Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2012
I.Očakávané výsledky hospodárenia Sociálnej poisťovne v roku 2011
Východiskom pre zostavenie očakávanej skutočnosti v roku 2011 boli výsledky hospodárenia za obdobie mesiacov január august 2011 a predpokladané príjmy a výdavky do konca tohto roka na základe prepočtov zohľadňujúcich makroekonomické ukazovatele vydané Inštitútom finančnej politiky Ministerstva financií Slovenskej republiky (IFP MF SR) dňa 26. augusta 2011.
Príjmy
Východiskom pre zostavenie príjmov bol skutočný vývoj príjmov z poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (SDS) od zamestnancov, zamestnávateľov, samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) a dobrovoľne poistených osôb (DPO) spolu, ako aj vývoj dlžného poistného v roku 2010 a za osem mesiacov roka 2011 a vplyv makroekonomických ukazovateľov.
Príjmy Sociálnej poisťovne sa v roku 2011 očakávajú takéto:
v tis. Eur
Príjmy s vplyvom II. piliera
Schválený rozpočet rok 2011
Upravený rozpočet rok 2011
Očakávaná skutočnosť v roku 2011
Rozdiel (3-2)
a
1
2
3
4
Príjmy celkom
6 350 829
6 340 851
6 258 326
-82 525
v tom:
príjmy z bežného poistného od ekonomicky aktívneho obyvateľstva (EAO)
4 367 869
4 357 893
4 261 602
-96 291
príjmy z dlžného poistného
167 549
167 549
271 620
104 071
príjmy zo sankcií
2 490
2 490
2 490
0
príjmy z poistného od štátu
167 984
167 984
171 502
3 518
príjmy od Sociálnej poisťovne
1 888
1 888
1 834
-54
ostatné príjmy
1 619 457
1 619 455
1 519 289
-100 166
z toho príjmy zo štátneho rozpočtu SR (ŠR SR)
1 608 733
1 608 733
1 508 733
-100 000
príspevky na SDS zaplatené zamestnávateľom po uplynutí 60 dní
19 492
19 492
25 725
6 233
príjmy správneho fondu z príspevkov na SDS
4 100
4 100
4 264
164
V roku 2011 sa očakávajú nižšie príjmy celkom oproti upravenému rozpočtu na rok 2011 o 82 525 tis. Eur. Nižšie sa očakávajú príjmy z bežného poistného od EAO o 96 291 tis. Eur. Na uvedené vplyv najmä skutočnosť, že sa v roku 2011 očakáva dôchodkovým správcovským spoločnostiam (DSS) postúpiť príspevky na SDS za EAO v sume 761 119 tis. Eur, čo je o 22 391 tis. Eur viac, ako bolo zapracované v rozpočte. Príjmy z dlžného poistného sa predpokladajú vo výške 271 620 tis. Eur, čo predstavuje prekročenie v absolútnej sume 104 071 tis. Eur. Zároveň sa predpokladá nižší transfer zo ŠR SR o 100 000 tis. Eur.
2
V očakávanej skutočnosti ostatných príjmov je zapracovaný transfer finančných prostriedkov zo ŠR SR v sume 1 508 733 tis. Eur, v tom v základnom fonde starobného poistenia (ZFSP) v sume 1 464 945 tis. Eur na krytie deficitu vzniknutého dôsledkom zavedenia II. piliera a ako finančná výpomoc z dôvodu platobnej neschopnosti ZFSP, v zmysle § 157 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) a v rezervnom fonde solidarity (RFS) v sume 43 788 tis. Eur v zmysle § 293bg ods. 3 zákona o sociálnom poistení, ktorým bola znížená sadzba poistného do RFS v období od 1. apríla 2009 do 31. decembra 2010 pre povinne dôchodkovo poistenú SZČO.
