1
TABUĽKA ZHODY
smernice ES s ustanoveniami všetkých všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré danú smernicu preberajú
Smernica ES/EÚ
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/101/ES
z 16. septembra 2009 o koordinácii záruk, ktoré sa od obchodných spoločností v zmysle článku 48 druhého odseku zmluvy vyžadujú v členských štátoch na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb s cieľom zabezpečiť rovnocennosť týchto záruk
Právne predpisy Slovenskej republiky
Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ( ďalej len "431/2002")
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "návrh zákona")
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
§ 23
O:1
Register je informačným systémom verejnej správy, správcom ktorého je ministerstvo (ďalej len „správca registra“).
O:2
Do registra sa ukladajú
a)riadne individuálne účtovné závierky,
b)mimoriadne individuálne účtovné závierky,
c)priebežné individuálne účtovné závierky,
d)riadne konsolidované účtovné závierky,
e)mimoriadne konsolidované účtovné závierky,
f)priebežné konsolidované účtovné závierky,
g)súhrnné účtovné závierky verejnej správy,
h)výkazy vybraných údajov z účtovných závierok podľa § 17a a 22,
i)správy audítora,
j)individuálne výročné správy obcí, konsolidované výročné správy obcí, individuálne výročné správy vyšších územných celkov a konsolidované správy vyšších územných celkov.
Čl. 2
P f)
Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie, aby spoločnosti uvedené v článku 1 povinne zverejňovali prinajmenšom nasledujúce doklady a údaje: účtovné doklady na každý finančný rok, ktorých zverejnenie sa vyžaduje v súlade so smernicami Rady 78/660/EHS, 83/349/EHS, 86/635/EHS a 91/674/EHS;
N
Čl. l návrh zákona
O:3
Do registra môže účtovná jednotka uložiť aj účtovnú závierku, ktorú zostavila z vlastného podnetu.
U
2
O:4
Správca registra
a)vytvára, udržiava a prevádzkuje register,
b)zhromažďuje a spracováva údaje z účtovných závierok,
c)zhromažďuje a spracováva údaje z výročných správ obcí a výročných správ vyšších územných celkov,
d)vykonáva formálnu kontrolu údajov uvádzaných v účtovnej závierke,
e)vykonáva formálnu kontrolu údajov uvádzaných v účtovnej závierke,,
f)poskytuje a sprístupňuje dokumenty podľa odseku 2 v súlade s týmto zákonom orgánom verejnej správy a iným osobám.
O:5
Dokumenty podľa odseku 2 sa uchovávajú v súlade s § 35. Dokumenty podľa odseku 2 musia byť vyhotovené a uložené v štátnom jazyku a na základe rozhodnutia účtovnej jednotky môžu byť uložené aj v cudzom jazyku.
O:6
Register sa člení na verejnú časť a neverejnú časť. Verejnú časť registra tvoria dokumenty podľa odseku 2
a)účtovných jednotiek, ktoré zostavujú účtovnú závierku podľa § 17a a 22,
b)akciových spoločností,
c)spoločností s ručením obmedzeným,
d)družstiev,
e)štátnych podnikov,
f)verejných obchodných spoločností,
g)komanditných spoločností,
h)subjektov verejnej správy,
i)iných účtovných jednotiek, ak osobitný predpis ustanovuje, že účtovná závierka týchto osôb má byť verejne prístupná.
O: 7
Neverejnú časť registra tvoria dokumenty podľa odseku 2 ostatných účtovných jednotiek.
O: 8
Správca registra vedie zoznam účtovných jednotiek a aktualizuje ho.
513/199
§ 27
Zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám
3
1
Čl. II
návrh zákona
O: 3
odo dňa ich zverejnenia do zbierky listín. Obsah listín, ktorých zverejnenie zákon ustanovuje, je účinný voči tretím osobám odo dňa, keď bolo zverejnené oznámenie o uložení listín do zbierky listín a pri účtovných závierkach odo dňa, kedy boli zverejnené v registri účtovných závierok podľa osobitného predpisu. To neplatí, ak zapísaná osoba preukáže, že tretia osoba o týchto údajoch alebo o obsahu listín vedela. Zapísaná osoba sa však nemôže na tieto údaje alebo obsah listín odvolávať voči tretím osobám do 15 dní odo dňa ich zverejnenia, ak tretie osoby preukážu, že o nich nemohli vedieť.
513/1991
Čl. II
návrh zákona
§ 27
O:9
Uloženie listín do registra účtovných závierok má rovnaké účinky ako uloženie listín do zbierky listín.
§ 23a
O: 1
Dokumenty podľa § 23 ods. 2 sa ukladajú v elektronickej forme alebo v listinnej forme.
