1
Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z ... decembra 2011
č. MF/............/2011-74,
ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termín ukladania výkazu vybraných údajov z účtovnej závierky zostavenej podľa § 17a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. ....../2011 pre účtovné jednotky, ktorými sú banky, pobočky zahraničných bánk, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Burza cenných papierov a platobné inštitúcie
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 17a ods. 7 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č......... (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1) Týmto opatrením sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termín ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými banky, pobočky zahraničných bánk, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Burza cenných papierov a platobné inštitúcie.
(2) Výkaz vybraných údajov, ktorý je prílohou k tomuto opatreniu, sa zostavuje súčasne s individuálnou účtovnou závierkou zostavenou podľa § 17a zákona účtovnou jednotkou uvedenou v ods. 1.
§ 2
(1)Zostavený výkaz vybraných údajov sa ukladá v jednom vyhotovení miestne príslušnému daňovému úradu v termínoch pre podávanie daňových priznaní a termínoch pre podávanie priebežnej účtovnej závierky, ak je účtovná jednotka povinná zostavovať priebežnú účtovnú závierku podľa osobitného predpisu.
(2) Sumy položiek výkazu vybraných údajov sa uvádzajú v peňažných jednotkách meny euro, v ktorých je účtovná závierka zostavená podľa § 17a zákona.
§ 3
(1) Údaje vo výkaze vybraných údajov, pre ktoré účtovná jednotka obsahovú náplň, sa uvádzajú podľa medzinárodných účtovných štandardov v súlade s osobitnými predpismi. 1)
(2) Údaje vo výkaze vybraných údajov sa uvádzajú za to isté účtovné obdobie, za ktoré je individuálna účtovná závierka podľa § 17a zákona zostavená.
1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 zo dňa 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29, Ú. v. ES L 243, 11.09.2002) v znení neskorších predpisov, Nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy (Ú. v. L 320, 29.11.2008) v platnom znení.
2
(3) Údaje vo výkaze vybraných údajov sa uvádzajú v eurách a v rovnakej mernej jednotke ako je použitá v individuálnej účtovnej závierke zostavenej podľa § 17a zákona. Ak funkčnou menou individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa § 17a zákona nie je mena euro, prepočítajú sa na účely uvádzania údajov vo výkaze vybraných údajov údaje v cudzej mene na euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a zaokrúhlia sa na celé tisíce.
(4) Tabuľky v časti III. Ostatné vybrané údaje v záhlaví označené číslom riadku a názvom riadku vybraného údaja z aktív alebo pasív, ktorý tabuľka bližšie popisuje. Ak je vybraný údaj, ktorý tabuľka bližšie popisuje určený názvom riadku vybraného údaja s prívlastkom, k číslu riadku, ktorým je vybraný údaj označený je pripojená rímska číslica.
§ 5
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2011.
Ivan Mikloš
podpredseda vlády
a minister financií
3
Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/ /2011-74
VZOR
VÚ - B 1-01
VÝKAZ VYBRANÝCH ÚDAJOV
z individuálnej účtovnej závierky podľa § 17a zákona
zostavenej k ................................ 20........
(v ................ eurách)
mesiac
rok
mesiac
rok
Za účtovné obdobie od
do
mesiac
rok
mesiac
rok
Za predchádzajúce účtovné obdobie od
do
Dátum vzniku účtovnej jednotky
účtovná závierka:*)
účtovná závierka:*)
-
riadna
-
zostavená
-
mimoriadna
-
schválená
-
priebežná
IČO
DIČ
Kód SK NACE
Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky
Sídlo účtovnej jednotky
Ulica a číslo
PSČ
Názov obce
Smerové číslo telefónu
Číslo telefónu
Číslo faxu
E-mailová adresa
4
Zostavený dňa:
Schválený dňa:
Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:
Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:
Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
MF SR 2011
*) Vyznačuje sa krížikom.
Časť I.
Vybrané údaje z aktív a z pasív
Ozna-čenie
POLOŽKA
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a
b
1
2
x
AKTÍVA
x
x
1.
