1
Dôvodová správa
Všeobecná časť
Účelom predloženého návrhu zákona je ustanoviť osobitné odvody pre vybrané finančné inštitúcie (bankové subjekty) ako jedno z kľúčových opatrení na spravodlivé rozloženie záťaže z dôsledkov globálnej finančnej krízy, ktorá mala kľúčový vplyv okrem iného aj na nárast deficitu verejných financií v ekonomicky vyspelých krajinách, teda taktiež na nárast deficitu verejných financií prakticky vo všetkých členských štátoch Európskej únie vrátane Slovenskej republiky. Pritom predložený návrh zákona zohľadňuje jednak skutočnosť, že v súčasnosti značná časť členských štátov Európskej únie zaviedla obdobné osobitné odvody (respektíve špeciálnu bankovú daň), ale zároveň zohľadňuje závery Európskej rady zo dňa 17.6.2010 [ktoré zverejnené na stránke www.consilium.europa.eu]. Európska rada [ako orgán kompetentný určovať všeobecné politické smerovanie a priority Európskej únie] prijala dňa 17.6.2010 závery k novej európskej stratégii pre zamestnanosť a rast, v rámci ktorých Európska rada výslovne súhlasila „s tým, že členské štáty by mali zaviesť režimy odvodov a daní pre finančné inštitúcie, aby sa zabezpečilo spravodlivé rozdelenie záťaže a aby sa zaviedli stimuly na obmedzenie systémových rizík“. Európska rada tiež konštatovala, že takéto odvody alebo dane by boli súčasťou dôveryhodného rámca na riešenie vzniknutých problémov. V tejto súvislosti možno pre úplnosť skonštatovať, že na úrovni Európskej únie doteraz nebol schválený a neexistuje jednotný celoeurópsky model a systém osobitných odvodov či osobitnej dane pre finančné inštitúcie (systems of special levies or special taxes on financial institutions); pokiaľ by však v budúcnosti bol prijatý jednotný celoeurópsky model a systém osobitných odvodov či osobitnej dane pre finančné inštitúcie, tak slovenská zákonná úprava o odvodoch vybraných finančných inštitúcií by bola skorigovaná a harmonizovaná s potenciálnym budúcim (doteraz neexistujúcim) jednotným celoeurópskym modelom, a to v rámci lehôt určených na budúcu implementáciu. Zároveň možno konštatovať, že finančnú krízu zapríčinili predovšetkým globálne prepojené (či majetkovo alebo finančnými transakciami prepojené) finančné inštitúcie a osobitne bankové subjekty (krízu nezapríčinili občania), tak je spravodlivé a primerané navrhnutým zákonom ustanoviť osobitné odvody pre vybrané finančné inštitúcie (bankové subjekty), a to s cieľom prispieť k vytvoreniu a zabezpečeniu fungovania systému stimulovania finančných inštitúcií obmedzovať systémové riziko a predovšetkým dosiahnuť podieľanie sa finančných inštitúcií na tvorbe zdrojov slúžiacich na spravodlivé rozdelenie záťaže z dôsledkov finančných kríz na stabilitu finančného systému a hospodárstvo Slovenska, vrátane čiastočného podieľania sa finančných inštitúcií na zmiernení dôsledkov vzniknutej krízy na rozpočtové hospodárenie verejnej správy na Slovensku, osobitne na štátny rozpočet. V tejto súvislosti možno poznamenať, že Slovenská republika síce doteraz nemusela vynakladať priame výdavky na sanáciu finančných inštitúcií v dôsledku globálnej finančnej krízy, ale zároveň si treba uvedomiť, že takmer všetky bankové subjekty pôsobiace na Slovensku (teda navrhované vybrané finančné inštitúcie) súčasťou nadnárodných finančných skupín či finančných konglomerátov, pričom finančnú krízu zapríčinili predovšetkým globálne prepojené finančné inštitúcie a osobitne bankové subjekty. Pritom vybrané finančné inštitúcie (bankové subjekty) pôsobiace na Slovensku sa svojimi ziskami podieľajú na tvorbe finančných zdrojov v rámci nadnárodných finančných skupín či finančných konglomerátov, ktoré podliehajú osobitným odvodom (či špeciálnej bankovej dani) zavedeným v iných členských štátoch. Napríklad v Správe Národnej banky Slovenska o finančnej stabilite 2010 (na stranách55 a 56 tejto správy), ktorá je zverejnená na internetovej stránke Národnej banky Slovenska [http://www.nbs.sk/_img/Documents/ZAKLNBS/PUBLIK/SFS/SFS2010.pdf], sa konštatuje, že osobitné odvody a dane pre finančné inštitúcie zaviedli viaceré členské štáty EÚ, napríklad Švédsko, Nemecko, Belgicko, Dánsko, Veľká Británia, Francúzsko, Maďarsko a Rakúsko.
