1
Návrh
Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z ........... 2011
č. MF/xx/2011-74,
ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z účtovnej závierky zostavenej podľa § 17a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov pre účtovné jednotky, ktorými sú podnikatelia
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 17a ods. 7 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. .../2011 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Základné ustanovenie
Týmto opatrením sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z účtovnej závierky zostavenej podľa § 17a zákona (ďalej len „výkaz vybraných údajov“) pre:
a) obchodné spoločnosti, ktoré spĺňajú podmienky podľa § 17a ods. 2 zákona,
b) obchodné spoločnosti uvedené v § 17a ods. 3 zákona,
c) účtovnú jednotku zriadenú osobitným predpisom 1).
§ 2
Vzor výkazu vybraných údajov je uvedený v prílohe k tomuto opatreniu. Výkaz vybraných údajov sa vyhotovuje súčasne s individuálnou účtovnou závierkou, ktorá sa zostavuje podľa § 17a zákona.
§ 3
(1) Údaje vo výkaze vybraných údajov, pre ktoré účtovná jednotka obsahovú náplň, sa uvádzajú podľa medzinárodných účtovných štandardov v súlade s osobitnými predpismi. 2)
(2) Údaje vo výkaze vybraných údajov sa uvádzajú za to isté účtovné obdobie, za ktoré je individuálna účtovná závierka podľa § 17a zákona zostavená.
(3) Údaje vo výkaze vybraných údajov sa uvádzajú v eurách a v rovnakej mernej jednotke ako je použitá v individuálnej účtovnej závierke zostavenej podľa § 17a zákona. Ak funkčnou menou účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje toto opatrenie, je iná mena ako mena euro, prepočítajú sa na účely uvádzania údajov vo výkaze vybraných údajov údaje z inej meny na euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou
1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 zo dňa 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29, Ú. v. ES L 243, 11.09.2002) v znení neskorších predpisov, Nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy (Ú. v. L 320, 29.11.2008) v platnom znení.
2
centrálnou bankou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a zaokrúhlia sa na celé tisíce.
§ 4
(1) Výkaz vybraných údajov, spolu s účtovnou závierkou zostavenou podľa § 17a, sa ukladá na miestne príslušnom daňovom úrade, v termínoch pre podávanie daňových priznaní. Miestne príslušný daňový úrad zabezpečí uloženie účtovnej závierky a výkazu vybraných údajov v Datacentre.
(2) Ak účtovná jednotka znovu otvorila účtovné knihy podľa § 16 ods. 10 zákona, doručuje sa výkaz vybraných údajov spolu s individuálnou účtovnou závierkou schválenou príslušným orgánom do 5 dní po jej schválení podľa odseku 1.
Prechodné ustanovenie
§ 5
Toto opatrenie sa prvýkrát použije pri ukladaní výkazu vybraných údajov spolu s individuálnou účtovnou závierkou podľa § 17a zákona, ktorá sa zostavuje za účtovné obdobie končiace 31. decembra 2011 a neskôr.
§ 6
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2011.
Ivan Mikloš
podpredseda vlády a minister financií