Návrh
na použitie majetku Fondu národného majetku SR v roku 2012 podľa § 28 ods. 3 písm. b/ zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
Fond národného majetku SR navrhuje rozsah použiteľného majetku Fondu národného majetku SR podľa § 28 od. 3 písm. b/ zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov v roku 2012 vo výške:
385 863,60 tis. EUR