1
1Predpokladaný vývoj príjmov a výdavkov FNM SR do konca roku 2011
1.1Príjmy FNM SR v roku 2011
V návrhu na použitie majetku FNM SR v roku 2011 podľa § 28 ods. 3 písm. b/ zákona, ktorý NR SR prerokovala dňa 15. 12. 2010, FNM SR očakával príjmy v celkovej výške 344 305 tis. EUR, vrátane predpokladaného zostatku peňažných prostriedkov z predchádzajúceho obdobia. Ten v tom čase tvoril 13,24 % (45 570 tis. EUR) z celkového objemu očakávaných zdrojov FNM SR. Podstatnú časť príjmov v tomto návrhu tvorili dividendy (86,61 %), ktoré v tom čase predstavovali príjmy v objeme 298 204 tis. EUR. Pri plánovaní príjmov FNM SR vychádzal z predpokladu, že k uzavretiu nových zmlúv v priebehu roku 2011 nedôjde. Do návrhu však započítal príjmy zo zmlúv uzavretých v predchádzajúcom období, t.j. do 31. 12. 2010, príjmy z úrokových výnosov vyplácaných peňažnými ústavmi pri termínovaných vkladoch a ostatné. Tieto príjmy svojím celkovým podielom výraznejšie neovplyvňovali bilanciu príjmov a výdavkov FNM SR.
Na základe informácií dostupných k 20. 7. 2011, FNM SR spracoval bilanciu očakávaných príjmov, z ktorej vyplynulo, že stav predpokladaných príjmov vzrástol o 350 885 tis. EUR na celkový objem 695 190 tis. EUR. Toto zvýšenie je spôsobené predovšetkým vyšším zostatkom peňažných prostriedkov z predchádzajúceho obdobia, ale aj vyššími príjmami z dividend oproti pôvodnému predpokladu. Výšku zostatku peňažných prostriedkov, ktorý vzrástol o 209 130 tis. EUR, ovplyvnili vo väčšej miere záväzky, ktorých splatnosť FNM SR predpokladal v roku 2010, avšak k ich plneniu v tomto období nedošlo a splatnosť sa presunula do nasledujúceho obdobia, tzn. do roku 2011. Ide o tie záväzky FNM SR, ktorých plnenie nezávisí od rozhodnutí fondu, ale napr. od verdiktu súdov a pod. Dividendy v čase tvorby návrhu predstavovali 86,61 % (298 204 tis. €) z celkového objemu očakávaných príjmov FNM SR v roku 2011. Ich výška závisí od dosiahnutých hospodárskych výsledkov v jednotlivých spoločnostiach v ktorých fond majetkovú účasť, avšak najmä v prirodzených monopoloch a od spôsobu rozdelenia zisku v týchto spoločnostiach. Na základe aktuálnych údajov FNM SR vypracoval analýzu možných príjmov z dividend v roku 2011, z ktorej vyplýva, že v priebehu roku 2011 dôjde k zvýšeniu tejto položky o cca 140 851 tis. EUR, pričom o konečnom objeme príjmov fondu z dividend rozhodujú valné zhromaždenia predmetných spoločností, ktoré sa konali, resp. budú konať v priebehu sledovaného obdobia.
Nasledujúca tabuľka, spracovaná na základe údajov, ktoré mal FNM SR v čase prípravy materiálu k dispozícii, obsahuje presnejšiu špecifikáciu jednotlivých príjmových položiek, ktoré FNM SR predložil v Návrhu na použitie majetku FNM SR v roku 2011 na rokovanie
2
NR SR, vrátane ich aktualizovanej podoby. Zároveň obsahuje príjmy FNM SR vyčíslené k 30. 6. 2011.