2
Keďže vzniknutá kríza mala výrazný negatívny vplyv aj na rozpočtové hospodárenie verejnej správy na Slovensku a osobitne na štátny rozpočet, tak v záujme spravodlivého rozloženia záťaže z dôsledkov globálnej finančnej krízy a taktiež zavedenia stimulov na obmedzenie systémových rizík, so zavedením ktorých súhlasila aj Európska rada, je opodstatnené ustanoviť navrhované osobitné odvody pre vybrané finančné inštitúcie (bankové subjekty) pôsobiace na Slovensku.
Predložený návrh zákona predpokladá, že príjmy z navrhnutých osobitných odvodov vybraných finančných inštitúcií (bankových subjektov) s navrhnutou sadzbou 0,70% budú slúžiť na perspektívne vytvorenie účelovo určenej osobitnej časti štátnych finančných aktív, ktorá bude súčasťou vopred (exante) tvorených zdrojov na spravodlivé rozdelenie budúcich záťaží z dôsledkov kríz. Keďže však vzniknutá kríza mala výrazný negatívny vplyv na rozpočtové hospodárenie verejnej správy na Slovensku a osobitne na štátny rozpočet, tak príjmy z navrhnutých osobitných odvodov iba spočiatku budú dočasne príjmami štátneho rozpočtu. Pritom platnosť tohto dočasného opatrenia sa skončí, keď schodok verejnej správy dosiahne úroveň menej ako 3%.
Toto dočasné riešenie na krátkodobé využitie výnosov z navrhnutých osobitných odvodov na podporu príjmov štátneho rozpočtu je plnohodnotnou a spravodlivou alternatívou, ktorá môže nahradiť a zvrátiť existujúce zmeny dane z pridanej hodnoty vykonané podľa kalkulácií ministerstva financií, ktoré boli zavedené s účinnosťou od 1.1.2011, teda môže nahradiť a zvrátiť zavedené zvýšenie sadzby dane z pridanej hodnoty z 19% na 20% a taktiež zrušenie pôvodnej zníženej sadzby tejto dane (6%) na tzv. predaj potravín z dvora. Predložený návrh zákona však predpokladá zavedenie osobitných odvodov vo výške 0,70% iba pre vybrané finančné inštitúcie (bankové subjekty), pričom navrhované osobitné odvody by umožnili opätovné zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty o 1,0% (z 20% na 19%) [a tiež obnovenie zníženej sadzby tejto dane (6%) na tzv. predaj potravín z dvora], čo by v konečnom dôsledku malo pozitívny prínos pre občanov Slovenskej republiky a výrazne by to mohlo prispieť k eliminovaniu negatívneho vplyvu zvýšenej dane z pridanej hodnoty na výrazný nárast cien tovarov dennej spotreby a osobitne cien potravín.
Návrh na zavedenie osobitných odvodov iba pre vybrané finančné inštitúcie (bankové subjekty) so sadzbou odvodov vo výška 0,70% vychádza zo zverejnených informácií Národnej banky Slovenska [na stránke www.nbs.sk] o slovenskom finančnom trhu a o jednotlivých finančných inštitúciách (najmä z Analýzy slovenského finančného sektora za rok 2010 a tiež z Analytických údajov finančného sektora za prvý štvrťrok 2011), kde sa nachádzajú aj údaje o aktívach, pasívach a položkách aktív a pasív bankového sektora a tiež celý rad údajov o jednotlivých bankách podľa stavu k 31.12.2010 a tiež podľa stavu k 31.3.2011 (novšie údaje do predloženia návrhu tohto zákona zatiaľ neboli sprístupnené a zverejnené). Pritom z informácií NBS uvedených na strane94 zverejnenej Analýze slovenského finančného sektora za rok 2010 [http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/ORM/Analyzy/AnalyzaSFS1p2010.pdf] vyplýva, že podľa stavu k 31.12.2010 bola celková výška pasív bankového sektora cca54,7388mld.EUR (cca1649,0619mld.SKK), pričom vzhľadom na rozsah pasív vyňatých z predmetu odvodu, najmä vzhľadom na rozsah (cca24,353mld.EUR) bankových vkladov chránených slovenským