NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V. volebné obdobie
Číslo: /2011
Návrh
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 2011
k návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2012 (tlač 538)
Národná rada Slovenskej republiky
A.k o n š t a t u j e ,
že návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2012
a)bol predložený v súlade s § 122 ods. 4 písm. c) bod 2. zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v termíne určenom na predloženie návrhu štátneho rozpočtu,
b)predpokladá k 31. decembru 2012 zostatok v sume
vo fonde sociálneho poistenia443 123 tis. Eur,
vo fonde úrazového poistenia85 996 tis. Eur;
v správnom fonde21 977 tis. Eur.
B.schvaľuje
rozpočet Sociálnej poisťovne na rok 2012 s tým, že predpokladané príjmy a výdavky rozpočtované takto:
zdroje celkom7 007 389 tis. Eur
výdavky6 456 293 tis. Eur
v tom:
a)fond sociálneho poistenia 6 292 827 tis. Eur,
b)fond úrazového poistenia47 755 tis. Eur,
c)správny fond 115 711 tis. Eur,
resp. suma zodpovedajúca tvorbe podľa § 168 ods. 2 zákona
č. 461/2003 Z. z. v aktuálnom znení zvýšená o prípadný
nevyčerpaný zostatok z predchádzajúceho roka.