3
Príjmy FNM SR v roku 2011(v tis. EUR)
Skutočné príjmy od 1.1.2011 do 30.6.2011Očakávané príjmy od 1.7.2011 do 31.12.20111.Príjmy z predaja - uzavreté zmluvy do 31.12.201016,600,00%16,600,00%0,0016,602.Príjmy z predaja - nové zmluvy uzavreté v roku 20110,000,00%28,000,00%27,880,123.Dividendy298 204,0086,61%439 055,0063,16%286 833,31152 221,694.Úroky z vkladov v peňažných ústavoch364,930,11%1 219,930,18%977,58242,355.Ostatné príjmy149,470,04%170,460,02%47,45123,01298 735,0086,76%440 489,9963,36%287 886,22152 603,7745 570,0013,24%254 700,0136,64%254 700,01344 305,00100%695 190,00100%542 586,23Aktualizovaný návrh k 30.6.2011Príjmy FNM SR v roku 2011Stav peňažných prostriedkov k 31.12.2010Príjmy FNM SR v roku 2011 + zostatok PP z 31.12.2010Pôvodne plánované príjmy v roku 2011 (predložené v NR SR)
Komentár k tabuľke:
1./Príjmy z predaja - uzavreté zmluvy pred rokom 2011 - ide o príjmy zo zmlúv, ktoré FNM SR uzavrel v predchádzajúcom období, tzn. do 31. 12. 2010. Pri vyčíslení príjmov z uzavretých zmlúv FNM SR vychádzal z vlastných databáz.
2./Príjmy z predaja - nové zmluvy uzavreté v roku 2011 - ide o príjmy zo zmlúv, ktoré FNM SR uzavrie v priebehu roku 2011 a kúpna cena, resp. jej časť bude zaplatená v tomto období. Pri tvorbe rozpočtu na rok 2011 sa so spomínanými príjmami nepočítalo. V prvom štvrťroku roku 2011 FNM SR v súlade s rozhodnutím vlády SR č. 562/2005 o privatizácii zo dňa 13. 7. 2005, zrealizoval predaj majetku, časti zdravotníckeho zariadenia Fakultná nemocnica Nitra časť Zubná poliklinika Parovce. S ďalšími príjmami FNM SR v roku 2011 nepočíta.
3./Dividendy - Príjmy z účastí FNM SR na podnikaní obchodných spoločností, na ktorých účasť. Výška príjmov FNM SR z dividend je priamo závislá od vývoja hospodárskeho výsledku najmä prirodzených monopolov a od spôsobu rozdelenia zisku v týchto spoločnostiach. Preto výška spomínaných príjmov v čase prípravy
rozpočtu je iba orientačná.
Analýza možných príjmov FNM SR z dividend vyplatených v roku 2011, uskutočnená v júli 2011, indikuje možnosť vyšších dividend ako bol pôvodný predpoklad o cca
4
140 851 tis. EUR, čo znamená, že celkový objem príjmov z dividend môže v roku 2011 dosiahnuť objem 439 055 tis. EUR. Nakoľko tieto príjmy v súlade s dividendovou politikou odvádzané do štátnych finančných aktív, bolo potrebné vypracovať doplnok k Návrhu na použitie majetku FNM SR, ktorým sa zvýši pôvodne schválený rozsah použitia majetku FNM SR v roku 2011 o predmetnú čiastku. V súčasnosti FNM SR nepredpokladá ďalší nárast tejto položky, avšak o konečnej výške vyplatených dividend rozhodnú valné zhromaždenia predmetných spoločností, ktoré sa budú konať v roku 2011, tzn. reálny objem dividend bude FNM SR poznať po ukončení tohto obdobia.
4./Úroky z vkladov v peňažných ústavoch - príjmy z vkladov voľných peňažných prostriedkov, vyplácaných peňažnými ústavmi pri termínovaných vkladoch, bežných účtoch v priebehu roku 2011. Výšku týchto príjmov ovplyvňuje: objem peňažných prostriedkov, ktoré FNM SR na svojich účtoch v bankách, ale aj základná úroková sadzba vyhlasovaná Európskou centrálnou bankou.
Z dôvodu, že v priebehu roku 2011 došlo k zmene, t.j. nárastu tejto sadzby, FNM SR aktualizoval očakávané príjmy, ktoré patria do tejto položky s tým, že príjmy evidované v nej by mohli v roku 2011 dosiahnuť, v závislosti od ďalšieho vývoja úrokových sadzieb, objem cca 1 220 tis. EUR.
