1
Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z xx. decembra 2011
č. MF/0xxxxx/2011-74,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, spôsobe, mieste a termínoch ukladania údajov z konsolidovanej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú banky, správcovské spoločnosti, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi, Burza cenných papierov a platobné inštitúcie
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 22 ods. 18 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. ..../2011 Z.z. ustanovuje:
§ 1
Týmto opatrením sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z účtovnej závierky zostavenej podľa § 22 zákona (ďalej len „výkaz vybraných údajov“) pre materskú účtovnú jednotku, ktorá je bankou, správcovskou spoločnosťou, dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, obchodníkom s cennými papiermi, Burzou cenných papierov a platobnou inštitúciou.
§ 2
Vzor výkazu vybraných údajov je uvedený v prílohe k tomuto opatreniu. Výkaz vybraných údajov sa vyhotovuje súčasne s konsolidovanou účtovnou závierkou, ktorá sa zostavuje podľa § 22 zákona.
§ 3
(1) Údaje vo výkaze vybraných údajov, pre ktoré účtovná jednotka obsahovú náplň, sa uvádzajú podľa medzinárodných účtovných štandardov v súlade s osobitnými predpismi.1)
(2) Údaje vo výkaze vybraných údajov sa uvádzajú za to isté účtovné obdobie, za ktoré je konsolidovaná účtovná závierka podľa § 22 zákona zostavená.
(3) Údaje vo výkaze vybraných údajov sa uvádzajú v eurách a v rovnakej mernej jednotke ako je použitá v konsolidovanej účtovnej závierke zostavenej podľa § 22 zákona. Ak funkčnou menou konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej podľa § 22 zákona nie je mena euro, prepočítajú sa na účely uvádzania údajov vo výkaze vybraných údajov údaje v cudzej mene na euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a zaokrúhlia sa na celé tisíce.
(4) Tabuľky v časti III. Ostatné vybrané údaje v záhlaví označené číslom riadku a názvom riadku vybraného údaja z aktív alebo pasív, ktorý tabuľka bližšie popisuje. Ak je
1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 zo dňa 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29, Ú. v. ES L 243, 11.09.2002) v znení neskorších predpisov, Nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy (Ú. v. L 320, 29.11.2008) v platnom znení.
2
vybraný údaj, ktorý tabuľka bližšie popisuje určený názvom riadku vybraného údaja s prívlastkom, k číslu riadku, ktorým je vybraný údaj označený je pripojená rímska číslica.
§ 4
Výkaz vybraných údajov, spolu s účtovnou závierkou zostavenou podľa § 22, sa ukladá na miestne príslušnom daňovom úrade, do jedného roka od skončenia účtovného obdobia. Miestne príslušný daňový úrad zabezpečí jej uloženie v Datacentre.
§ 5
Toto opatrenie sa prvýkrát použije pri ukladaní výkazu vybraných údajov spolu s konsolidovanou účtovnou závierkou podľa § 22 zákona, ktorá sa zostavuje za účtovné obdobie končiace 31. decembra 2012 a neskôr.
§ 6
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2011.
Ivan Mikloš
podpredseda vlády
a minister financií
3
Príloha k opatreniu č. MF/ /2011-74
VZOR
VÚ – B kons. 1-01
VÝKAZ VYBRANÝCH ÚDAJOV
z konsolidovanej účtovnej závierky
zostavenej k ................................ 20........
(v ................ eurách)
mesiac
rok
mesiac
rok
Za účtovné obdobie od
do
mesiac
rok
mesiac
rok
Za predchádzajúce účtovné obdobie od
do
Dátum vzniku účtovnej jednotky
účtovná závierka:*)
účtovná závierka:*)
-
riadna
-
zostavená
-
mimoriadna
-
schválená
-
priebežná
IČO
DIČ
Kód SK NACE
Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky
Sídlo účtovnej jednotky
Ulica a číslo
PSČ
Názov obce
Smerové číslo telefónu
Číslo telefónu
Číslo faxu
E-mailová adresa
4
Zostavený dňa:
Schválený dňa:
Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:
Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:
Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
MF SR 2011
*) Vyznačuje sa krížikom.
Časť I.
