Národná rada Slovenskej republiky
V. volebné obdobie
Číslo: CRD-3142/2011
456a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 456) v druhom čítaní
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 456) (ďalej len „gestorský výbor“) podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „rokovací poriadok“) spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 7. septembra 2011 č. 582 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).
III.
Výbory, ktorým bol návrh pridelený o ňom rokovali nasledovne:
2
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 5. októbra 2011 č. 298 odporučil NR SR návrh schváliť
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu o návrhu rokoval na 39. schôdzi 29. septembra 2011 a neprijal platné uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o návrhu zákona nerokoval, z dôvodu nesúhlasu výboru, uviesť vládny návrh zákona inou poverenou osobou. (zákon č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, § 76).
IV.
Z uznesenia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto správy vyplývajú nasledovné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V čl. I § 2 ods. 1 písm. e) sa za slová „jedného členského štátu“ vkladajú slová
„Európskej únie“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s používaním správnej terminológie.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť
2.V čl. I § 15 ods. 2 a 4 sa za slová „mimo územia“ vkladajú slová „členských štátov“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s používaním správnej terminológie.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť
3.K čl. I § 16 ods. 3 písm. e)
V poznámke pod čiarou k odkazu 13 sa za slová „(EHS) č. 2658/1987“ vkladajú slová „z 23. júla 1987“ a za slová „Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 2“ čiarka a tieto slová: „Ú. v. ES L 256, 7.9.1987“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu so zaužívaným spôsobom uvádzania právne záväzných aktov Európskej únie v poznámkach pod čiarou.
3
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť
4.V čl. I § 25 ods. 1 sa za slová „v jednom“ vkladajú slová „členskom štáte Európskej
únie“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s používaním správnej terminológie.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť
5.K čl. I § 29 písm. f)
V poznámke pod čiarou k odkazu 18 sa za slová „Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4“ vkladajú čiarka a tieto slová: „Ú. v. ES L 302, 19.10.1992“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu so zaužívaným spôsobom uvádzania informácie o publikácii právne záväzných aktov Európskej únie v úradnom vestníku.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť
6.V čl. I v § 45 sa označenie poradia zrušovaných predpisov mení z písmen „a) b) c)
d)“ na číselné označenie „1. 2. 3. 4.“.
V derogačnom ustanovení sa každý právny predpis označuje osobitným poradovým číslom (arabské číslice s bodkou) Legislatívne pravidlá tvorby zákonov Príloha č. 2 58. bod.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť
7.V čl. I § 45 v zrušovacom ustanovení sa dopĺňa nasledujúci predpis:
„výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 283/2011 Z. z. z 11. augusta 2011, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 179/1998 Z.z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
Dopĺňa sa výnos, ktorý, rovnako ako ostatné zrušované výnosy uvedené v § 45, slúži na vykonanie niektorých
4
ustanovení zrušovaného zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. V Zbierke zákonov bol publikovaný formou oznámenia pod číslom 283/2011 Z. z.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť
8.V čl. II sa nad slová „osobitného predpisu“ umiestňuje odkaz na poznámku pod
čiarou 23fa.
V poznámke pod čiarou k odkazu 23fa sa vypúšťajú slová „ods. 1“.
Legislatívno-technická oprava.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť
9.V čl. II sa doterajší text označuje ako 1. bod a vkladajú sa nové 2. 14. bod, ktoré
znejú:
„2. V § 45a ods.1 v prvej vete sa slová „majúcich štátnu príslušnosť niektorého členského štátu Európskej únie“ nahrádzajú slovami „Slovenskej republiky“.
Obmedzené technické a technologické možnosti členských štátov negarantujú výmenu informácii z registra trestov na základe vyžiadania Generálnej prokuratúry SR od ústredného orgánu iného členského štátu EÚ. Odstraňuje sa časová nevykonateľ nosť úpravy živnostenského zákona, podľa ktorej môžu štátni občania členského štátu v postavení povinnej osoby na účely živnostenského zákona uplatniť možnosť preukázať bezúhonnosť prostredníctvom Generálnej prokuratúry SR v rámci služby povinne poskytovanej živnostenskými úradmi v postavení jednotných kontaktných miest (JKM).
3.V § 45a ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
Znenie druhej vety sa stáva bezdôvodné v súvislosti s bodom č. 2 tohto pozmeňujúceho návrhu.
4.V § 46 ods. 1 písm. f) sa slová „štátnymi občanmi členského štátu Európskej únie“ nahrádzajú slovami „občanmi Slovenskej republiky“.
5
Navrhovaná úprava zosúlaďuje úpravu živnostenského zákona s úpravou v bode 2.