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov
2.
Pohľadávky z obchodného styku
3. podie
Finančný majetok krátkodobý
4.
Finančný majetok dlhodobý
5.
Investičný majetok
6.
Podiely v účtovných jednotkách ocenené metódou equity
7.
Hmotný majetok
8.
Nehmotný majetok
9.
Goodwill
10.
Majetok na predaj
11.
Odložené daňové pohľadávky
A
Aktíva spolu
x
PASÍVA
x
x
12.
Záväzky z obchodného styku
13.
Krátkodobé záväzky
14. podie
Dlhodobé záväzky
15.
Odložené daňové záväzky
16.
Splatná daň
17.
Vlastné imanie
18.
Zisk/strata
P
Pasíva spolu
X
5
Časť II.
Vybrané z výnosov a nákladov
Ozna-čenie
POLOŽKA
Bežné účtovné obdobie
Predchádzajúce účtovné obdobie
a
b
1
2
1.
Výnosy z odplát a provízií
a.
Náklady na odplaty a provízie
2.
Výnosy z úrokov
b.
Náklady na úroky
3.
Dividendy
4./c.
Zisk/strata z operácií s finančným majetkom
5.
Výnosy z vkladov do základného imania
6./d.
Zisk/ strata z čistého zrušenia zníženia hodnoty/zníženia hodnoty finančného majetku a z odpísaného/odpísania finančného majetku
7./e.
Zisk alebo strata z predaja iného majetku a z prevodu majetku
8./f.
Zisk/ strata z čistého zrušenia/tvorby rezerv
g.
Personálne náklady
h.
Odpisy
i./9.
Čisté zníženie/zýšenie hodnoty hmotného a nehmotného majetku
j.
Ostatné prevádzkové náklady
10.
Záporný goodwill
A.
Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením
6
Ozna-čenie
POLOŽKA
Bežné účtovné obdobie
Predchádzajúce účtovné obdobie
a
b
1
2
k.
Daň z príjmov
k.1.
splatná daň z príjmov
k.2.
odložená daň z príjmov
B.
Zisk alebo strata za účtovné
obdobie po zdanení
11./l.
Podiel na zisku alebo strate v dcérskych účtovných jednotkách a pridružených účtovných jednotkách
12./m.
Zmena stavu fondov z ocenenia
13./n.
Reklasifikačné úpravy
C.
Úplný hospodársky výsledok
Časť III.
Ostatné vybrané údaje
Aktíva
Číslo riadku
3. Finančný majetok krátkodobý
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Oceňovaný reálnou hodnotou na účet ziskov a strát
Oceňovaný reálnou hodnotou na fond z ocenenia
Oceňovaný umorovanou hodnotou
Číslo riadku
3.I. Finančný majetok krátkodobý oceňovaný umorovanou hodnotou
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hrubá účtovná hodnota
Zníženie hodnoty
7
Čistá účtovná hodnota
Číslo riadku
4. Finančný majetok dlhodobý
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Oceňovaný reálnou hodnotou na účet ziskov a strát
Oceňovaný reálnou hodnotou na fond z ocenenia
Oceňovaný umorovanou hodnotou
Číslo riadku
4.I. Finančný majetok dlhodobý oceňovaný umorovanou hodnotou
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hrubá účtovná hodnota
Zníženie hodnoty
Čistá účtovná hodnota
Pasíva
Číslo riadku
12. Záväzky z obchodného styku
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Isté a jasne určené záväzky
rezervy
Číslo riadku
13. Krátkodobé záväzky
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Oceňovaný reálnou hodnotou na účet ziskov a strát
Oceňovaný reálnou hodnotou na fond z ocenenia
Oceňovaný umorovanou hodnotou
Číslo riadku
14. Dlhododobé záväzky
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Oceňovaný reálnou hodnotou na účet ziskov a strát
Oceňovaný reálnou hodnotou na fond z
8
ocenenia
Oceňovaný umorovanou hodnotou
9