NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V. volebné obdobie
Číslo: CRD-3612/2011
656
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 18. októbra 2011
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 500) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
A.r o z h o d l a, ž e
prerokuje uvedený vládny návrh zákona v druhom čítaní;
B.p r i d e ľ u j e
tento vládny návrh zákona na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci;
C.u r č u j e
ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne vecia lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní vo výbore do 30 dní a v gestorskom výboredo 32 dní odo dňa jeho pridelenia.
Pavol H r u š o v s k ý v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Martin P o l i a č i k v. r.
Vladimír M a t e j i č k a v. r.
2