N á v r h
O p a t r e n i e
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z ........ 2011
č. MF/ /2011-74,
ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky pre účtovné jednotky sú poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne, Slovenská kancelária poisťovateľov a Exportno-importná banka Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 17a ods. 7 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. .../2011 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1) Týmto opatrením sa ustanovujú rozsah, spôsob, miesto a termín ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej, pre účtovné jednotky zostavujúce účtovnú závierku podľa § 17a zákona, ktorými poisťovne1), pobočky zahraničnej poisťovne2), zaisťovne3), pobočky zahraničnej zaisťovne4), Slovenská kancelária poisťovateľov5) a Exportno-importná banka Slovenskej republiky6).
(2) Výkazy vybraných údajov, ktoré prílohami k tomuto opatreniu, sa zostavujú súčasne s individuálnou účtovnou závierkou zostavenou podľa § 17a zákona účtovnou jednotkou uvedenou v ods. 1.
(3) Usporiadanie, označovanie a obsahové vymedzenie položiek jednotlivých súčastí výkazov a vzory výkazov vybraných údajov uvedené v prílohe č. 1 pre poisťovňu, pobočku zahraničnej poisťovne, zaisťovňu, pobočku zahraničnej zaisťovne, Slovenskú kanceláriu poisťovateľov a v prílohe č. 2 pre Exportno-importnú banku Slovenskej republiky.
§ 2
(1)Zostavený výkaz vybraných údajov sa ukladá v jednom vyhotovení miestne príslušnému daňovému úradu v termínoch pre podávanie daňových priznaní a termínoch pre podávanie priebežnej účtovnej závierky, ak je účtovná jednotka povinná zostavovať priebežnú účtovnú závierku podľa osobitného predpisu.
(2) Výkaz vybraných údajov sa zostavuje tak, aby informácie v ňom uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. Údaje vo výkaze vybraných údajov sa uvádzajú za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Ak pre niektoré časti výkazu vybraných údajov účtovná jednotka nemá obsahovú náplň, príslušné informácie sa neuvádzajú.
§ 3
1) § 2 ods. 1 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)§ 2 ods. 3 a 5 zákon č. 8/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3) § 2 ods. 6 až 8 a 10 zákona č. 8/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4) § 2 ods. 9 a 11 zákona č. 8/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5) § 20 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6) Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky.
2
(1) Údaje vo výkaze vybraných údajov, pre ktoré účtovná jednotka obsahovú náplň, sa uvádzajú podľa medzinárodných účtovných štandardov v súlade s osobitnými predpismi.7)
(2) Údaje vo výkaze vybraných údajov sa uvádzajú za to isté účtovné obdobie, za ktoré je individuálna účtovná závierka podľa § 17a zákona zostavená.
(3) Údaje vo výkaze vybraných údajov sa uvádzajú v eurách a v rovnakej mernej jednotke ako je použitá v individuálnej účtovnej závierke zostavenej podľa § 17a zákona. Ak funkčnou menou individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa § 17a zákona nie je mena euro, prepočítajú sa na účely uvádzania údajov vo výkaze vybraných údajov údaje v cudzej mene na euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a zaokrúhlia sa na celé tisíce.
§ 4
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2011.
Ivan Mikloš
podpredseda vlády a minister financií
7) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 zo dňa 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29, Ú. v. ES L 243, 11.09.2002) v znení neskorších predpisov, Nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy (Ú. v. EÚ L 320, 29.11.2008) v platnom znení.
3
4
Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/ /2011-74
VZOR
VÚ - P 1-01
VÝKAZ VYBRANÝCH ÚDAJOV
z individuálnej účtovnej závierky podľa § 17a zákona
zostavenej k ................................ 20........
(v ................ eurách)
mesiac
rok
mesiac
rok
Za účtovné obdobie od
do
mesiac
rok
mesiac
rok
Za predchádzajúce účtovné obdobie od
do
Dátum vzniku účtovnej jednotky
účtovná závierka:*)
účtovná závierka:*)
-
riadna
-
zostavená
-
mimoriadna
-
schválená
-
priebežná
IČO
DIČ
Kód SK NACE
Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky
Sídlo účtovnej jednotky
Ulica a číslo
PSČ
Názov obce
Smerové číslo telefónu
Číslo telefónu
Číslo faxu
E-mailová adresa
Zostavený dňa:
Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:
Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej
Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena
5
Schválený dňa:
závierky:
štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
MF SR 2011
*) Vyznačuje sa krížikom.
