N Á V R H
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo dňa …………… číslo …………………
k návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku SR v roku 2012 podľa § 28 ods. 3 písm. b/ zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov (tlač 537),
NÁRODÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
podľa § 34 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
schvaľuje
návrh na použitie majetku Fondu národného majetku SR v roku 2012 podľa § 28 ods. 3 písm. b/ zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov vo výške
385 863,60 tis. EUR