1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V.volebné obdobie
___________________________________________________________________________
....
NÁVRH
Z á k o n
z ................... 2011
o odvodoch vybraných finančných inštitúcií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
§1
Predmet úpravy
Predmetom tohto zákona je ustanovenie a úprava osobitných odvodov uhrádzaných vybranými finančnými inštitúciami, ktoré pôsobia na území Slovenskej republiky a majú finančné zdroje získané od iných právnických osôb alebo fyzických osôb, a to s cieľom prispieť k vytvoreniu a zabezpečeniu fungovania systému stimulovania finančných inštitúcií obmedzovať systémové riziko a zároveň systému podieľania sa finančných inštitúcií na tvorbe zdrojov slúžiacich na spravodlivé rozdelenie záťaže z dôsledkov finančných kríz na stabilitu finančného systému a hospodárstvo Slovenskej republiky, vrátane čiastočného podieľania sa finančných inštitúcií na zmiernení dôsledkov vzniknutej globálnej finančnej krízy na rozpočtové hospodárenie sektora verejnej správy Slovenskej republiky, osobitne na štátny rozpočet.
§2
Platitelia odvodov a predmet odvodov
(1) Platiteľmi odvodov (ďalej len „platiteľ“), ktorí majú povinnosť uhrádzať odvody ustanovené týmto zákonom, banky a zahraničné banky vrátane pobočiek zahraničných bánk,1) ktoré pôsobia na území Slovenskej republiky a ktoré daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou alebo daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou podľa osobitného zákona o dani z príjmov.2)
1)§2 ods.1, 5, 7 a 8 a §11 ods.1 3 zákona č.483/2001Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)Zákon č.595/2003Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
2
(2) Predmetom odvodov ustanovených týmto zákonom pasíva3) platiteľa tvoriace zdroje majetku a financovania platiteľa, ktoré sa znižujú o základné vlastné zdroje financovania4) platiteľa tvorené splateným základným imaním platiteľa, o dodatkové vlastné zdroje financovania platiteľa predstavujúce pohľadávku voči platiteľovi spojenú so záväzkom podriadenosti,5) o finančné zdroje trvalo poskytnuté na krytie rizík platiteľovi,6) ktorý je pobočkou zahraničnej banky, ako aj o vklady prijaté platiteľom a chránené systémom ochrany vkladov v Slovenskej republiky podľa osobitného zákona o ochrane vkladov,7) za ktoré platiteľ uhrádza príspevky podľa osobitného zákona o ochrane vkladov,7) a tiež o vklady prijaté platiteľom a chránené systémom ochrany bankových vkladov v inom členskom štáte Európskej únie alebo inom zmluvnom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru8) (ďalej len „členský štát“). Predmet odvodov platiteľa, ktorý je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou podľa osobitného zákona,2) sa znižuje aj o tie pasíva platiteľa zistené podľa prvej vety, ktoré platiteľ nadobudol v súvislosti s vykonávaním činností na území iného členského štátu vrátane cezhraničného vykonávania činností na území iného členského štátu. Predmetom odvodov platiteľa, ktorý je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou podľa osobitného zákona,2) len tie pasíva platiteľa z jeho pasív zistených podľa prvej vety, ktoré platiteľ nadobudol v súvislosti s vykonávaním činností na území Slovenskej republiky vrátane cezhraničného vykonávania činností na území Slovenskej republiky.
§3
Sadzba odvodov a splatnosť odvodov
(1) Sadzba odvodov na jednotlivé kalendárne roky (ďalej len „ročný odvod“) je 0,70% zo základu pre výpočet odvodov.
3)§2 ods.4 písm.k) a l) a §17a ods.1 zákona č.431/2002Z.z. o účtovníctve.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1606/2002 z 19.júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Mimoriadne vydanie Ú.v.EÚ, kap.13/zv.29; Ú.v.ES L243, 11.9.2002) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č.1126/2008 z 3.novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy (Ú.v.EÚ L320, 29.11.2008) v platnom znení.