Časť I. Vybrané údaje z aktív a pasív
Bežné účtovné obdobie
P o l o ž k a
Číslo riadku
Brutto
Korekcia
Netto
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a
b
1
2
3
4
A K T Í V A
x
Majetkové podiely
1
Finančné zdroje poskytnuté pobočkám
v zahraničí
2
Pozemky a stavby
3
Finančné nástroje v reálnej hodnote proti zisku a strate
4
Finančné nástroje na predaj
5
Finančné nástroje držané do splatnosti
6
Finančné umiestnenie v mene poistených
7
Kladná reálna hodnota derivátových operácii na zabezpečenie
8
Poskytnuté úvery, vklady a iné pohľadávky
9
Vklady pri aktívnom zaistení
10
Pohľadávky z poistenia a zaistenia
11
Podiely zaisťovateľov na technických rezervách
12
Pokladničné hodnoty a peňažné ekvivalenty
13
Hmotný hnuteľný majetok
14
Nehmotný majetok
15
Daňové pohľadávky
16
Účty časového rozlíšenia
17
Neobežné aktíva určené na predaj
18
Ostatné aktíva
19
AKTÍVA spolu
20
P A S Í V A
x
x
x
Vlastné imanie z toho
21
x
x
Základné imanie
22
x
x
Vlastné akcie
23
x
x
Emisné ážio
24
x
x
Finančné zdroje poskytnuté pobočke zahraničnej poisťovne
25
x
x
Rezervné fondy a ostatné fondy
26
x
x
X
6
Bežné účtovné obdobie
P o l o ž k a
Číslo riadku
Brutto
Korekcia
Netto
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a
b
1
2
3
4
tvorené zo zisku
Fond vyrovnávacej rezervy
27
x
x
Ostatné kapitálové fondy
28
x
x
Oceňovacie rozdiely
29
x
x
Vlastnosti ľubovoľnej účasti
30
x
x
Hospodársky výsledok minulých rokov
31
x
x
Hospodársky výsledok vo schvaľovacom období
32
x
x
Hospodársky výsledok bežného obdobia
33
x
x
Záväzky
34
x
x
Podriadené záväzky
35
x
x
Prijaté úvery a pôžičky
36
x
x
Vklady pri pasívnom zaistení
37
x
x
Záporná reálna hodnota derivátových operácii na obchodovanie
38
x
x
Záporná reálna hodnota derivátových operácii na zabezpečenie
39
x
x
Rezervy na poistné zmluvy
40
x
x
Rezerva na poistné budúcich období
41
x
x
Rezerva na poistné plnenia
42
x
x
Rezerva na poistné prémie a zľavy
43
x
x
Rezerva na úhradu záväzkov voči Slovenskej kancelárii poisťovateľov vznikajúcich
z činností podľa osobitného predpisu
44
x
x
Rezerva na životné poistenie
45
x
x
Ďalšie rezervy
46
x
x
Rezerva na krytie rizika z investovania finančných prostriedkovv mene poistených
47
x
x
Finančné záväzky z investičných zmlúv
48
x
x
Netechnické rezervy
49
x
x
Záväzky z poistenia a zaistenia
50
x
x
Krátkodobé zamestnanecké pôžitky
51
x
x
Daňové záväzky
52
x
x
Účty časového rozlíšenia
53
x
x
Ostatné záväzky
54
x
x
PASÍVA spolu
55
x
x
Kontrolné číslo
999
Časť II. Vybrané údaje z nákladov a výnosov
a)z riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky
Položka
č.r
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredn
7
.
