1
Príloha k opatreniu č. MF//2011-74
VZOR
VÚ IFRS KUZ 1 - 01
VÝKAZ VYBRANÝCH ÚDAJOV
z konsolidovanej účtovnej závierky podľa § 22 zákona
zostavenej k............. 20......
(v .... eur )
mesiac
rok
mesiac
rok
za obdobie od
do
bezprostredne predchádzajúce obdobie od
do
Dátum vzniku účtovnej jednotky
Účtovná závierka
Účtovná závierka
*)
*)
- riadna
zostavená
- mimoriadna
schválená
O
DIČ
Kód SK NACE
.
.
Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky
Sídlo účtovnej jednotky
Ulica Číslo
PSČ Názov obce
Číslo telefónu Číslo faxu
0
/
0
/
E-mailová adresa
2
Zostavený dňa:
Schválený dňa:
Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:
Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:
Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
*) Vyznačuje sa
Časť I: Vybrané údaje z aktív a pasív
Ozna-čenie
Názov položky
Číslo riadku
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU MAJETOK (A +B)
01
A.
Neobežný majetok
02
A. I
Dlhodobý nehmotný majetok
03
A. II
Dlhodobý hmotný majetok
04
A. III
Dlhodobý finančný majetok
05
B.
Obežný majetok
06
B. I
Zásoby
07
B. II
Finančný majetok
08
B. III
Majetok klasifikovaný ako držaný na predaj
09
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY (C+D)
10
C.
Vlastné imanie
11
C.I
Základné imanie
12
C.II
Kapitálové fondy
13
C. III
Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku
14
C. IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
15
C. IV. 1
Nerozdelený zisk minulých rokov
16
C. IV. 2
Neuhradená strata minulých rokov
17
C. V
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia
18
C. VI
Menšinové podiely
19
D.
Záväzky
20
D. I
Dlhodobé záväzky
21
D. II
Krátkodobé záväzky
22
Časť II: Vybrané údaje z nákladov a výnosov
X
3
Názov položky
Číslo
riadku
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokračujúce činnosti
Výnosy z prevádzkovej činnosti
01
Náklady z prevádzkovej činnosti
02
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti (+/-) r. 01- r. 02
03
Finančné výnosy
04
Finančné náklady
05
Výsledok hospodárenia z pokračujúcich činností pred zdanením (+/-) r. 03 + r. 04 – r. 05
06
Daň z príjmu
07
Výsledok hospodárenia z pokračujúcich činností po zdanení (+/-) r. 06- r. 07
08
Ukončované činnosti
Výsledok hospodárenia z ukončovaných činností pred zdanením (+/-)
09
Daň z príjmu
10
Výsledok hospodárenia z ukončovaných činností po zdanení (+/-) r. 09 – r. 10
11
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 08 + r. 11
12
Časť III: Ostatné vybrané údaje
1. Prehľad o štruktúre spoločníkov, akcionárov materskej účtovnej jednotky v bežnom účtovnom období
Výška podielu na základnom imaní
Spoločník, akcionár
absolútne
v %
Podiel na hlasovacích právach v %
Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI
a
b
c
d
e
4
2. Prehľad o konsolidovanom celku, za ktorý materská účtovná jednotka zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky v konsolidovanom celku
Druh vzťahu
Podiel na vlastnom imaní (%)
Podiel na hlasovacích právach (%)
Podiel na vlastnom imaní (%)
Podiel na hlasovacích právach (%)
Vysvetlivky:
(1) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
(2) Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
(3) Kód SK NACE sa vypĺňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
(4) V prehľade o konsolidovanom celku časti III. sa druh vzťahu uvádza takto: 1- dcérsky podnik, 2 - spoločný podnik, 3 - pridružený podnik.