4)§6 ods.2, §7 ods.2 písm.a) a §30 zákona č.483/2001Z.z. v znení neskorších predpisov.
Opatrenie Národnej banky Slovenska č.4/2007 z 13.marca 2007 o vlastných zdrojoch financovania bánk a požiadavkách na vlastné zdroje financovania bánk a o vlastných zdrojoch financovania obchodníkov s cennými papiermi a požiadavkách na vlastné zdroje financovania obchodníkov s cennými papiermi (oznámenie č.121/2007Z.z.) v znení neskorších predpisov.
5)§408a Obchodného zákonníka.
§52a zákona č.566/2001Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č.276/2009Z.z.
§46 a §95 ods.2 zákona č.7/2005Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.276/2009Z.z.
§2 písm.c a d) a §5 a 6 opatrenia Národnej banky Slovenska č.4/2007 z 13.marca 2007 (oznámenie č.121/2007Z.z.) v znení neskorších predpisov.
6)Napríklad §8 ods.2 písm.a) a §27 ods.2 zákona č.483/2001Z.z. v znení neskorších predpisov.
7)§3 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.118/1996Z.z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)Dohoda o Európskom hospodárskom priestore .v.ES L1, 3.1.1994, mimoriadne slovenské vydanie Ú.v.EÚ 2004, kap.11/zv.52) v platnom znení.
3
(2) Ročný odvod je platiteľ povinný uhradiť v štyroch rovnomerných a pravidelných štvrťročných splátkach splatných vždy najneskôr do 20. dňa prvého mesiaca každého kalendárneho štvrťroka, ak tento zákon v odseku 4 a v prechodných ustanoveniach neustanovuje inak.
(3) Výška štvrťročnej splátky ročného odvodu sa vypočíta ako násobok jednej štvrtiny sadzby podľa odseku1 a základu pre výpočet štvrťročnej splátky ročného odvodu; základom pre výpočet štvrťročnej splátky je priemerná výška predmetu odvodov zistená u jednotlivých platiteľov na základe údajov z ich účtovníctva ako priemer súhrnnej výšky predmetu odvodov za jednotlivé dni predchádzajúceho kalendárneho štvrťroka predo dňom splatnosti príslušnej štvrťročnej splátky ročného odvodu. Výška predmetu odvodov v cudzej mene sa prepočítava na eurá, pričom na prepočet cudzej meny na eurá sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska,9) ktorý je platný ku dňu, za ktorý sa zisťuje súhrnná výška predmetu odvodov na účely zistenia priemernej výšky predmetu odvodov za príslušný kalendárny štvrťrok.
(4) Platiteľovi vzniká povinnosť uhrádzať odvod prvým dňom kalendárneho štvrťroka bezprostredne nasledujúceho po kalendárnom štvrťroku, v ktorom nadobudol v Slovenskej republiky oprávnenie na vykonávanie činnosti v oblasti finančného trhu alebo v ktorom začal na území Slovenskej republiky vykonávať činnosť v oblasti finančného trhu so založením pobočky alebo cezhranične na základe oprávnenia požívajúceho výhody systému jedného povolenia podľa práva Európskej únie, ak tento zákon v prechodných ustanoveniach neustanovuje inak. Platiteľ je povinný prvý raz uhradiť štvrťročnú splátku odvodu najneskôr do 20. dňa prvého mesiaca kalendárneho štvrťroka, v ktorom platiteľovi vznikla povinnosť uhrádzať odvod, ak tento zákon v prechodných ustanoveniach neustanovuje inak.
(5) Platiteľ je povinný vypočítať, vykazovať a uhrádzať odvody v rozsahu, termínoch a za ďalších podmienok ustanovených týmto zákonom. Uhradená splátka odvodu sa nevracia; preplatok pri úhrade splátky odvodu, ktorého vznik je platiteľ povinný hodnoverne preukázať správcovi odvodu, sa použije na úhradu nasledujúcej splátky odvodu.
