N á v r h
O p a t r e n i e
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z ........ 2011
č. MF/xx/2011-74,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu údajov určených z konsolidovanej účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktorými poisťovne a zaisťovne
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 22 ods. 18 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. .../2011 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Týmto opatrením sa ustanovujú rozsah, spôsob, miesto a termín ukladania výkazu vybraných údajov z účtovnej závierky zostavenej podľa § 22 zákona (ďalej len „výkaz vybraných údajov“) pre materskú účtovnú jednotku, ktorá je poisťovňou1) a zaisťovňou2).
§ 2
Vzor výkazu vybraných údajov je uvedený v prílohe k tomuto opatreniu. Výkaz vybraných údajov sa vyhotovuje súčasne s konsolidovanou účtovnou závierkou, ktorá sa zostavuje podľa § 22 zákona.
§ 3
(1)Údaje vo výkaze vybraných údajov, pre ktoré účtovná jednotka obsahovú náplň, sa uvádzajú podľa medzinárodných účtovných štandardov v súlade s osobitnými predpismi.3)
(2)Údaje vo výkaze vybraných údajov sa uvádzajú za to isté účtovné obdobie, za ktoré je konsolidovaná účtovná závierka podľa § 22 zákona zostavená.
(3)Údaje vo výkaze vybraných údajov sa uvádzajú v eurách a v rovnakej mernej jednotke ako je použitá v konsolidovanej účtovnej závierke zostavenej podľa § 22 zákona. Ak funkčnou menou konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej podľa § 22 zákona nie je mena euro, prepočítajú sa na účely uvádzania údajov vo výkaze vybraných údajov údaje v cudzej mene na euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a zaokrúhlia sa na celé tisíce.
§ 4
1) § 2 ods. 1 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2 ) § 2 ods. 6 až 8 a 10 zákona č. 8/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 zo dňa 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29, Ú. v. ES L 243, 11.09.2002) v znení neskorších predpisov, Nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy (Ú. v. EÚ L 320, 29.11.2008) v platnom znení.
2
Výkaz vybraných údajov, spolu s účtovnou závierkou zostavenou podľa § 22, sa ukladá na miestne príslušnom daňovom úrade do jedného roka od skončenia účtovného obdobia. Miestne príslušný daňový úrad zabezpečí jej uloženie v Datacentre.
Prechodné ustanovenie
§ 5
Toto opatrenie sa prvýkrát použije pri ukladaní výkazu vybraných údajov spolu s konsolidovanou účtovnou závierkou podľa § 22 zákona, ktorá sa zostavuje za účtovné obdobie končiace 31. decembra 2011 a neskôr.
§ 6
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2011.
Ivan Mikloš
podpredseda vlády a minister financií
3
4
Príloha k opatreniu č. MF/ /2011-74
VZOR
VÚ – P kons. 1-01
VÝKAZ VYBRANÝCH ÚDAJOV
z konsolidovanej účtovnej závierky
zostavenej k ................................ 20........
(v ................ eurách)
mesiac
rok
mesiac
rok
Za účtovné obdobie od
do
mesiac
rok
mesiac
rok
Za predchádzajúce účtovné obdobie od
do
Dátum vzniku účtovnej jednotky
účtovná závierka:*)
účtovná závierka:*)
-
riadna
-
zostavená
-
mimoriadna
-
schválená
-
priebežná
IČO
DIČ
Kód SK NACE
Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky
Sídlo účtovnej jednotky
Ulica a číslo
PSČ
Názov obce
Smerové číslo telefónu
Číslo telefónu
Číslo faxu
E-mailová adresa
Zostavený dňa:
Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:
Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej
Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena
5
Schválený dňa:
závierky:
štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
MF SR 2011
*) Vyznačuje sa krížikom.
