1
TABUĽKA ZHODY
smernice ES s ustanoveniami všetkých všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré danú smernicu preberajú
Smernica ES/EÚ
SIEDMÁ SMERNICA RADY 83/349/EHS z 13. júna 1983
o konsolidovaných účtovných závierkach, vychádzajúca z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy v platnom znení
Právne predpisy Slovenskej republiky
Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ( ďalej len "431/2002")
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Čl. I je označený ďalej len ako "návrh zákona")
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
1. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článkov 4 ods. 2 a 5,
môže členský štát oslobodiť od povinnosti stanovenej v článku 1 ods. 1, ak v rozhodujúci deň súvahy materského podniku podniky, ktoré majú byť konsolidované, na základe posledných ročných závierok spolu neprekročia limity dvoch z troch kritérií stanovených v článku 27 smernice 78/660/EHS.
2. Členské štáty môžu vyžadovať alebo povoliť, aby započítanie
uvedené v článku 19 ods. 1 a vylúčenie uvedené v článku 26 ods. 1 písm. a) a b) neboli ovplyvnené, keď sa vypočítavajú vyššie uvedené limity. V takom prípade budú limity pre kritéria bilančnej sumy a pre čistý obrat zvýšené o 20 %.
Čl. 6
3. Na uvedené kritériá sa uplatní článok 12 smernice 78/660/EHS.
N
návrh zákona
§ 22 O: 10
Materská účtovná jednotka nemá povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie na základe jej individuálnych účtovných závierok a individuálnych účtovných závierok všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek neboli splnené aspoň dve z nasledujúcich podmienok:
a)celková suma majetku materskej účtovnej jednotky a dcérskych účtovných jednotiek je väčšia ako 17 000 000 eur, pričom sumou majetku sa na tento účel rozumie suma majetku zistená zo súvah v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3,
b)čistý obrat materskej účtovnej jednotky a dcérskych účtovných jednotiek je vyšší ako 34 000 000 eur, pričom čistým obratom na tento účel výnosy dosiahnuté z predaja výrobkov, tovarov, z poskytnutých služieb a iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou účtovnej jednotky po odpočítaní zliav,
c)priemerný prepočítaný počet zamestnancov
U
2
materskej účtovnej jednotky a dcérskych účtovných jednotiek za účtovné obdobie presiahol 250.
Čl. 7
O: 2
P: bb)
bb) konsolidované účtovné závierky uvedené v písmene a), konsolidovaná výročná správa uvedená v písmene aa) a správa osoby poverenej vykonaním auditu týchto závierok a, ak je to vhodné, aj príloha uvedená v článku 9, predkladané za oslobodený podnik, musia byť zverejnené spôsobom, aký stanovujú právne predpisy členského štátu, ktorými sa tento podnik spravuje v súlade s článkom 38. Tento členský štát môže požadovať, aby boli dokumenty uverejnené vo jeho úradnom jazyku a aby bol preklad overený;
N
návrh zákona
§ 21 O:4
Materská účtovná jednotka, ktorá postupuje podľa § 22 ods. 8 je povinná uložiť konsolidovanú účtovnú závierku uvedenú v § 22 ods. 9 písm. a) spolu so správou audítora a konsolidovanou výročnou správou do zbierky listín obchodného registra do jedného roka od skončenia jej účtovného obdobia, pričom konsolidovaná účtovná závierka môže byť uložená ako súčasť konsolidovanej výročnej správy.
Ú
Čl. 38
O: 1
Náležite schválená konsolidovaná účtovná závierka
a konsolidovaná ročná správa spolu so správou predloženou osobou zodpovednou za audit konsolidovanej závierky sa v súlade s článkom 3 smernice 68/151/EHS zverejnení za podnik, ktorý zostavil konsolidovanú účtovnú závierku podľa právnych predpisov členského štátu, ktorými sa tento podnik spravuje.
N
návrh zákona
§ 21 O:3
§ 23a
O: 3
Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zostavovať konsolidovanú výročnú správu podľa § 22, je povinná uložiť konsolidovanú výročnú správu do zbierky listín obchodného registra do jedného roka od skončenia účtovného obdobia.
Účtovná jednotka ukladá riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku v registri najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak.) Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zostavovať riadnu konsolidovanú účtovnú závierku alebo mimoriadnu konsolidovanú účtovnú závierku podľa § 22 alebo § 22a, je povinná uložiť riadnu konsolidovanú účtovnú závierku a mimoriadnu konsolidovanú účtovnú závierku spolu so správou audítora v registri do jedného roka od skončenia účtovného obdobia. Účtovná jednotka ukladá priebežnú individuálnu účtovnú závierku a priebežnú konsolidovanú účtovnú závierku
Ú
3
v súlade s osobitným predpisom. Ak osobitný predpis neustanovuje inú lehotu ukladá sa priebežná individuálna účtovná závierka do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa priebežná individuálna účtovná závierka zostavuje a priebežná konsolidovaná účtovná závierka do šiestich mesiacov odo dňa, ku ktorému sa priebežná konsolidovaná účtovná závierka zostavuje.