Vybrané údaje aktív a z pasív z konsolidovanej súvahy
Ozna-čenie
POLOŽKA
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a
b
1
2
x
AKTÍVA
x
x
1.
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov
2.
Pohľadávky z obchodného styku
3. podie
Finančný majetok krátkodobý
4.
Finančný majetok dlhodobý
5.
Investičný majetok
6.
Podiely v účtovných jednotkách ocenené metódou equity
7.
Hmotný majetok
8.
Nehmotný majetok
9.
Goodwill
10.
Majetok na predaj
11.
Odložené daňové pohľadávky
A
Aktíva spolu
x
PASÍVA
x
x
12.
Záväzky z obchodného styku
13.
Krátkodobé záväzky
14. podie
Dlhodobé záväzky
15.
Odložené daňové záväzky
16.
Splatná daň
17.
Vlastné imanie
18.
Zisk/strata
19.
Menšinové podiely
P
Pasíva spolu
X
5
Časť II.
Vybrané z výnosov a nákladov z konsolidovaného výkazu úplného hospodárskeho výsledku
Ozna-čenie
POLOŽKA
Bežné účtovné obdobie
Predchádzajúce účtovné obdobie
a
b
1
2
1.
Výnosy z odplát a provízií
a.
Náklady na odplaty a provízie
2.
Výnosy z úrokov
b.
Náklady na úroky
3.
Dividendy
4./c.
Zisk/strata z operácií s finančným majetkom
5.
Výnosy z vkladov do základného imania
6./d.
Zisk/ strata z čistého zrušenia zníženia hodnoty/zníženia hodnoty finančného majetku a z odpísaného/odpísania finančného majetku
7./e.
Zisk alebo strata z predaja iného majetku a z prevodu majetku
8./f.
Zisk/ strata z čistého zrušenia/tvorby rezerv
g.
Personálne náklady
h.
Odpisy
i./9.
Čisté zníženie/zýšenie hodnoty hmotného a nehmotného majetku
j.
Ostatné prevádzkové náklady
10.
Záporný goodwill
A.
Zisk alebo strata za účtovné
6
Ozna-čenie
POLOŽKA
Bežné účtovné obdobie
Predchádzajúce účtovné obdobie
a
b
1
2
obdobie pred zdanením
k.
Daň z príjmov
k.1.
splatná daň z príjmov
k.2.
odložená daň z príjmov
B.
Zisk alebo strata za účtovné
obdobie po zdanení
11./l.
Podiel na zisku alebo strate v dcérskych účtovných jednotkách a pridružených účtovných jednotkách
12./m.
Zmena stavu fondov z ocenenia
13./n.
Reklasifikačné úpravy
C.
Úplný hospodársky výsledok
Časť III.
Ostatné vybrané údaje
Aktíva
Číslo riadku
3. Finančný majetok krátkodobý
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Oceňovaný reálnou hodnotou na účet ziskov a strát
Oceňovaný reálnou hodnotou na fond z ocenenia
Oceňovaný umorovanou hodnotou
Číslo riadku
3.I. Finančný majetok krátkodobý oceňovaný umorovanou hodnotou
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hrubá účtovná hodnota
7
Zníženie hodnoty
Čistá účtovná hodnota
Číslo riadku
4. Finančný majetok dlhodobý
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Oceňovaný reálnou hodnotou na účet ziskov a strát
Oceňovaný reálnou hodnotou na fond z ocenenia
Oceňovaný umorovanou hodnotou
Číslo riadku
4.I. Finančný majetok dlhodobý oceňovaný umorovanou hodnotou
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hrubá účtovná hodnota
Zníženie hodnoty
Čistá účtovná hodnota
Pasíva
Číslo riadku
12. Záväzky z obchodného styku
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Isté a jasne určené záväzky
rezervy
Číslo riadku
13. Krátkodobé záväzky
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Oceňovaný reálnou hodnotou na účet ziskov a strát
Oceňovaný reálnou hodnotou na fond z ocenenia
Oceňovaný umorovanou hodnotou
Číslo riadku
14. Dlhododobé záväzky
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Oceňovaný reálnou hodnotou na účet ziskov a strát
Oceňovaný reálnou
8
hodnotou na fond z ocenenia
Oceňovaný umorovanou hodnotou
9