PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-3710/2011
523
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 27. septembra 2011
o návrhu pridelenia návrhu zákona, podaného poslancami Národnej rady Slovenskej republiky na prerokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky
N a v r h u j e m
Národnej rade Slovenskej republiky
A. p r i d e l i ť
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla HRUŠOVSKÉHO, Jozefa MIKUŠA a Jozefa KOLLÁRA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 525), doručený 27. septembra 2011
na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny;
B. u r č i ť
1. k návrhu zákona ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj,
2. lehotu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch do 27. januára 2012 a v gestorskom výbore do 30. januára 2012 od prerokovania návrhu
zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Richard S u l í k v. r.