov,
c)držiteľ povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť prestal spĺňať podmienky na udelenie povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť,
d)to vyžadujú zahraničnopolitické alebo bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky,
e)na držiteľa povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť bol vyhlásený konkurz, bolo povolené vyrovnanie alebo nútené vyrovnanie, alebo bolo vydané rozhodnutie súdu o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
f)držiteľ povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť porušuje podmienky určené v povolení na obchodovanie a povolení na sprostredkovateľskú činnosť alebo podmienky podľa tohto zákona,
g)držiteľovi povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť bolo zrušené alebo zaniklo potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti,
h)žiadateľ o to požiada.
(3) V rozhodnutí o zrušení povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť ministerstvo hospodárstva určí spôsob a lehotu pre naloženie s výrobkami obranného priemyslu predajom, darovaním alebo zneškodnením na náklady držiteľa povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť pod dohľadom orgánov uvedených v § 37.
(4) Výrobky obranného priemyslu môže držiteľ povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť predať alebo darovať iba osobe s povolením na obchodovanie a povolením na sprostredkovateľskú činnosť alebo výrobcovi výrobkov obranného priemyslu podľa § 4.
(5) Podanie rozkladu proti rozhodnutiu o zrušení povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť nemá odkladný účinok.
(6) Slovenská republika nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá vznikne zrušením rozhodnutia podľa odseku 2 písm. a) až c) a e) až g).
9
§ 13
Vrátenie povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť
Ak držiteľ povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť, ktorý vykonával podnikateľskú činnosť na základe povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť zanikne, je povinný vrátiť povolenie na obchodovanie a povolenie na sprostredkovateľskú činnosť ministerstvu hospodárstva do 30 dní odo dňa svojho zániku.
§ 14
Oznamovacia povinnosť
Ozbrojené sily, ozbrojené bezpečnostné zbory a iné ozbrojené zbory povinné oznámiť ministerstvu hospodárstva predaj výrobkov obranného priemyslu najneskôr do 15 dní odo dňa predaja; to sa nevzťahuje na subdodávky výrobcov komponentov a agregátov ďalším výrobcom.
TRETIA ČASŤPODMIENKY VYKONÁVANIA ZAHRANIČNOOBCHODNEJ ČINNOSTIS VÝROBKAMI OBRANNÉHO PRIEMYSLU
§ 15Licencie
(1) Držiteľ povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť môže vykonávať zahraničnoobchodnú činnosť s výrobkami obranného priemyslu len na základe, v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone a v rozhodnutí ministerstva hospodárstva ktoré môže byť vydané ako licencia na dovoz výrobkov obranného priemyslu (ďalej len „dovozná licencia“) alebo licencia na vývoz výrobkov obranného priemyslu (ďalej len „vývozná licencia“).
(2) Dovoznú licenciu a vývoznú licenciu udeľuje ministerstvo hospodárstva, ak ide o zahraničnoobchodnú činnosť dodávateľa so sídlom alebo bydliskom na území členského štátu Európskej únie mimo územia členských štátov Európskej únie.
(3) Dovozná licencia a vývozná licencia sa udeľuje na každý prípad zahraničnoobchodnej činnosti s výrobkami obranného priemyslu.
(4) Držiteľ dovoznej licencie, ktorý doviezol výrobky obranného priemyslu na územie Slovenskej republiky a neuskutočnil ich vývoz mimo územia členských štátov Európskej únie na základe udelenej vývoznej licencie z dôvodu skončenia jej platnosti, je povinný túto skutočnosť vrátane miesta uskladnenia a množstva výrobkov obranného priemyslu ohlásiť ministerstvu hospodárstva do 15 dní od skončenia platnosti vydanej licencie.
§ 16Žiadosť o udelenie licencie
(1) Písomnú žiadosť o udelenie dovoznej licencie alebo vývoznej licencie (ďalej len „žiadosť o udelenie licencie“) predkladá ministerstvu hospodárstva žiadateľ, ktorému bolo vydané povolenie na obchodovanie a povolenie na sprostredkovateľskú činnosť (ďalej len „žiadateľ o udelenie licencie“).
10
(2) Písomnú žiadosť o udelenie licencie žiadateľ o udelenie licencie predkladá
a)na základe zmluvy alebo potvrdenej objednávky na obchod s konkrétnou kategóriou a množstvom výrobkov obranného priemyslu,
b)ako účastník medzinárodnej verejnej súťaže na dovoz, vývoz a iné obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu mimo územia Slovenskej republiky po vyzvaní na predloženie ponuky v rámci verejnej obchodnej súťaže.
(3) Žiadosť o udelenie licencie obsahuje
a)obchodné meno a sídlo žiadateľa,
b)identifikačné číslo žiadateľa,
c)obchodné meno a sídlo alebo meno a miesto podnikania zahraničného zmluvného partnera,
d)číslo povolenia na vykonávanie obchodu s výrobkami obranného priemyslu,
e)podpoložku kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka13),
f)názov výrobku obranného priemyslu a zaradenie podľa zoznamu výrobkov obranného priemyslu a jeho množstvo,
g)navrhovanú dobu platnosti dovoznej licencie alebo vývoznej licencie, najviac na jeden rok, s možnosťou predĺženia na základe žiadosti žiadateľa,
h)názov štátu, z ktorého sa uskutočniť dovoz alebo do ktorého sa uskutočniť vývoz výrobkov obranného priemyslu alebo názvy štátov, v ktorých sa uskutočňuje kúpa a predaj výrobkov obranného priemyslu aj bez tranzitu cez územie Slovenskej republiky,
i)účel dovozu alebo vývozu, prípadne kúpy a predaja výrobkov obranného priemyslu v zahraničí bez jeho tranzitu cez územie Slovenskej republiky,
j)dohodnutú cenu14) za výrobky obranného priemyslu v eurách alebo v mene, v ktorej je obchod uzatvorený, prepočítanú na eurá,
k)názov a sídlo konečného užívateľa a meno, priezvisko a adresu členov jeho štatutárneho orgánu,
l)spôsob prepravy a vymedzenie prepravných trás, po ktorých sa vývoz výrobkov obranného priemyslu uskutočniť,
m)súhlas výrobcu alebo vlastníka výrobku obranného priemyslu.