Výdavky
Výdavky (náklady) Sociálnej poisťovne sa v roku 2011 očakávajú takéto:
v tis. Eur
Ukazovateľ
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Očakávaná skutočnosť v roku 2011
Rozdiel (3-2)
a
1
2
3
4
Použitie prostriedkov celkom
6 254 902
6 270 715
6 167 433
-103 282
v tom:
základný fond nemocenského poistenia (ZFNP)
332 219
348 521
391 523
43 002
základný fond starobného poistenia (ZFSP)
4 659 053
4 659 053
4 567 523
-91 530
základný fond invalidného poistenia (ZFIP)
833 612
833 612
844 970
11 358
základný fond úrazového poistenia (ZFÚP), v tom:
44 024
44 024
44 360
336
- výdavky na úrazové dávky
41 933
41 933
42 269
336
- úhrada poistného na starobné poistenie a príspevkov na SDS za poberateľov úrazovej renty
2 091
2 091
2 091
0
základný fond garančného poistenia (ZFGP), v tom:
50 082
50 082
39 516
-10 566
- výdavky na dávku garančného poistenia
10 513
10 513
5 897
-4 616
- úhrada príspevkov na SDS nezaplatených zamestnávateľom do základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie
39 569
39 569
33 619
-5 950
základný fond poistenia v nezamestnanosti (ZFPvN)
200 442
199 953
163 968
-35 985
správny fond
135 470
135 470
115 573
-19 897
V roku 2011 sa očakávajú celkovo nižšie výdavky (náklady) Sociálnej poisťovne o 103 282 tis. Eur, oproti upravenému rozpočtu, v tom:
v ZFNP vyššie o 43 002 tis. Eur. Pri prepočte bol zohľadnený očakávaný vývoj ukazovateľov ovplyvňujúcich výšku výdavkov na nemocenské dávky:
Dávka
Priemerná mesačná výška dávky v Eur
Priemerný mesačný počet poberateľov dávky
Nemocenské
207
111 450
Ošetrovné
74
12 400
Vyrovnávacia dávka
51
98
Materské
379
22 800
3
v ZFSP nižšie o 91 530 tis. Eur, najmä z dôvodu nižšieho počtu priznaných predčasných starobných dôchodkov na základe zmeny podmienok nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku (zárobok alebo dôchodok),
v ZFIP vyššie o 11 358 tis. Eur,
v ZFÚP vyššie o 336 tis. Eur,
v ZFGP nižšie o 10 566 tis. Eur, z dôvodu nižšej úhrady príspevkov na SDS (nezaplatených zamestnávateľom) zo základného fondu garančného poistenia a nižších výdavkov na dávku garančného poistenia,
v ZFPvN nižšie o 35 985 tis. Eur. Suma výdavkov v roku 2011 bola vykvantifikovaná na základe očakávaného vývoja priemernej mesačnej výšky dávky do konca roka (312 Eur) a priemerného mesačného počtu poberateľov (43 500).
v správnom fonde nižšie o 19 897 tis. Eur, z dôvodu zefektívnenia činností a procesov vo všetkých oblastiach výkonu Sociálnej poisťovne.
Z hľadiska celkového hospodárenia Sociálnej poisťovne je možné očakávať k 31. 12. 2011 v jednotlivých fondoch takéto výsledky:
v tis. Eur
Bilančný rozdiel k 31.12.2011
Fond
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Očakávaná skutočnosť
Rozdiel (3-2)
a
1
2
3
4
ZFNP
30 000
30 000
94 756
64 756
ZFSP
253 731
233 420
257 489
24 069
ZFIP
156 978
156 415
105 873
-50 542
ZFÚP
4 000
4 000
4 000
0
ZFGP
12 338
12 366
5 000
-7 366
ZFPvN
17 000
17 000
15 000
-2 000
Rezervný fond solidarity
0
0
0
0
Správny fond
6 573
1 628
44 442
42 814
Spolu
480 620
454 829
526 560
71 731
Hospodárenie Sociálnej poisťovne v roku 2011 by malo skončiť lepším výsledkom o 71 731 tis. Eur, ako sa predpokladalo v upravenom rozpočte.
x x x
Sociálna poisťovňa predpokladá, že v roku 2011 postúpi príspevky na SDS do DSS v sume 856 914 tis. Eur (vrátane penále).
II.Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2012
Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2012 a rozpočtový výhľad na roky 2013 a 2014 (ďalej len „návrh rozpočtu“) je zostavený v podmienkach zákona o sociálnom poistení a návrhu zákona o úprave príjmu zo závislej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. januára 2012 (ďalej len „novela zákona o sociálnom poistení)“.
