DOLOŽKA
finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie
1. Odhad vplyvu na verejné financie a zamestnanosť
Navrhovaná právna úprava bude mať pozitívny vplyv na verejné financie.
Pre FO s hrubým príjmom nad 33 tis. Eur a ročným základom dane približne
vo výške 27, 9 tis. Eur so sadzbou dane na úrovni 25%.
v mil.Eur
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
65
66,9*
67*
Pre PO so základom dane nad 30 mil. Eur
v mil.Eur
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
64
65,9*
67,9*
Dividendy vyplatené FO zdanené 5%-tnou sadzbou
v mil.Eur
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
20,6
21,2*
21,9*
Zdroj: Údaje za rok 2012, MF SR
* prognóza za predpokladu 3%tného nárastu príjmov v rokoch 2013 a 2014
Uvedené opatrenie bude mať vplyv na verejné financie v metodike ESA95.
Navrhovaná právna úprava nebude mať vplyv na zamestnanosť.
2. Odhad vplyvu na obyvateľov
Navrhovaná právna úprava bude mať vplyv na hospodárenie obyvateľov s vyššími príjmami cca 25 000 zamestnancov.
3. Odhad vplyvu na životné prostredie
Navrhovaná právna úprava nebude mať vplyv na životné prostredie.
4. Odhad vplyvu na podnikateľské prostredie
Navrhovaná právna úprava bude mať vplyv na hospodárenie tridsiatich najväčších podnikateľských subjektov na Slovensku, a to s príjmami vyššími ako je 33 mil. Eur ročne.