§ 23a
O:2
Účtovná jednotka je povinná uložiť v registri dokumenty podľa § 23 ods. 2; v elektronickej forme povinné uložiť ich osoby podľa osobitného predpisu, ostatné účtovné jednotky ich ukladajú v listinnej forme alebo elektronickej forme. Výročná správa obcí a výročná správa vyšších územných celkov sa ukladajú v elektronickej forme. Povinnosť uložiť dokumenty podľa § 23 ods. 2 sa nevzťahuje na Slovenskú informačnú službu, účtovnú jednotku, ktorá nie je založená alebo zriadená na účel podnikania, a ktorá nemá povinnosť predkladať daňové priznanie podľa osobitného predpisu, alebo nemá povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom podľa osobitného predpisu.
Čl. 3
O: 3
Všetky doklady a údaje, ktoré sa musia zverejniť podľa článku 2, sa uchovajú v spise alebo sa vložia do registra; predmet zápisu do registra v každom prípade musí byť zrejmý zo spisu.
Členské štáty zabezpečia, aby bolo možné, aby spoločnosti, ako aj ostatné osoby a orgány, na ktoré sa vzťahuje ohlasovacia povinnosť alebo povinnosť spolupracovať, mohli odovzdať všetky doklady a údaje, ktoré sa musia zverejniť podľa článku 2, v elektronickej forme. Okrem toho členské štáty môžu vyžadovať, aby všetky alebo určité kategórie spoločností odovzdávali všetky alebo určité typy týchto dokumentov a údajov elektronicky.
Všetky doklady a údaje uvedené v článku 2, ktoré sa zakladajú v papierovej podobe alebo elektronicky, sa uchovávajú v spisoch alebo vkladajú do registra elektronicky. Preto členské štáty zabezpečia, aby register konvertoval všetky takéto doklady a údaje, ktoré sú založené v papierovej podobe, do elektronickej podoby.
N
Čl. I
návrh zákona
§ 23a
O:3
Účtovná jednotka ukladá riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku v registri najneskôr do šiestich
Ú
4
mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zostavovať riadnu konsolidovanú účtovnú závierku alebo mimoriadnu konsolidovanú účtovnú závierku podľa § 22 alebo 22a, je povinná uložiť riadnu konsolidovanú účtovnú závierku a mimoriadnu konsolidovanú účtovnú závierku spolu so správou audítora v registri do jedného roka od skončenia účtovného obdobia. Ak osobitný predpis neustanovuje inú lehotu ukladá sa priebežná individuálna účtovná závierka do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa priebežná individuálna účtovná závierka zostavuje a priebežná konsolidovaná účtovná závierka do šiestich mesiacov odo dňa, ku ktorému sa priebežná konsolidovaná účtovná závierka zostavuje.
§ 23a
O:4
Ak účtovná jednotka nemá schválenú účtovnú závierku v lehote podľa odseku 3 uvedie, že ukladá neschválenú účtovnú závierku a dátum schválenia účtovnej závierky oznámi správcovi registra dodatočne, najneskôr do piatich pracovných dní od jej schválenia.
§ 23a
O:5
Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom podľa § 19, 22 a 22a, ukladá v registri aj správu audítora. Ak účtovná jednotka nemá účtovnú závierku overenú v lehote podľa odseku 3 uvedie, že ukladá neoverenú účtovnú závierku a správu audítora uloží v registri dodatočne, najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje. Ak účtovná jednotka ukladá správu audítora dodatočne, uvedie ku ktorej účtovnej závierke sa správa audítora ukladá.
§ 23a
O:6
Ak po uložení účtovnej závierky v registri účtovná jednotka otvorí účtovné knihy v súlade s
5
§ 16 ods. 10, uloží do registra novú schválenú účtovnú závierku bez zbytočného odkladu, najneskôr do piatich pracovných dní od jej schválenia.
§ 23aO:7
Účtovná jednotka je zodpovedná za správnosť uložených dokumentov podľa § 23 ods. 2. Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť overovania podľa § 19 alebo 22, nesmie zverejniť informácie, ktoré predtým neboli overené audítorom, spôsobom, ktorý by mohol používateľa uviesť do omylu, že audítorom overené boli.
§ 23b
O:1
Ak odsek 2 neustanovuje inak, dokumenty podľa § 23 ods. 2 vyhotovené v listinnej podobe sa doručujú miestne príslušnému daňovému úradu. Miestne príslušný daňový úrad prevedie dokumenty prijaté v listinnej podobe do elektronickej podoby a postúpi ich v elektronickej podobe aj listinnej podobe správcovi registra do piatich pracovných dní.