Zohľadňuje skutočné výsledky hospodárenia Sociálnej poisťovne v roku 2010 a v mesiacoch január august 2011 a predpoklad ich vývoja do konca roka 2011, vplyv makroekonomických ukazovateľov zverejnených IFP MF SR dňa 26. augusta 2011, MF SR
4
navrhovanú výšku príjmov a výdavkov a zmeny navrhnuté v novele zákona o sociálnom poistení, najmä:
Rozšírenie osobného rozsahu povinne sociálne poistených osôb o
a)fyzické osoby v právnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, t. j. o tzv. dohodárov (tieto osoby budú podliehať len povinnému dôchodkovému poisteniu na účely starobného poistenia so sadzbou 10 %).
b)fyzické osoby, ktoré budú mať právo na príjem, ktorým je podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom (tieto osoby budú podliehať povinnému dôchodkovému poisteniu so sadzbou 13 %).
Zmena sadzby poistného na sociálne poistenie pre zamestnancov na 19 % z dôvodu úpravy príjmu na tzv. superhrubú úroveň a z dôvodu zavedenia nových parametrov daňovo-odvodového systému.
Nové podmienky sociálneho poistenia pre SZČO
a)zmena sadzby poistného na sociálne poistenie na úroveň 13 %, ktorá bude pokrývať povinné dôchodkové poistenie,
b)navrhuje sa platenie poistného na sociálne poistenie odo dňa registrácie na daňové účely spätne, ak príjem SZČO na základe daňového priznania podaného za kalendárny rok, v ktorom sa zaregistrovala, presiahne zákonom ustanovenú hranicu (21,49-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu). Poistenie následne trvá do zrušenia registrácie alebo do 30. júna kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý zákonom ustanovený príjem SZČO nepresiahla,
c)nová právna úprava vymeriavacieho základu pre SZČO navrhuje sa neuplatňovanie konštanty 2, t. z., že vymeriavacím základom SZČO bude jej základ dane neznížený o poistné na verejné zdravotné poistenie a poistné na sociálne poistenie,
d)novo sa ustanovuje minimálny vymeriavací základ zo súčasných 44,2 % priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov na 3,3-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.
Úprava dobrovoľného poistenia na účely sociálneho poistenia
a)dobrovoľné sociálne poistenie v plnom rozsahu so sadzbou 19 % alebo so sadzbou 10 % na dôchodkové poistenia na účely starobného poistenia bude môcť využiť fyzická osoba, ktorá nie je povinne sociálne poistená a splní zákonom ustanovené podmienky,
b)umožní sa len súbeh povinného dôchodkového poistenia na účely starobného poistenia s dobrovoľným dôchodkovým poistením na účely starobného poistenia (so sadzbou 10 % - napr. pre zamestnanca a SZČO, ktorí budú mať záujem si dobrovoľne priplácať na starobné poistenie),
c)dobrovoľné nemocenské poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti bude môcť využiť len poistenec, ktorý je povinne dôchodkovo poistený (so sadzbou 6 % - určené pre SZČO, ktorým podľa navrhovaného stavu nevzniká povinné nemocenské poistenie),
d)dobrovoľné nemocenské poistenie, dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti a dobrovoľné dôchodkové poistenie na účely invalidného poistenia bude môcť využiť len poistenec, ktorý je povinne dôchodkovo poistený na účely starobného poistenia (so sadzbou 9 % - určené najmä pre dohodárov, ktorým navrhovaná sadzba na povinné sociálne poistenie pokrýva iba dôchodkové poistenie na účely starobného poistenia).
5
Zavedenie maximálneho poistného na sociálne poistenie - cieľom je zavedenie jednotnej sumy maximálneho ročného poistného na úrovni 47,1716-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Z uvedeného vyplýva, že dochádza k zjednoteniu výšky maximálnych vymeriavacích základov na sociálne poistenie s výnimkou úrazového poistenia, na ktoré sa bude naďalej vzťahovať neobmedzený vymeriavací základ.
Prispôsobenie sadzby poistného na sociálne poistenie platenej štátom a Sociálnou poisťovňou za zákonom ustanovený okruh osôb percentuálna sadzba poistného platená štátom sa navrhuje zmeniť zo súčasných 26 % na 19 % a v prípade Sociálnej poisťovne zo súčasných 18 % na 19 %. Okruh poistencov štátu a Sociálnej poisťovne ostáva nezmenený rovnako ako vymeriavací základ na účely platby štátu a Sociálnej poisťovne.