Životné poistenie
Neživotné poistenie
Spolu
e predchádzajúce účtovné obdobie
Spolu
a
b
1
2
3
4
Technické výnosy spolu
1
Čisté zaslúžené poistné
2
Predpísané poistné v hrubej výške
3
Podiel zaisťovateľa na predpísanom poistnom
4
Zmena stavu rezervy na poistné budúcich období v hrubej výške
5
Podiel zaisťovateľa na zmene stavu rezervy na poistné budúcich období
6
Ostatné technické výnosy
7
z toho: provízie od zaisťovateľov
8
provízie zo spolupoistenia
9
poplatky
10
Technické náklady spolu
11
Náklady na poistné plnenia
12
Náklady na poistné plnenia v hrubej výške
13
Podiel zaisťovateľa na nákladoch na poistné plnenia
14
Zmena stavu rezervy na poistné plnenie v hrubej výške
15
Podiel zaisťovateľa na zmene stavu rezervy na poistné plnenie
16
Zmena stavu ostatných rezerv
17
Zmena stavu rezervy na životné poistenie v hrubej výške
18
Podiel zaisťovateľa na zmene stavu rezervy na životné poistenie v hrubej výške
19
Zmena stavu rezervy na poistné prémie a zľavy v hrubej výške
20
Podiel zaisťovateľa na zmene stavu rezervy na poistné prémie a zľavy v hrubej výške
21
Zmena stavu rezervy na úhradu záväzkov voči SKP vznikajúcich z činností podľa osobitného predpisu
22
Zmena stavu ďalších rezerv v hrubej výške
23
Podiel zaisťovateľa na zmene stavu ďalších rezerv
24
Zmena stavu rezervy na krytie rizika z investovania finančných prostriedkov v mene poistených
25
Prevádzkové náklady
26
Obstarávacie náklady na poistné
27
8
zmluvy
z toho: provízie
28
marketing
29
Správna réžia
30
z toho: provízie
31
Ostatné technické náklady
32
z toho: príspevky SKP
33
príspevky MV SR
34
Technický výsledok
35
Finančné výnosy spolu
36
Výnosy z finančného a investičného majetku, ktoré kryjú technické rezervy
37
Kde riziko z investovaných prostriedkov nesie poisťovňa
38
Kde riziko z investovaných prostriedkov nesie klient
39
Výnosy z finančného a investičného majetku, ktoré nekryjú technické rezervy
40
Ostatné finančné výnosy
41
Finančné náklady spolu
42
Náklady na finančný a investičný majetok, ktorý kryje technické rezervy
43
Kde riziko z investovaných prostriedkov nesie poisťovňa
44
Kde riziko z investovaných prostriedkov nesie klient
45
Náklady na finančný a investičný majetok, ktorý nekryje technické rezervy
46
Ostatné finančné náklady
47
Finančný výsledok
48
Ostatné výnosy
49
Ostatné náklady
50
Hospodársky výsledok pred zdanením
51
Splatná daň
52
Odložená daň
53
Hospodársky výsledok po zdanení
54
9
Časť II. Vybrané údaje z nákladov a výnosov
b) z priebežnej účtovnej závierky
Za vykazovanú časť účtovného obdobia
Kumulatívne od začiatku účtovného obdobia
Bežné účtovné obdobie
Položka
č.r.
Životné poistenie
Neživotné poistenie
Spolu
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spolu
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spolu
a
b
1
2
3
4
5
6
Technické výnosy spolu
1
Čisté zaslúžené poistné
2
Predpísané poistné v hrubej výške
3
Podiel zaisťovateľa na predpísanom poistnom
4
Zmena stavu rezervy na poistné budúcich období v hrubej výške
5
Podiel zaisťovateľa na zmene stavu rezervy na poistné budúcich období
6
Ostatné technické výnosy
7
z toho: provízie od zaisťovateľov
8
provízie zo spolupoistenia
9
poplatky
10
Technické náklady spolu
11
Náklady na poistné plnenia
12
Náklady na poistné plnenia v hrubej výške
13
Podiel zaisťovateľa na nákladoch na poistné plnenia
14
Zmena stavu rezervy na poistné plnenie v hrubej výške
15
Podiel zaisťovateľa na zmene stavu rezervy na poistné plnenie
16
11
Za vykazovanú časť účtovného obdobia
Kumulatívne od začiatku účtovného obdobia
Bežné účtovné obdobie
Položka
č.r.
