N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
V. volebné obdobie
Návrh
Zákon
z............... 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z.z., zákona č. 231/2011 Z.z. a zákona č. 250/2011 Z.z., sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 3 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c) a d).
Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená c) a d).
2.V § 5 ods. 1 písm. c) sa za slová „ústavných činiteľov Slovenskej republiky,“ vkladajú slová „s výnimkou platov a funkčných príplatkov poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a členov vlády Slovenskej republiky, 33) “.
3.V § 5 ods. 1 sa dopĺňa nové písmeno j), ktoré znie:
j) platy a funkčné príplatky poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a členov vlády Slovenskej republiky, 33) “.
4.V § 5 ods. 7 sa vypúšťa písmeno i).
Doterajšie písmeno j) sa označí ako písmeno i).
5.Poznámka pod čiarou k odkazu 33 znie:
33) § 2 a § 12 zákona č. 120/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
6.V § 7 ods. 1 sa dopĺňa nové písmeno h), ktoré znie:
h) podiely na zisku (dividendy) vyplácané zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva okrem podielov na zisku spoločníkov verejných obchodných spoločností a komplementárov komanditných spoločností, podiely na výsledku podnikania vyplácané tichému spoločníkovi a podiely člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na výnosoch a na majetku určenom na rozdelenie medzi členov pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou.“.
7.§ 7 ods. 3 znie:
„(3) Z príjmov uvedených v odseku 1 písm. a), b), d), e), g) a h) a v odseku 2, plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky sa daň vyberá podľa 43. V prípade dlhopisov a pokladničných poukážok predávaných pod ich menovitú hodnotu sa príjem vo výške rozdielu medzi ich menovitou hodnotou a nižšou obstarávacou cenou u majiteľa zahrnie do základu dane pri ich splatnosti. Ak príjmy uvedené v odseku 1 písm. a), b), d), e), g) a h) a v odseku 2 plynú zo zdrojov v zahraničí, zahŕňajú sa so základu dane (čiastkového základu dane).“
8.§ 7 ods. 4 znie:
( 4 ) Do základu dane ( čiastkového základu dane ) sa zahŕňajú príjmy uvedené v odseku 1 písm. c), f) a h) neznížené o výdavky.“.
9.V § 8 ods. 1 sa dopĺňa písmeno l), ktoré znie:
„l) vyrovnacie podiely a podiely na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva s výnimkou vyrovnacích podielov a podielov na likvidačnom zostatku spoločníkov verejných obchodných spoločností a komplementárov komanditných spoločností.“.
10.V § 8 sa dopĺňa odsek 12, ktorý znie:
„(12) Pri príjmoch podľa odseku 1 písm. l) sa za výdavok považuje vklad alebo nadobúdacia cena podielu, ak daňovník platiteľovi dane preukáže výšku vkladu alebo nadobúdaciu cenu podielu . Z príjmov podľa odseku 1 písm. l) plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky sa daň vyberá podľa § 43. Ak plynú tieto príjmy zo zdrojov v zahraničí, zahŕňajú sa do základu dane (čiastkového základu dane) .“.
11. § 15 znie:
„ (1) Sadzba dane, ak § 43 ods. 1 neustanovuje inak, je
a)19 %, ak základ dane fyzických osôb zistený podľa § 4 nepresiahne sumu 27 900 Eur,
b)25% u fyzických osôb zo sumy prevyšujúcej základ dane 27 900 Eur.
(2) Sadzba dane 25% sa uplatní na príjmy podľa § 5 ods. 1 písm. j).
Sadzba dane podľa ods. 1 písm. a) sa uplatní len na príjmy iné ako príjmy podľa § 5 ods. 1 písm. j), a to do výšky sumy 27 900 Eur zníženej o príjmy podľa § 5 ods. 1 písm. j).
(3) Zo základu dane zníženého o daňovú stratu u právnických osôb sa pre výpočet dane
uplatní sadzba dane
a)19%, ak základ dane znížený o daňovú stratu nepresiahne sumu 30 000 000 Eur,
b)22% zo sumy prevyšujúcej 30 000 000 Eur.
( 4 ) Na príjmy podľa § 7 ods. 1 písm. h) a § 8 ods. 1 písm. l) plynúce zo zdrojov
v zahraničí, zahŕňané do základu dane (čiastkového základu dane), sa uplatní
sadzba dane 5 % .“.