Prechod na valorizačný mechanizmus prostredníctvom dôchodcovskej inflácie s účinnosťou od 1. januára 2013 do konca roka 2016 postupný prechod na valorizačný mechanizmus prostredníctvom dôchodcovskej inflácie s účinnosťou od 1. januára 2017, pričom počas prechodného obdobia v rokoch 2013 2016 sa budú dôchodkové dávky zvyšovať o pevnú sumu ustanovenú v závislosti od priemerného medziročného rastu dôchodcovskej inflácie a priemernej mesačnej sumy
a.starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku v prípade starobných dôchodkov a predčasných starobných dôchodkov;
b.invalidného dôchodku do 70 % v prípade tzv. čiastočných invalidných dôchodkov;
c.invalidného dôchodku nad 70 % v prípade tzv. plných invalidných dôchodkov.
Na vdovské dôchodky a vdovecké dôchodky sa bude vzťahovať 60 % pevnej sumy pre poberateľov starobného dôchodku a na sirotské dôchodky 40 % pevnej sumy pre poberateľov starobného dôchodku.
Úrazové dávky sa navrhuje priamo valorizovať v závislosti od percenta medziročného rastu spotrebiteľských cien s účinnosťou od 1. januára 2013.
Rozšírenie použitia osobného mzdového bodu (OMB) v hodnote 0,67 na vybraných poistencov vo veku do 20 rokov navrhuje sa OMB v hodnote 0,67 pre fyzické osoby do 20 rokov, ktoré získali obdobie dôchodkového poistenia len formou dobrovoľného dôchodkového poistenia alebo dodatočným doplatením.
Poskytovanie garančnej dávky ako štátnej sociálnej dávky a úhrada neodvedených príspevkov zamestnávateľom na SDS zo ŠR SR. Garančná dávka sa bude poskytovať naďalej v súčasnej podobe, pričom výdavky na predmetnú dávku budú uhrádzané zo štátneho rozpočtu prostredníctvom transferu kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Sociálnej poisťovni. Príspevky na SDS, ktoré neodvedie zamestnávateľ za svojich zamestnancov, budú hradené zo štátneho rozpočtu prostredníctvom transferu kapitoly MF SR Sociálnej poisťovni.
Kvantifikácia príjmov
Vplyvom navrhovaných zmien sa predpokladá pokles príjmov Sociálnej poisťovne z dôvodu zmeny spôsobu výpočtov vymeriavacích základov, stanovenia nových sadzieb poistného, zmeny prerozdelenia pomeru poistného pre dôchodkovú oblasť medzi I. a II. pilierom pri skupine povinných osôb (napr. pri SZČO). Kvantifikácia príjmov vychádza z predpokladu, že všetky navrhované opatrenia budú platiť súčasne.
Predpokladá sa, že v roku 2012 príjmy Sociálnej poisťovne v bežnom roku (vrátane ostatných príjmov) dosiahnu výšku 6 480 829 tis. Eur. Z tejto sumy pripadá na:
sociálne poistenie 6 340 969 tis. Eur,
6
úrazové poistenie 132 919 tis. Eur,
príjmy správneho fondu6 941 tis. Eur.
Vybraté príspevky na SDS sa v roku 2012 pri vyššie uvedených predpokladoch predikujú vo výške915 254 tis. Eur, z toho: štát53 066 tis. Eur,
Sociálna poisťovňa235 tis. Eur.
Kvantifikácia príjmov Sociálnej poisťovne rešpektuje tieto sadzby pre platby poistného:
Sadzba poistného na sociálne poistenie pre:
a) zamestnanca podľa § 4 ods. 1 je 19 % z vymeriavacieho základu,
b) zamestnanca podľa § 4 ods. 2, povinne dôchodkovo poistenú SZČO a pre fyzickú osobu, ktorá dodatočne dopláca poistné na sociálne poistenie podľa § 142 ods. 3, je 13 % z vymeriavacieho základu,
c) zamestnanca podľa § 4 ods. 3 je 10 % z vymeriavacieho základu,
d) štát je 19 % z vymeriavacieho základu,
e) Sociálnu poisťovňu je 19 % z vymeriavacieho základu.
f) dobrovoľne sociálne poistenú osobu uvedenú:
1) v § 15b ods. 1 je 19 %, resp. 10 % z vymeriavacieho základu,
2) v § 15b ods. 2 je 10 % z vymeriavacieho základu,
3) v § 15b ods. 3 je 6 % z vymeriavacieho základu,
4) v § 15b ods. 4 je 9 % z vymeriavacieho základu.