Čl.48
Členské štáty stanovia pravidlá o sankciách za porušenia vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa tejto smernice a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa uplatňovali. Predpísané sankcie a opatrenia musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.
N
návrh zákona
§ 38 O:1
§ 38 O: 2
Správneho deliktu sa dopustí účtovná jednotka, ak
a)nezostavila účtovnú závierku podľa § 6 ods.4,
b)neotvorila účtovné knihy alebo neuzavrela účtovné knihy podľa § 16,
c)neuložila dokumenty podľa § 23a alebo neuložila výročnú správu podľa § 21,
d)nedala overiť účtovnú závierku alebo súlad údajov účtovnej závierky s výročnou správou audítorom a tým porušila ustanovenia § 19, § 22 alebo § 22a,
e)nedala schváliť alebo nedala odvolať audítora podľa § 19 ods.2,
f)nemala zriadený výbor pre audit podľa § 19a,
g)neviedla účtovníctvo podľa § 8, a toto porušenie malo vplyv na nesprávne vykázanie skutočností v účtovnej závierke,
h)neviedla účtovníctvo podľa § 8, a toto porušenie nemalo vplyv na vykázanie skutočností v účtovnej závierke,
i)porušila ustanovenia § 9,
j)porušila ustanovenia § 17,
k)nedodržala oceňovanie podľa § 24 až 28,
l)porušila ustanovenia § 31,
m)porušila ustanovenia § 34,
n)porušila ustanovenia § 35.
Daňový úrad uloží pokutu za správny delikt
Ú
4
§ 38 O: 3
§ 38 O: 4
§ 38 O: 5
a)podľa odseku 1 písm. a) do 1 000 000 eur,
b)podľa odseku 1 písm. b) až g) a to do 2 % z celkovej sumy majetku vykázanej
1.v súvahe zostavenej za kontrolované účtovné obdobie v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3; najviac však 1 000 000 eur,
2.vo výkaze o majetku a záväzkoch zostavenom za kontrolované účtovné obdobie; najviac však 1 000 000 eur,
c)podľa odseku 1 písm. i) až n) a to do 2 % z celkovej sumy majetku vykázanej
1. v súvahe zostavenej za kontrolované účtovné obdobie v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3; najviac však 100 000 eur,
2.vo výkaze o majetku a záväzkoch zostavenom za kontrolované účtovné obdobie; najviac však 100 000 eur,
d)podľa odseku 1 písm. h) a to do 2 % z celkovej sumy majetku vykázanej
1.v súvahe zostavenej za kontrolované účtovné obdobie v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3; najviac však 1 000 eur,
2. vo výkaze o majetku a záväzkoch zostavenom za kontrolované účtovné obdobie; najviac však 1 000 eur.
(3) Za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom sa nepovažuje účtovanie a vykazovanie, ktoré je v súlade s osobitným predpisom, v účtovných jednotkách, ktorým táto povinnosť vyplýva z § 17a.
(4) Daňový úrad je oprávnený vykonávať v účtovnej jednotke kontrolu dodržiavania ustanovení tohto zákona. Na vykonávanie kontroly, na konanie o uložení pokuty vrátane jej
5
§ 38 O:6
§ 38 O:7
vymáhania a na opravné prostriedky proti rozhodnutiu o uložení pokuty, sa primerane vzťahuje osobitný predpis.
Pri ukladaní pokuty podľa odseku 2 daňový úrad prihliada na závažnosť, mieru zavinenia, dobu trvania, následky a okolnosti, pri ktorých k správnemu deliktu došlo. Daňový úrad pri ukladaní pokuty za kontrolované účtovné obdobia prihliada na skutočnosť, či účtovná jednotka v súlade s § 3 ods. 1 vykonala účtovanie opravy chyby za kontrolované účtovné obdobie v iných účtovných obdobiach. Daňový úrad prihliada aj na to, ak účtovná jednotka do začatia kontroly podľa osobitného predpisu48) písomne oznámi miestne príslušnému daňovému úradu obsah a sumu vykonanej opravy chyby za kontrolované účtovné obdobie účtovanej v bežnom účtovom období.
Daňový úrad uloží pokutu podľa odseku 2 do jedného roka odo dňa, keď sa o správnom delikte dozvedel, najneskôr však do piatich rokov od skončenia účtovného obdobia, v ktorom k správnemu deliktu došlo.
Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
Legenda:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda
Č – čiastočná zhoda
R – rozpor (v príp., že zatiaľ nedošlo k transp., ale príde k nej v budúcnosti
n.a.– neaplikovateľné