ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
41. schôdza
Číslo: CRD-3142/2011
298
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 5. októbra 2011
k vládnemu návrhu zákona o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 456)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 456);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 456) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu.
Radoslav Procházka
predseda výboru
overovatelia výboru:
Jana Dubovcová
Róbert Madej
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 298
z 5. októbra 2011
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 456)
___________________________________________________________________________
1.V čl. I § 2 ods. 1 písm. e) vložiť za slová „jedného členského štátu“ slová „Európskej únie“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s používaním správnej terminológie.
2.V čl. I § 15 ods. 2 a 4 vložiť za slová „mimo územia“ slová „členských štátov“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s používaním správnej terminológie.
3. V čl. I § 16 ods. 3 písm. e) v poznámke pod čiarou k odkazu 13 vložiť za slová „(EHS) č. 2658/1987“ slová „z 23. júla 1987“ a za slová „Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 2“ čiarku a tieto slová: „Ú. v. ES L 256, 7.9.1987“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu so zaužívaným spôsobom uvádzania právne záväzných aktov Európskej únie v poznámkach pod čiarou.
4. V čl. I § 25 ods. 1 vložiť za slová „v jednom“ slová „členskom štáte Európskej únie“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s používaním správnej terminológie.
5. V čl. I § 29 písm. f) v poznámke pod čiarou k odkazu 18 vložiť za slová „Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4“ čiarku a tieto slová: „Ú. v. ES L 302, 19.10.1992“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu so zaužívaným spôsobom uvádzania informácie
2
o publikácii právne záväzných aktov Európskej únie v úradnom vestníku.
6.V čl. I v § 45 sa označenie poradia zrušovaných predpisov mení z písmen „a) b) c) d)“ na číselné označenie „1. 2. 3. 4.“.
V derogačnom ustanovení sa každý právny predpis označuje osobitným poradovým číslom (arabské číslice s bodkou) Legislatívne pravidlá tvorby zákonov Príloha č. 2 58. bod.
7. V čl. I § 45 v zrušovacom ustanovení doplniť nasledujúci predpis:
„výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 283/2011 Z. z. z 11. augusta 2011, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 179/1998 Z.z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
Dopĺňa sa výnos, ktorý, rovnako ako ostatné zrušované výnosy uvedené v § 45, slúži na vykonanie niektorých ustanovení zrušovaného zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. V Zbierke zákonov bol publikovaný formou oznámenia pod číslom 283/2011 Z. z.
8.V čl. II nad slová „osobitného predpisu“ umiestniť odkaz na poznámku pod čiarou 23fa.
V poznámke pod čiarou k odkazu 23fa vypustiť slová „ods. 1“.
Legislatívno-technická oprava.
9.V čl. II sa doterajší text označuje ako 1. bod a vkladajú sa nové 2. až 14. bod, ktoré znejú:
„2. V § 45a ods.1 v prvej vete sa slová „majúcich štátnu príslušnosť niektorého členského štátu Európskej únie“ nahrádzajú slovami „Slovenskej republiky“.
Obmedzené technické a technologické možnosti členských štátov negarantujú výmenu informácii z registra trestov na základe vyžiadania Generálnej prokuratúry SR od ústredného orgánu iného členského štátu EÚ. Odstraňuje sa časová nevykonateľnosť úpravy živnostenského zákona, podľa ktorej môžu štátni občania členského štátu v postavení povinnej osoby na účely živnostenského zákon uplatniť možnosť preukázať bezúhonnosť
3
prostredníctvom GP SR v rámci služby povinne poskytovanej živnostenskými úradmi v postavení jednotných kontaktných miest (JKM).
3.V § 45a ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
Znenie druhej vety sa stáva bezdôvodné v súvislosti s bodom č.2 tohto pozmeňovacieho návrhu.
4.V § 46 ods. 1 písm. f) sa slová „štátnymi občanmi členského štátu Európskej únie“ nahrádzajú slovami „občanmi Slovenskej republiky“.
Navrhovaná úprava zosúlaďuje úpravu živnostenského zákona s úpravou v bode 2.
5.V § 46 ods. 2 písm. f) sa slová „štátnymi občanmi členského štátu Európskej únie“ nahrádzajú slovami „občanmi Slovenskej republiky“.
Navrhovaná úprava zosúlaďuje úpravu živnostenského zákona s úpravou v bode 2.
