Predkladacia správa
Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2012 (ďalej len „návrh rozpočtu“), sa predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s § 122 ods. 4 písm. c) bod 2. zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“).
Návrh rozpočtu je zostavený v podmienkach zákona o sociálnom poistení a návrhu zákona o úprave príjmu zo závislej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. januára 2012 (ďalej len „novela zákona o sociálnom poistení“). Zohľadňuje skutočné výsledky hospodárenia Sociálnej poisťovne v roku 2010 a v mesiacoch január august 2011 a predpoklad ich vývoja do konca roka 2011, vplyv makroekonomických ukazovateľov zverejnených Inštitútom finančnej politiky Ministerstva financií Slovenskej republiky (IFP MF SR) dňa 26. augusta 2011. V návrhu rozpočtu je zohľadnená MF SR navrhovaná výška príjmov a výdavkov a dosahy navrhovanej novely zákona o sociálnom poistení.
Vplyvom navrhovaných zmien sa predpokladá:
pokles príjmov Sociálnej poisťovne z dôvodu zmeny spôsobu výpočtov vymeriavacích základov, stanovenie nových sadzieb poistného, zmeny prerozdelenia pomeru poistného pre dôchodkovú oblasť medzi I. a II. pilierom pri skupine povinných osôb (napr. pri SZČO). Kvantifikácia príjmov vychádza z predpokladu, že všetky navrhované opatrenia budú platiť súčasne,
že niektoré opatrenia budú mať vplyv na zníženie výdavkov (úhrada garančnej dávky a nezaplatené príspevky na starobné dôchodkové sporenie budú hradené zo štátneho rozpočtu),
zmena informačného systému Sociálnej poisťovne, ktorá predpokladá jednorazové výdavky Sociálnej poisťovne v roku 2012 v sume cca 4 mil. Eur. Tieto výdavky budú finančne kryté v rámci správneho fondu Sociálnej poisťovne aj zo zostatku minulých rokov z dôvodu, že sa predpokladá nižšia tvorba správneho fondu v bežnom roku ako použitie.
Do príjmov Sociálnej poisťovne bol zapracovaný transfer zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (ŠR SR):
v tis. Eur
Obdobie
Očakávaná skutočnosť rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Transfer zo ŠR SR
1 508 733
2 865 000
3 127 000
3 248 000
V hospodárení Sociálnej poisťovne je možné očakávať v jednotlivých rokoch takéto výsledky:
v tis. Eur
Ukazovateľ
Príjmy celkom
Príjmy v bežnom roku
Výdavky (náklady)
Bilančný rozdiel v bežnom roku
Bilančný rozdiel celkom
Očakávaná skutočnosť rok 2011
6 693 993
6 258 326
6 167 433
90 893
526 560
Návrh rozpočtu na rok 2012
7 007 389
6 480 829
6 456 293
24 536
551 096
Rozpočtový výhľad rok
2013
7 401 865
6 850 769
6 796 977
53 792
604 888
2014
7 759 491
7 154 603
7 100 532
54 071
658 959
2
Výdavky na valorizáciu:
dôchodkových dávok od roku 2013 budú zvyšované o pevnú sumu v závislosti od priemerného medziročného rastu dôchodcovskej inflácie a priemernej mesačnej sumy dôchodku:
Text
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Zvýšenie od 1.1. o (v %)
3,3
3,5
3,6
Výdavky na zvýšenie dôchodkových dávok (v tis. Eur)
186 810
206 509
212 409
úrazových dávok od roku 2013 kvantifikované na základe indexu rastu spotrebiteľských cien:
Text
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Zvýšenie od 1.1. o (v %)
3,3
3,4
3,5
Výdavky na zvýšenie úrazových dávok (v tis. Eur)
816
932
1 075
Jednotlivé ukazovatele sú detailnejšie zdôvodnené priamo v materiáli.