Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
39. schôdza výboru
Číslo: CRD - 3144/2011 - VHVD
V ý p i s
zo zápisnice 39. schôdze Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
___________________________________________________________________
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov (tlač 469)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov (tlač 469) na 39. schôdzi konanej 29. septembra 2011.
Výbor o návrhu rokoval za účasti navrhovateľa.
Spravodajcom výboru bol poslanec A. Přidal.
Výbor neprijal uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a čl. 84 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
O návrhu uznesenia, ktoré predložil poslanec A. Přidal hlasovali poslanci
nasledovne. Z celkového počtu 13 poslancov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu bolo prítomných 12 poslancov. Za návrh predneseného uznesenia hlasovali 6 poslanci, 6 poslanci sa zdržali hlasovania, hlasovali všetci poslanci.
Stanislav J a n i š
predseda výboru
overovateľ výboru
Maroš K o n d r ó t
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
39. schôdza výboru
Číslo: CRD - 3144/2011 - VHVD
Návrh
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
z 29. septembra 2011
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov (tlač 469)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov (tlač 469);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov (tlač 469) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi;
A.p o v e r u j e
1.predsedu výboru, aby výsledky rokovania výboru v druhom čítaní z. 29. septembra 2011 spolu s výsledkami rokovania ostatných výborov spracoval do písomnej spoločnej správy výborov v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a predložil ju na schválenie gestorskému výboru,
2.spoločného spravodajcu výborov A. Přidala (Ľ. Kaníka), aby v súlade s § 80 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov informoval o výsledku rokovania výborov a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru k návrhu zákona uvedené v spoločnej správe výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Stanislav J a n i š
predseda výboru
overovateľ výboru
Maroš K o n d r ó t