systémom ochrany vkladov a na rozsah (cca4,355mld.EUR) vlastných zdrojov financovania bánk predmetom a základom pre výpočet navrhovaných odvodov by bola časť pasív bankových subjektov, ktorá k 31.12.2010 dosahovala objem cca26,031mld. EUR (cca784,125mld. SKK). Zároveň z informácií NBS vo zverejnených Analytických údajoch finančného sektora za prvý štvrťrok 2011 [http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/ORM/Analyzy/2011_I_Q_SK.xls] vyplýva, že podľa stavu k 31.3.2011 bola celková výška pasív bankového sektora cca55,0888mld.EUR (cca1659,6071mld.SKK), pričom vzhľadom na rozsah pasív vyňatých z predmetu odvodu, najmä vzhľadom na rozsah (cca24,275mld.EUR) bankových vkladov chránených slovenským systémom ochrany vkladov a na rozsah
3
(cca4,375mld.EUR) vlastných zdrojov financovania bánk predmetom a základom pre výpočet navrhovaných odvodov by bola časť pasív bankových subjektov, ktorá k 31.3.2011 dosahovala objem cca26,475mld. EUR (cca797,603mld. SKK), čo je mierny nárast v porovnaní so stavom ku koncu roka 2010. Uvedené údaje NBS z Analýzy slovenského finančného sektora za rok 2010 pri navrhnutej sadzbe ročného odvodu 0,70% znamenajú, že navrhnutým zavedením osobitných odvodov pre vybrané finančné inštitúcie (bankové subjekty) s účinnosťou od 1.1.2012 sa zabezpečí zvýšenie príjmov štátneho rozpočtu v celom roku 2012 o 188,8mil.eur [pritom v prípade zavedenia takýchto odvodov v roku 2011 by prepočet príjmov na celý rok 2011 bol 190,0mil.eur]. Navrhnuté zavedenie osobitných odvodov pre vybrané finančné inštitúcie (bankové subjekty) je teda minimálne rovnocenná alternatíva (dokonca s čiastočne vyšším príjmom pre štátny rozpočet) v porovnaní s dôsledkami vykonaného zvýšenia dane z pridanej hodnoty z 19% na 20%, ktoré podľa pôvodných odhadov ministerstva financií (uvedených v parlamentnej tlači94) malo zabezpečiť zvýšenie príjmov štátneho rozpočtu v roku 2012 o 196,3mil.eur.
Vzhľadom na realistické očakávania postupného medziročného mierneho nárastu pasív bankového sektora (teda zdrojov majetku a financovania bankového sektora) navrhnuté osobitné odvody pre vybrané finančné inštitúcie (bankové subjekty, ktorých je na Slovensku v súčasnosti celkovo 29) rovnocennou alternatívou namiesto zvýšenia dane z pridanej hodnoty aj z hľadiska zabezpečenia zvýšenia príjmov štátneho rozpočtu v nasledujúcich rokoch, teda v rokoch 2013 až 2015.
Prijatie navrhovaného zákona bude mať pozitívny vplyv na verejné financie, pričom z hľadiska vplyvov na podnikateľské prostredie sa predpokladá iba čiastočné zníženie ziskovosti bankového sektory, ktoré je sprievodným efektom spravodlivého rozdelenia záťaže z dôsledkov finančnej krízy. Navrhovaný zákon nemá žiadne negatívne sociálne vplyvy a rovnako nemá negatívne vplyvy na zamestnanosť, na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti.
Predložený návrh zákona o odvodoch pre vybrané finančné inštitúcie je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, inými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s právom Európskej únie a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. V tejto súvislosti možno tiež uviesť, že pri príprave tohto návrhu zákona sa prihliadlo aj na nové stanoviská Európskej centrálnej banky (č. CON/2011/29 zo 4. 4. 2011 a č. CON/2011/66 z 23. 8. 2011) k návrhom vnútroštátnych zákonných úprav (návrhu cyperskej a slovenskej zákonnej úpravy) o osobitnej bankovej dani, respektíve o osobitných odvodoch pre vybrané finančné (bankové) inštitúcie.