6.V § 46 ods. 4 sa slová „štátnym občanom niektorého členského štátu Európskej únie“ nahrádzajú slovami „občanmi Slovenskej republiky“.
Navrhovaná úprava zosúlaďuje úpravu živnostenského zákona s úpravou v bode 2.
7.V § 46 ods. 5 sa slová „niektorého členského štátu Európskej únie“ nahrádzajú slovami „Slovenskej republiky“.
Navrhovaná úprava zosúlaďuje úpravu živnostenského zákona s úpravou v bode 2.
8.V § 47 ods. 1 sa slovo „piatich“ nahrádza slovom „troch“.
Urýchľuje sa vydanie preukazu o živnostenskom oprávnení.
9.§ 49 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Povinnosť podnikateľa podľa ods. 1 sa nevzťahuje na údaje a doplnky, týkajúce sa údajov a dokladov ustanovených na ohlásenie živnosti, ktoré podnikateľ oznamuje do obchodného registra podľa osobitného zákona1.“
4
Poznámka pod čiarkou k odkazu 1 znie:
„1) Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Vylučuje sa duplicitné plnenie oznamovacej povinnosti podnikateľa o zmene údajov, ktoré sa osobitne zapisujú do obchodného aj do živnostenského registra. V praxi dôjde k zápisu zmien dotknutých údajov do živnostenského registra, ktoré podnikateľ oznámi registrovému súdu, na základe osobitnej informácie zasielanej príslušnému živnostenskému úradu príslušným registrovým súdom.
10.V § 65a ods. 1 sa slovo „uloží“ nahrádza slovami „môže uložiť“.
Obligatórnosť uloženia sankcie pri porušení živnostenského zákona je zachovaná pri neoprávnenom podnikaní. Pri porušenie iných ustanovení zákona sa navrhuje fakultatívna možnosť uloženia sankcie, tak, aby úrad napríklad nebol povinný uložiť sankciu hneď pri prvom porušení zákona, čo je v súlade s Programovým vyhlásením vlády a schválenými uzneseniami vlády z roku 2011.
11.V § 65a ods. 2 sa slovo „uloží“ nahrádza slovami „môže uložiť“.
Obligatórnosť uloženia sankcie pri porušení živnostenského zákona je zachovaná pri neoprávnenom podnikaní. Pri porušenie iných ustanovení zákona sa navrhuje fakultatívna možnosť uloženia sankcie, tak, aby úrad napríklad nebol povinný uložiť sankciu hneď pri prvom porušení zákona, čo je v súlade s Programovým vyhlásením vlády a schválenými uzneseniami vlády z roku 2011.
12.V § 65a ods. 3 sa slovo „uloží“ nahrádza slovami „môže uložiť“.
Obligatórnosť uloženia sankcie pri porušení živnostenského zákona je zachovaná pri neoprávnenom podnikaní. Pri porušenie iných ustanovení zákona sa navrhuje fakultatívna možnosť uloženia sankcie, tak, aby úrad napríklad nebol povinný uložiť sankciu hneď pri prvom porušení zákona, čo je v súlade
5
s Programovým vyhlásením vlády a schválenými uzneseniami vlády z roku 2011.“.
13.V § 66b sa vypúšťa odsek 3.
V súvislosti s pôsobnosťou voči zahraničným osobám sa navrhovaným opatrením odstraňuje obmedzenie voči podmienkam slovenských osôb. V súvislosti s pôsobnosťou voči slovenským (i zahraničným) osobám pri obstarávaní získania podnikateľských oprávnení podľa iného ako živnostenského zákona ide o významné racionalizačné podnikateľské opatrenie.
Vytvárajú sa tak slovenským i zahraničným osobám lepšie možnosti na vstup do podnikania rozšírením miest na vyžitie služieb jednotných kontaktných miest.
14.§ 66b sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Obvodný úrad vydáva
a)osvedčenie o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou
b)potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nieje obmedzené alebo zakázané
c)potvrdenie o prijatí oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území
Slovenskej republiky“.
Ustanovuje sa pôsobnosť živnostenského úradu v postavení JKM, ktorá autorizovanému miestu povinne vyplýva z národnej legislatívy a legislatívy ES a ktorá je určená na reguláciu a spriechodnenie procesných postupov pre záujemcov o cezhraničné poskytovanie služieb slovenskými osobami na území hostiteľských členských štátov a pre cezhraničných poskytovateľov, ktorý mienia poskytovať služby na území Slovenskej republiky.