Sadzba poistného na sociálne poistenie sa znižuje o 6,7 %, ak ide o osobu, ktorá je sporiteľom a ak štát alebo Sociálna poisťovňa platí poistné za fyzickú osobu, ktorá je sporiteľom.
Sadzba poistného na úrazové poistenie je 0,6 %,
Ďalej sa pre rok 2012 vychádza z:
priemernej miery evidovanej nezamestnanosti 12,5 %,
priemernej mzdy v hospodárstve vo výške 839 Eur,
predpokladaného celkového priemerného počtu poistencov z registra Sociálnej poisťovne 1 991 994. Predpokladá sa, že poistné by malo byť odvádzané za
1 725 123 zamestnancov na sociálne poistenie,
307 621 fyzických osôb v právnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, tzv. „dohodárov“,
1 860 948 poistencov na úrazové poistenie,
243 702 SZČO,
23 169 DPO,
2 205 poberateľov úrazovej renty, za ktorých Sociálna poisťovňa platí poistné z fondu úrazového poistenia (FÚP) do fondu sociálneho poistenia (FSP),
189 532 poistencov štátu,
vymeriavacieho základu, z ktorého sa platí poistné:
na sociálne poistenie:
-za zamestnancov vo výške 1 024,30 Eur,
-za SZČO vo výške 725,30 Eur,
-za DPO vo výške 620,58 Eur,
na úrazové poistenie za zamestnancov vo výške 1 035,99 Eur,
predpokladu, že percento pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz bude na úrovni očakávanej skutočnosti v roku 2011, t. j. 3,5 %,
7
predikcie úspešnosti výberu bežného a dlžného poistného a príspevkov na SDS (ďalej len „úspešnosť výberu poistného“) vo výške 99 %.
Príjmy z poistného od EAO v rokoch 2013 a 2014 stanovené indexom, ktorý sa odvíja od medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve SR predikovaného IFP MF SR. Rešpektujú sa všetky relevantné ukazovatele, ktoré boli použité pri rozpočtovaní príjmov v bežnom roku 2012. Úspešnosť výberu poistného sa predpokladá na úrovni 99% a percento pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz bude na úrovni 3,5 %.
Kvantifikácia výdavkov
Niektoré opatrenia v novele zákona o sociálnom poistení budú mať vplyv na zníženie výdavkov (úhrada garančnej dávky a nezaplatené príspevky na starobné dôchodkové sporenie budú hradené zo štátneho rozpočtu).
Výdavky Sociálnej poisťovne vo FSP, vo FÚP a v správnom fonde sa v rokoch 2012 až 2014 predpokladajú takéto:
v tis. Eur
Text
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Fond sociálneho poistenia, v tom:
6 292 827
6 627 952
6 961 882
nemocenské dávky
398 641
419 806
444 316
dôchodkové dávky zo starobného poistenia
4 842 596
5 108 714
5 370 948
dôchodkové dávky z invalidného poistenia
887 447
936 215
984 272
dávky v nezamestnanosti
164 143
163 217
162 346
Fond úrazového poistenia
47 755
52 338
57 727
Správny fond
115 711
116 687
80 923
Celkom
6 456 293
6 796 977
7 100 532
Nemocenské dávky sa v roku 2012 predpokladajú vo výške 398 641 tis. Eur. Pri prepočte bol zohľadnený vývoj ukazovateľov ovplyvňujúcich výšku výdavkov na nemocenské dávky:
Dávka
Priemerná mesačná výška dávky v Eur
Priemerný mesačný počet poberateľov dávky
Nemocenské
215
113 680
Ošetrovné
84
12 688
Vyrovnávacia dávka
54
107
Materské
406
23 345
Výdavky na dôchodkové dávky na rok 2012 sú stanovené vo výške 5 730 043 tis. Eur,v tom výdavky zo:
-starobného poistenia4 842 596 tis. Eur,
-invalidného poistenia887 447 tis. Eur.