Osobitná časť dôvodovej správy
K článkuI
K §1
Ustanovením §1 sa vymedzuje predmet navrhovaného zákona, ktorým je ustanovenie a úprava osobitných odvodov pre vybrané finančné inštitúcie (bankové subjekty), ktoré pôsobia na území Slovenska a majú finančné zdroje získané od iných právnických osôb alebo fyzických osôb. Cieľom navrhovanej zákonnej úpravy je prispieť k spravodlivému rozdeleniu záťaže z dôsledkov globálnej finančnej krízy, ktorá mala kľúčový vplyv okrem iného aj na nárast deficitu verejných financií v ekonomicky vyspelých krajinách, teda taktiež na nárast deficitu
4
verejných financií prakticky vo všetkých členských štátoch Európskej únie vrátane Slovenskej republiky. Pritom predložený návrh zákona zohľadňuje jednak skutočnosť, že v súčasnosti značná časť členských štátov Európskej únie zaviedla obdobné osobitné odvody (respektíve špeciálnu bankovú daň), ale zároveň zohľadňuje závery Európskej rady zo dňa 17.6.2010 [ktoré zverejnené na stránke www.consilium.europa.eu], v rámci ktorých Európska rada [ako orgán kompetentný určovať všeobecné politické smerovanie a priority Európskej únie] explicitne súhlasila „s tým, že členské štáty by mali zaviesť režimy odvodov a daní pre finančné inštitúcie (systems of levies and taxes on financial institutions), aby sa zabezpečilo spravodlivé rozdelenie záťaže a aby sa zaviedli stimuly na obmedzenie systémových rizík“. Ďalšie podrobnosti o predmete navrhovanej zákonnej úpravy obsahuje všeobecná časť dôvodovej správy.
V súvislosti s navrhovanými povinnými odvodmi pre vybrané finančné inštitúcie (bankové subjekty) možno pre úplnosť uviesť, že slovenský právny poriadok pozná a zakotvuje osobitné povinné odvody. Napríklad ide o osobitné povinné odvody vo výške 8% z poistného prijatého za predchádzajúci kalendárny rok poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní v rámci vykonávania povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla [tieto povinné odvody predpisuje §33 zákona č.8/2008Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov]. Taktiež uzákonené osobitné povinné odvody na elektrinu dodanú koncovým odberateľom elektriny [tieto povinné odvody zakotvené ustanovením §7 ods.1 písm.b) podľa zákona NRSR č.238/2006Z.z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov].
K §2
Ustanovením §2 sa vymedzujú platitelia odvodov a predmet odvodov. Navrhuje sa, aby platiteľmi navrhovaných odvodov boli bankové subjekty (banky, zahraničné banky vrátane pobočiek zahraničných bánk, iné úverové inštitúcie a iné zahraničné úverové inštitúcie vrátane pobočiek iných zahraničných úverových inštitúcií), ktoré ktoré daňovníkmi s neobmedzenou alebo obmedzenou daňovou povinnosťou podľa daňových predpisov o dani z príjmov. Konštrukcia (vrátane nadpisu) navrhnutého zákona však do budúcnosti umožňuje, aby sa okruh platiteľov odvodov rozšíril aj na ďalšie vybrané finančné inštitúcie.
Vzhľadom na závery Európskej rady zo 17.6.2010 sa navrhuje vymedziť predmet navrhovaných odvodov tak, aby predmet a základ navrhovaných odvodov bol odvodený od pasív bankových subjektov ako platiteľov odvodov (vybraných finančných inštitúcií), keďže pasíva zdrojom ich majetku a financovania. Pritom sa však navrhuje znížiť predmet a základ navrhovaných odvodov tak, aby z neho boli vyňaté bankové vklady chránené systémom ochrany bankových vkladov na Slovensku (teda Fondom ochrany vkladov), prípadne systémom ochrany bankových vkladov v inom členskom štáte Európskej únie alebo inom zmluvnom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru, keďže ochrana bankových je náležite zabezpečená týmito systémami ochrany bankových vkladov (garančnými systémami) v zmysle požiadaviek Európskej únie. Taktiež sa navrhuje znížiť predmet a základ navrhovaných odvodov tak, aby z neho boli vyňaté aj základné vlastné zdroje financovania platiteľa tvorené splateným základným imaním platiteľa a tiež dodatkové vlastné zdroje financovania platiteľa predstavujúce pohľadávku voči platiteľovi spojenú so záväzkom podriadenosti (tzv. podriadenú pohľadávku), keďže cieľom týchto zdrojov je absorbovať prípadné straty a posilniť akumuláciu kapitálu, pričom v prípade úpadku finančnej inštitúcie by jej záväzky z týchto zdrojov boli zo zákona (exlege) uspokojované na poslednom mieste po uspokojení ostatných záväzkov finančnej inštitúcie. V prípade platiteľa, ktorý je pobočkou zahraničnej banky, sa zasa navrhuje znížiť predmet a základ navrhovaných odvodov tak, aby z neho boli vyňaté aj finančné zdroje trvalo poskytnuté na krytie rizík, ktoré majú analogický účel ako základné vlastné zdroje financovania
5
tvorené splateným základným imaním platiteľa, ktorý je bankou. Okrem toho sa navrhuje znížiť predmet a základ navrhovaných odvodov tak, aby sa prispelo k vytvoreniu predpokladov na eliminovania rizika dvojitých odvodov (či daní) z pasív nadobudnutých finančnými inštitúciami v súvislosti s vykonávaním činností na území iného členského štátu vrátane cezhraničného vykonávania činností na území iného členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Európskeho hospodárskeho priestoru.