(4) Prílohou žiadosti o udelenie licencie sú
a)doklady uvedené v odseku 2 písm. a) alebo písm. b),
b)pri vývoze výrobkov obranného priemyslu rovnopis dokladu o konečnom užívateľovi výrobkov obranného priemyslu potvrdenom príslušným orgánom štátu konečného užívateľa, ktorého platnosť nesmie presiahnuť šesť mesiacov od dátumu vydania dokladu a ktorý obsahuje
1.názov orgánu krajiny odberateľa výrobkov obranného priemyslu,
2.obchodné meno slovenského vývozcu, ktorého ústredný orgán odberateľa poveruje dodávkami výrobkov obranného priemyslu,
3.obchodné meno dovozcu do krajiny odberateľa, ktorý dodáva výrobky obranného priemyslu odberateľovi,
4.presnú špecifikáciu výrobkov obranného priemyslu,
5.antireexportnú doložku,
6.čitateľné meno a priezvisko zástupcu ústredného orgánu krajiny odberateľa a odtlačok pečiatky orgánu krajiny odberateľa,
c)pri reexporte výrobkov obranného priemyslu žiadosť o dovoznú licenciu súčasne so žiadosťou o vývoznú licenciu,
13) Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/1987 z 23. Júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 2, Ú. v. ES L 256, 7.9.1987) v platnom znení.
14) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
11
d)ďalšie doklady umožňujúce podrobné posúdenie daného prípadu, ak o to ministerstvo hospodárstva požiada,
e)vyhlásenie žiadateľa o dovoznú licenciu alebo vývoznú licenciu, že umožní vykonávanie kontrol na miestach a v objektoch, v ktorých sa nachádzajú výrobky obranného priemyslu v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná10),
f)súhlasné stanovisko ministerstva obrany alebo ministerstva vnútra pri vývoze výrobkov obranného priemyslu vyradených z ich evidencie a súhlasným stanoviskom ministerstva obrany alebo ministerstva vnútra pri dovoze výrobkov obranného priemyslu pre potreby obrany a bezpečnosti,
g)zmluva podľa odseku 2 písm. a),
h)úradne osvedčená kópia potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti žiadateľa12) o licenciu.
(5) Držiteľ dovoznej licencie alebo vývoznej licencie pre výrobky obranného priemyslu, prijaté z iného členského štátu Európskej únie na základe licencie, ktorej súčasťou boli vývozné obmedzenia, je povinný pri podaní žiadosti o licenciu písomne vyhlásiť, že rešpektoval podmienky týchto obmedzení, vrátane toho, že získal požadovaný súhlas členského štátu pôvodu, ak sa tento súhlas vyžaduje.
(6) Za rovnopis dokladu podľa odseku 4 písm. b) sa na účely tohto zákona považuje aj jeho rovnopis overený zastupiteľským úradom Slovenskej republiky.
§ 17
Udelenie dovoznej licencie a vývoznej licencie
(1) Ministerstvo hospodárstva rozhodne o žiadosti na udelenie licencie do 60 dní od doručenia žiadosti o udelenie licencie; o vyjadrenie k žiadosti ministerstvo hospodárstva požiada ministerstvo zahraničných vecí, ministerstvo vnútra, ministerstvo obrany, Slovenskú informačnú službu a Národný bezpečnostný úrad.
(2) Orgány uvedené v odseku 1 a Slovenská informačná služba povinní sa k žiadosti ministerstva hospodárstva vyjadriť do 30 dní odo dňa jej doručenia.
(3) Vyjadrenia orgánov uvedených v odseku 1 majú pre ministerstvo hospodárstva pri rozhodovaní o udelenie dovoznej licencie a vývoznej licencie odporúčajúci charakter okrem záporného vyjadrenia ministerstva zahraničných vecí k žiadosti o udelenie vývoznej licencie, ktoré je pre ministerstvo hospodárstva záväzné.
(4) Na základe písomnej žiadosti držiteľa dovoznej licencie alebo vývoznej licencie môže ministerstvo hospodárstva vydať rozhodnutie o predĺžení doby platnosti dovoznej licencie alebo vývoznej licencie najviac o dva roky alebo vydať rozhodnutie o zmene hodnoty výrobku obranného priemyslu. Ministerstvo hospodárstva pri rozhodovaní o predĺžení platnosti dovoznej licencie alebo vývoznej licencie postupuje podľa odsekov 1 až 3.
(5) Udelená dovozná licencia alebo vývozná licencia obsahuje
a)obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa,
b)číslo povolenia na vykonávanie obchodu s výrobkami obranného priemyslu,
c)číselné označenie položky alebo podpoložky kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka13),
d)názov a špecifikáciu výrobkov obranného priemyslu a ich množstvo s uvedením aj zoznamu náhradných súčiastok,
12
e)krajinu pôvodu a krajinu obchodu pri dovoze, krajinu určenia a krajinu obchodu pri vývoze, obchodné meno a sídlo alebo meno a miesto podnikania zahraničného partnera a konečného užívateľa výrobkov obranného priemyslu,
f)ďalšie náležitosti na vykonávanie obchodu s výrobkami obranného priemyslu podľa požiadaviek ministerstva hospodárstva.
(6) V dovoznej licencii alebo vývoznej licencii ministerstvo hospodárstva vymedzí miesto na záznamy colných orgánov15) o čerpaní dovoznej licencie alebo vývoznej licencie v merných jednotkách.
§ 18Povinnosti držiteľa dovoznej licencie a vývoznej licencie
(1) Držiteľ dovoznej licencie alebo vývoznej licencie písomne informuje ministerstvo hospodárstva o čerpaní množstva výrobkov obranného priemyslu z udelenej dovoznej licencie alebo vývoznej licencie v merných jednotkách vždy do 25. dňa nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka a na žiadosť ministerstva hospodárstva predkladá certifikát o overení dodávky vydaný príslušným orgánom krajiny určenia.
