NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V. volebné obdobie
(Návrh)
ZÁKON
z ........... 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 618/2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z. a zákona č. 453/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 40 sa dopĺňa ods. 2 a vkladajú sa nové odseky 3 a 4, s nasledovným znením:
(2) Licenčná zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná; to neplatí v prípade nevýhradnej licenčnej zmluvy .
(3) Návrh na uzatvorenie licenčnej zmluvy môže smerovať aj voči neurčitému okruhu osôb.
(4) Vzhľadom na obsah návrhu, zavedenú prax alebo zvyklosti môže osoba, ktorá v úmysle návrh prijať, vyjadriť súhlas s návrhom na uzatvorenie licenčnej zmluvy uskutočnením určitého úkonu bez vyrozumenia navrhovateľa tým, že sa podľa nej zachová, najmä že poskytne alebo prijme plnenie. V tomto prípade je prijatie návrhu účinné v okamihu uskutočnenia tohto úkonu.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 5.
2. V § 41 ods. 2 znie:
„(2) Autor nemôže udeliť nadobúdateľovi licenciu na spôsob použitia diela, ktorý nie je v čase uzavretia licenčnej zmluvy známy; to neplatí v prípade nevýhradnej bezodplatnej licenčnej zmluvy.“
3. V § 44 ods. 2 znie:
„(2) Nadobúdateľ môže licenciu zmluvou postúpiť len s predchádzajúcim písomným súhlasom autora; to neplatí ak licenčná zmluva nie je uzavretá v písomnej forme. Ak nie je dohodnuté inak, o postúpení licencie a o osobe postupníka je postupujúci povinný informovať autora bez zbytočného odkladu a súhlas autora sa nevyžaduje na predaj podniku, ktorého súčasťou je licencia; to isté platí pre samostatnú organizačnú zložku podniku, ktorej súčasťou je licencia.“
4. V § 60 ods. 1 písm. a) znie:
„a) odstránenie alebo zmena akejkoľvek elektronickej informácie na správu práv bez súhlasu autora,“
5. Za § 87b sa vkladá § 87c, ktorý znie:
„87c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2012
Právne vzťahy, ktoré vznikli pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona na základe licenčnej zmluvy, sa spravujú podľa doterajších predpisov.“
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2012.