Príloha č. 3  
Návrh rozpočtu výdavkov základných fondov Sociálnej poisťovne na rok 2012 podľa rozpočtovej klasifikácie  
v tis.Eur  
Rozpočtový výhľad na rok  
Funkčná klasifikácia  
Ekonomická klasifikácia  
Schválený  
rozpočet na rok skutočnosť za rok  
2011  
Očakávaná  
Skutočnosť rok  
2010  
Návrh rozpočtu  
na rok 2012  
2013  
2014  
Hlavná  
2011  
Oddiel  
Skupina  
Trieda Podtrieda  
kategória Kategória Položka  
Podpoložka  
N á z o v  
Bežné výdavky  
Bežné transfery  
5 774 861  
5 774 861  
6 085 163  
6 085 163  
6 012 344  
6 012 344  
6 340 582  
6 340 582  
6 680 290  
6 680 290  
7 019 609  
7 019 609  
600  
640  
Transfery jednotlivcom, neziskovým právnickym  
osobám  
642  
5 774 861  
338 462  
6 085 163  
348 521  
6 012 344  
391 523  
6 340 582  
398 641  
6 680 290  
419 806  
7 019 609  
444 316  
10  
10  
1
2
1
0
0
0
015 Nemocenské dávky  
016 Dôchodkové dávky zo starobného poistenia  
3 998 029  
438 608  
4 198 210  
460 843  
4 117 917  
449 606  
4 368 308  
474 288  
4 605 836  
502 878  
4 842 257  
528 691  
10  
10  
3
1
0
1
0
0
016 Dôchodkové dávky zo starobného poistenia  
017 Úrazové dávky  
39 203  
656 420  
151 879  
41 933  
668 585  
165 027  
42 268  
690 102  
154 868  
45 430  
721 275  
166 172  
49 756  
764 623  
171 592  
55 142  
803 872  
180 400  
Dôchodkové dávky z invalidného poistenia  
Dôchodkové dávky z invalidného poistenia  
Na platené poistné za skupiny osôb ustanovené  
zákonom  
10  
10  
10  
1
3
9
2
0
0
0
0
3
020  
020  
031  
1 921  
2 091  
2 092  
2 325  
2 582  
2 585  
Dávka v nezamestnanosti  
033  
150 339  
199 953  
163 968  
164 143  
163 217  
162 346  
10  
5
0
0
800  
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a  
finančnými pasívami  
44 054  
50 082  
39 516  
0
0
0
810  
Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci,  
účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie  
Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci  
nefinančným subjektom  
44 054  
44 054  
50 082  
50 082  
39 516  
39 516  
0
0
0
0
0
0
813  
Z garančného poistenia  
001  
10  
5
0
0