5.V § 46 ods. 2 písm. f) sa slová „štátnymi občanmi členského štátu Európskej únie“ nahrádzajú slovami „občanmi Slovenskej republiky“.
Navrhovaná úprava zosúlaďuje úpravu živnostenského zákona s úpravou v bode 2.
6.V § 46 ods. 4 sa slová „štátnym občanom niektorého členského štátu Európskej únie“ nahrádzajú slovami „občanmi Slovenskej republiky“.
Navrhovaná úprava zosúlaďuje úpravu živnostenského zákona s úpravou v bode 2.
7. V § 46 ods. 5 sa slová „niektorého členského štátu Európskej únie“ nahrádzajú slovami „Slovenskej republiky“.
Navrhovaná úprava zosúlaďuje úpravu živnostenského zákona s úpravou v bode 2.
8. V § 47 ods. 1 sa slovo „piatich“ nahrádza slovom „troch“.
Urýchľuje sa vydanie preukazu o živnostenskom oprávnení.
9. § 49 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Povinnosť podnikateľa podľa ods. 1 sa nevzťahuje na údaje a doplnky, týkajúce sa údajov a dokladov ustanovených na ohlásenie živnosti, ktoré podnikateľ oznamuje do obchodného registra podľa osobitného zákona36i.“.
Poznámka pod čiarkou k odkazu 36i znie:
36i) Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vylučuje sa duplicitné plnenie oznamovacej povinnosti podnikateľa o zmene údajov, ktoré sa osobitne zapisujú do obchodného aj do živnostenského registra. V praxi dôjde k zápisu zmien dotknutých údajov do živnostenského registra, ktoré podnikateľ oznámi registrovému súdu, na základe osobitnej informácie zasielanej príslušnému živnostenskému úradu príslušným registrovým súdom.
10.V § 65a ods. 1 sa slovo „uloží“ nahrádza slovami „môže uložiť“.
Obligatórnosť uloženia sankcie pri porušení živnostenského zákona je zachovaná pri neoprávnenom podnikaní. Pri
6
porušení iných ustanovení zákona sa navrhuje fakultatívna možnosť uloženia sankcie, tak, aby úrad napríklad nebol povinný uložiť sankciu hneď pri prvom porušení zákona, čo je v súlade s Programovým vyhlásením vlády a schválenými uzneseniami vlády z roku 2011.
11.V § 65a ods. 2 sa slovo „uloží“ nahrádza slovami „môže uložiť“.
Obligatórnosť uloženia sankcie pri porušení živnostenského zákona je zachovaná pri neoprávnenom podnikaní. Pri porušení iných ustanovení zákona sa navrhuje fakultatívna možnosť uloženia sankcie, tak, aby úrad napríklad nebol povinný uložiť sankciu hneď pri prvom porušení zákona, čo je v súlade s Programovým vyhlásením vlády a schválenými uzneseniami vlády z roku 2011.
12.V § 65a ods. 3 sa slovo „uloží“ nahrádza slovami „môže uložiť“.
Obligatórnosť uloženia sankcie pri porušení živnostenského zákona je zachovaná pri neoprávnenom podnikaní. Pri porušení iných ustanovení zákona sa navrhuje fakultatívna možnosť uloženia sankcie, tak, aby úrad napríklad nebol povinný uložiť sankciu hneď pri prvom porušení zákona, čo je v súlade s Programovým vyhlásením vlády a schválenými uzneseniami vlády z roku 2011.“.
13. V § 66b sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
V súvislosti s pôsobnosťou voči zahraničným osobám sa navrhovaným opatrením odstraňuje obmedzenie voči podmienkam slovenských osôb. V súvislosti s pôsobnosťou voči slovenským (i zahraničným) osobám pri obstarávaní získania podnikateľských oprávnení podľa iného ako živnostenského zákona ide o významné racionalizačné podnikateľské opatrenie.
Vytvárajú sa tak slovenským i zahraničným osobám lepšie možnosti na vstup do podnikania rozšírením miest na vyžitie služieb jednotných kontaktných miest.
14. § 66b sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Obvodný úrad vydáva
a)osvedčenie o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou
b)potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nieje obmedzené alebo zakázané
7
c)potvrdenie o prijatí oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky“.
Ustanovuje sa pôsobnosť živnostenského úradu v postavení JKM, ktorá autorizovanému miestu povinne vyplýva z národnej legislatívy a legislatívy ES a ktorá je určená na reguláciu a spriechodnenie procesných postupov pre záujemcov o cezhraničné poskytovanie služieb slovenskými osobami na území hostiteľských členských štátov a pre cezhraničných poskytovateľov, ktorý mienia poskytovať služby na území Slovenskej republiky.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť
10.V čl. III sa doterajšie body 1 a 2 označujú ako body 5 a 6 a pred tieto body sa
vkladajú nové body 1 až 4, ktoré znejú:
„1.V § 6 ods. 1 na konci druhej vety sa pripájajú slová „ak tento zákon pri jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak“.