Pri novopriznávaných dôchodkoch sa vychádzalo z predpokladu, že starobných dôchodkov bude priznaných celkom 29 500 s priemernou výškou dôchodku 409,95 Eur, predčasných starobných dôchodkov bude priznaných 18 800 s priemernou výškou dôchodku
8
398,91 Eur a invalidných dôchodkov bude priznaných 26 000 s priemernou výškou dôchodku 239,90 Eur. Aktuálna dôchodková hodnota sa predpokladá takáto:
v Eur
Text
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
a
1
2
3
Aktuálna dôchodková hodnota
10,0059
10,5715
11,2377
Výška výdavkov na dôchodkové dávky je vykvantifikovaná najmä na základe
očakávaných výdavkov v roku 2011 vo výške 5 412 493 tis. Eur,
valorizácie dôchodkov od 1. 1. 2012 o 3,3 % vo výške 186 810 tis. Eur,
bežného medziročného nárastu, ktorý súvisí s priznávaním nových dôchodkov v sume 130 922 tis. Eur,
zníženia výdavkov v zmysle navrhovanej novely zákona o sociálnom poistení s účinnosťou od 1. 1. 2012 - nový spôsob výpočtu invalidného dôchodku na vybraných poistencov vo veku do 20 rokov vo výške 182 tis. Eur.
Výdavky na dôchodkové dávky v rokoch 2013 až 2014 sa predpokladajú takéto (v tis. Eur):
Text
Rok 2013
Rok 2014
a
1
2
Výdavky na dôchodkové dávky
6 044 929
6 355 220
v tom:
zo starobného poistenia
5 108 714
5 370 948
z invalidného poistenia
936 215
984 272
Vo výdavkoch na dôchodkové dávky v rokoch 2013 a 2014 sa premieta posun veku pre odchod do starobného dôchodku žien a aj navrhovaná novela zákona od 1. 1. 2012.
Pre výpočet výdavkov na valorizáciu dôchodkových dávok v rokoch 2013 a 2014 bol použitý index rastu spotrebiteľských cien pre domácnosti dôchodcov. Výdavky na valorizáciu dôchodkových dávok sa v jednotlivých rokoch očakávajú a rozpočtujú takto:
v tis. Eur
Text
Rok 2013
Rok 2014
a
2
3
Výdavky na zvýšenie dôchodkov
206 509
212 409
Výdavky FÚP v roku 2012 sa predpokladajú vo výške 47 755 tis. Eur (v tom výdavky na úrazové dávky 45 430 tis. Eur a úhrada poistného na sociálne poistenie a príspevkov na SDS za poberateľov úrazovej renty 2 325 tis. Eur). Výdavky na valorizáciu úrazových dávok s účinnosťou od 1. januára 2012 boli vypočítané vo výške 816 tis. Eur (valorizácia 3,3 %).
V rokoch 2013 a 2014 sa výdavky FÚP rozpočtujú takto:
v tis. Eur
Text
Rok 2013
Rok 2014
Výdavky na úrazové dávky
49 755
54 913
Úhrada poistného na sociálne poistenie a príspevkov na SDS
2 583
2 814
Výdavky FÚP
52 338
57 727
9
Na účely valorizácie úrazových dávok bol použitý index rastu spotrebiteľských cien:
Text
Rok 2013
Rok 2014
Zvýšenie od 1.1. o (v %)
3,4
3,5
Výdavky na valorizáciu úrazových dávok podľa novely zákona o sociálnom poistení (v tis. Eur)
932
1 075
Výdavky na dávku v nezamestnanosti sa v roku 2012 predpokladajú vo výške 164 143 tis. Eur, pri priemernom mesačnom počte poberateľov dávky 41 300 a priemernej mesačnej výške dávky v nezamestnanosti na poberateľa 331 Eur.
Výdavky (náklady) správneho fondusa v jednotlivých rokoch predpokladajú takto:
rok 2012115 711 tis. Eur,
rok 2013116 687 tis. Eur,
rok 201480 923 tis. Eur.
