D Ô V O D O V Á S P R Á V A
A.Všeobecná časť:
Medzinárodný menový fond (MMF) tento mesiac znížil prognózu hospodárskeho rastu eurozóny. Ekonomika menovej únie by podľa predikcie MMF v tomto roku mala vzrásť o 1,6 % a v budúcom roku o 1,1 %. Predchádzajúca prognóza z júna rátala s rastom o 2 % v tomto roku a o 1,7 % v roku 2012. MMF predpokladá, že odhad rastu zníži aj Európska centrálna banka (ECB). Slovensko, ako súčasť a eurozóny sa zrejme, predovšetkým z dôvodu vysokej otvorenosti ekonomiky takisto nevyhne pokračujúcemu znižovaniu tempa rastru HDP v tomto, ale aj v budúcom roku. Potvrdzuje to aj posledná prognóza tempa rastu HDP vypracovaná Ministerstvom financií SR, kde došlo k revízii rastu HDP zo 4,4% na 3,4% v roku 2011.
Vzhľadom k tomu, že sa nachádzame v období prípravy štátneho rozpočtu na roky 2012 2014, skupina poslancov za stranu SMER-SD prichádza s iniciatívnym návrhom novely zákona o dani z príjmov. Predkladaná novela za cieľ také daňové opatrenia, ktoré minimalizujú dopad na najnižšie príjmové skupiny obyvateľstva a zároveň majú minimálny vplyv na hospodársky rast.
Pri tejto príležitosti je potrebné konštatovať, že navrhované opatrenia sa vyznačujú vysokou mierou solidarity vyšších príjmových skupín s nižšími, a to tak na úrovni fyzických, ako aj právnických osôb.
Jeden z návrhov novely zahŕňa vyššie zdanenie niektorých kategórií politicky činných osôb, ktorí aj napriek skutočnosti, že nedosahujú stanovený príjem (33 000,- eur), môžu týmto deklarovať už spomínanú vyššiu mieru solidarity.
Zohľadňujúc vyššie uvedené princípy, skupina poslancov za stranu SMER SD navrhuje tieto konkrétne opatrenia:
1. Zaviesť zvýšenú sadzbu dane z príjmov fyzických osôb na úrovni 25 %, ktorá by sa uplatňovala na hrubé príjmy nad 33 000 EUR ročne. Hrubej mzde vo výške 33 000 EUR ročne zodpovedá v roku 2012 ročný základ dane približne vo výške 27 900 EUR. Z pohľadu počtu dotknutých zamestnancov by sa uvedené opatrenie dotýkalo približne 25 000 zamestnancov. Uvedené opatrenie platilo aj pre poslancov Národnej rady SR a členov vlády aj keď ich hrubý príjem nedosiahne 33 000 EUR za rok. Uvedené opatrenie by malo vplyv na verejné financie vo výške 65 mil. EUR v roku 2012 v metodike ESA95.
2. Zaviesť progresívnu daň z príjmov právnických osôb pre spoločnosti so základom dane nad 30 mil. EUR so sadzbou dane vo výške 22%. Z pohľadu počtu dotknutých podnikov by sa uvedené opatrenie dotýkalo približne 31 podnikov. Uvedené opatrenie by malo vplyv na verejné financie vo výške 64 mil. EUR v roku 2012 v metodike ESA95.
3. Zdanenie dividend vyplatených fyzickým osobám sadzbou vo výške 5%. Za predpokladu rovnakého objemu vyplatených dividend v roku 2012 ako v roku 2009 by uvedené opatrenie malo vplyv na verejné financie vo výške 20 mil. EUR.
Vplyv uvedených opatrení na verejné financie v roku 2012 v metodike ESA95 predstavuje sumu vo výške 149 mil. eur.
B. Osobitná časť:
K Čl. I
K bodu 1 - § 3 ods. 2
S účinnosťou od 1.1.2012 sa navrhuje opätovné zdaňovanie podielov na zisku (dividend) vyplácaných zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva, určeného na rozdelenie fyzickým osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní alebo členom štatutárneho a dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva.
Rovnako sa bude postupovať aj pri podieloch člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na výnosoch a na majetku určenom na rozdelenie medzi členov pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou.
Podliehať zdaneniu budú aj vyrovnacie podiely a podiely na likvidačnom zostatku vyplácané obchodnou spoločnosťou alebo družstvom.
K bodom 2,3,4,5 - § 5 odseky 1 písm. c), nové písm. j), a v odseku 5 sa vypúšťa písm. i)
V nadväznosti na zavedenie zdaňovania podielov na zisku vyplácaných obchodnou spoločnosťou alebo družstvom sa vypúšťa oslobodenie podielov na zisku vyplatených zamestnancovi bez účasti na základnom imaní spoločnosti alebo družstva.