K §3
Ustanovením §3 sa zakotvuje sadzba navrhovaných odvodov a upravuje sa splatnosť navrhovaných odvodov. Sadzbu navrhovaných odvodov na jednotlivé kalendárne roky (ročného odvodu) sa navrhuje zakotviť na úrovni 0,70% zo základu pre výpočet odvodov, a to v záujme dosiahnutia primeraného podieľania sa finančných inštitúcií na tvorbe zdrojov slúžiacich na spravodlivé rozdelenie záťaže z dôsledkov finančných kríz na stabilitu finančného systému a hospodárstvo Slovenska, vrátane čiastočného podieľania sa finančných inštitúcií na zmiernení dôsledkov vzniknutej krízy na rozpočtové hospodárenie verejnej správy na Slovensku, osobitne na štátny rozpočet. Zároveň sa upravuje splatnosť navrhovaných odvodov tak, aby ročný odvod boli platitelia povinní uhradiť v štyroch rovnomerných a pravidelných štvrťročných splátkach. Platiteľovi vzniká povinnosť uhrádzať odvod prvým dňom kalendárneho štvrťroka bezprostredne nasledujúceho po kalendárnom štvrťroku, v ktorom nadobudol v Slovenskej republiky oprávnenie na vykonávanie činnosti v oblasti finančného trhu alebo v ktorom začal na území Slovenskej republiky vykonávať činnosť v oblasti finančného trhu so založením pobočky alebo cezhranične na základe oprávnenia požívajúceho výhody systému jedného povolenia podľa práva Európskej únie. Platiteľ je povinný prvý raz uhradiť štvrťročnú splátku odvodu najneskôr do 20. dňa prvého mesiaca kalendárneho štvrťroka, v ktorom platiteľovi vznikla povinnosť uhrádzať odvod. Výnimkou platitelia, ktorí ku dňu nadobudnutia účinnosti navrhovaného zákona (teda 1.januára 2012) majú oprávnenie vykonávať alebo vykonávajú na území Slovenskej republiky činnosti v oblasti finančného trhu, ktorým povinnosť uhrádzať odvod vzniká dňom nadobudnutia účinnosti zákona (teda 1.januára 2012) a ktorí povinný prvý raz uhradiť štvrťročnú splátku odvodu najneskôr do 20. dňa pod nadobudnutí účinnosti zákona (teda najneskôr do 20.januára 2012). Platiteľ je povinný sám si vypočítať, vykazovať a uhrádzať odvody v rozsahu a za podmienok ustanovených navrhovaným zákonom. Ide o systém štvrťročných splátok ročného odvodu s porovnateľnými podmienkami, ako podmienky, podľa ktorých dlhoročne úspešne funguje systém štvrťročných splátok ročného príspevku do systému ochrany bankových vkladov na Slovensku (do Fondu ochrany vkladov) na základe ustanovení §5 §7 zákona NRSR č.118/1996Z.z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
K §4
Ustanovením §4 sa zakotvuje príjmové určenie navrhovaných odvodov a používanie finančných zdrojov vytvorených z navrhovaných odvodov vrátane ich výnosov. Predložený návrh predpokladá, že príjmy z navrhnutých osobitných odvodov vybraných finančných inštitúcií (bankových subjektov) budú slúžiť na perspektívne vytvorenie účelovo určenej osobitnej časti štátnych finančných aktív, ktorá bude súčasťou vopred (exante) tvorených zdrojov na spravodlivé rozdelenie budúcich záťaží z dôsledkov kríz. Súčasťou tejto časti osobitnej časti štátnych finančných aktív sa stanú aj výnosy z týchto osobitných štátnych finančných aktív. Pritom tieto osobitné štátne finančné aktívy budú vedené na samostatnom mimorozpočtovom účte. Vzhľadom na stanoviská Európskej centrálnej banky (č. CON/2011/66 z 23. 8. 2011 a č. CON/2011/29 zo 4. 4. 2011) k návrhom vnútroštátnych zákonných úprav [k návrhu cyperskej zákonnej úpravy o osobitnej bankovej dani a k návrhu slovenskej zákonnej úpravy o osobitných odvodoch pre vybrané finančné (bankové) inštitúcie] bolo do predloženého návrhu zákona doplnené ustanovenie, že na poskytnutie finančných prostriedkov zo štátnych finančných aktív