Zabezpečenie základných úloh Sociálnej poisťovne z hľadiska rozpočtu znamená krytie nákladov súvisiacich s činnosťou orgánov Sociálnej poisťovne a jej organizačných zložiek pri vykonávaní sociálneho poistenia, výbere, registrácii, postúpení príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a ďalších nákladov spojených s výplatou dávok sociálneho poistenia a je obsiahnuté v nasledujúcich prioritných oblastiach:
plnenie záväzkov voči zamestnancom v rozsahu Zákonníka práce a schválených kolektívnych zmlúv,
úhrady za poukazovanie a doručovanie dávok sociálneho poistenia,
prevádzka informačných systémov,
úhrady nájmov a ostatných súvisiacich služieb,
zabezpečenie prevádzkyschopnosti objektov vrátane nákladov vynaložených na energie.
V rozpočte sú zapracované nasledujúce skutočnosti:
v oblasti odmeňovania a počtu zamestnancov sa pre rok 2012 predpokladá zníženie počtu zamestnancov oproti očakávanej skutočnosti 2011 a primerané zníženie objemu prostriedkov na mzdy a s tým súvisiace plnenia,
v základnej prevádzke sa minimalizujú náklady v súvislosti s obnovou a starostlivosťou o majetok,
úsporné opatrenia sa musia uplatniť vo všetkých oblastiach výkonu,
navrhované legislatívne zmeny v oblasti sociálneho poistenia si vyžiadajú zmeny informačného systému. Objem výdavkov na jeho úpravu sa predpokladá v sume cca 4 mil. Eur. Predmetné výdavky budú finančne kryté aj zo zostatku minulých rokov z dôvodu, že sa predpokladá nižšia tvorba správneho fondu v bežnom roku ako použitie.
Finančné prostriedky na zmenu informačného systému z titulu pripravovanej novely v sume 4 mil. Eur, v návrhu rozpočtu na rok 2012 zapracované čiastočne v bežných výdavkoch a čiastočne v kapitálových výdavkoch. V tejto etape nie je možné presne špecifikovať predpokladané výdavky na jednotlivé rozpočtové položky.
Návrh rozpočtu v základnej štruktúre je spracovaný v nasledujúcej tabuľke:
10
v tis. Eur
Ukazovateľ
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
a
1
2
3
Bežné výdavky (náklady) v tom:
112 307
113 153
78 319
- mzdy
52 358
50 812
36 626
- poistné a príspevok do poisťovní.
20 242
18 793
13 546
- tovary a služby
38 194
36 933
28 059
- bežné transfery
1 513
6 615
88
Kapitálové výdavky v tom:
3 404
3 534
2 604
- všeobecné investície
1 429
1 640
1 204
- výdavky na informačno-komunikačné technológie
1 975
1 894
1 400
Spolu výdavky (náklady) správneho fondu
115 711
116 687
80 923
V návrhu rozpočtu na rok 2012 sa na celkových výdavkoch (nákladoch) správneho fondu najväčšou mierou podieľajú prostriedky na mzdy v objeme 45,2 %. S tým súvisiace plnenia (poistné a príspevok do poisťovní) predstavujú 17,5 %. Ostatné prevádzkové náklady tvoria 34,3 % podiel. Zostávajúcich 3,0 % je určených na kapitálové výdavky.
Bežné výdavky
V oblasti ľudských zdrojov rozpočtované finančné prostriedky určujú nasledujúci vývoj:
Ukazovateľ
Merná jednotka
Očakávaná skutočnosť 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
a
1
2
3
4
Počet zamestnancov k 31.12.
osoby
5 226
4 920
3 420*)
3 400*)
*) predpoklad zníženia počtu zamestnancov je zapracovaný v súlade s pripravovaným projektom elektronizácie služieb Sociálnej poisťovne a projektom zjednotenia daní, ciel a odvodov
Kvantifikácia návrhu rozpočtu kategórie tovarov a služieb na jednotlivé roky podľa rozpočtových položiek je uvedená v nasledujúcej tabuľke:
v tis. Eur
Ukazovateľ
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
a
1
2
3
Tovary a služby
38 194
36 933
28 059
Cestovné náhrady
208
208
168
Energia, voda a komunikácie
14 255
14 366
13 444
Materiál
2 232
2 510
1 573
Dopravné
478
558
368
Rutinná a štandardná údržba
10 927
10 127
4 796
Nájomné
2 562
2 321
1 915
Služby
7 532
6 894
5 795
Návrh rozpočtu na tovary a služby v roku 2012 predstavuje 33,0 % z celkových predpokladaných výdavkov správneho fondu na tento rok.
