Fond národného majetku
Slovenskej republiky
Číslo: KP – 8750 / 2011
Materiál na rokovanie
Národnej rady Slovenskej republiky
537
Návrh na použitie majetku Fondu národného majetku SR v roku 2012
podľa § 28 ods. 3 písm. b / zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
v znení neskorších predpisov
Dôvod predloženia:
Na základe zákona č. 92/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov
Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia
2. Vlastný návrh
3. Predkladacia správa
4. Vlastný materiál
Materiál predkladá:
Anna Bubeníková
predsedníčka Výkonného výboru FNM SR
Bratislava, október 2011