(2) Držiteľ dovoznej licencie alebo vývoznej licencie je povinný predložiť rovnopis licencie príslušnému colnému úradu, inak sa výrobky obranného priemyslu neprepustia do režimu dovoz alebo vývoz.
(3) Držiteľ dovoznej licencie alebo vývoznej licencie doručí ministerstvu hospodárstva rovnopis udelenej dovoznej licencie alebo vývoznej licencie do 15 dní po
a)splnení účelu, na ktorý bola vydaná alebo
b)skončení jej platnosti.
§ 19
Vyhlásenie o konečnom užívateľovi výrobkov obranného priemyslu
(1) Vyhlásenie o konečnom užívateľovi výrobkov obranného priemyslu dovážaných na územie Slovenskej republiky vydá ministerstvo hospodárstva po udelení dovoznej licencie, ak o to žiadateľ o udelenie licencie požiada.
(2) Ministerstvo hospodárstva pred vydaním rozhodnutia o dovoznej licencii vydá žiadateľovi o udelenie licencie medzinárodný dovozný certifikát, ak o to žiadateľ o udelenie licencie požiada.
§ 20
Zamietnutie žiadosti o udelenie licencie
Ministerstvo hospodárstva zamietne žiadosť o udelenie licencie, ak
a)žiadateľ nesplnil podmienky podľa § 16,
b)je to odôvodnené zahraničnopolitickými alebo bezpečnostnými záujmami Slovenskej republiky alebo je to v rozpore s medzinárodnými záväzkami, ktorými je Slovenská republika viazaná alebo
c)neuplynuli tri roky od vydania rozhodnutia o neudelení dovoznej licencie alebo vývoznej licencie a nezmenili sa skutočnosti, ktoré viedli k zamietnutiu žiadosti.
15) § 2 písm. g) zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13
§ 21Zrušenie dovoznej licencie a vývoznej licencie
(1) Ministerstvo hospodárstva rozhodnutím zruší udelenú dovoznú licenciu alebo vývoznú licenciu, ak
a)dovozná licencia alebo vývozná licencia bola udelená na základe nepravdivých alebo neúplných údajov,
b)to vyžadujú zahraničnopolitické záujmy Slovenskej republiky,
c)to vyžadujú bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky,
d)neboli dodržané podmienky určené v udelenej dovoznej licencii alebo vývoznej licencii,
e)zaniklo alebo bolo zrušené povolenie na obchodovanie a povolenie na sprostredkovateľskú činnosť alebo
f)držiteľ povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť porušil pri obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu alebo v súvislosti s touto činnosťou právne predpisy Slovenskej republiky alebo medzinárodné zmluvy a ostatné medzinárodné dokumenty, ktorými je Slovenská republika viazaná.
(2) Podanie rozkladu proti rozhodnutiu o zrušení dovoznej licencie alebo vývoznej licencie nemá odkladný účinok.
(3) V prípadoch uvedených v odseku 1 písm. a) a c) f) Slovenská republika nezodpovedá za prípadnú škodu vzniknutú zrušením dovoznej licencie alebo vývoznej licencie.
§ 22Osobitné ustanovenia k dovoznej licencii a vývoznej licencii
Dovozná licencia alebo vývozná licencia sa nevyžaduje na
a)vývoz výrobkov obranného priemyslu a nakladanie s výrobkami obranného priemyslu v súvislosti s pôsobením ozbrojených síl Slovenskej republiky a Policajného zboru Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky podľa medzinárodných zmlúv a dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná,
b)dovoz výrobkov obranného priemyslu a nakladanie s výrobkami obranného priemyslu v súvislosti s pôsobením ozbrojených síl a ozbrojených zborov iných štátov, Organizácie Spojených národov a ďalších medzinárodných organizácií na území Slovenskej republiky podľa medzinárodných zmlúv a dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná,
c)preprava výrobkov obranného priemyslu cez územie Slovenskej republiky prepravovaných v režime tranzitu Európskej únie, ak sa preprava uskutočňuje v časovom období trvania do siedmich dní,
d)dovoz a spätný vývoz výrobkov obranného priemyslu, ak ide o výrobky obranného priemyslu navrhované do režimu dočasného použitia a príjemcom týchto výrobkov obranného priemyslu je ministerstvo obrany alebo ministerstvo vnútra,
e)reklamované výrobky obranného priemyslu 16),
f)transfer výrobkov obranného priemyslu, ak ide o výrobky obranného priemyslu navrhované do režimu dočasného použitia a príjemcom týchto výrobkov obranného priemyslu je ministerstvo obrany.
16) § 619 až 627 Občianskeho zákonníka. § 436 až 441 Obchodného zákonníka.
14
ŠTVRTÁ ČASŤTRANSFEROVÉ LICENCIE
§ 23
Všeobecné podmienky pre vydanie všeobecnej transferovej licencie, globálnej transferovej licencie alebo individuálnej transferovej licencie
(1) Ministerstvo hospodárstva vydá všeobecnú transferovú licenciu, globálnu transferovú licenciu alebo individuálnu transferovú licenciu podľa povahy transferu daného výrobku obranného priemyslu alebo danej kategórie výrobkov obranného priemyslu.
(2) Súčasti výrobku obranného priemyslu ministerstvo hospodárstva posúdi z hľadiska transferu podľa povahy výrobku ktorého je súčasťou vo vzťahu k:
a)akémukoľvek konečnému použitiu hotového výrobku, ktorý by mohol vyvolať obavy z jeho zneužitia,
b)výrobkom obranného priemyslu, ktorého sú súčasťou.
(3) Ak povaha transferu podľa odseku 2 neodôvodňuje potrebu vývozných obmedzení, nemôžu byť súčasťou všeobecnej transferovej licencie, globálnej transferovej licencie alebo individuálnej transferovej licencie žiadne vývozné obmedzenia ak prijímateľ súčastí výrobku obranného priemyslu poskytne ministerstvu hospodárstva vyhlásenie o ich použití, v ktorom uvedie, či súčasti, ktoré predmetom niektorej z uvedených licencií v odseku 1 alebo budú začlenené do jeho vlastných výrobkov. Ak súčasti výrobku obranného priemyslu nie určené na údržbu alebo opravu, nesmú byť predmetom transferu alebo vývozu.
