1
Návrh
Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z ........... 2011
č. MF/xx/2011-74,
ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú podnikatelia
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 22 ods. 18 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. .../2011 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Základné ustanovenie
(1) Týmto opatrením sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej podľa § 22 zákona (ďalej len „výkaz vybraných údajov“) pre materskú účtovnú jednotku, ktorá je právnickou osobou podnikajúcou podľa osobitných predpisov.1)
(2) Toto opatrenie sa nevzťahuje na právnické osoby uvedené v odseku 1, ktoré materskými účtovnými jednotkami, na ktoré sa vzťahuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky ustanovené osobitnými predpismi.2)
§ 2
Vzor výkazu vybraných údajov je uvedený v prílohe k tomuto opatreniu. Výkaz vybraných údajov sa vyhotovuje súčasne s konsolidovanou účtovnou závierkou, ktorá sa zostavuje podľa § 22 zákona.
§ 3
(1) Údaje vo výkaze vybraných údajov, pre ktoré účtovná jednotka obsahovú náplň, sa uvádzajú podľa medzinárodných účtovných štandardov v súlade s osobitnými predpismi.3)
1) Napríklad § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
2) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z ... 2011 č. MF/xxx/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými banky, správcovské spoločnosti, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi, Burza cenných papierov a platobné inštitúcie, Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z ... 2011 č. MF/xxx/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne a zaisťovne.
3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 zo dňa 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29, Ú. v. ES L 243, 11.09.2002) v znení neskorších predpisov, Nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy (Ú. v. L 320, 29.11.2008) v platnom znení.
2
(2) Údaje vo výkaze vybraných údajov sa uvádzajú za to isté účtovné obdobie, za ktoré je konsolidovaná účtovná závierka zostavená.
(3) Údaje vo výkaze vybraných údajov sa uvádzajú v eurách a v rovnakej mernej jednotke ako je použitá v konsolidovanej účtovnej závierke. Ak funkčnou menou materskej účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje toto opatrenie, je iná mena ako mena euro, prepočítajú sa na účely uvádzania údajov vo výkaze vybraných údajov údaje z inej meny na euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a zaokrúhlia sa na celé tisíce.
§ 4
Výkaz vybraných údajov sa ukladá na miestne príslušnom daňovom úrade do jedného roka od skončenia účtovného obdobia. Miestne príslušný daňový úrad zabezpečí jeho uloženie v Datacentre.
Prechodné ustanovenie
§ 5
Toto opatrenie sa prvýkrát použije pri ukladaní výkazu vybraných údajov, ktorý sa vyhotovuje za účtovné obdobie končiace 31. decembra 2011 a neskôr.
§ 6
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2011.
Ivan Mikloš
podpredseda vlády a minister financií