§4
Príjmové určenie odvodov a ich používanie
(1) Uhradené odvody slúžia na vytvorenie osobitnej časti štátnych finančných aktív, ktorá je účelovo určená na zavedenie a zabezpečenie fungovania systému podieľania sa finančných inštitúcií na tvorbe finančných zdrojov slúžiacich na zníženie systémového rizika a na zmiernenie dôsledkov finančných kríz na stabilitu finančného systému a na hospodárstva Slovenskej republiky; výnosy z týchto štátnych finančných aktív sa stavajú ich súčasťou. Tieto štátne finančné aktívy sa vedú na samostatnom mimorozpočtovom účte.
(2) Na poskytnutie finančných prostriedkov zo štátnych finančných aktív uvedených v odseku1 nie je právny nárok.
(3) Vláda Slovenskej republiky môže nariadením ustanoviť podrobné pravidlá a účely používania štátnych finančných aktív uvedených v odseku1; inak sa pri používaní štátnych
9)Čl.219 ods.1 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení .v. C83, 30.3.2010).
Čl.12 ods.12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú.v.EÚ C83, 30.3.2010).
§28 ods.2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.566/1992Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
4
finančných aktív uvedených v odseku1 postupuje podľa osobitného zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.10)
(2) Ustanovenia odsekov1 3 sa neuplatňujú v prechodnom období podľa §7 ods.3; počas tohto prechodného obdobia uhradené odvody tvoria príjmy štátneho rozpočtu a používajú sa ako príjmy štátneho rozpočtu.10)
§5
Správa odvodov
(1) Správcom odvodov je Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty,11) ak tento zákon neustanovuje inak, pri správe odvodov sa postupuje rovnako ako pri správe daní podľa osobitných predpisov o správe daní.12)
(2) Platiteľ je najneskôr v deň splatnosti každej štvrťročnej splátky odvodov povinný predložiť správcovi odvodov písomné hlásenie o vyúčtovaní štvrťročnej splátky ročného odvodu, ktoré musí obsahovať údaje o výške a výpočte výšky príslušnej štvrťročnej splátky ročného odvodu. Súčasťou tohto hlásenia musí byť tiež priemerná výška predmetu odvodov, ktorá bola základom pre výpočet výšky príslušnej štvrťročnej splátky, ako aj prehľad o súhrnnej výške predmetu odvodov za jednotlivé dni predchádzajúceho kalendárneho štvrťroka, ktoré slúžili na zistenie priemernej výšky predmetu odvodov vrátane uvedenia výšky predmetu odvodov v cudzej mene za jednotlivé dni a uvedenia referenčného výmenného kurzu použitého za jednotlivé dni na prepočet cudzej meny na eurá, ak tento zákon v prechodných ustanoveniach neustanovuje inak. Na vyžiadanie správcu odvodov a v lehotách ním určených je prispievateľ povinný bezplatne, riadne a včas vypracúvať a predkladať správcovi odvodov ním požadované údaje z účtovnej evidencie a štatistickej evidencie, účtovné závierky, priebežné účtovné závierky a ďalšie výkazy, hlásenia, správy a iné informácie, podklady a doklady podľa požiadaviek správcu odvodov; takéto poskytovanie údajov, informácií, podkladov a dokladov pre správcu odvodov sa nepovažuje za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa osobitných zákonov.13)
(3) Odvody sa platia v eurách bezhotovostným prevodom na príslušný účet správcu odvodov. Správca odvodov bezodkladne po uhradení odvodov zabezpečí ich bezhotovostný prevod na príslušný účet štátnych finančných aktív; to neplatí v prechodnom období podľa §7 ods.2, počas ktorého uhradené odvody tvoria príjmy štátneho rozpočtu.