§ 24
Všeobecná transferová licencia
(1) Všeobecná transferová licencia umožňuje dodávateľovi so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 2 priamo realizovať transfery výrobkov obranného priemyslu pre určenú kategóriu alebo kategórie prijímateľov so sídlom v inom členskom štáte Európskej únie.
(2) Všeobecnú transferovú licenciu ministerstvo hospodárstva vydá, ak
a)je prijímateľ súčasťou ozbrojených síl členského štátu Európskej únie alebo obstarávateľom v oblasti obrany nakupujúcim výrobky obranného priemyslu na výhradné použitie ozbrojenými silami členského štátu Európskej únie,
b)prijímateľ, ktorým môže byť iba právnická osoba je držiteľom certifikátu v inom členskom štáte Európskej únie,
c)sa transfer uskutočňuje na účely predvádzania, hodnotenia alebo výstav alebo
d)sa transfer uskutočňuje na účely údržby a opravy a prijímateľ je pôvodným dodávateľom výrobkov obranného priemyslu.
(3) Písomná žiadosť o vydanie všeobecnej transferovej licencie obsahuje:
a)názov, sídlo, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
b)meno, priezvisko, rodné číslo, miesto podnikania, adresu trvalého pobytu alebo adresu prechodného pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
c)identifikačné číslo dodávateľa, pri fyzickej osobe rodné číslo,
d)identifikačný údaj prijímateľa alebo označenie kategórie prijímateľov,
e)špecifikáciu výrobku obranného priemyslu alebo kategórií výrobkov obranného priemyslu, ktoré sú predmetom žiadosti,
f)navrhovanú dobu platnosti licencie,
15
g)názov štátu, z ktorého sa uskutočniť dovoz alebo do ktorého sa uskutočniť vývoz výrobkov obranného priemyslu alebo názvy štátov, v ktorých sa uskutočňuje kúpa a predaj výrobkov obranného priemyslu aj bez tranzitu cez územie Slovenskej republiky,
h)účel dovozu alebo vývozu, prípadne kúpy a predaja výrobkov obranného priemyslu v zahraničí bez jeho tranzitu cez územie Slovenskej republiky,
i)dohodnutú cenu17) v eurách,
j)názov a sídlo konečného užívateľa a meno, priezvisko a adresu jeho štatutárneho orgánu,
k)spôsob prepravy a vymedzenie prepravných trás, po ktorých sa vývoz výrobkov obranného priemyslu uskutočniť a
l)súhlas výrobcu alebo vlastníka výrobku obranného priemyslu.
(4) Prílohou žiadosti o vydanie všeobecnej transferovej licencie sú:
a)pri vývoze výrobkov obranného priemyslu rovnopis dokladu o konečnom užívateľovi výrobkov obranného priemyslu potvrdenom príslušným orgánom štátu konečného užívateľa, ktorého platnosť nesmie presiahnuť šesť mesiacov od dátumu vydania dokladu a ktorý obsahuje
1.názov orgánu krajiny odberateľa výrobkov obranného priemyslu,
2.obchodné meno slovenského vývozcu, ktorého ústredný orgán odberateľa poveruje transfermi výrobkov obranného priemyslu,
3.obchodné meno dovozcu do krajiny odberateľa, ktorý dodáva výrobky obranného priemyslu odberateľovi,
4.presnú špecifikáciu výrobkov obranného priemyslu,
5.antireexportnú doložku,
6.čitateľné meno a priezvisko zástupcu ústredného orgánu krajiny odberateľa a odtlačok pečiatky orgánu krajiny odberateľa,
b)pri reexporte výrobkov obranného priemyslu žiadosť o dovoznú licenciu súčasne so žiadosťou o vývoznú licenciu,
c)vyhlásenie žiadateľa o všeobecnú transferovú licenciu, že umožní vykonávanie kontrol na miestach a v objektoch, v ktorých sa nachádzajú výrobky obranného priemyslu v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná9),
d)súhlasné stanovisko ministerstva obrany alebo ministerstva vnútra pri vývoze výrobkov obranného priemyslu vyradených z ich evidencie a súhlasným stanoviskom ministerstva obrany alebo ministerstva vnútra pri dovoze výrobkov obranného priemyslu pre potreby obrany a bezpečnosti,
e)platná zmluva uzatvorená medzi žiadateľom a tuzemským výrobcom, ak žiadateľ nie je sám výrobca a
f)vyhlásenie, že výrobky obranného priemyslu, ktoré budú predmetom vydanej všeobecnej transferovej licencie nebudú predmetom ďalšieho vývozu okrem výrobkov obranného priemyslu určených na údržbu alebo opravu,
g)ďalšie doklady umožňujúce podrobné posúdenie daného prípadu, ak o to ministerstvo hospodárstva požiada.
(5) V konaní o vydaní všeobecnej transferovej licencie ministerstvo hospodárstva postupuje podľa § 17 ods. 1 až 3.
(6) Najneskôr v deň prvého použitia všeobecnej transferovej licencie je držiteľ všeobecnej transferovej licencie povinný zaslať ministerstvu hospodárstva oznámenie o jej prvom použití. Na základe zaslaného oznámenia ministerstvo hospodárstva zaregistruje použitie všeobecnej transferovej licencie.
17) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z.
16
§ 25
Globálna transferová licencia
(1) Globálnu transferovú licenciu ministerstvo hospodárstva vydá dodávateľovi, ktorý splní podmienky podľa odseku 2 realizovať transfery výrobkov obranného priemyslu pre prijímateľa v jednom členskom štáte Európskej únie alebo viacerých členských štátoch Európskej únie.