K bodu 6 - § 7 odsek 1 nové písm. h)
Z dôvodu navrhovaného zdaňovania podielov na zisku vyplácaných obchodnou spoločnosťou alebo družstvom a podielov členov pozemkových spoločenstiev sa navrhuje ich zaradenie medzi príjmy z kapitálového majetku, ktoré budú zdaňované zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov.
K bodom 7, 8 10 - § 7 nový odsek 3, § 7 nový odsek 4, § 8 odsek 1 písm. l) a § 8 nový
odsek 12
Z dôvodu navrhovaného zdaňovania vyrovnacích podielov a podielov na likvidačnom zostatku vyplácaných obchodnou spoločnosťou alebo družstvom sa navrhuje ich zaradenie medzi ostatné príjmy z kapitálového majetku, ktoré budú zdaňované zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov, ak plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky alebo sa zahrnú do základu dane (čiastkového základu dane) ak plynú zo zdrojov v zahraničí. Ako výdavok si bude môcť daňovník uplatniť výšku svojho vkladu do obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo nadobúdaciu cenu podielu.
K bodu 11 - § 15
Predkladaným návrhom sa zavádza progresívna sadzba dane pre fyzické osoby v dvoch pásmach, podľa ktorých, ak daňovník vykáže základ dane vypočítaný spôsobom uvedeným v § 4 (po znížení o nezdaniteľné časti a daňovú stratu) rovný alebo nižší ako je 27 900 Eur
potom je sadzba dane vo výške 19%. Ak fyzická osoba vykáže základ dane vyšší ako je 27 900 Eur uplatní sa sadzba dane vo výške 25 % zo sumy prevyšujúcej tento základ dane.
V rámci úsporných opatrení sa navrhuje zvýšená sadzba dane z príjmov zo závislej činnosti poslancov NR SR a členov vlády v nadväznosti na úpravu ustanovenia § 2 a § 12 zákona č. 120/1993. Z. z. o platových pomeroch ústavných činiteľov, ktorá zabezpečuje zvyšovanie príjmov poslancov a členov vlády v nadväznosti na výšku nominálnej mzdy. Iné príjmy poslancov NR SR a členov vlády sa zdania sadzbou 19% len v prípade, ak celkový základ dane nepresiahne sumu 27 900 Eur.
Navrhovaná úprava zavádza progresivitu zdanenia právnických osôb. Daň zo základu dane zníženého o daňovú stratu u právnických osôb je 19%. Ak základ dane znížený o daňovú stratu presiahne 30 000 000 Eur, zvyšuje sa sadzba dane o 3%, t.j. pri výpočte daňovej povinnosti sa uplatní 22% sadzba dane zo sumy prevyšujúcej základ dane 30 000 000 Eur.
K bodu 12 - § 16 odsek 1 písm. e) sa dopĺňa o nový bod 9
Z dôvodu navrhovaného zdaňovania podielov na zisku, vyrovnacích podielov, podielov na likvidačnom zostatku a podielov členov pozemkových spoločenstiev tieto budú aj u daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou zdrojom príjmov na území Slovenskej republiky, ktoré budú zdaňované zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov.
K bodu 13 - § 43 odsek 1
Navrhuje sa zaviesť nová sadzbu dane vo výške 5% na vyplatené podiely na zisku, vyrovnacie podiely a podiely na likvidačnom zostatku obchodných spoločností a družstiev.
K bodom 14 a 15 - § 43 odsek 3 sa dopĺňajú nové písmená l) a m) a odsek 5
Z dôvodu navrhovaného zdaňovania podielov na zisku, vyrovnacích podielov, podielov na likvidačnom zostatku a podielov členov pozemkových spoločenstiev sa tieto príjmy dopĺňajú medzi príjmy, ktoré budú zdaňované zrážkou a to aj v prípade, ak vyplácané daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou zo zdrojov na území Slovenskej republiky aj v prípade, ak sú vyplácané daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou.
K bodu 16 - § 52l odseky 1 až 6
K bodu 8 a 9 - Zvýšenou sadzbou dane sa budú po prvýkrát zdaňovať príjmy fyzických osôb a príjmy zo závislej činnosti plynúce poslancom a ústavným činiteľom podľa § 2 a § 12 zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch ústavných činiteľov dosiahnuté najskôr za január 2012. Doplatky, odmeny dosiahnuté za prechádzajúce zdaňovacie obdobia, vyplatené po 31. decembri 2011 sa zdania sadzbou dane vo výške 19 %.
Prechodné ustanovenia riešia, že zrážkovej dani budú podliehať podiely na zisku ( dividendy) vyplácané fyzickej osobe zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva a podiely na výsledku podnikania vyplácané tichému spoločníkovi, podiely člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na výnosoch a na majetku určenom na rozdelenie medzi členov pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou, ako aj vyrovnacie podiely a podiely na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva, a to počnúc zdaňovacím obdobím od ..... za ktoré boli vykázané.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť od 1.januára 2012.