Životné poistenie
Neživotné poistenie
Spolu
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spolu
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spolu
a
b
1
2
3
4
5
6
Zmena stavu ostatných rezerv
17
Zmena stavu rezervy na životné poistenie v hrubej výške
18
Podiel zaisťovateľa na zmene stavu rezervy na životné poistenie v hrubej výške
19
Zmena stavu rezervy na poistné prémie a zľavy v hrubej výške
20
Podiel zaisťovateľa na zmene stavu rezervy na poistné prémie a zľavy v hrubej výške
21
Zmena stavu rezervy na úhradu záväzkov voči SKP vznikajúcich z činností podľa osobitného predpisu
22
Zmena stavu ďalších rezerv v hrubej výške
23
Podiel zaisťovateľa na zmene stavu ďalších rezerv
24
Zmena stavu rezervy na krytie rizika z investovania finančných prostriedkov v mene poistených
25
Prevádzkové náklady
26
Obstarávacie náklady na poistné zmluvy
27
12
Za vykazovanú časť účtovného obdobia
Kumulatívne od začiatku účtovného obdobia
Bežné účtovné obdobie
Položka
č.r.
Životné poistenie
Neživotné poistenie
Spolu
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spolu
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spolu
a
b
1
2
3
4
5
6
z toho: provízie
28
marketing
29
Správna réžia
30
z toho: provízie
31
Ostatné technické náklady
32
z toho: príspevky SKP
33
príspevky MV SR
34
Technický výsledok
35
Finančné výnosy spolu
36
Výnosy z finančného a investičného majetku, ktoré kryjú technické rezervy
37
Kde riziko z investovaných prostriedkov nesie poisťovňa
38
Kde riziko z investovaných prostriedkov nesie klient
39
Výnosy z finančného a investičného majetku, ktoré nekryjú technické rezervy
40
Ostatné finančné výnosy
41
Finančné náklady spolu
42
Náklady na finančný a investičný majetok, ktorý kryje technické rezervy
43
13
Za vykazovanú časť účtovného obdobia
Kumulatívne od začiatku účtovného obdobia
Bežné účtovné obdobie
Položka
č.r.
Životné poistenie
Neživotné poistenie
Spolu
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spolu
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spolu
a
b
1
2
3
4
5
6
Kde riziko z investovaných prostriedkov nesie poisťovňa
44
Kde riziko z investovaných prostriedkov nesie klient
45
Náklady na finančný a investičný majetok, ktorý nekryje technické rezervy
46
Ostatné finančné náklady
47
Finančný výsledok
48
Ostatné výnosy
49
Ostatné náklady
50
Hospodársky výsledok pred zdanením
51
Splatná daň
52
Odložená daň
53
Hospodársky výsledok po zdanení
54
Časť III. Ostatné vybrané údaje
a) Prehľad o počte zamestnancov
Názov položky
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný stav zamestnancov
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
z toho počet vedúcich zamestnancov
b)Prehľad o zmenách vo vlastnom imaní:
Vlastné imanie
Hodnota k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Zvýšenie
Povinný prídel
Iné zvýšenie
Zníženie
Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia
Základné imanie
Vlastné akcie
Emisné ážio
Rezervné fondy
Ostatné fondy tvorené zo zisku
Ostatné kapitálové fondy
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia
Nerozdelený zisk
Neuhradená strata
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Dividendy
Spolu
c)Výkaz peňažných tokov – nepriama metóda
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Bežné účtovné obdobie
Predchádzajúce účtovné obdobie
Hospodársky výsledok bežného obdobia pred zdanením
Úpravy týkajúce sa:
Odpisy pozemkov, budov a zariadení
Amortizácia DAC a ostatného
15
nehmotného majetku
Straty zo zníženia hodnoty
Zrušenie alebo zníženie straty zo zníženia hodnoty
Odpisy pre investície v nehnuteľnostiach
(Zisky)/straty zo zmeny reálnej hodnoty finančného majetku (FVTPL)
Úrokové výnosy
Úrokové náklady
(Zisky)/straty z predaja investícií v nehnuteľnostiach
(Zisky)/straty z predaja pozemkov, budov a zariadení a nehmotného majetku
Zostatková cena vyradeného hmotného a nehmotného majetku
Výnosy z dividend
Prijaté úroky
Prijaté dividendy
(Nárast)/pokles v časovo rozlíšených obstarávacích nákladoch
