1
Návrh
Zákon
z ......... 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 70/1997 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 265/2005 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z. a zákona č. 250/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 7 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Bez splnenia podmienky podľa odseku 1 písm. a) sa udelí štátne občianstvo Slovenskej republiky žiadateľovi, ktorý stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva od 17. júla 2010 do 29. februára 2012 , ak žiadateľ nadobudol cudzie štátne občianstvo štátu, v ktorom mal v čase nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva povolený, registrovaný alebo inak evidovaný pobyt.“
2. V § 9 ods. 17 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak bolo cudzie štátne občianstvo nadobudnuté narodením alebo osvojením“.
3.V § 9 odsek 18 znie:
„(18) K strate štátneho občianstva podľa odseku 16 nedôjde ani vtedy, ak štátny občan Slovenskej republiky nadobudol cudzie štátne občianstvo štátu, v ktorom mal v čase nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva povolený, registrovaný alebo inak evidovaný pobyt.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marec 2012.
2
Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol vypracovaný s cieľom zmeniť zákonnú úpravu, ktorou Slovenská republika reagovala na zákon Maďarskej republiky o dvojakom občianstve, tak, aby zmena eliminovala nežiaduce negatívne účinky tohto zákona na občanov Slovenskej republiky. Ide najmä o občanov, ktorí získali cudzie štátne občianstvo z dôvodu, aby sa im uľahčil život počas pobytu mimo územia Slovenskej republiky.
Strata štátneho občianstva SR nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva sa obmedzuje na prípady, keď cudzie štátne občianstvo bolo nadobudnuté bez toho, aby žiadateľ mal v tejto krajine nejakú formu evidovaného pobytu. Z tohto dôvodu sa zároveň umožňuje osobám, ktoré získali cudzie štátne občianstvo počas pobytu v cudzine a zároveň stratili občianstvo SR, opätovne nadobudnúť občianstvo SR.. Vychádza sa pritom z princípov medzinárodného práva, najmä Európskeho dohovoru o občianstve. Napríklad podľa článku 2 písm. a) dohovoru občianstvo znamená právnu väzbu medzi osobou a štátom a neoznačuje etnický pôvod osoby“. Vychádzajúc z článku 6 ods.3 dohovoru, podľa ktorého každý zmluvný štát ustanoví vo svojej vnútroštátnej norme možnosť naturalizácie osôb, ktoré majú zákonný a obvyklý pobyt na jeho území, je pobyt jedným zo základných prvkov väzby medzi osobou a štátom, ktorého štátne občianstvo chce získať.
Predložený návrh zákona nebude mať dopad na verejné financie, rozpočty obcí a vyšších územných celkov a nemá negatívny vplyv na životné prostredie, na zamestnanosť, podnikateľské prostredie a informatizáciu spoločnosti.
Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu
s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie
1. Predkladateľ právneho predpisu: Pavol Hrušovský, Jozef Mikuš, Jozef Kollár
2. Názov návrhu právneho predpisu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev
b)nie je upravená v práve Európskej únie
3
c)je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii:
a)lehota na prebratie smernice alebo rámcového rozhodnutia podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za prebratie smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia z nich vyplývajúca
bezpredmetné
b)informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev podľa čl. 226 228 Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev v platnom znení (čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie)
proti Slovenskej republike nie sú vedené žiadne konania
c)informácia o právnych predpisoch, v ktorých preberané smernice alebo rámcové rozhodnutia už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia
bezpredmetné
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev alebo právom Európskej únie:
Vzhľadom na vnútroštátny charakter upravovanej problematiky je bezpredmetné vyjadrovanie stupňa zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom EÚ.
6.Gestor a spolupracujúce rezorty:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
DOLOŽKA
o posúdení vplyvov
1.Vplyv na verejné financie:
Návrh zákona nebude mať vplyv na verejné financie, štátny rozpočet, rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov.
2.Vplyv na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb:
Návrh zákona nebude mať dopad na životnú úroveň obyvateľstva a zvyšovanie kvality života, na rozvoj podnikateľských aktivít ani na hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb.
3.Vplyv na životné prostredie:
Návrh zákona nebude mať dopad na životné prostredie.
4.Vplyv na zamestnanosť:
4
Návrh zákona nebude mať negatívny dopad na zamestnanosť a na tvorbu nových pracovných miest.
5.Vplyv na podnikateľské prostredie:
Návrh zákona nebude mať negatívny dopad na podnikateľské prostredie.
6. Vplyv na informatizáciu spoločnosti:
Návrh zákona nebude mať vplyv na informatizáciu spoločnosti.
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Umožňuje sa osobám, ktoré získali cudzie štátne občianstvo počas pobytu v cudzine a zároveň stratili občianstvo SR, opätovne nadobudnúť občianstvo SR .
K bodu 2
Z dôvodu jednoznačnosti sa dopĺňa výnimka zo straty štátneho občianstva získaním cudzieho štátneho občianstva o prípad, keď bolo cudzie štátne občianstvo získané osvojením.
K bodu 3
Strata štátneho občianstva SR nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva sa obmedzuje na prípady, keď cudzie štátne občianstvo bolo nadobudnuté bez toho, aby žiadateľ mal v tejto krajine nejakú formu evidovaného pobytu.
K čl. II
Ustanovuje sa účinnosť zákona.