5./Ostatné príjmy úroky z kúpnopredajných zmlúv, nájomné, postúpené pohľadávky, vratky, refundácie, konkurzy a iné.
1.2Výdavky FNM SR v roku 2011
V novembri 2010 FNM SR v zmysle zákona predložil NR SR na schválenie Návrh na použitie majetku FNM SR v roku 2011 podľa § 28 ods. 3 písm. b/ zákona. Celkové predpokladané výdavky FNM SR v tomto návrhu predstavovali objem peňažných prostriedkov vo výške 323 215 tis. EUR, pričom na výdavky súvisiace s rozhodnutím vlády SR (podľa § 28 ods. 3 písm. b/ zákona) schválila NR SR uznesením č. 245 zo dňa 15. 12. 2010 celkový rámec vo výške 312 069 tis. EUR a na náklady spojené s činnosťou FNM SR schválila NR SR
5
uznesením č. 246 zo dňa 15. 12. 2010 peňažné prostriedky v objeme 3 073 tis. EUR. Ďalšími položkami vo výdavkovej časti návrhu boli zákonné ručenie FNM SR, výdavky na reštitúcie, splátky dlhopisov FNM SR, náklady na zvýšenie základného imania, úhrada nákladov spojených s privatizáciou, náklady spojené s cennými papiermi prevedenými na FNM SR a pod.
Po zaktualizovaní celkových výdavkov FNM SR v roku 2011 na základe informácií, ktoré mal FNM SR v čase prípravy tohto materiálu k dispozícii je možné predpokladať, že tieto stúpnu o cca 366 640 tis. EUR na čiastku 689 855 tis. EUR. Zvýšenie ich celkového objemu ovplyvnila predovšetkým skutočnosť, že v roku 2011 boli valnými zhromaždeniami spoločností s majetkovou účasťou fondu odsúhlasené dividendy pre fond vo väčšom objeme (o 140 851 tis. EUR) ako bol pôvodný predpoklad. Tieto dividendy v plnom rozsahu, v súlade s dividendovou politikou, odvádzané do štátnych finančných aktív. Zároveň na návrh MF SR, vláda SR uznesením č. 523 zo dňa 10. 8. 2011 rozhodla o ďalšom použití majetku FNM SR v objeme 200 000 tis. EUR zo zostatku peňažných prostriedkov z predchádzajúcich období, taktiež na posilnenie štátnych finančných aktív. Keďže v súčasnosti fond nemá iné zdroje (dividendy odvádzané na účet štátnych finančných aktív), peňažné prostriedky zo zostatku z prechádzajúcich období plánoval použiť na plnenie svojich záväzkov v nasledujúcom období. Následkom realizácie rozhodnutia vlády SR a použitím týchto prostriedkov fond nebude mať v nasledujúcom období, t.j. od roku 2012 dostatok peňažných prostriedkov na vykrytie jeho očakávaných záväzkov. Znamená to, že v prípade nezabezpečenia ďalších zdrojov, potrebných na vykrytie výdavkov v predmetnom období bude fond insolventný. Z uvedeného dôvodu fond v doplnku č. 1 k návrhu na použitie majetku FNM SR v roku 2011 podľa § 28 ods. 3 písm. b/ zákona (ďalej aj „doplnok č. 1“), ktorý bol zaradený na MPK, navrhol zvýšiť schválenú čiastku na posilnenie štátnych finančných aktív zo zostatku peňažných prostriedkov z minulých rokov, t.j. čiastku 13 865 tis. EUR o čiastku 146 000 tis. EUR a nie o čiastku 200 000 tis. EUR, ako to navrhlo MF SR. Čiastka, rovnajúca sa rozdielu týchto prostriedkov, by fondu umožnila pri efektívnom hospodárení uhrádzať jeho najnutnejšie záväzky. Zároveň by rozpočet fondu, počítaný na báze cash flow, v rozpočtovom období rokov 2012 2014, resp. do plánovaného ukončenia jeho činnosti, nevykazoval deficit.