(Nárast)/pokles vo finančnom majetku
(Nárast)/pokles vkladov v bankách
(Nárast)/pokles finančného umiestnenia v mene poistených
(Nárast)/pokles v aktívach vyplývajúcich zo zaistenia
(Nárast)/pokles v pohľadávkach z poistenia a ostatných aktívach
(Nárast)/pokles v pohľadávkach zo zaistenia
(Nárast)/pokles v úveroch a pôžičkách
Nárast/(pokles) v rezervách vyplývajúcich z poistných a investičných zmlúv
Nárast/(pokles) v záväzkoch z poistenia, ostatných záväzkoch a časovom rozlíšení
Nárast/(pokles) v záväzkoch zo zaistenia
Nárast/(pokles) vo vkladoch pri pasívnom zaistení
(Zisky)/straty zo zmeny reálnej hodnoty finančných záväzkov FVTPL
Nárast/(pokles) v rezervách
Vrátená daň z príjmu
Zaplatené úroky
Zaplatená daň
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Peňažné toky z investičnej činnosti
Nákup pozemkov, budov a zariadenia
Príjmy z predaja pozemkov, budov a zariadenia
Nákup nehmotného majetku
Príjmy z predaja ostatného nehmotného majetku
16
Nákup podielu v dcérskom podniku
Vklady do vlastného imania dcérskych spoločností materskou spoločnosťou
Nákup investícií v nehnuteľnostiach
Príjmy z predaja investícií v nehnuteľnostiach
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti
Peňažné toky z finančnej činnosti
Príjmy z vydania kmeňových akcií
Nákup vlastných akcií
Splátky úverov a pôžičiek
Splátky záväzkov z finančného leasingu
Vyplatené dividendy
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti
Prírastok (úbytok) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty k 1. januáru
Vplyv kurzových ziskov (strát) z peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty k 31. decembru
Vysvetlivky:
(1) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
(2) Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
(3) Kód SK NACE sa vypĺňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
17
18
Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/ /2011-74
VZOR
VÚ – EB 1-01
VÝKAZ VYBRANÝCH ÚDAJOV
z individuálnej účtovnej závierky podľa § 17a zákona
zostavenej k ................................ 20........
(v ................ eurách)
mesiac
rok
mesiac
rok
Za účtovné obdobie od
do
mesiac
rok
mesiac
rok
Za predchádzajúce účtovné obdobie od
do
Dátum vzniku účtovnej jednotky
účtovná závierka:*)
účtovná závierka:*)
-
riadna
-
zostavená
-
mimoriadna
-
schválená
IČO
DIČ
Kód SK NACE
Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky
Sídlo účtovnej jednotky
Ulica a číslo
PSČ
Názov obce
Smerové číslo telefónu
Číslo telefónu
Číslo faxu
E-mailová adresa
Zostavený dňa:
Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:
Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej
Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena
19
Schválený dňa:
závierky:
štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
MF SR 2011
*) Vyznačuje sa krížikom.
Časť I. Vybrané údaje z aktív a pasív
Položka
č. r.
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a
b
c
d
e
1
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty
1
2
Pohľadávky voči bankám
2
3
Majetok na obchodovanie
3
4
Pohľadávky voči klientom
4
5
Pohľadávky z poistenia
5
6
Majetok zo zaistenia
6
7
Investičné cenné papiere
7
8
Majetok a vybavenie
8
9
Odložená daňová pohľadávka
9
10
Preplatok na dani z príjmov
10
11
Ostatný majetok
11
12
Náklady a príjmy budúcich období
12
Aktíva spolu (položky 1 až 12)
13
Pasíva z toho:
14
13
Záväzky z obchodovania
15
14
Záväzky voči bankám
16
15
Záväzky voči klientom
17
16
Záväzky zo zaistenia
18
17
Technické rezervy na poistenie
19
18
Záväzkové fondy
20
19
Ostatné záväzky
21
20
Odložený daňový záväzok
22
21
Daň z príjmov splatná
23
22
Rezervy
24
23
Výnosy a výdavky budúcich období
25
Spolu (položky 13 až 23)
25
Vlastné imanie:
26
24
Základné imanie
27
25
Kapitálové fondy
28
26
Nerozdelený zisk (súhrnný)
29
Vlastné imanie spolu (položky 24 až 26)
30
Pasíva spolu (položky 13 až 26)
31
26a
Podsúvahové záväzky
32
X
20
Časť II. Vybrané údaje z nákladov a výnosov
Položka
č. r.
