NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V. volebné obdobie
Číslo: CRD-3610/2011
650
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 18. októbra 2011
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 497) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
A.r o z h o d l a, ž e
prerokuje uvedený vládny návrh zákona v druhom čítaní;
B.p r i d e ľ u j e
tento vládny návrh zákona na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet;
C.u r č u j e
ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní vo výbore do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní odo dňa jeho pridelenia.
Pavol H r u š o v s k ý v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Martin P o l i a č i k v. r.
Vladimír M a t e j i č k a v. r.
2