K výdavkovým položkám, u ktorých je reálny predpoklad, že v priebehu roku 2011 môže dôjsť k ich zvýšeniu, patrí položka „náklady spojené s podporou privatizácie“. V nej aktuálne zapracované predpokladané výdavky na privatizačných poradcov z titulu očakávaného predaja teplárenských, prípadne iných spoločností, s ktorými sa v pôvodnom návrhu nepočítalo, ako aj výdavky na poradcu na audit účtovnej závierky Slovenských elektrární, a. s. V dôsledku zvýšeného záujmu fyzických osôb o prevody cenných papierov na účet FNM SR vedený v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a. s. je potrebné
6
počítať aj s vyššími výdavkami, ktoré sa týkajú použitia majetku FNM SR na úhradu nákladov spojených s cennými papiermi, ktoré boli prevedené na FNM SR fyzickými osobami a nákladov spojených s ich nadobudnutím a prevodom na iné osoby a na úhradu záväzkov zo zmlúv uzavretých podľa § 29 ods. 11 zákona.
V nasledujúcej tabuľke zohľadnené predpokladané rozpočtované výdavky v uvedenom období, ako aj záväzky splatné v roku 2011 podľa § 28 ods. 3 písm. b/ zákona, ku ktorým boli prijaté uznesenia vlády SR. Zároveň z nej vyplýva, že k 30. 6. 2011 FNM SR uhradil svoje záväzky vo výške 6 282 tis. EUR. Súčasne k tomuto dátumu eviduje fond neuhradené záväzky a ďalšie rozpočtované výdavky v celkovej výške 683 573 tis. EUR. V stĺpci „Návrh na použitie majetku FNM SR v roku 2011 aktualizovaný k 30. 6. 2011“ predkladáme očakávaný stav celkových výdavkov FNM SR v sledovanom období, spracovaný na základe, ktoré mal FNM SR k dispozícii k 10.08.2011.
Výdavky FNM SR v roku 2011(v tis. EUR)
7
Očakávané výdavky od 1.7.2011 do 31.12.2011 - MF SR (ŠFA) dividendová politika298 204,0000298 204,000,00298 204,00 - MF SR (ŠFA) zo zostatku prostriedkov13 865,000013 865,000,0013 865,00 - MF SR (ŠFA) - dividendy vyplatené v roku 2011 nad schválený rámec140 851,000,00140 851,00 - MF SR (ŠFA) - zostatok PP z predchádzajú-cich odbobí200 000,000,00200 000,001.§ 28 od. 3 písm. b/ (rozhodnutia vlády SR) 312 069,0096,55%652 920,0094,65%0,00652 920,002.§ 28 od. 3 písm. c/ (zvýšenie základného imania)330,000,10%15 000,002,17%0,0015 000,003.§ 28 od. 3 písm. d/ (náklady na činnosť FNM SR)3 073,890,95%3 073,890,45%1 124,831 949,064.§ 28 od. 3 písm. f/ (náklady spojené s privatizáciou) 1 361,680,42%7 639,741,11%448,457 191,295.§ 28 od. 3 písm. g/ (nákup majet. účastí - predkupné právo) 0,000,00%0,000,00%0,000,006.§ 28 od. 3 písm. h/ (reštituenti a iné)966,860,30%966,860,14%199,09767,777.§ 28 od. 3 písm. k/ (dlhopisy FNM SR)355,690,11%363,040,05%117,11245,938.§ 28 od. 3 písm. l/ (náklady s odstúpením od zmlúv)400,000,12%484,500,07%84,47400,039.§ 28 od. 3 písm. n/ (náklady spojené s prevodom CP na FNM SR od FO)3 000,000,93%7 750,001,12%4 308,313 441,6910.§ 15 od. 4 zákona (zákonné ručenie FNM SR)1 600,000,50%1 600,000,23%0,001 600,0011.§ 30 zákona (záväzky FNM SR z kúpnych zmlúv)0,000,00%0,000,00%0,000,0012.ostatné57,880,02%56,970,01%0,0456