1
Príloha k opatreniu č. MF//2011-74
VZOR
VÚ IFRS POD 1 - 01
VÝKAZ VYBRANÝCH ÚDAJOV
z individuálnej účtovnej závierky podľa §17a zákona
zostavenej k............. 20......
(v .... eur )
mesiac
rok
mesiac
rok
za obdobie od
do
bezprostredne predchádzajúce obdobie od
do
Dátum vzniku účtovnej jednotky
Účtovná závierka
Účtovná závierka
*)
*)
- riadna
zostavená
- mimoriadna
schválená
O
DIČ
Kód SK NACE
.
.
Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky
Sídlo účtovnej jednotky
Ulica Číslo
PSČ Názov obce
Číslo telefónu Číslo faxu
0
/
0
/
E-mailová adresa
2
Zostavený dňa:
Schválený dňa:
Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:
Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:
Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
*) Vyznačuje sa
Časť I: Vybrané údaje z aktív a pasív
Ozna-čenie
Názov položky
Číslo riadku
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU MAJETOK (A +B)
01
A.
Neobežný majetok
02
A. I
Dlhodobý nehmotný majetok
03
A. II
Dlhodobý hmotný majetok
04
A. III
Dlhodobý finančný majetok
05
B.
Obežný majetok
06
B. I
Zásoby
07
B. II
Finančný majetok
08
B. III
Majetok klasifikovaný ako držaný na predaj
09
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY (C+D)
10
C.
Vlastné imanie
11
C.I
Základné imanie
12
C.II
Kapitálové fondy
13
C. III
Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku
14
C. IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
15
C. IV. 1
Nerozdelený zisk minulých rokov
16
C. IV. 2
Neuhradená strata minulých rokov
17
C. V
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia
18
D.
Záväzky
19
D. I
Dlhodobé záväzky
20
D. II
Krátkodobé záväzky
21
Časť II: Vybrané údaje z nákladov a výnosov
X
3
Názov položky
Číslo
riadku
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokračujúce činnosti
Výnosy z prevádzkovej činnosti
01
Náklady z prevádzkovej činnosti
02
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti (+/-) r. 01- r. 02
03
Finančné výnosy
04
Finančné náklady
05
Výsledok hospodárenia z pokračujúcich činností pred zdanením (+/-). 03 + r. 04 – r. 05
06
Daň z príjmu
07
Výsledok hospodárenia z pokračujúcich činností po zdanení (+/-) r. 06- r. 07
08
Ukončované činnosti
Výsledok hospodárenia z ukončovaných činností pred zdanením (+/-)
09
Daň z príjmu
10
Výsledok hospodárenia z ukončovaných činností po zdanení (+/-)
r. 09 – r. 10
11
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 08 + r. 11
12
Časť III: Ostatné vybrané údaje
I. Prehľad o počte zamestnancov
Názov položky
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný stav zamestnancov
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
z toho počet vedúcich zamestnancov
II. Prehľad o štruktúre spoločníkov, akcionárov v bežnom účtovnom období
4
Výška podielu na základnom imaní
Spoločník, akcionár
absolútne
v %
Podiel na hlasovacích právach v %
Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI
a
b
c
d
e
III. Prehľad o neobežnom majetku
III. 1 Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Ostatný DNM
Dlhodobý nehmotný majetok
Goodwill
Softvér
Oceniteľné práva
Emisné kvóty
Iný
DNM
Obstarávaný DNM
Poskytnuté preddavky na DNM
a
b
c
d
e
f
g
h
Účtovná hodnota na začiatku účtovného obdobia
Prírastky z precenenia
Prírastky
Úbytky
Straty zo zníženia hodnoty majetku
Presuny do aktív držaných na predaj
Odpisy
Stav na konci účtovného obdobia
5
Tabuľka č. 2
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok
Ostatný DNM
Goodwill
Softvér
Oceniteľné práva
Emisné kvóty
Iný
DNM
Obstarávaný DNM
Poskytnuté preddavky na DNM
a
b
c
d
e
f
g
h
Účtovná hodnota na začiatku účtovného obdobia
Prírastky z precenenia
Prírastky
Úbytky
Straty zo zníženia hodnoty majetku
Presuny do aktív držaných na predaj
Odpisy
Stav na konci účtovného obdobia
III. 2 Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Ostatný DHM
Dlhodobý hmotný majetok
Pozemky
Budovy
Stroje
Dopravné prostriedky
Nábytok inventár
Iný DHM
Obstarávaný DHM
Poskytnuté preddavky na DHM
a
b
c
d
e
f
g
h
i
Účtovná hodnota na začiatku účtovného obdobia
Prírastky z precenenia
Prírastky
Úbytky
Straty zo zníženia hodnoty majetku
Presuny do aktív držaných na
6
predaj
Odpisy
Stav na konci účtovného obdobia
Tabuľka č. 2
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatný DHM
Dlhodobý hmotný majetok
Pozemky
Budovy
Stroje
Dopravné prostriedky
Nábytok inventár
Iný DHM
Obstarávaný DHM
Poskytnuté preddavky na DHM
a
b
c
d
e
f
g
h
i
Účtovná hodnota na začiatku účtovného obdobia
Prírastky z precenenia
Prírastky
Úbytky
Straty zo zníženia hodnoty majetku
Presuny do aktív držaných na predaj
Odpisy
Stav na konci účtovného obdobia
III. 3 Prehľad o dlhodobom finančnom majetku
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM
Podiel ÚJ na ZI v %
Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %
Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM
Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM
Účtovná hodnota DFM
a
b
c
d
e
f
Dcérske účtovné jednotky
7
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom
Ostatné realizovateľné CP a podiely
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej účtovnej jednotke
DFM spolu
Tabuľka č. 2
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM
Podiel ÚJ na ZI v %
Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %
Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM
Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM
Účtovná hodnota DFM
a
b
c
d
e
f
Dcérske účtovné jednotky
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom
Ostatné realizovateľné CP a podiely
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej účtovnej jednotke
DFM spolu
IV. Prehľad o rezervách
8
Významné rezervy
Stav na začiatku účtovného obdobia
Tvorba
Zvýšenie z dôvodu od- úročenia
Rozpustenie rezerv
Zrušenie rezerv
Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy
Krátkodobé rezervy
Vysvetlivky:
(1) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
(2) Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
(3) Kód SK NACE sa vypĺňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
Použité skratky:
CP - cenný papier
DFM – dlhodobý finančný majetok
DHM – dlhodobý hmotný majetok
DNM – dlhodobý nehmotný majetok
DÚJ – dcérska účtovná jednotka
ÚJ – účtovná jednotka
ZI – základné imanie