Časť I. Vybrané údaje z aktív a pasív
Bežné účtovné obdobie
P o l o ž k a
Číslo riadku
Brutto
Korekcia
Netto
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a
b
1
2
3
4
A K T Í V A
x
Majetkové podiely
1
Finančné zdroje poskytnuté pobočkám
v zahraničí
2
Pozemky a stavby
3
Finančné nástroje v reálnej hodnote proti zisku a strate
4
Finančné nástroje na predaj
5
Finančné nástroje držané do splatnosti
6
Finančné umiestnenie v mene poistených
7
Kladná reálna hodnota derivátových operácii na zabezpečenie
8
Poskytnuté úvery, vklady a iné pohľadávky
9
Vklady pri aktívnom zaistení
10
Pohľadávky z poistenia a zaistenia
11
Podiely zaisťovateľov na technických rezervách
12
Pokladničné hodnoty a peňažné ekvivalenty
13
Hmotný hnuteľný majetok
14
Nehmotný majetok
15
Daňové pohľadávky
16
Účty časového rozlíšenia
17
Neobežné aktíva určené na predaj
18
Ostatné aktíva
19
AKTÍVA spolu
20
P A S Í V A
x
x
x
Vlastné imanie z toho
21
x
x
Základné imanie
22
x
x
Vlastné akcie
23
x
x
Emisné ážio
24
x
x
Finančné zdroje poskytnuté pobočke zahraničnej poisťovne
25
x
x
Rezervné fondy a ostatné fondy
26
x
x
X
6
Bežné účtovné obdobie
P o l o ž k a
Číslo riadku
Brutto
Korekcia
Netto
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a
b
1
2
3
4
tvorené zo zisku
Fond vyrovnávacej rezervy
27
x
x
Ostatné kapitálové fondy
28
x
x
Oceňovacie rozdiely
29
x
x
Vlastnosti ľubovoľnej účasti
30
x
x
Hospodársky výsledok minulých rokov
31
x
x
Hospodársky výsledok vo schvaľovacom období
32
x
x
Hospodársky výsledok bežného obdobia
33
x
x
Menšinové podiely iných vlastníkov
34
x
x
Záväzky
35
x
x
Podriadené záväzky
36
x
x
Prijaté úvery a pôžičky
37
x
x
Vklady pri pasívnom zaistení
38
x
x
Záporná reálna hodnota derivátových operácii na obchodovanie
39
x
x
Záporná reálna hodnota derivátových operácii na zabezpečenie
40
x
x
Rezervy na poistné zmluvy
41
x
x
Rezerva na poistné budúcich období
42
x
x
Rezerva na poistné plnenia
43
x
x
Rezerva na poistné prémie a zľavy
44
x
x
Rezerva na úhradu záväzkov voči Slovenskej kancelárii poisťovateľov vznikajúcich
z činností podľa osobitného predpisu
45
x
x
Rezerva na životné poistenie
46
x
x
Ďalšie rezervy
47
x
x
Rezerva na krytie rizika z investovania finančných prostriedkovv mene poistených
48
x
x
Finančné záväzky z investičných zmlúv
49
x
x
Netechnické rezervy
50
x
x
Záväzky z poistenia a zaistenia
51
x
x
Krátkodobé zamestnanecké pôžitky
52
x
x
Daňové záväzky
53
x
x
Účty časového rozlíšenia
54
x
x
Ostatné záväzky
55
x
x
PASÍVA spolu
56
x
x
Kontrolné číslo
999
Časť II. Vybrané údaje z nákladov a výnosov
a)z riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky
Položka
č.r
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredn
7
.
Životné poistenie
Neživotné poistenie
Spolu
e predchádzajúce účtovné obdobie
Spolu
a
b
1
2
3
4
Technické výnosy spolu
1
Čisté zaslúžené poistné
2
Predpísané poistné v hrubej výške
3
Podiel zaisťovateľa na predpísanom poistnom
4
Zmena stavu rezervy na poistné budúcich období v hrubej výške
5
Podiel zaisťovateľa na zmene stavu rezervy na poistné budúcich období
6
Ostatné technické výnosy
7
z toho: provízie od zaisťovateľov
8
provízie zo spolupoistenia
9
poplatky
10
Technické náklady spolu
11
Náklady na poistné plnenia
12
Náklady na poistné plnenia v hrubej výške
13
Podiel zaisťovateľa na nákladoch na poistné plnenia
14
Zmena stavu rezervy na poistné plnenie v hrubej výške
15
Podiel zaisťovateľa na zmene stavu rezervy na poistné plnenie
16
Zmena stavu ostatných rezerv
17
Zmena stavu rezervy na životné poistenie v hrubej výške
18
Podiel zaisťovateľa na zmene stavu rezervy na životné poistenie v hrubej výške
19
Zmena stavu rezervy na poistné prémie a zľavy v hrubej výške
20
Podiel zaisťovateľa na zmene stavu rezervy na poistné prémie a zľavy v hrubej výške
21
Zmena stavu rezervy na úhradu záväzkov voči SKP vznikajúcich z činností podľa osobitného predpisu
22
Zmena stavu ďalších rezerv v hrubej výške
23
Podiel zaisťovateľa na zmene stavu ďalších rezerv
24
Zmena stavu rezervy na krytie rizika z investovania finančných prostriedkov v mene poistených
25
Prevádzkové náklady
26
Obstarávacie náklady na poistné
27
8
zmluvy
z toho: provízie
28
marketing
29
Správna réžia
30
z toho: provízie
31
Ostatné technické náklady
32
z toho: príspevky SKP
33
príspevky MV SR
34
Technický výsledok
35
Finančné výnosy spolu
36
Výnosy z finančného a investičného majetku, ktoré kryjú technické rezervy
37
Kde riziko z investovaných prostriedkov nesie poisťovňa
38
Kde riziko z investovaných prostriedkov nesie klient
39
Výnosy z finančného a investičného majetku, ktoré nekryjú technické rezervy
40
Ostatné finančné výnosy
41
Finančné náklady spolu
42
Náklady na finančný a investičný majetok, ktorý kryje technické rezervy
43
Kde riziko z investovaných prostriedkov nesie poisťovňa
44
Kde riziko z investovaných prostriedkov nesie klient
45
Náklady na finančný a investičný majetok, ktorý nekryje technické rezervy
46
Ostatné finančné náklady
47
Finančný výsledok
48
Ostatné výnosy
49
Ostatné náklady
50
Hospodársky výsledok pred zdanením
51
Splatná daň
52
Odložená daň
53
Hospodársky výsledok po zdanení
54
9
Časť II. Vybrané údaje z nákladov a výnosov
b) z priebežnej účtovnej závierky
Za vykazovanú časť účtovného obdobia
Kumulatívne od začiatku účtovného obdobia
Bežné účtovné obdobie
Položka
č.r.