(2) Žiadosť o vydanie globálnej transferovej licencie obsahuje
a)názov, sídlo, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
b)meno, priezvisko, rodné číslo, miesto podnikania, adresu trvalého pobytu alebo adresu prechodného pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
c)identifikačné číslo dodávateľa, pri fyzickej osobe rodné číslo,
d)identifikačný údaj prijímateľa alebo označenie kategórie prijímateľov,
e)špecifikáciu výrobku obranného priemyslu alebo kategórií výrobkov obranného priemyslu, ktoré sú predmetom žiadosti,
f)navrhovanú dobu platnosti licencie,
g)názov štátu, z ktorého sa uskutočniť dovoz alebo do ktorého sa uskutočniť vývoz výrobkov obranného priemyslu alebo názvy štátov, v ktorých sa uskutočňuje kúpa a predaj výrobkov obranného priemyslu aj bez tranzitu cez územie Slovenskej republiky,
h)účel dovozu alebo vývozu, prípadne kúpy a predaja výrobkov obranného priemyslu v zahraničí bez jeho tranzitu cez územie Slovenskej republiky,
i)dohodnutú cenu17) v eurách,
j)názov a sídlo konečného užívateľa a meno, priezvisko a adresu jeho štatutárneho orgánu,
k)spôsob prepravy a vymedzenie prepravných trás, po ktorých sa vývoz výrobkov obranného priemyslu uskutočniť a
l)súhlas výrobcu alebo vlastníka výrobku obranného priemyslu.
(3) Prílohou žiadosti o vydanie globálnej transferovej licencie sú
a)pri vývoze výrobkov obranného priemyslu rovnopis dokladu o konečnom užívateľovi výrobkov obranného priemyslu potvrdenom príslušným orgánom štátu konečného užívateľa, ktorého platnosť nesmie presiahnuť šesť mesiacov od dátumu vydania dokladu a ktorý obsahuje
1.názov orgánu krajiny odberateľa výrobkov obranného priemyslu,
2.obchodné meno slovenského vývozcu, ktorého ústredný orgán odberateľa poveruje transfermi výrobkov obranného priemyslu,
3.obchodné meno dovozcu do krajiny odberateľa, ktorý dodáva výrobky obranného priemyslu odberateľovi,
4.presnú špecifikáciu výrobkov obranného priemyslu,
5.antireexportnú doložku,
6.čitateľné meno a priezvisko zástupcu ústredného orgánu krajiny odberateľa a odtlačok pečiatky orgánu krajiny odberateľa,
b)pri reexporte výrobkov obranného priemyslu žiadosť o dovoznú licenciu súčasne so žiadosťou o vývoznú licenciu,
c)vyhlásenie žiadateľa o globálnu transferovú licenciu, že umožní vykonávanie kontrol na miestach a v objektoch, v ktorých sa nachádzajú výrobky obranného priemyslu v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná9),
d)súhlasné stanovisko ministerstva obrany alebo ministerstva vnútra pri vývoze výrobkov obranného priemyslu vyradených z ich evidencie a súhlasným stanoviskom
17
ministerstva obrany alebo ministerstva vnútra pri dovoze výrobkov obranného priemyslu pre potreby obrany a bezpečnosti,
e)platná zmluva uzatvorená medzi žiadateľom a tuzemským výrobcom, ak žiadateľ nie je sám výrobca a
f)vyhlásenie, že výrobky obranného priemyslu, ktoré budú predmetom vydanej globálnej transferovej licencie nebudú predmetom ďalšieho vývozu okrem výrobkov obranného priemyslu určených na údržbu alebo opravu,
g)ďalšie doklady umožňujúce podrobné posúdenie daného prípadu, ak o to ministerstvo hospodárstva požiada.
(4) V konaní o žiadosti o vydanie globálnej transferovej licencie ministerstvo hospodárstva postupuje podľa § 17 ods. 1 až 3.
(5) Globálna transferová licencia obsahuje:
a)názov, sídlo, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
b)meno, priezvisko, rodné číslo, miesto podnikania, adresu trvalého pobytu alebo adresu prechodného pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
c)identifikačné číslo dodávateľa, pri fyzickej osobe rodné číslo,
d)identifikačné údaje prijímateľov alebo označenie kategórie prijímateľov,
e)špecifikáciu výrobkov obranného priemyslu a ich súčastí alebo kategórií výrobkov obranného priemyslu a ich súčastí a
f)dobu platnosti licencie.
(6) Ak žiadateľ nesplní podmienky ustanovené v odsekoch 2 a 3 alebo ak je to odôvodnené zahraničnopolitickými alebo bezpečnostnými záujmami Slovenskej republiky, ministerstvo hospodárstva žiadosť o vydanie globálnej transferovej licencie zamietne.
(7) Globálnu transferovú licenciu ministerstvo hospodárstva vydá na obdobie troch rokov, pričom globálna transferová licencia môže byť predĺžená najviac o dva roky. Pri predĺžení globálnej transferovej licencie ministerstvo hospodárstva postupuje podľa § 17 ods. 1 až 3.
§ 26
Individuálna transferová licencia
(1) Individuálna transferová licencia umožňuje dodávateľovi, ktorý splní podmienky uvedené v odseku 2 realizovať jeden transfer určeného množstva výrobkov obranného priemyslu v jednej zásielke alebo vo viacerých zásielkach vopred určenému prijímateľovi.
(2) Individuálnu transferovú licenciu ministerstvo hospodárstva vydá, ak
a)žiadosť o udelenie individuálnej transferovej licencie je obmedzená len na jeden transfer,
b)si to vyžaduje ochrana základných bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky alebo verejného poriadku,
c)si to vyžaduje plnenie medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky alebo
d)žiadateľ nespĺňa podmienky pre vydanie globálnej transferovej licencie.
(3) Písomná žiadosť o vydanie individuálnej transferovej licencie obsahuje:
a)názov, sídlo, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
b)meno, priezvisko, rodné číslo, miesto podnikania, adresu trvalého pobytu alebo adresu prechodného pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
c)identifikačné číslo dodávateľa, pri fyzickej osobe rodné číslo,
d)identifikačné údaje prijímateľa,
18
e)špecifikáciu výrobkov obranného priemyslu, ktoré sú predmetom žiadosti,
f)množstvo výrobkov obranného priemyslu,
g)navrhovanú dobu platnosti licencie,
h)názov štátu, z ktorého sa uskutočniť dovoz alebo do ktorého sa uskutočniť vývoz výrobkov obranného priemyslu alebo názvy štátov, v ktorých sa uskutočňuje kúpa a predaj výrobkov obranného priemyslu aj bez tranzitu cez územie Slovenskej republiky,
i)účel dovozu alebo vývozu, prípadne kúpy a predaja výrobkov obranného priemyslu v zahraničí bez jeho tranzitu cez územie Slovenskej republiky,
j)dohodnutú cenu17) v eurách,
k)názov a sídlo konečného užívateľa a meno, priezvisko a adresu jeho štatutárneho orgánu,
l)spôsob prepravy a vymedzenie prepravných trás, po ktorých sa vývoz výrobkov obranného priemyslu uskutočniť a
m)súhlas výrobcu alebo vlastníka výrobku obranného priemyslu.