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a
b
c
d
e
27
Úrokové výnosy
1
28
Úrokové náklady
2
29
Čisté úrokové výnosy (27 a 28)
3
30
Hrubé predpísané poistné
4
31
Zmena stavu rezervy na poistné budúcich období
5
32
Podiel zaisťovateľov na hrubom predpísanom poistnom
6
33
Podiel zaisťovateľov na zmene stavu rezervy na poistné budúcich období
7
34
Čisté zaslúžené poistné (30 až 33)
8
35
Výnosy z poplatkov a provízií
9
36
Čistý zisk/strata z obchodovania
10
37
Ostatné výnosy z poistenia
11
38
Ostatné prevádzkové náklady/výnosy
12
39
Prevádzkové výnosy (29,34 až 38)
13
40
Zlikvidované poistné plnenia, očistené od zaistenia
14
41
Tvorba rezervy na nedostatočnosť poistného
15
42
Rozpustenie /(tvorba)technických rezerv na poistné plnenie po zaistení
16
43
Všeobecné prevádzkové náklady
17
44
Odpisy
18
45
Prevádzkové náklady (40 až 44)
19
46
Prevádzkový zisk pred znížením hodnoty a rezervami (39 a 45
20
47
Zníženie hodnoty
21
48
Rezervy na záväzky
22
49
Zisk/(strata) pred zdanením (46 až 48
23
50
Daň z príjmov
24
51
Zisk/(strata) po zdanení
25
52
Oceňovací rozdiel z prepočtu CP na predaj
26
53
Daň z príjmov vzťahujúca sa na iný súhrnný zisk/stratu
27
54
Iný súhrnný zisk/(strata) po zdanení (52 a 53)
28
21
Časť III. Ostatné vybrané údaje
a)Prehľad o počte zamestnancov
Názov položky
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný stav zamestnancov
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
z toho počet vedúcich zamestnancov
b)Prehľad o zmenách vo vlastnom imaní:
Vlastné imanie
Hodnota k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Zvýšenie
Povinný prídel
Iné zvýšenie
Zníženie
Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia
Základné imanie
Vlastné akcie
Emisné ážio
Rezervné fondy
Ostatné fondy tvorené zo zisku
Ostatné kapitálové fondy
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia
Nerozdelený zisk
Neuhradená strata
Výsledok hospodárenia za
22
účtovné obdobie
Dividendy
Spolu
c)Výkaz o peňažných tokoch
Položka
Bežné účtovné obdobie
Predchádzajúce účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkových činností
Zisk pred zmenami v prevádzkovom majetku a záväzkoch
Zníženie stavu pohľadávok voči bankám
Zvýšenie stavu pohľadávok voči klientom
Zníženie stavu pohľadávok z poistenia
Zníženie/(zvýšenie) stavu majetku zo zaistenia
(Zvýšenie)/zníženie stavu ostatného finančného majetku
Zvýšenie nákladov a príjmov budúcich období
Zvýšenie stavu záväzkov voči klientom
Zvýšenie stavu záväzkov zo zaistenia
(Zníženie)/zvýšenie stavu ostatných finančných záväzkov
(Zníženie)/zvýšenie stavu ostatných záväzkov
Zvýšenie výnosov a výdavkov budúcich období
Daň z príjmov vrátená/(zaplatená)
Čisté peňažné toky na / z prevádzkových činností
Peňažné toky z investičných činností
Nákup investičných cenných papierov
Predaj investičných cenných papierov
Nákup hmotného majetku
Nákup nehmotného majetku
Čisté peňažné toky z / na investičné činnosti
Peňažné toky z finančných činností
Prijaté úvery od bánk
Splatenie záväzkov voči bankám
Vklad štátnych finančných aktív do základného imania
Odvod zo zisku do štátneho rozpočtu
Čisté peňažné toky z finančných činností
Čisté (zníženie) / zvýšenie peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty
na začiatku roka
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty
na konci roka
23
Vysvetlivky:
(1) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
(2) Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
(3) Kód SK NACE sa vypĺňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.