Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
25. schôdza výboru
Číslo: 3169/2011
112
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
zo 6. októbra 2011
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov (tlač 469)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
p r e r o k o v a l
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov (tlač 469);
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov (tlač 469);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov (tlač 469) schváliť s týmito pripomienkami, ktoré sú uvedené v prílohe tohto uznesenia;
C. u k l a d á
predsedovi výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu.
Igor C H O M A, v.r.
predseda výboru
Vladimír F A I Č, v.r.
overovateľ výboru
Príloha k uzn. č. 112
25. schôdza
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov (tlač 469)
__________________________________________________________________________________
1.K čl. I bodu 16
V poznámke pod čiarou k odkazu 27a nahradiť slová „v znení rozhodnutia 2011/107/EÚ (Ú. v. EÚ L 43, 17.2.2011)“ slovami „v platnom znení“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu so zaužívaným spôsobom uvádzania právne záväzných aktov Európskej únie v poznámkach pod čiarou.
2.K čl. I bodu 35
Znenie čl. I bodu 35. nahradiť týmto znením:
„35. Príloha č. 15 sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie: „Smernica Komisie 2011/18/EÚ z 1. marca 2011, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy II, V a VI k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve (Ú. v. L 57, 2.3.2011).“.“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu so zaužívaným spôsobom uvádzania smerníc Európskej únie, ktoré novelizáciami iných smerníc, v transpozičnej prílohe v samostatných bodoch ako jednotlivé právne záväzné akty.