(4) Platiteľovi, ktorý neuhradil riadne a včas odvod alebo jeho časť, alebo ktorý nepredložil riadne a včas úplné hlásenie o vyúčtovaní štvrťročnej splátky ročného odvodu, alebo ktorý riadne a včas nevypracoval alebo nepredložil správcovi odvodov údaje, informácie, podklady alebo doklady podľa požiadaviek správcu odvodov, uloží správca odvodov sankcie za tento skutok a vyrubí mu sankčné úroky alebo úroky z omeškania z neuhradenej sumy tvoriacej nedoplatok odvodu, a to v rovnakej výške a za rovnakých podmienok ako pri daňových nedoplatkoch a správnych deliktoch podľa osobitných predpisov o správe daní.14)
10)Zákon č.523/2004Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11)§6 ods.5 zákona č.479/2009Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č...../2011Z.z.
12)Zákon č.563/2009Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13)Napríklad §91 ods.1, §91 ods.4 písm.c) a §93 ods.1 zákona č.483/2001Z.z. v znení neskorších predpisov.
14)Napríklad §155 až 157 zákona č.563/2009Z.z.
5
(5) Ustanovením odseku 4 nie je dotknutá zodpovednosť podľa osobitných predpisov.15)
§6
Spoločné ustanovenia
(1) Platiteľ sám znáša svoje náklady a výdavky súvisiace s úhradou odvodov a splátok odvodov ustanovených týmto zákonom, pričom z dôvodu nákladov a výdavkov súvisiacich s úhradou odvodov a splátok odvodov ustanovených týmto zákonom sa nesmú zvyšovať ceny, poplatky, odplaty ani iné finančné plnenia, prípadne vyžadovať osobitné poplatky, odplaty alebo iné plnenia na úhradu nákladov alebo výdavkov súvisiacich s úhradou odvodov a splátok odvodov ustanovených týmto zákonom. Ak platiteľ zvýši cenu, poplatok, odplatu ani iné finančné plnenie za poskytovanie svojich finančných služieb alebo vykonávanie ďalších svojich obchodov z dôvodov, ktoré nesúvisia s úhradou odvodov a splátok odvodov ustanovených týmto zákonom, tak skutočné dôvody zvýšenia ceny, poplatku, odplaty alebo iného finančného plnenia musia byť transparentné a musia umožniť jasné, jednoznačné a zrozumiteľné rozlišovanie dôvodov ich zvýšenia od okolností súvisiacich s úhradou odvodov a splátok odvodov ustanovených týmto zákonom.
(2) Porušenie ustanovenia odseku 1 je nedostatkom v činnosti platiteľa, za ktorý je orgán dohľadu nad finančným trhom16) príslušný uložiť platiteľovi opatrenia na nápravu a sankcie podľa osobitných zákonov,17) ktoré sa vzťahujú na nedostatky v činnosti platiteľa.
§7
Prechodné ustanovenia
(1) Platiteľovi, ktorý v Slovenskej republiky nadobudol oprávnenie na vykonávanie činnosti v oblasti finančného trhu pred 1. januárom 2012 alebo ktorý pred 1. januárom 2012 začal na území Slovenskej republiky vykonávať činnosť v oblasti finančného trhu so založením pobočky alebo cezhranične na základe oprávnenia požívajúceho výhody systému jedného povolenia podľa práva Európskej únie, vzniká povinnosť uhrádzať odvod dňom 1. januára 2012.
(2) Prvú štvrťročnú splátku ročného odvodu podľa tohto zákona platitelia povinní uhradiť na prvý štvrťrok 2012, a to bezhotovostným prevodom na príslušný účet správcu odvodov najneskôr do 20. januára 2012; základom pre výpočet tejto štvrťročnej splátky ročného odvodu je výška predmetu odvodov 2 ods. 2) zistená a vypočítaná podľa celkového objemu pasív platiteľa a položiek pasív platiteľa vykázaných v jeho účtovnej závierke zostavenej podľa účtovných pravidiel a účtovných štandardov49) k 31.decembru 2011. Prvé hlásenie o vyúčtovaní štvrťročnej splátky ročného odvodu podľa tohto zákona, ktorého prílohu tvorí aj účtovná závierka zostavená podľa stavu k 31.decembru 2011, je platiteľ povinný doručiť správcovi odvodov najneskôr 20. januára 2012.