6
vytvorených z navrhovaných odvodov vrátane ich výnosov neexistuje právny nárok. Rovnako na základe stanoviská Európskej centrálnej banky bolo do predloženého návrhu zákona doplnené ustanovenie, že vláda Slovenskej republiky môže nariadením ustanoviť podrobné pravidlá a účely používania štátnych finančných aktív vytvorených z navrhovaných odvodov vrátane ich výnosov. Inak sa pri rozhodovaní o použití týchto štátnych finančných aktív sa bude postupovať podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Na prechodné obdobie (podľa ustanovenia §6 ods.2) však predložený návrh predpokladá, že iba spočiatku príjmy z navrhnutých osobitných odvodov budú dočasne príjmami štátneho rozpočtu a budú sa používať ako príjmy štátneho rozpočtu, keďže vzniknutá kríza mala výrazný negatívny vplyv na rozpočtové hospodárenie verejnej správy na Slovensku a osobitne na štátny rozpočet. Pritom platnosť tohto dočasného opatrenia sa skončí, keď schodok verejnej správy dosiahne úroveň menej ako 3%.
K §5
V rámci §5 sa zakotvujú primárne ustanovenia o správe navrhovaných odvodov. Keďže platiteľmi navrhovaných odvodov budú vybrané finančné inštitúcie (bankové subjekty), navrhuje sa zakotviť, že správu navrhovaných odvodov vykonáva Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty, ktorý vykonáva aj správu daní pre vybrané daňové subjekty vrátane vybraných bankových subjektov (bánk a pobočiek zahraničných bánk). Pri správe navrhovaných odvodov sa bude postupovať podľa primárnych pravidiel o správe navrhovaných odvodov, ktoré obsahuje navrhnutý zákon, pričom vo všetkom ostatnom sa bude postupovať rovnako ako pri správe daní podľa daňových predpisov o správe daní [teda od 1.1.2012 podľa zákona č.563/2009Z.z. o správe daní (daňového poriadku) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov]. Pritom sa navrhuje, aby aj sankcie a zodpovednosť za nedoplatky odvodov a za protiprávne delikty (skutky) vo veciach navrhovaných odvodov boli rovnaké ako sankcie a zodpovednosť za daňové nedoplatky a za protiprávne delikty (skutky) v daňových veciach.
Na účely správy navrhovaných odvodov sa navrhuje uložiť platiteľom odvodov povinnosť, aby najneskôr v deň splatnosti každej štvrťročnej splátky odvodov predložil správcovi odvodov písomné hlásenie o vyúčtovaní príslušnej štvrťročnej splátky ročného odvodu. Pritom toho hlásenie musí obsahovať údaje o výške a výpočte výšky príslušnej štvrťročnej splátky ročného odvodu, čo je potrebné v záujme jednoduchšieho kontrolovania správnosti výpočtu a uhrádzania navrhovaných odvodov. Na účely správy navrhovaných odvodov sa tiež navrhuje uložiť platiteľom odvodov povinnosť bezplatne, riadne a včas vypracúvať a predkladať správcovi odvodov ním požadované údaje z účtovnej evidencie a štatistickej evidencie, účtovné závierky, priebežné účtovné závierky a ďalšie výkazy, hlásenia, správy a iné informácie, podklady a doklady podľa požiadaviek správcu odvodov, pričom takéto poskytovanie údajov, informácií, podkladov a dokladov pre správcu odvodov sa nepovažuje za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa osobitných predpisov. Napríklad poskytovanie údajov, informácií, podkladov a dokladov pre správcu odvodov sa nepovažuje za porušenie bankového tajomstva ani povinnosti mlčanlivosti predstaviteľov a pracovníkov bankových subjektov, keďže na správu odvodov sa vzťahujú rovnaké pravidlá daňového konania ako na správu daní.