Umožní sa v prípade podania predloženého autorizovanému správnemu orgánu elektronickými prostriedkami a podpísaného elektronickým podpisom postupovať pri spoplatňovaní úkonov odlišne, v závislosti od osobitosti, ktoré podľa jednotlivých sektorov (položiek) uvedené v Sadzobníku správnych poplatkov.
2.V sadzobníku správnych poplatkov, v položke 148 písmena i) sa slová „Vydanie osvedčenia o splnení podmienok odbornej praxe“ nahrádza slovami „Vydanie dokladu o povahe a dĺžke praxe33a“.
Poznámka pod čiarkou k odkazu 33a znie:
33a) § 66b ods. 4 Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Dochádza k zosúladeniu textu (označeniu dokladu) uvedeného pod písmenom i) so znením dokladu, ktorý je oprávnený vydávať obvodný úrad podľa ustanovenia § 66b ods. 4 živnostenského zákona.
3.V sadzobníku správnych poplatkov, v položke 148 písmena n) sa slová „Za prevzatie údajov a dokladov, ktoré náležitosťou žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných zákonov ... 10 eur“ nahrádza slovami „Vydanie dokladu o tom, že poskytovanie
8
služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané33b ... 3 eur“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33b znie:
33b) § 66b ods. 4 Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácii v znení zákona č. 560/2008 Z. z.
Z doterajšej aplikačnej praxe vyplýva že doterajšie spoplatnenie uvedených úkonov výrazne obmedzuje záujem o získanie podnikateľského oprávnenia podľa iného ako živnostenského zákona prostredníctvom živnostenského úradu v postavení jednotného kontaktného miesta. Od doby, keď tieto úkony spoplatnené, využilo uvedenú službu iba niekoľko osôb. Vydávanie dokladov pre záujemcov o cezhraničné poskytovanie služieb je viazané na povinnosť ich preukazovania autorizovaným orgánom hostiteľských členských štátov v právnom rámci smernice EP a R 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií, transponovanej v podmienkach Slovenskej republiky do zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z. z.
4.V sadzobníku správnych poplatkov, v položke 148 v časti POZNÁMKY sa dopĺňa bod 3, ktorý znie:
„Poplatok podľa písm. a) bod 1, písm. b), c), f), l), a n) sa nevyberie ak sa úkony vykonávajú na základe podania predloženého elektronickými prostriedkami a podpísaného elektronickým podpisom podľa osobitného zákona4“.
Odstraňuje sa spomalenie procesu získania živnostenského oprávnenia pri podaní ohlásenia živností elektronickými prostriedkami tým, že sa predíde stavu, že vznik živnostenského oprávnenia sa bude viazať na (neskorší) čas, ktorý je spojený s odpísaním platby z účtu. Zabezpečí sa stav, podľa ktorého deň vzniku živnostenského oprávnenia bude totožný s dňom podania ohlásenia živnosti.
Vecné i časovo hospodárnejšie postupy podnikateľov a živnostenských úradov zabezpečia celkové zjednodušenie, zrýchlenie a tým aj potrebné liberalizačné (motivačné) podnikateľské prostredie.“.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť
9
11.V čl. V sa slová „okrem čl. I § 23 34 a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 30. júna
2012“ nahrádzajú slovami „okrem čl. III. bodov 1. 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2012 a okrem čl. I. § 23 34 a čl. III bodu 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 30. júna 2012.“
Navrhuje sa v nadväznosti na zmeny v živnostenskom zákone účinnosť nových správnych poplatkov v položke č. 148 k 1. januáru 2012.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť
12.V prílohe sa vypúšťajú slová „Smernica Komisie 2010/80/EÚ z 22. novembra 2010,
ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokiaľ ide o zoznam výrobkov obranného priemyslu (Ú. v. EÚ L 308, 24.11.2010).“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu so zaužívaným spôsobom uvádzania smerníc v tzv. transpozičnej prílohe.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť
Gestorský výbor odporúča hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch nasledovne:
o bodoch 1 až 12 spoločne s odporúčaním s ch v á l i ť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona
odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
s c h v á l i ť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením zo 6. októbra 2011 č. 208.
10
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Bratislava 6. október 2011
Stanislav J a n i š, v.r.
predseda Výboru NR SR pre
hospodárstvo, výstavbu a dopravu