12.V § 16 ods. 1 písm. e) sa dopĺňa nový bod 9, ktorý znie:
„9. podiely na zisku, vyrovnacie podiely, podiely na likvidačnom zostatku obchodných spoločností a družstiev, podiely na výsledku podnikania vyplácané tichému spoločníkovi, podiely člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na výnosoch a na majetku určenom na rozdelenie medzi členov pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou, ak ide o príjmy podľa § 7 ods. 1 písm. h) a § 8 ods. 1 písm. l)“.
13. § 43 ods. 1 znie:
„(1) Z príjmov podľa odsekov 2 a 3 sa daň vyberá zrážkou, pričom sa použije sadzba dane 19%, s výnimkou príjmov uvedených v odseku 3 písm. l) a m), pri ktorých sa použije sadzba dane 5%.“.
14. V § 43 v ods. 3 sa dopĺňajú nové písmená l) a m), ktoré znejú:
l) podiely na zisku (dividendy) vyplácané fyzickej osobe zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva a podiely na výsledku podnikania vyplácané tichému spoločníkovi, podiely člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na výnosoch a na majetku určenom na rozdelenie medzi členov pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou,
m) vyrovnacie podiely a podiely na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva podľa § 8 ods. 1 písm. l) .“.
15. § 43 odsek 5 znie:
„(5) Základom dane pre daň vyberanú zrážkou z príjmov uvedených
a)v odseku 3 písm. e) a f) je plnenie znížené o zaplatené vklady alebo poistné; v prípade preddavkovo uskutočňovaných výplat z poistenia pre prípad dožitia určitého veku podlieha dani vyberanej zrážkou rozdiel medzi zaplateným poistným a vyšším plnením z poistenia pre prípad dožitia určitého veku, a to v tom zdaňovacom období, v ktorom pri výplate z poistenia celkový úhrn súm plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku presiahne celkový úhrn súm zaplateného poistenia, pričom vybraná daň z predchádzajúcich výplat sa započíta na úhradu celkovej dane; ak ide o dôchodok, rozdelia sa zaplatené vklady alebo poistné na obdobie poberania dôchodku; ak nie je
obdobie poberania dôchodku dohodnuté, určí sa ako rozdiel medzi strednou dĺžkou života podľa údajov vyhlasovaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky a vekom daňovníka v čase, keď dôchodok začne po prvý raz poberať
b)v odseku 3 písm. m) je príjem znížený o preukázaný výdavok vo výške vkladu alebo nadobúdacej ceny podielu.“.
16. Za § 52k sa dopĺňa nový § 52l, ktorý znie:
(1) Na zdanenie príjmov fyzických osôb plynúcich do 31. decembra 2011 a príjmov zo závislej činnosti zúčtovaných do 31. decembra 2011 a vyplatených do 31. januára 2012 a ročné zúčtovanie sa použijú ustanovenia predpisu účinného do 31. decembra 2011.
(2)Na zdanenie príjmov zo závislej činnosti plynúcich daňovníkovi podľa osobitného predpisu33) sa použije sadzba dane podľa § 15 ods. 2 predpisu účinného od 1. januára 2011 na príjmy zúčtované po 31. decembri 2011.
(3)Ustanovenie § 15 ods. 3 predpisu účinného od 1. januára 2012 sa použije za zdaňovacie obdobie začaté po 31. decembri 2011.“.
(4)Ustanovenie § 7 ods. 1 písm. h) a § 43 ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2012 sa prvýkrát použije na podiely na zisku podľa § 43 ods. 3 písm. l) vykázanom za zdaňovacie obdobie začaté po 31. decembri 2011.“.
(5)Ustanovenie § 8 ods. 1 písm. l) a § 43 ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2012 sa prvýkrát použije na vyrovnacie podiely a na podiely na likvidačnom zostatku podľa § 43 ods. 3 písm. m) na vyplatenie ktorých vznikol nárok po nadobudnutí účinnosti tohto zákona. “.
(6)Na zdanenie podielov na zisku vykázaných za zdaňovacie obdobie do 31.12.2003, na vyrovnacie podiely a na podiely na likvidačnom zostatku, na vyplatenie ktorých vznikol nárok do 31.12.2003 sa použije sadzba 19%, ak § 52 ods. 24 neustanovuje inak.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2012. .