§ 23b
O:2
Dokumenty podľa § 23 ods. 2 účtovných jednotiek verejnej správy sa doručujú správcovi registra prostredníctvom systému štátnej pokladnice.
§ 23b
O:3
Dokumenty podľa § 23 ods. 2 vyhotovené v elektronickej podobe sa doručujú prostredníctvom elektronickej podateľne prevádzkovanej podľa osobitného predpisu.48) Na doručovanie sa vzťahuje osobitný predpis48). Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky postúpi dokumenty podľa § 23 ods. 2 doručené v elektronickej podobe bez zbytočného odkladu správcovi registra.
§ 23b
O:4
Správca registra zaradí, zverejní a sprístupní každý doručený dokument podľa § 23 ods. 2 bez zbytočného odkladu, najneskôr do piatich pracovných dní, vo verejnej časti alebo neverejnej časti registra. Súčasne zasiela
6
dokumenty podľa § 23 ods. 2 účtovných jednotiek podľa § 23 ods. 6 písm. a) g) spolu s údajom o dátume ich uloženia do registra v elektronickej podobe prostredníctvom Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky do zbierky listín obchodného registra a do obchodného vestníka. Rovnako postupuje správca registra pri dodatočnom doručení oznámenia podľa § 23a ods. 4 a dodatočnom doručení správy podľa § 23a ods. 5.
§ 23b
O:5
Doručením dokumentov podľa § 23 ods. 2 miestne príslušnému daňovému úradu alebo do elektronickej podateľne podľa odseku 3 sa za to, že účtovná jednotka si splnila povinnosť uloženia a zverejnenia dokumentov.
§ 23b
O:6
Ak vzniknú pochybnosti o správnosti, pravdivosti alebo úplnosti dokumentov, na základe výzvy správcu registra je účtovná jednotka povinná sa k nim vyjadriť, neúplné údaje doplniť, nepravdivé údaje opraviť alebo pravdivosť údajov riadne preukázať.
§ 23b
O:7
Podrobnosti o elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických služieb uverejní správca registra na svojom webovom sídle.
§ 23c
O:1
Správca registra sprístupní dokumenty podľa § 23 ods. 2 účtovných jednotiek podľa § 23 ods. 6 vo verejnej časti registra všetkým osobám prostredníctvom webového sídla elektronickou formou, bez poplatku.
§ 23c
O:2
Dokumenty podľa § 23 ods. 2 účtovných jednotiek podľa § 23 ods. 7 uložené v neverejnej časti registra sprístupní správca registra elektronickou formou bez poplatku účtovnej jednotke, ktorej sa týkajú, subjektom verejnej správy. Iným osobám tieto údaje sprístupní, ak tak ustanovuje osobitný predpis.
§ 23c
O:3
Na základe žiadosti vydá správca registra žiadateľovi, po zaplatení správneho poplatku,
7
kópiu uloženého dokumentu podľa § 23 ods. 2 alebo potvrdenie o tom, že určitý dokument nie je v registri uložený. O vydanie kópie uloženého dokumentu alebo potvrdenia o tom, že určitý dokument v registri uložený nie je, možno žiadať aj elektronickými prostriedkami. Ak žiadateľ žiada o vydanie elektronickej podoby uloženého dokumentu alebo elektronickej podoby potvrdenia, že určitý dokument v registri uložený nie je, vydá ich správca registra elektronickými prostriedkami29d) podpísané zaručeným elektronickým podpisom. Kópiu dokumentu alebo potvrdenie o tom, že určitý dokument v registri uložený nie je, vydá správca registra do piatich pracovných dní odo dňa zaplatenia správneho poplatku.
§ 38
O: 1
P: c)
Správneho deliktu sa dopustí účtovná jednotka, ak
neuložila dokumenty podľa § 23a alebo neuložila výročnú správu podľa § 21,
Čl. 7
P: a)
Členské štáty stanovia primerané sankcie aspoň v prípade:
nezverejnenia účtovných dokladov, ako to vyžaduje článok 2 písm. f);
N
návrh zákona
§ 38
O: 2
P: b)
podľa odseku 1 písm. b) až g) a to do 2 % z celkovej sumy majetku vykázanej
1.v súvahe zostavenej za kontrolované účtovné obdobie v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3; najviac však 1 000 000 eur,
2.vo výkaze o majetku a záväzkoch zostavenom za kontrolované účtovné obdobie; najviac však 1 000 000 eur,
Ú
Legenda:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda
Č – čiastočná zhoda
R – rozpor (v príp., že zatiaľ nedošlo k transp., ale príde k nej v budúcnosti
n.a.– neaplikovateľné