DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona o odvodoch vybraných finančných inštitúcií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie (zvýši sa regulačné zaťaženie?)
x
3, Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
-sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy podľa predloženého návrhu
Vyčíslenie vplyvov na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
22012
2013
2014
2015
Príjmy verejnej správy celkom
188,8
201,6
215,9
230,8
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
188,8
201,6
215,9
230,8
- vplyv na územnú samosprávu
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na územnú samosprávu
0
0
0
0
Celková zamestnanosť
0
0
0
0
- z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
A.3. Poznámky
Prijatie navrhovaného zákona bude mať pozitívny vplyv na verejné financie, pričom sa nepredkladajú významné osobitné výdavky verejnej správy na zabezpečenie financovania pri realizácii navrhovanej zákonnej úpravy a z hľadiska vplyvov na podnikateľské prostredie sa predpokladá iba čiastočné zníženie ziskovosti bankového sektora, ktoré je sprievodným efektom spravodlivého rozdelenia záťaže z dôsledkov finančnej krízy.
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné.
A.5. Stanovisko gestorov
Stanovisko sekcie rozpočtovej politiky Ministerstva financií SR k rozpočtovým dôsledkom návrhu zákona na rozpočet verejnej správy sa predkladá ako príloha k návrhu zákona.