Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Tento návrh novely zákona obsahuje legislatívne zmeny zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej „AZ“).
Navrhované úpravy sledujú jediný cieľ - umožnenie používania tzv. verejných licencií (public licenses). Verejné licencie sa týkajú všetkých druhov autorských diel a v prostredí informačných technológií (IT), najmä pri sprostredkúvaní informácií v sieti internet, vo svete široko rozšírené. Na Slovensku sa v praxi bežne využívajú, a to aj napriek nekompatibilite viacerých ich prvkov s existujúcou právnou úpravou. Medzi štandardné verejné licencie patria najmä licencie odvodené zo schémy Creative Commons, GNU licencia GPL, BSD licencia a licencie EUPL.
Pri návrhu zmien sme vychádzali zo súčasného legislatívneho stavu v Českej republike (zákon č. 121/2000 Zb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů znení neskorších predpisov; ďalej „AZČR“) a teoretické práce z tohto stavu vychádzajúce.
Doložka zlučiteľnosti
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Predkladateľ návrhu zákona:
poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Jozef Viskupič, Martin Poliačik, Jana Žitňanská, Miroslav Beblavý
2.Názov návrhu zákona:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov
3.Problematika návrhu zákona:
a)nie je upravená v práve Európskej únie
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Keďže problematika návrhu zákona nie je upravená v práve európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
– sociálnu exklúziu,
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
V návrhu vychádzame zo súčasnej právnej úpravy §46 AZČR, ktorá sa v praxi ukázala ako vhodná pre používanie verejných licencií.
V ods.2 navrhujeme vytvorenie výnimky z použitia písomnej formy pre nevýhradné licenčné zmluvy; do tejto skupiny patria aj verejné licencie.
V ods.3 a 4 navrhujeme úpravu zodpovedajúcu zneniu AZČR v ponechaní obojstrannej flexibility zmluvných strán, kedy nadobúdateľ licencie môže byť prijímateľom alebo naopak navrhovateľom zmluvy; obidve tieto situácie v súčasnosti bežné, napr. pri využívaní služieb siete internet.
Prejav vôle urobený podľa ods.3 byť pokladaný za neodvolateľný, t.j. taký, ktorého dôsledky trvajú maximálnu prípustnú dobu (spravidla do doby uplynutia majetkových práv autora), alebo po dobu v ňom uvedenú. Ak nie je v návrhu výslovne uvedené inak, v prípade jeho zmeny je tento považovaný za iný (nový) prejav vôle, ktorý nezasahuje do trvania a platnosti pôvodného návrhu.
K bodu 2
Neplatnosť vzdania sa práv, ktoré môžu ešte iba vzniknúť, je všeobecne akceptovaná právna zásada, ktorej cieľom je ochrana záujmov autora, a to predovšetkým záujmov ekonomických. V niektorých situáciách je však prioritnejším autorovým záujmom umožniť používanie jeho diela v čo najširšej miere, a to aj vtedy, ak udelenie novej licencie v prípade vzniku nového spôsobu použitia diela je nemožné, alebo neúnosne náročné. Tak je tomu spravidla aj pri použití verejných licencií vzhľadom na často používaný konkludentný spôsob uzatvárania licenčnej zmluvy, dlhé časové trvanie platnosti návrhu na uzavretie zmluvy a vzhľadom na možnosť nadobúdateľa poskytovať licenciu ďalej tretím stranám. V takýchto situáciách považujeme za vhodné vytvoriť autorovi možnosť udeliť súhlas aj na neznáme spôsoby použitia diela. Obmedzenie tohto práva na nevýhradné bezodplatné licencie v ktorých je takýto súhlas výslovne uvedený, považujeme za dostatočnú ochranu pred jeho zneužitím alebo mylným použitím; v porovnateľnom rozsahu je takáto možnosť vytvorená v autorskom zákone Nemecka.
K bodu 3
Inštitút postúpenia licencie je možné využiť aj pri verejných licenciách. V tomto prostredí je však spravidla možnosť informovať autora o postúpení výrazne limitovaná nedostupnosťou jeho "adresy", na ktorú byť informácia zaslaná, alebo dokonca nemožnosťou identifikácie autora - oba tieto prípady však nastávajú v súlade s autorovou vôľou. Z tohto dôvodu je vhodné umožniť autorovi dať súhlas s postúpením licencie aj ak nebude spätne informovaný o vykonaní tohto postúpenia.
K bodu 4
Ustanovenie § 60 je vytvorené na základe požiadavky smernice 2001/29/ES (rec.56 a čl.7), ktorá však vyžaduje ochranu iba v užšom rozsahu. V zmysle čl.7 bod 1 smernice: „Členské štáty zabezpečia primeranú právnu ochranu proti akejkoľvek osobe, ktorá vykonáva vedome bez oprávnenia niektorú z nasledujúcich činností“. Na základe toho považujeme obmedzenie možnosti autora udeliť súhlas na výkon činnosti podľa §60 ods.1 písm. a) za neodôvodnené. Takéto udelenie súhlasu je v rámci verejných licencií štandardne používané. Porovnateľne s navrhovaným znením je riešená táto požiadavka aj v AZČR (§44 ods.1).
K bodu 5
Ide o znenie prechodného ustanovenia
K čl. II
Navrhuje sa účinnosť zákona.