11
Kapitálové výdavky
Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2012 s výhľadom do roku 2014 je v nasledujúcej tabuľke:
v tis. Eur
Rok
Ukazovateľ
Rok 2012
2013
2014
a
1
2
3
Kapitálové výdavky
3 404
3 534
2 604
Obstarávanie kapitálových aktív
3 404
3 534
2 604
Nákup pozemkov a nehmotných aktív
475
450
400
Pozemkov
-
-
-
Softvéru
475
450
400
Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1 600
1 544
1 154
Interiérového vybavenia
-
-
-
Výpočtovej techniky
1 500
1 444
900
Telekomunikačnej techniky
-
-
100
Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad. techniky a náradia
100
100
100
Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia
-
-
54
Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov
-
-
-
Prípravná a projektová dokumentácia
47
40
30
Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie
1 282
1 500
1 020
Na zabezpečenie kapitálových výdavkov bolo možné s ohľadom na celkovú výšku výdavkov správneho fondu vyčleniť v návrhu rozpočtu objem finančných prostriedkov v celkovej sume 3 404 tis. Eur.
Výdavky na informačno–komunikačné technológie rozpočtované v objeme1 975 tis. Eur na finančné krytie zmluvne zabezpečených kľúčových projektov. Tieto projekty zamerané predovšetkým na systémy pre podporu riadenia prevádzky, technickej infraštruktúry a bezpečnosti informačných systémov Sociálnej poisťovne.
Finančné prostriedky na zabezpečenie tzv. všeobecných investícií v roku 2012 rozpočtované v celkovej sume 1 429 tis. Eur na nevyhnutné akcie investičného charakteru.
Návrh rozpočtu správneho fondu na rok 2012 a rozpočtový výhľad na roky 2013 a 2014 nezohľadňuje poskytovanie nenávratných finančných príspevkov z Operačného programu informatizácie spoločnosti v celkovej sume 33 164 057,42 Eur na obdobie od 1. 11. 2011 do 31. 5. 2013.
Návrh rozpočtu správneho fondu na rok 2012 a rozpočtový výhľad na roky 2013 a 2014 je uvedený v prílohe č. 4.
Záver
Z hľadiska celkového hospodárenia Sociálnej poisťovne je možné očakávať v rokoch 2012 až 2014 takéto výsledky:
12
v tis. Eur
Obdobie
Príjmy v bežnom roku
Výdavky (náklady)
Bilančný rozdiel v bežnom roku
Prevod z minulých rokoch
Bilančný rozdiel celkom
Rok 2012
6 480 829
6 456 293
24 536
526 560
551 096
Rok 2013
6 850 769
6 796 977
53 792
551 096
604 888
Rok 2014
7 154 603
7 100 532
54 071
604 888
658 959
V rokoch 2012 až 2014 je v príjmoch Sociálnej poisťovne zapracovaný transfer zo ŠR SR:
v tis. Eur
Ukazovateľ
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Transfer zo ŠR SR
2 865 000
3 127 000
3 248 000
x x x
Príjmovú časť rozpočtu Sociálnej poisťovne výrazne ovplyvňuje existencia starobného dôchodkového sporenia. Predpokladá sa, že v roku 2012 by mali byť príspevky na SDS postúpené v celkovej sume 949 403 tis. Eur, z toho za sporiteľov:
-EAO v sume857 643 tis. Eur,
-štátu 52 801 tis. Eur,
-Sociálnej poisťovne 235 tis. Eur.
Príspevky na SDS, ktoré neodvedie zamestnávateľ za zamestnancov, budú hradené zo štátneho rozpočtu transferom z kapitoly MF SR, by mali byť postúpené v sume 38 724 tis. Eur.
Sociálna poisťovňa predpokladá, že postúpi príspevky na SDS v jednotlivých rokoch takto:
v tis. Eur
Text
Rok 2013
Rok 2014
Postúpené príspevky na SDS
1 056 976
1 184 091