(4) Prílohou žiadosti o vydanie individuálnej transferovej licencie sú
a)pri vývoze výrobkov obranného priemyslu rovnopis dokladu o konečnom užívateľovi výrobkov obranného priemyslu potvrdenom príslušným orgánom štátu konečného užívateľa, ktorého platnosť nesmie presiahnuť šesť mesiacov od dátumu vydania dokladu a ktorý obsahuje
1.názov orgánu krajiny odberateľa výrobkov obranného priemyslu,
2.obchodné meno slovenského vývozcu, ktorého ústredný orgán odberateľa poveruje transfermi výrobkov obranného priemyslu,
3.obchodné meno dovozcu do krajiny odberateľa, ktorý dodáva výrobky obranného priemyslu odberateľovi,
4.presnú špecifikáciu výrobkov obranného priemyslu,
5.antireexportnú doložku,
6.čitateľné meno a priezvisko zástupcu ústredného orgánu krajiny odberateľa a odtlačok pečiatky orgánu krajiny odberateľa,
b)pri reexporte výrobkov obranného priemyslu žiadosť o dovoznú licenciu súčasne so žiadosťou o vývoznú licenciu,
c)vyhlásenie žiadateľa o individuálnu transferovú licenciu, že umožní vykonávanie kontrol na miestach a v objektoch, v ktorých sa nachádzajú výrobky obranného priemyslu v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná9),
d)súhlasné stanovisko ministerstva obrany alebo ministerstva vnútra pri vývoze výrobkov obranného priemyslu vyradených z ich evidencie a súhlasným stanoviskom ministerstva obrany alebo ministerstva vnútra pri dovoze výrobkov obranného priemyslu pre potreby obrany a bezpečnosti,
e)platná zmluva uzatvorená medzi žiadateľom a tuzemským výrobcom, ak žiadateľ nie je sám výrobca a
f)vyhlásenie, že výrobky obranného priemyslu, ktoré budú predmetom vydanej individuálnej transferovej licencie nebudú predmetom ďalšieho vývozu okrem výrobkov obranného priemyslu určených na údržbu alebo opravu,
g)ďalšie doklady umožňujúce podrobné posúdenie daného prípadu, ak o to ministerstvo hospodárstva požiada.
(5) V konaní o vydaní individuálnej transferovej licencie ministerstvo hospodárstva postupuje podľa § 17 ods. 1 až 3.
(6) Individuálna transferová licencia obsahuje
a)názov, sídlo, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
19
b)meno, priezvisko, rodné číslo, miesto podnikania, adresu trvalého pobytu alebo adresu prechodného pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
c)identifikačné číslo dodávateľa, pri fyzickej osobe rodné číslo,
d)identifikačné údaje prijímateľa,
e)špecifikáciu výrobkov obranného priemyslu a ich súčastí,
f)množstvo výrobkov obranného priemyslu a ich súčastí,
g)dátum vydania licencie a
h)dobu platnosti licencie.
(7) Ak žiadateľ nesplní podmienky ustanovené v odsekoch 3 a 4 alebo ak je to odôvodnené zahraničnopolitickými alebo bezpečnostnými záujmami Slovenskej republiky, ministerstvo hospodárstva žiadosť o vydanie individuálnej transferovej licencie zamietne.
§ 27
Zrušenie všeobecnej transferovej licencie, globálnej transferovej licencie
a individuálnej transferovej licencie
(1) Ministerstvo hospodárstva zruší vydanú všeobecnú transferovú licenciu, globálnu transferovú licenciu alebo individuálnu transferovú licenciu, ak
a)licencia bola vydaná na základe nepravdivých alebo neúplných údajov,
b)je to odôvodnené zahraničnopolitickými alebo bezpečnostnými záujmami Slovenskej republiky,
c)neboli dodržané podmienky určené vo vydanej licencii alebo
d)prijímateľ prestal byť držiteľom certifikátu v inom členskom štáte Európskej únie.
(2) Podanie rozkladu proti zrušeniu všeobecnej transferovej licencie, globálnej transferovej licencie a individuálnej transferovej licencie nemá odkladný účinok.
(3) Slovenská republika nezodpovedá dodávateľovi za prípadnú škodu, ktorá vznikla zrušením všeobecnej transferovej licencie, globálnej transferovej licencie alebo individuálnej transferovej licencie z dôvodov podľa odseku 1 písm. a), c) a d).