10. V čl. III sa 1. a 2. bod označujú ako 5. a 6. bod a pred tento bod sa vkladajú nové 1. 4. bod, ktoré znejú:
„1. V § 6 ods. 1 na konci druhej vety sa pripájajú slová „ak tento zákon pri jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak“.
Umožní sa v prípade podania predloženého autorizovanému správnemu orgánu elektronickými prostriedkami a podpísaného elektronickým podpisom postupovať pri spoplatňovaní úkonov odlišne, v závislosti od osobitosti, ktoré podľa jednotlivých sektorov
6
(položiek) uvedené v Sadzobníku správnych poplatkov.
2.V sadzobníku správnych poplatkov, v položke 148 písmena i) sa slová „Vydanie osvedčenia o splnení podmienok odbornej praxe“ nahrádza slovami „Vydanie dokladu o povahe a dĺžke praxe 33a)“.
Poznámka pod čiarkou k odkazu 33a znie:
„33a) § 66b ods. 4 Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.
Dochádza k zosúladeniu textu (označeniu dokladu) uvedeného pod písmenom i) zo znením dokladu, ktorý je oprávnený vydávať obvodný úrad podľa ustanovenia § 66b ods. 4 živnostenského zákona.
3.V sadzobníku správnych poplatkov, v položke 148 písmena n) sa slová „Za prevzatie údajov a dokladov, ktoré náležitosťou žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných zákonov ... 10 eur“ nahrádza slovami „Vydanie dokladu o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané33b) 3 eur“.
Poznámka pod čiarkou k odkazu 33b znie:
„33b) § 66b ods. 4 Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácii v znení zákona č. 560/2008 Z. z.“.
Z doterajšej aplikačnej praxe vyplýva že doterajšie spoplatnenie uvedených úkonov výrazne obmedzuje záujem o získanie podnikateľského oprávnenia podľa iného ako živnostenského zákona prostredníctvom živnostenského úradu v postavení jednotného kontaktného miesta. Od doby, keď tieto úkony spoplatnené, využilo uvedenú službu iba niekoľko osôb. Vydávanie dokladov pre záujemcov o cezhraničné poskytovanie služieb je viazané na povinnosť ich preukazovania autorizovaným orgánom hostiteľských členských štátov v právnom rámci smernice EP a R 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií, transponovanej v podmienkach Slovenskej republiky do zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z. z.
7
4.V sadzobníku správnych poplatkov, v položke 148 v časti POZNÁMKY sa dopĺňa bod 3, ktorý znie:
„Poplatok podľa písm. a) bod 1, písm. b), c), f), l), a n) sa nevyberie ak sa úkony vykonávajú na základe podania predloženého elektronickými prostriedkami a podpísaného elektronickým podpisom podľa osobitného zákona4“.
Odstraňuje sa spomalenie procesu získania živnostenského oprávnenia pri podaní ohlásenia živností elektronickými prostriedkami tým, že sa predíde stavu, že vznik živnostenského oprávnenia sa bude zákona viazať na (neskorší) čas, ktorý je spojený s odpísaním platby z účtu. Zabezpečí sa stav, podľa ktorého deň vzniku živnostenského oprávnenia bude totožný s dňom podania ohlásenia živnosti.
Vecné i časovo hospodárnejšie postupy podnikateľov a živnostenských úradov zabezpečia celkové zjednodušenie, zrýchlenie a tým aj potrebné liberalizačné (motivačné) podnikateľské prostredie.“.
11. V čl. V sa slová „okrem čl. I § 23 34 a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 30. júna 2012“ nahrádzajú slovami „okrem čl. III. bodov 1. 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2012 a okrem čl. I. § 23 34 a čl. III bodu 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 30. júna 2012.“
Navrhuje sa v nadväznosti na zmeny v živnostenskom zákone účinnosť nových správnych poplatkov v položke č. 148 k 1. januáru 2012.
12.V prílohe vypustiť slová „Smernica Komisie 2010/80/EÚ z 22. novembra 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokiaľ ide o zoznam výrobkov obranného priemyslu (Ú. v. EÚ L 308, 24.11.2010).“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu so zaužívaným spôsobom uvádzania smerníc v tzv. transpozičnej prílohe.