Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
39. schôdza výboru
Číslo: CRD - 3142/2011 - VHVD
V ý p i s
zo zápisnice 39. schôdze Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
___________________________________________________________________
k vládnemu návrhu zákona o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 456)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
prerokoval vládny návrh zákona o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 456) na 39. schôdzi konanej 29. septembra 2011.
Výbor o návrhu rokoval za účasti navrhovateľa.
Spravodajcom výboru bol za neprítomného poslanca Ľ. Jurčíka poslanec S. Janiš, predseda výboru.
Výbor neprijal uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a čl. 84 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
O návrhu uznesenia, ktoré predložil poslanec S. Janiš hlasovali poslanci
nasledovne. Z celkového počtu 13 poslancov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu bolo prítomných 12 poslancov. Za návrh predneseného uznesenia hlasovali 6 poslanci, 6 poslanci sa zdržali hlasovania, hlasovali všetci poslanci.
Stanislav J a n i š
predseda výboru
overovateľ výboru
Maroš K o n d r ó t
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
39. schôdza výboru
Číslo: CRD - 3142/2011 - VHVD
Návrh
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
z 29. septembra 2011
k vládnemu návrhu zákona o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 456)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 456);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 456) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi;
A.p o v e r u j e
1.predsedu výboru, aby výsledky rokovania výboru v druhom čítaní z. 29. septembra 2011 spolu s výsledkami rokovania ostatných výborov spracoval do písomnej spoločnej správy výborov v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a predložil ju na schválenie gestorskému výboru,
2.spoločného spravodajcu výborov Ľ. Jurčíka (P. Žigu), aby v súlade s § 80 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov informoval o výsledku rokovania výborov a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru k návrhu zákona uvedené v spoločnej správe výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Stanislav J a n i š
predseda výboru
overovateľ výboru
Maroš K o n d r ó t