DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie
1.Predkladateľ zákona:
poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Peter Kažimír, Ján Počiatek a Jozef Burian
2.Názov návrhu zákona:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
3.Problematika zákona:
a)je upravená v práve Európskych spoločenstiev:
v primárnom práve:
- čl. 90 až 93 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení,
v sekundárnom práve:
-smernica Rady 69/335/EHS zo 17. júla 1969 o nepriamych daniach z tvorby a navyšovania základného imania v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ 9/ zv. 1),
-smernica Rady 90/434/EHS z 23. júla 1990 o spoločnom systéme zdaňovania pri zlúčeniach, rozdeleniach, prevodoch majetku a výmene akcií týkajúcich sa spoločností rôznych členských štátov v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ 9/ zv. 1),
-smernica Rady 90/435/EHS z 23. júla 1990 o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ 9/ zv. 1),
-smernica Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ 9/ zv. 1),
-smernica Rady 2003/49/ES z 3. júna 2003 o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom na výplaty úrokov a licenčných poplatkov medzi združenými spoločnosťami rôznych členských štátov v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 9/ zv. 1)
b)nie je upravená v práve Európskej únie.
c)je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev:
-rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci C - 28/95, A. Leur-Bloem v. Inspecteur der Belastingdienst/Ondernemingen Amsterdam 2, rok 1997, Zb.roz. ESD ( I-04161),
-rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci C - 43/2000, Andersen og Jensen ApS v. Skatteministeriet, rok 2002, Zb.roz. ESD ( I- 00379),
-rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci C - 283/94, Denkavit International BV, VITIC Amsterdam BV and Voormeer BV v. Bundesamt für Finanzen, rok 1996, Zb.roz. ESD ( I- 05063),
-rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci C - 375/98, Ministério Público and Fazenda Pública v. Epson Europe BV, rok 2000, Zb.roz. ESD ( I- 04243),
-rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci C - 2945/99, Athinaïki Zythopoiia AE v. Elliniko Dimosio, rok 2001, Zb.roz. ESD ( I- 06797).
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii:
a)Zo Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii, najmä Aktu o podmienkach pristúpenia, nevyplývajú v predmetnej oblasti pre SR žiadne záväzky.
b)Podľa Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii, najmä Aktu o podmienkach pristúpenia, nepožiadala SR o žiadne prechodné obdobia.
c)Lehota na prebratie smernice podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za prebratie smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov: bezpredmetné.
d)Proti SR nebolo začaté konanie o porušení Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev podľa čl. 226 228 Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev v platnom znení.
e)Smernica 2004/66/ES bola za MF SR úplne prebratá do zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a do zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Smernica 2006/98/ES bola prebratá do zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie:
Úplný.
6.Gestor a spolupracujúce rezorty:
- bezpredmetné.