1
PREDKLADACIA SPRÁVA
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej aj “NR SR”) č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej aj “zákon”) ukladá v § 34 ods. 5 Výkonnému výboru Fondu národného majetku Slovenskej republiky (ďalej aj “FNM SR”, alebo „fond“) spracovať a po prerokovaní vo vláde Slovenskej republiky (ďalej aj “vláda SR”) predložiť na schválenie do NR SR „Návrh na použitie majetku FNM SR podľa § 28 ods. 3 písm. b/ zákona“ (ďalej aj „návrh“).
Predmetom uvedeného návrhu je vymedziť rozsah majetku FNM SR, ktorý v zmysle § 28 ods. 3 písm. b/ zákona môže byť použitý v súlade s rozhodnutím vlády SR na:
1.)plnenie záväzkov podnikov určených na privatizáciu, najmä záväzkov z úverov zabezpečených záložným právom,
2.)posilnenie zdrojov bánk a sporiteľní určených na poskytovanie úverov,
3.)splnenie poskytnutých záruk za úvery obchodných spoločností, v ktorých fond trvalú majetkovú účasť v rozsahu aspoň 34 %,
4.)podporu rozvojových programov Slovenskej republiky,
5.)plnenie štátnych záruk za bankové úvery,
6.)financovanie splácania štátneho dlhu v priebehu rozpočtového roka,
7.)doplnenie zdrojov v systéme financovania zdravotníctva,
8.)úhradu častí záväzkov Štátneho fondu cestného hospodárstva Slovenskej republiky,
9.)posilnenie štátnych finančných aktív podľa osobitného predpisu,
10.)vysporiadanie cenových rozdielov k cenám tepla a teplej úžitkovej vody pre občanov za roky 1997 a 1998, ktoré vznikli v dôsledku zmien dotačnej politiky štátu v regulácii cien tepla a teplej úžitkovej vody,
11.)finančné kompenzácie nákladov obcí na vybudované plynárenské a elektroenergetické zariadenia, ktoré boli bez náhrady prevedené do vlastníctva štátu.
Pre vymedzenie rozsahu majetku použiteľného v roku 2012 podľa uvedeného paragrafu je dôležitý stav likvidity FNM SR evidovaný k 30. 6 2011, na ktorý musí bezprostredne nadviazať. Znamená to, že v celkovej bilancii sa vychádza z predpokladaných príjmov a výdavkov pre rok 2011 odvodených od stavu majetku fondu, jeho záväzkov a pohľadávok evidovaných k 31. 12. 2010, pričom príjmy a výdavky fondu sú rozpočtované na báze cash flow.
Schválenie materiálu v NR SR je podmienené jeho predchádzajúcim prerokovaním vo Výkonnom výbore FNM SR, Dozornej rade FNM SR a vo vláde SR. Výkonný výbor FNM SR schválil predložený návrh na svojom rokovaní dňa 3. 8. 2011 a v súlade s § 36 ods. 2 zákona zabezpečil jeho prerokovanie v Dozornej rade FNM SR dňa 9. 8. 2011.
Následne materiál prešiel skráteným predbežným a medzirezortným pripomienkovým konaním (ďalej aj „MPK“) v termíne od 4. 8. 2011 do 10. 8. 2011. Návrh materiálu bol zaslaný
2
prostredníctvom Portálu právnych predpisov povinne pripomienkujúcim subjektom a do stanoveného termínu sa vyjadrilo 19 pripomienkujúcich subjektov, ktoré vzniesli 6 pripomienok, z toho 2 boli zásadného charakteru.
Prvá pripomienka sa týkala nesúhlasu Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej aj „MF SR“) so sumou 146 000 tis. EUR, ktorú navrhol fond na posilnenie štátnych finančných aktív, pričom MF SR v tejto pripomienke požadovalo zo zostatku peňažných prostriedkov z predchádzajúcich období presunúť na tento účel sumu 200 000 tis. EUR. Keďže počas trvania MPK vláda SR uznesením č. 523 zo dňa 10. 8. 2011 rozhodla o použití majetku fondu v roku 2011, vrátane spornej sumy t.j. 200 000 tis. EUR, štatutárny orgán fondu sa vznesenou zásadnou pripomienkou zaoberal a rozhodol o akceptovaní tejto pripomienky, plne rešpektujúc uvedené uznesenie vlády SR.
Druhá pripomienka sa týkala žiadosti MF SR znížiť rozpočtovaný objem dividend v rokoch 2012 2014 ročne o 20 666,4 tis. EUR. To znamená, že celková suma dividend v roku 2012 bude vo výške 375 863,6 tis. EUR, v roku 2013 vo výške 358 083,6 tis. EUR a v roku 2014 vo výške 353 354,6 tis. EUR. Rozpočtovaný objem dividend vo všetkých troch rokoch žiadalo MF SR v plnej výške transferovať do štátnych finančných aktív. Aj túto pripomienku štatutárny orgán fondu akceptoval a zmeny do materiálu zapracoval. Z uvedeného vyplýva, že materiál sa predkladá na rokovanie vlády SR bez rozporu. Výsledky MPK uvedené vo vyhodnotení pripomienkového konania.
Následne, uznesením č. 555 zo dňa 24. 8. 2011, vzala vláda SR spomínaný návrh na vedomie bez pripomienok a odporučila predsedníčke Výkonného výboru FNM SR predložiť ho na rokovanie NR SR.
Podľa ustanovení zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov bol návrh na použitie majetku FNM SR, pred jeho zaradením do schvaľovacieho konania, prerokovaný s MF SR.
V aktualizovanom návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2012 2014, predloženom na rokovanie vlády SR dňa 12. 10. 2011 bola zapracovaná aj zmena týkajúca sa návrhu na použitie majetku FNM SR v roku 2012 v súlade s § 28 ods. 3 písm. b) bod. 9 zákona, kde predkladateľ návrhu, t.j. MF SR zvýšil pôvodne plánovanú čiastku o 10 000 tis. EUR na celkový objem 385 863,60 tis. EUR. Keďže tieto prostriedky súčasťou rozpočtu verejnej správy, v záujme zosúladenia spomínaných materiálov, pripravil FNM SR aktualizovaný návrh, ktorý predložil na rokovanie vlády SR dňa 12. 10. 2011. Tento návrh zobrala vláda SR na vedomie a odporučila jeho predloženie na rokovanie NR SR.
3
Štruktúra návrhu:
1.)Predpokladaný vývoj príjmov a výdavkov FNM SR do konca roku 2011
2.)Bilancia príjmov a výdavkov FNM SR v roku 2012 s výhľadom do roku 2014
3.)Návrh na použitie majetku FNM SR v roku 2012