Obdobne ako pri daniach sa navrhuje ustanoviť, že navrhované odvody sa platia v eurách bezhotovostným prevodom na príslušný účet správcu odvodov. Vzhľadom na príjmové určenie navrhovaných odvodov, ktoré majú slúžiť na perspektívne vytvorenie účelovo určenej osobitnej časti štátnych finančných aktív, sa taktiež navrhuje ustanoviť, správca odvodov bezodkladne po uhradení odvodov zabezpečí ich bezhotovostný prevod na príslušný účet štátnych finančných aktív, pričom však toto ustanovenie sa bude uplatňovať po uplynutí prechodného obdobia (podľa ustanovenia §6 ods.2), počas ktorého uhradené odvody tvoria príjmy štátneho rozpočtu
7
K §6
V rámci §6 sa zakotvujú spoločné ustanovenia o navrhovaných odvodoch pre vybrané finančné inštitúcie (bankové subjekty), ktorými sa výslovne zakotvuje, že z dôvodov súvisiacich s úhradou navrhovaných odvodov a ich splátok sa nesmú zvyšovať ceny (vrátane poplatkov, odplát a iných finančných plnení), ale taktiež sa nesmú vyžadovať ani osobitné poplatky, odplaty alebo iné plnenia týkajúce súvisiace s úhradou navrhovaných odvodov a ich splátok. Zároveň sa výslovne zakotvuje, že ak platiteľ navrhovaných odvodov (bankový subjekt) zvýši ceny (vrátane poplatkov, odplát a iných finančných plnení) za poskytovanie svojich finančných služieb alebo vykonávanie ďalších svojich obchodov z dôvodov, ktoré nesúvisia s navrhovanými odvodmi, tak skutočné dôvody zvýšenia cien musia byť transparentné a musia umožňovať jasné, jednoznačné a zrozumiteľné rozlišovanie dôvodov zvýšenia cien od okolností súvisiacich s navrhovanými odvodmi. Prirodzene prípadné zvýšenie cien za poskytované finančné služby a ďalšie obchody vykonávané platiteľom navrhovaných odvodov (bankovým subjektom) musí rešpektovať záväzky platiteľa voči jeho obchodným partnerom, teda aj záväzky platiteľa voči občanom ako spotrebiteľom finančných služieb poskytovaných platiteľom navrhovaných odvodov (bankovým subjektom). Pritom za porušenie navrhnutých pravidiel o zákaze zvyšovať ceny z dôvodov súvisiacich s navrhovanými odvodmi a o transparentnom odlišovaní prípadných cenových úprav od navrhovaných odvodov bude možné platiteľom navrhovaných odvodov (bankovým subjektom) ukladať opatrenia na nápravu a sankcie podľa zákonných pravidiel o dohľade nad finančným trhom, ktorému podliehajú aj platitelia navrhovaných odvodov, teda bankovým subjektom bude možné ukladať opatrenia na nápravu a sankcie podľa ustanovení §50 zákona o bankách. Navrhované spoločné ustanovenia podľa §6 predloženého návrhu zákona analogické ako existujúce spoločné ustanovenia v §23 ods.1 zákona č.659/2007Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
K §7
V rámci §7 sa zakotvujú prechodné ustanovenia o navrhovaných odvodoch pre vybrané finančné inštitúcie (bankové subjekty). Pritom sa v prechodnom ustanovení §7 ods.1 navrhuje zakotviť, že platiteľom, ktorí ku dňu nadobudnutia účinnosti navrhovaného zákona (teda 1.januára 2012) majú oprávnenie vykonávať alebo vykonávajú na území Slovenskej republiky činnosti v oblasti finančného trhu, ktorým povinnosť uhrádzať odvod vzniká dňom nadobudnutia účinnosti zákona (teda 1.januára 2012) a ktorí povinný prvý raz uhradiť štvrťročnú splátku odvodu najneskôr do 20. dňa pod nadobudnutí účinnosti zákona (teda najneskôr do 20.januára 2012). Zároveň v záujme vytvorenia adekvátneho priestoru na výpočet a úhradu prvej štvrťročnej splátky ročného odvodu podľa navrhovaného zákona sa v prechodnom ustanovení §7 ods.2 navrhuje zakotviť, že celkovo prvú štvrťročnú splátku ročného odvodu platitelia povinní uhradiť na prvý štvrťrok 2012, a to na príslušný účet správcu odvodov do 20.januára 2012 (čo je rovnaký termín ako je uhrádzanie zvýšenej DPH pri mesačnom zdaňovacom obdobím platiteľa DPH za jednotlivé mesiace roku 2012). Zároveň sa navrhuje ustanoviť, že základom pre výpočet prvej štvrťročnej splátky ročného odvodu na rok 2012 je výška predmetu odvodov podľa stavu vykázaného v účtovnej závierke platiteľa, ktorú platiteľ musí povinný zostaviť k 31. decembru 2011 (na základe ustanovení zákona o bankách a zákona o účtovníctve), čím sa zjednoduší výpočet celkovo prvej štvrťročnej splátky pri zavedení navrhovaného odvodu. Pritom prvé hlásenie o vyúčtovaní štvrťročnej splátky ročného odvodu na rok 2012, ktorého prílohou musí byť aj účtovná závierka zostavená podľa stavu k 31.decembru 2011, je platiteľ povinný doručiť správcovi odvodov najneskôr 20. januára 2012
