Národná rada Slovenskej republiky
V. volebné obdobie
Číslo: CRD-3144/2011
469a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov (tlač 469) v druhom čítaní
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov (tlač 469) (ďalej len „gestorský výbor“) podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „rokovací poriadok“) spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 6. septembra 2011 č. 567pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálna rozvoj.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).
2
III.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením zo 4. októbra 2011 č. 281.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením z 6. októbra 2011 č. 112.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu o návrhu rokoval na 39. schôdzi 29. septembra 2011 a neprijal platné uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto správy vyplývajú nasledovné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V čl. I 16. bode v poznámke pod čiarou k odkazu 27a sa slová „v znení
rozhodnutia 2011/107/EÚ (Ú. v. L 43, 17.2.2011)“ nahrádzajú slovami „v platnom znení“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu so zaužívaným spôsobom uvádzania právne záväzných aktov Európskej únie v poznámkach pod čiarou.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť
2.V čl. I znenie 35. bodu sa nahrádza týmto znením:
„35. Príloha č. 15 sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie: „Smernica Komisie 2011/18/EÚ z 1. marca 2011, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy II, V a VI k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 57, 2.3.2011).“.“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu so zaužívaným spôsobom uvádzania smerníc Európskej únie, ktoré novelizáciami iných smerníc, v transpozičnej prílohe v samostatných bodoch ako jednotlivé právne záväzné akty.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
3
Gestorský výbor odporúča schváliť
Gestorský výbor odporúča hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch nasledovne:
O bodoch 1 a 2 hlasovať spoločne s odporúčaním schváliť
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona
odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov
s c h v á l i ť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením zo 6. októbra 2011 č. 210.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Bratislava 6. október 2011
Stanislav J a n i š, v.r.
predseda Výboru NR SR pre
hospodárstvo, výstavbu a dopravu