§ 28
Povinnosti dodávateľa výrobkov obranného priemyslu podľa všeobecnej transferovej licencie,
globálnej transferovej licencie a individuálnej transferovej licencie
Dodávateľ, ktorý uskutočňuje transfer výrobkov obranného priemyslu na základe všeobecnej transferovej licencie, globálnej transferovej licencie alebo individuálnej transferovej licencie je povinný
a)informovať prijímateľa výrobkov obranného priemyslu o podmienkach licencie vrátane obmedzení, súvisiacich s konečným použitím alebo vývozom výrobkov obranného priemyslu, ktoré sú predmetom transferu,
b)najmenej počas piatich rokov od konca roku, v ktorom sa realizoval transfer výrobkov obranného priemyslu viesť záznamy, obsahujúce
1.opis výrobkov obranného priemyslu, ktoré boli predmetom transferu a ich referenčné zatriedenie,
2.množstvo a hodnotu výrobkov obranného priemyslu,
3.dátum transferu,
4.identifikačné údaje dodávateľa a prijímateľa výrobkov obranného priemyslu,
5.údaje o konečnom použití a konečnom užívateľovi výrobkov obranného priemyslu, ak sú známe,
20
6.písomný doklad, preukazujúci, že informácie o vývozných obmedzeniach tvoriace súčasť transferovej licencie boli oznámené prijímateľovi výrobkov obranného priemyslu,
c)najmenej počas piatich rokov od konca roku, v ktorom sa realizoval transfer výrobkov obranného priemyslu uchovávať záznamy podľa písmena b) a s nimi súvisiace obchodné dokumenty a na požiadanie ich predložiť ministerstvu hospodárstva,
d)vrátiť ministerstvu hospodárstva rovnopis všeobecnej transferovej licencie, globálnej transferovej licencie alebo individuálnej transferovej licencie do 15 dní po splnení účelu, na ktorý bola vydaná,
e)bezodkladne písomne oznámiť ministerstvu hospodárstva uskutočnenie transferu; ak sa uskutočňuje prostredníctvom viacerých transferov, oznámenie je potrebné zaslať ministerstvu hospodárstva po uskutočnení každého jednotlivého transferu,
f)uviesť vo všeobecnej transferovej licencii, globálnej transferovej licencii alebo individuálnej transferovej licencii záznamy o čerpaní výrobkov obranného priemyslu v merných jednotkách.
§ 29
Osobitné ustanovenia k všeobecnej transferovej licencii, globálnej transferovej licencii a individuálnej transferovej licencii
Ministerstvo hospodárstva transferovú licenciu nevydá, okrem prípadov uvedených v § 24 ods. 2, ak
a)dodávateľ alebo prijímateľ je orgánom štátnej moci alebo súčasťou ozbrojených síl Slovenskej republiky alebo niektorého členského štátu Európskej únie,
b)transfery realizované Európskou úniou, Severoatlantickou alianciou, Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu alebo inou medzivládnou organizáciou na plnenie ich úloh,
c)transfer je nevyhnutný na realizáciu spoločného zbrojného programu medzi Slovenskou republikou a iným členským štátom Európskej únie,
d)transfer súvisí s humanitárnou pomocou pri katastrofe alebo je darom v núdzi,
e)transfer je potrebný na opravu, údržbu, výstavu alebo predvedenie výrobkov obranného priemyslu, ktoré vo vlastníctve orgánu štátnej moci alebo ozbrojených síl Slovenskej republiky alebo niektorého členského štátu Európskej únie alebo po ukončení týchto činností alebo
f)sa prepravuje výrobok obranného priemyslu z iného členského štátu Európskej únie cez územie Slovenskej republiky do iného členského štátu Európskej únie a ide o prepravu výrobkov obranného priemyslu, na ktorú bola vydaná licencia iným členským štátom Európskej únie a nenastane skutočnosť, že tieto výrobky obranného priemyslu budú vyvezené z colného územia Európskej únie18) v rozpore so zahraničnopolitickými alebo bezpečnostnými záujmami Slovenskej republiky.
§ 30
Certifikát
(1) Certifikácia je postup, ktorým ministerstvo hospodárstva zisťuje schopnosť príjemcu transferu výrobkov obranného priemyslu so sídlom na území Slovenskej republiky dodržiavať vývozné obmedzenia na výrobky obranného priemyslu prijaté podľa všeobecnej transferovej licencie z iného členského štátu Európskej únie; táto schopnosť príjemcu sa zisťuje preverením
a)povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu,
18) Čl. 3 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv.4, Ú. v. ES L 302, 19.10.1992) v platnom znení.
21
b)priemyselnej činnosti v oblasti výrobkov obranného priemyslu v rámci Európskej únie,
c)vymenovania zamestnanca, prideleného pre oblasť obchodovania s výrobkami obranného priemyslu, osobne zodpovedného za transfery a vývozy,
d)písomného záväzku právnickej osoby, podpísaného zamestnancom uvedeným v písmene c), že právnická osoba urobí všetky potrebné kroky na dodržiavanie a presadzovanie všetkých špecifických podmienok súvisiacich s konečným použitím a s vývozom akejkoľvek prijatej špecifickej súčasti alebo výrobku obranného priemyslu,
e)písomného záväzku právnickej osoby, podpísaného zamestnancom uvedeným v písmene c), že v odpovedi na žiadosti a otázky týkajúce sa konečných používateľov alebo konečného použitia všetkých výrobkov obranného priemyslu, ktoré právnická osoba vyviezla, dodala alebo prijala na základe transferovej licencie z iného členského štátu Európskej únie poskytne príslušným orgánom s náležitou starostlivosťou podrobné informácie a
f)opisu systému riadenia transferu a vývozu realizovaného právnickou osobou, podpísaného zamestnancom uvedeným v písmene c), ktorý poskytne podrobnosti o organizačných, ľudských a technických zdrojoch pridelených na riadenie transferov a vývozov, o reťazci zodpovednosti v štruktúre právnickej osoby, o postupoch vnútorného auditu, o zvyšovaní povedomia a školeniach pre zamestnancov, o fyzických a technických bezpečnostných opatreniach a o vedení záznamov o transferoch a vývozoch a ich vystopovateľnosti.
(2) Písomná žiadosť o vydanie certifikátu obsahuje
a)názov, sídlo, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
b)meno, priezvisko, rodné číslo, miesto podnikania, adresu trvalého pobytu alebo adresu prechodného pobytu , ak ide o fyzickú osobu,
c)identifikačné číslo žiadateľa, pri fyzickej osobe rodné číslo,
d)meno, priezvisko a trvalé bydlisko zamestnanca podľa odseku 1 písm. c),
e)špecifikáciu výrobkov obranného priemyslu, ktoré chce žiadateľ prijímať a
f)navrhovanú dobu platnosti certifikátu.