V rámci prechodného ustanovenia §7 ods.2 sa na prechodné obdobie navrhuje zakotviť, že spočiatku príjmy z navrhnutých osobitných odvodov budú dočasne príjmami štátneho rozpočtu, keďže vzniknutá kríza mala výrazný negatívny vplyv na rozpočtové hospodárenie verejnej správy na Slovensku a osobitne na štátny rozpočet. Pritom platnosť tohto
8
dočasného opatrenia sa skončí, keď schodok verejnej správy dosiahne úroveň menej ako 3% (čo je analogický mechanizmus, aký predpokladá §85j ods.1 novelizovaného zákona č.222/2004Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č.490/2010Z.z.). Súčasne sa navrhuje uložiť Ministerstvu financií SR vydať všeobecne záväzný právny predpis, ktorým vyhlási skončenie obdobia, počas ktorého uhradené odvody tvoria príjmy štátneho rozpočtu, teda v podstate vyhlásiť koniec kalendárneho roka, v ktorom Európsky štatistický úrad (Eurostat) uverejní údaje, že aktuálny schodok verejnej správy Slovenskej republiky je menej ako 3%. Toto dočasné riešenie je plnohodnotnou a spravodlivou alternatívou, ktorá môže nahradiť a zvrátiť existujúce negatívne dočasné zvýšenie sadzby dane z pridanej hodnoty z 19% na 20% a zrušenie pôvodnej zníženej sadzby tejto dane (6%) na tzv. predaj potravín z dvora.
K článkuII
V rámci článkuII sa navrhuje novelizovať zákon č.483/2001Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov [konkrétne novelizovať poznámku pod čiarou k odkazu46 patriacu k ustanoveniam §50 zákona o bankách] tak, aby bolo jasne, jednoznačne a explicitne uzákonené, že bankovým subjektom ako platiteľom navrhovaných odvodov bude možné ukladať opatrenia na nápravu a sankcie aj za porušenie ustanovení §6 navrhnutého zákona o zákaze zvyšovať ceny z dôvodov súvisiacich s navrhovanými odvodmi a o transparentnom odlišovaní prípadných cenových úprav od navrhovaných odvodov.
K článkuIII
V rámci článkuIII sa navrhuje novelizovať sa navrhuje novelizovať ustanovenia §58 ods.2, §85 a §276 zákona č.300/2005Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov tak, aby bolo jasne a jednoznačne uzákonené, že skrátenie odvodov vybraných finančných inštitúcií (ktorých sa ustanovujú navrhnutým zákonom) je rovnako trestné ako skrátenie dane.
K článkuIV
V rámci článkuIV sa navrhuje novelizovať ustanovenie §2 písmenab) zákona č.479/2009Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov [a zároveň doplniť do tohto zákona novú poznámku pod čiarou k odkazu8aa] tak, aby bolo jasne a jednoznačne uzákonené, že po nadobudnutí účinnosti ustanovení zákona č.479/2009Z.z. (ktoré nadobudnú účinnosť od 1.1.2012) bude naďalej do pôsobnosti Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty patriť aj správa odvodov vybraných finančných inštitúcií, ktorých zavedenie (ustanovenie) je účelom navrhnutého zákona.
K článkuV
V rámci článkuV sa navrhuje novelizovať ustanovenie §2 písmenab) zákona č.563/2009Z.z. o správe daní (daňového poriadku) a o zmene a doplnení niektorých zákonov [a zároveň doplniť do tohto zákona novú poznámku pod čiarou k odkazu8aa] tak, aby bolo jasne a jednoznačne uzákonené, že pravidlá pre správu daní podľa tohto zákona (ktoré nadobudnú účinnosť od 1.1.2012) sa budú rovnako vzťahovať aj na správu odvodov vybraných finančných inštitúcií, ktorých zavedenie (ustanovenie) je účelom navrhnutého zákona.
9
K článkuVI
Nadobudnutie účinnosti nového zákona o odvodoch vybraných finančných inštitúcií sa navrhuje od 1.januára 2012, aby sa vytvorili legislatívne predpoklady na efektívnu aplikáciu tohto zákona už od začiatku rozpočtového roka 2012.