DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
predloženého návrhu zákona s právom Európskej únie
_________________________________________________________________
1.Predkladateľ zákona:
Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
2.Názov návrhu zákona:
Návrh zákona o odvodoch vybraných finančných inštitúcií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3.Problematika návrhu zákona:
a)nie je upravená v práve Európskej únie;
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
Bezpredmetné.
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie:
Bezpredmetné.
6.Gestor a spolupracujúce rezorty:
Bezpredmetné.
Vzhľadom na skutočnosti uvedené v tejto doložke zlučiteľnosti je bezpredmetné vyhotovovať tabuľky zhody predloženého návrhu zákona s právom Európskej únie.