(3) V prechodnom období od nadobudnutia účinnosti tohto zákona do posledného dňa kalendárneho roka, v ktorom Európska komisia (Eurostat) uverejní údaje19) o tom, že
15)Napríklad §276 Trestného zákona.
16)Zákon č.747/2004Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17)Napríklad §50 zákona č.483/2001Z.z. v znení neskorších predpisov.
19)Čl.14 nariadenia Rady (ES) č.479/2009 z 25.mája 2009 o uplatňovaní Protokolu o postupe pri nadmernom schodku, ktorý tvorí prílohu Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (kodifikované znenie) (Ú.v.EÚ L145, 10.6.2009).
6
aktuálny schodok verejnej správy Slovenskej republiky je menej ako 3%, uhradené odvody tvoria príjmy štátneho rozpočtu. Skončenie obdobia, počas ktorého uhradené odvody tvoria príjmy štátneho rozpočtu, vyhlási Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.
Čl.II
Zákon č.483/2001Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.430/2002Z.z., zákona č.510/2002Z.z., zákona č.165/2003Z.z., zákona č.603/2003Z.z., zákona č.215/2004Z.z., zákona č.554/2004Z.z., zákona č.747/2004Z.z., zákona č.69/2005Z.z., zákona č.340/2005Z.z., zákona č.341/2005Z.z., zákona č.214/2006Z.z., zákona č.644/2006Z.z., zákona č.209/2007Z.z., zákona č.659/2007Z.z., zákona č.297/2008Z.z., zákona č.552/2008Z.z., zákona č.66/2009Z.z., zákona č.186/2009Z.z., zákona č.276/2009Z.z., zákona č.492/2009Z.z., zákona č.129/2010Z.z. zákona č.46/2011Z.z., zákona č.130/2011Z.z., zákona č...../2011Z.z. a zákona č...../2011Z.z. sa dopĺňa takto:
V poznámke pod čiarou k odkazu46 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa táto citácia: §6 zákona č...../2011Z.z. o odvodoch vybraných finančných inštitúcií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl.III
Zákon č.300/2005Z.z. Trestný zákon v znení zákona č.650/2005Z.z., zákona č.692/2006Z.z., zákona č.218/2007Z.z., zákona č.491/2008Z.z., zákona č.497/2008Z.z., zákona č.498/2008Z.z., zákona č.59/2009Z.z., zákona č.257/2009Z.z., zákona č.317/2009Z.z., zákona č.492/2009Z.z., zákona č.576/2009Z.z., zákona č.224/2010Z.z., zákona č.547/2010Z.z., zákona č.33/2011Z.z. a zákona č.262/2011Z.z. sa dopĺňa takto:
1. V §58 ods.2 a §85 uvádzacej vete sa za slová „skrátenia dane“ vkladá čiarka a slovo „odvodu“.
2. V nadpise §276 sa za slovo „dane“ vkladá čiarka a slovo „odvodu“.
3. V §276 ods.1 sa za slovo „daň,“ vkladajú slová odvod vybranej finančnej inštitúcie,.
Čl.IV
Zákon č.479/2009Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č...../2011Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
V §6 sa za odsek4 vkladá nový odsek5, ktorý znie:
„(5) Do pôsobnosti Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty patrí aj správa odvodov vybraných finančných inštitúcií podľa osobitného predpisu.20a)“.
Doterajší odsek5 sa označuje ako odsek6.
7
Poznámka pod čiarou k odkazu20a znie:
20a) Zákon č...../2011Z.z. o odvodoch vybraných finančných inštitúcií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl.V
Zákon č.563/2009Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č...../2011Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
V §2 písm.b) sa slová „predpisov2) a“ nahrádzajú slovom „predpisov,2)“ a na konci sa vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a odvody vybraných finančných inštitúcií podľa osobitného predpisu,3a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu3a znie:
3a) Zákon č...../2011Z.z. o odvodoch vybraných finančných inštitúcií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl.V
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1.januára 2012.