(3) Prílohou žiadosti o vydanie certifikátu je
a)písomné vyhlásenie štatutárneho orgánu alebo osoby oprávnenej konať v mene žiadateľa, preukazujúce skúsenosti žiadateľa v oblasti obranných činností a priemyselnej činnosti v oblasti výrobkov obranného priemyslu v rámci Európskej únie,
b)rovnopis záznamu žiadateľa o súlade jeho doterajšej činnosti s platnými vývoznými obmedzeniami,
c)všetky súdne rozhodnutia týkajúce sa obchodovania s výrobkami obranného priemyslu, ak sú dostupné,
d)doklady, preukazujúce zamestnávanie odborne skúseného vedúceho personálu,
e)doklad, preukazujúci vymenovanie zamestnanca podľa odseku 1 písm. c), osobne zodpovedného za transfery a vývozy výrobkov obranného priemyslu,
f)rovnopis vyhlásenia, podpísaného štatutárnym orgánom žiadateľa a zamestnancom podľa odseku 2 písm. d), podľa ktorého žiadateľ vykonával všetky potrebné opatrenia na dodržiavanie a realizáciu podmienok, súvisiacich s konečným použitím alebo vývozom každého prijatého výrobku obranného priemyslu alebo jeho špecifickej súčasti,
g)rovnopis vyhlásenia, podpísaného štatutárnym orgánom žiadateľa a zamestnancom podľa odseku 2 písm. d), podľa ktorého žiadateľ poskytne ministerstvu hospodárstva všetky informácie o konečných užívateľoch a konečnom použití všetkých výrobkov obranného priemyslu, ktoré vyviezol, dodal alebo prijal na základe transferovej licencie z iného členského štátu Európskej únie,
h)rovnopis systému riadenia transferu a vývozu realizovaného oprávnenou osobou, podpísaný aj zamestnancom podľa odseku 2 písm. d), ktorý obsahuje
22
1.podrobnosti o všetkých organizačných, personálnych a technických opatreniach, vyčlenených na zabezpečenie transferov a vývozov,
2.reťazec zodpovednosti v rámci spoločnosti,
3.postupy vnútorného auditu,
4.opatrenia na zvyšovanie kvalifikácie a ďalšieho vzdelávania zamestnancov,
5.údaje o fyzických a technických bezpečnostných opatreniach a
6.údaje o vedení záznamov o pripravovaných a realizovaných transferoch a vývozoch.
§ 31
Vydanie certifikátu
(1) O vydaní certifikátu ministerstvo hospodárstva rozhodne do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o vydanie certifikátu.
(2) Pred vydaním certifikátu preverí ministerstvo hospodárstva údaje žiadateľa uvedené v žiadosti podľa § 30 ods. 2 a 3.
(3) Ministerstvo hospodárstva vydá certifikát, ak preverovanie podľa odseku 2 potvrdí zhodu údajov deklarovaných žiadateľom so skutočným stavom.
(4) Certifikát obsahuje:
a)označenie orgánu, ktorý certifikát vydal, vrátane mena, priezviska a podpisu splnomocnenej osoby,
b)názov alebo obchodné meno a sídlo prijímateľa,
c)vyhlásenie prijímateľa o zhode s kritériami ustanovenými v § 30 ods. 1 a
d)dátum vydania a dobu platnosti certifikátu.
(5) Ministerstvo hospodárstva vydá certifikát najviac na päť rokov.
(6) Ministerstvo hospodárstva každé tri roky preveruje, či držiteľ certifikátu spĺňa podmienky, ustanovené v § 30 ods. 1 a 3.
§ 32
Pozastavenie platnosti certifikátu
(1) Ministerstvo hospodárstva na základe žiadosti držiteľa certifikátu pozastaví rozhodnutím platnosť certifikátu, ak
a)držiteľ certifikátu prestal spĺňať niektorú z podmienok podľa § 30 ods. 1 a o tejto skutočnosti bezodkladne informoval ministerstvo hospodárstva a
b)ministerstvu hospodárstva písomne navrhol spôsob a lehotu na odstránenie uvedeného nedostatku.
(2) Ministerstvo hospodárstva pozastaví rozhodnutím platnosť certifikátu, ak odôvodnené podozrenie, že
a)držiteľ certifikátu prestal spĺňať podmienky certifikácie alebo vývozy, uskutočnené týmto držiteľom certifikátu budú v rozpore so zahraničnopolitickými alebo bezpečnostnými záujmami Slovenskej republiky,
b)držiteľ certifikátu, certifikovaný v inom členskom štáte Európskej únie prestal spĺňať podmienky certifikácie alebo
c)držiteľ certifikátu certifikovaný v inom členskom štáte Európskej únie nebude rešpektovať podmienky ním vydanej všeobecnej transferovej licencie, alebo ak sa domnieva, že môže
23
byť ohrozený verejný poriadok, bezpečnosť alebo bezpečnostný záujem Slovenskej republiky.
(3) V rozhodnutí o pozastavení platnosti certifikátu ministerstvo hospodárstva určí lehotu, počas ktorej je držiteľ certifikátu povinný prijať opatrenia na splnenie podmienok podľa § 30 ods.1.
§ 33
Zrušenie certifikátu
(1) Ministerstvo hospodárstva zruší certifikát
a)začatím vyrovnacieho, konkurzného alebo reštrukturalizačného konania8) voči držiteľovi certifikátu,
b)smrťou držiteľa certifikátu, ktorý je fyzickou osobou,
c)výmazom držiteľa certifikátu zo živnostenského alebo obchodného registra,
d)ak bol certifikát vydaný na základe nepravdivých alebo neúplných údajov,
e)ak držiteľ certifikátu prestal spĺňať podmienky, ustanovené v § 30 ods. 1 a 3 alebo
f)ak držiteľ certifikátu, ktorému bola pozastavená platnosť certifikátu v lehote určenej ministerstvom hospodárstva podľa § 32 ods. 3 neprijal opatrenia, určené ministerstvom hospodárstva.
(2) Podanie rozkladu proti rozhodnutiu o zrušení certifikátu nemá odkladný účinok.
(3) Slovenská republika nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá držiteľovi certifikátu vznikne zrušením certifikátu.
§ 34
Spolupráca s inými členskými štátmi Európskej únie
(1) Na účely tohto zákona sa uznáva každý certifikát, vydaný v inom členskom štáte Európskej únie.
(2) Ak ministerstvo hospodárstva odôvodnené podozrenie, že držiteľ certifikátu, certifikovaný v inom členskom štáte Európskej únie prestal spĺňať podmienky certifikácie a zároveň existuje nebezpečenstvo,