Životné poistenie
Neživotné poistenie
Spolu
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spolu
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spolu
a
b
1
2
3
4
5
6
Technické výnosy spolu
1
Čisté zaslúžené poistné
2
Predpísané poistné v hrubej výške
3
Podiel zaisťovateľa na predpísanom poistnom
4
Zmena stavu rezervy na poistné budúcich období v hrubej výške
5
Podiel zaisťovateľa na zmene stavu rezervy na poistné budúcich období
6
Ostatné technické výnosy
7
z toho: provízie od zaisťovateľov
8
provízie zo spolupoistenia
9
poplatky
10
Technické náklady spolu
11
Náklady na poistné plnenia
12
Náklady na poistné plnenia v hrubej výške
13
Podiel zaisťovateľa na nákladoch na poistné plnenia
14
Zmena stavu rezervy na poistné plnenie v hrubej výške
15
Podiel zaisťovateľa na zmene stavu rezervy na poistné plnenie
16
11
Za vykazovanú časť účtovného obdobia
Kumulatívne od začiatku účtovného obdobia
Bežné účtovné obdobie
Položka
č.r.
Životné poistenie
Neživotné poistenie
Spolu
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spolu
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spolu
a
b
1
2
3
4
5
6
Zmena stavu ostatných rezerv
17
Zmena stavu rezervy na životné poistenie v hrubej výške
18
Podiel zaisťovateľa na zmene stavu rezervy na životné poistenie v hrubej výške
19
Zmena stavu rezervy na poistné prémie a zľavy v hrubej výške
20
Podiel zaisťovateľa na zmene stavu rezervy na poistné prémie a zľavy v hrubej výške
21
Zmena stavu rezervy na úhradu záväzkov voči SKP vznikajúcich z činností podľa osobitného predpisu
22
Zmena stavu ďalších rezerv v hrubej výške
23
Podiel zaisťovateľa na zmene stavu ďalších rezerv
24
Zmena stavu rezervy na krytie rizika z investovania finančných prostriedkov v mene poistených
25
Prevádzkové náklady
26
Obstarávacie náklady na poistné zmluvy
27
12
Za vykazovanú časť účtovného obdobia
Kumulatívne od začiatku účtovného obdobia
Bežné účtovné obdobie
Položka
č.r.
Životné poistenie
Neživotné poistenie
Spolu
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spolu
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spolu
a
b
1
2
3
4
5
6
z toho: provízie
28
marketing
29
Správna réžia
30
z toho: provízie
31
Ostatné technické náklady
32
z toho: príspevky SKP
33
príspevky MV SR
34
Technický výsledok
35
Finančné výnosy spolu
36
Výnosy z finančného a investičného majetku, ktoré kryjú technické rezervy
37
Kde riziko z investovaných prostriedkov nesie poisťovňa
38
Kde riziko z investovaných prostriedkov nesie klient
39
Výnosy z finančného a investičného majetku, ktoré nekryjú technické rezervy
40
Ostatné finančné výnosy
41
Finančné náklady spolu
42
Náklady na finančný a investičný majetok, ktorý kryje technické rezervy
43
13
Za vykazovanú časť účtovného obdobia
Kumulatívne od začiatku účtovného obdobia
Bežné účtovné obdobie
Položka
č.r.
Životné poistenie
Neživotné poistenie
Spolu
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spolu
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spolu
a
b
1
2
3
4
5
6
Kde riziko z investovaných prostriedkov nesie poisťovňa
44
Kde riziko z investovaných prostriedkov nesie klient
45
Náklady na finančný a investičný majetok, ktorý nekryje technické rezervy
46
Ostatné finančné náklady
47
Finančný výsledok
48
Ostatné výnosy
49
Ostatné náklady
50
Hospodársky výsledok pred zdanením
51
Splatná daň
52
Odložená daň
53
Hospodársky výsledok po zdanení
54
Časť III. Ostatné vybrané údaje
Sídlo/Miesto trvalého pobytu akcionára
Č. r.
Názov a právna forma akcionára/
Priezvisko, meno, titul
Ulica a číslo
Obec
Kód štátu
Počet akcií vo vlastníctve (v ks)
Podiel na základnom imaní (v €)
Podiel na základnom imaní (v %)
Podiel na hlasovacích právach (v %)
14
a
1
2
3
4
5
6
7
8
Sídlo
Č. r.
Obchodné meno hlavnej materskej
spoločnosti akcionára
Ulica a číslo
Obec
Kód štátu
Nepriamy podiel na základnom imaní (v %)
Nepriamy podiel na hlasovacích právach (v %)
a
9
10
11
12
13
14
Vysvetlivky:
(1) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
(2) Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
(3) Kód SK NACE sa vypĺňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.