1
TABUĽKA ZHODY
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
s právom Európskej únie
Smernica EÚ
ŠTVRTÁ SMERNICA RADY 78/660/EHS z 25. júla 1978 o ročnej
účtovnej závierke niektorých typov spoločností, vychádzajúca z článku 54 ods. 3 písm. g) Zmluvy (78/660/EHS) v platnom znení
Právne predpisy Slovenskej republiky
Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ( ďalej len "431/2002")
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Čl. I je označený ďalej len ako "návrh zákona")
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob trans.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Čl.4 ods.1
1. V súvahe a v účte ziskov a strát sa musia položky uvedené v článkoch 9, 10, 23 až 26 vykázať oddelene v stanovenom poradí.
Podrobnejšie členenie položiek sa môže povoliť za predpokladu, že sa ich štruktúra zachová. Nové položky sa môžu doplniť iba vtedy, ak ich, obsah nevyjadrujú niektoré z položiek predpísanej štruktúry. Členské štáty môžu požadovať takéto podrobnejšie členenie existujúcich alebo doplnenie nových položiek.
N
431/2002 a
návrh zákona
§ 4
O:2
Podrobnosti o rámcových účtových osnovách 13) pre jednotlivé skupiny účtovných jednotiek účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, dni uskutočnenia účtovného prípadu, postupoch účtovania, usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe a o obsahovom vymedzení týchto položiek, rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, termínoch, spôsoboch, postupoch a mieste ukladania účtovnej závierky a výročnej správy, obsahovom vymedzení účtovných kníh v sústave jednoduchého účtovníctva a v sústave podvojného účtovníctva a tiež o účtovných zásadách a účtovných metódach určujúcich spôsoby oceňovania a ich použitia, o zásadách pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek, odpisovaní, zásadách pre tvorbu a použitie rezerv, zásadách pre členenie majetku a záväzkov, zásadách pre
Ú
Čl. 8,9,13,14, 15,16,17,23,24,25,26, 29 smernice transponované tiež v § 4 ods.2
2
vytváranie analytických účtov a analytickej evidencie, metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a účtovných sústavách ustanoví Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") opatrením. Opatrenie vyhlasuje ministerstvo oznámením o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky8) a účtovná jednotka je povinná ho dodržiavať.
Čl. 31
O. 1
P:cc)
do úvahy sa musia brať všetky odpisy bez ohľadu na to, či je výsledkom účtovného roka zisk alebo strata;
N
Návrh zákona
§ 28
O: 2
Pozemky, predmety z drahých kovov a iný majetok vymedzený ustanoveniami osobitných predpisov upravujúcimi pozemky, tieto predmety a majetok sa neodpisujú.
Ú
§ 26 O:3,
§ 28 O: 1, 3, 4
Čl.47 ods.1
1. Riadne overená ročná účtovná závierka a výročná správa spolu so
správou predloženou osobou poverenou vykonaním auditu ročnej
účtovnej závierky sa zverejní spôsobom stanoveným právnymi predpismi
jednotlivých členských štátov v súlade s článkom 3 smernice
68/151/EHS.
N
Návrh zákona
§ 21
O:1
O: 2
O:3
Individuálnu výročnú správu povinne ukladajú do zbierky listín obchodného registra účtovné jednotky, ktoré musia mať účtovnú závierku overenú audítorom podľa § 19 ods. 1 písm. a), b) alebo d) takto:
a) akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, družstvo a štátny podnik, a to do 30 dní po schválení účtovnej závierky alebo do lehoty ustanovenej osobitným predpisom,
b) Exportno– importná banka Slovenskej republiky, a to do 60 dní po schválení účtovnej závierky,
c) verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť, a to do siedmich mesiacov po uplynutí účtovného obdobia.
Individuálna výročná správa a konsolidovaná výročná správa účtovnej jednotky, ktorou je obec alebo vyšší územný celok, sa ukladá v registri podľa § 23a, a to do jedného roka od skončenia účtovného obdobia.
Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zostavovať konsolidovanú výročnú
Ú
3
O: 4
O: 5
správu podľa § 22, je povinná uložiť konsolidovanú výročnú správu do zbierky listín obchodného registra do jedného roka od skončenia účtovného obdobia.
Materská účtovná jednotka, ktorá postupuje podľa § 22 ods. 8 je povinná uložiť konsolidovanú účtovnú závierku uvedenú v § 22 ods. 9 písm. a) spolu so správou audítora a konsolidovanou výročnou správou do zbierky listín obchodného registra do jedného roka od skončenia jej účtovného obdobia, pričom konsolidovaná účtovná závierka môže byť uložená ako súčasť konsolidovanej výročnej správy.
Účtovná jednotka uvedená v § 17a zverejní na svojom webovom sídle, že uložila účtovnú závierku v registri podľa § 23a alebo zverejní úplnú účtovnú závierku v tom istom rozsahu a v tej istej lehote ako bola uložená v registri podľa § 23a. Informácia o uložení účtovnej závierky alebo účtovná závierka zverejnená podľa prvej vety musí byť zverejnená na webovom sídle minimálne jeden rok od uverejnenia.
Čl.48
Ak sa ročná účtovná závierka a výročná správa zverejnia v plnom
rozsahu, musia mať formu a obsah, na základe ktorých osoba poverená
vykonaním auditu ročnej účtovnej závierky vypracovala svoju správu.
Správa tejto osoby sa musí uviesť v úplnom znení.
N
Návrh zákona
§ 21
O:1
Individuálnu výročnú správu povinne ukladajú do zbierky listín obchodného registra účtovné jednotky, ktoré musia mať účtovnú závierku overenú audítorom podľa § 19 ods. 1 písm. a), b) alebo d) takto:
a) akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, družstvo a štátny podnik, a to do 30 dní po schválení účtovnej závierky alebo do lehoty ustanovenej osobitným predpisom,28d)
b) Exportno importná banka Slovenskej republiky, a to do 60 dní po schválení
Ú
4
§ 23 O:2 P:i)
účtovnej závierky,
c) verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť, a to do siedmich mesiacov po uplynutí účtovného obdobia.
Do registra sa ukladajú
správy audítora,
Čl.
60a
Členské štáty stanovia pravidlá o sankciách za porušenia vnútroštátnych
ustanovení prijatých podľa tejto smernice a prijmú všetky opatrenia
potrebné na zabezpečenie toho, aby sa uplatňovali. Predpísané sankcie
musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.
N
Návrh zákona
§ 38
O: 1
O: 2
Správneho deliktu sa dopustí účtovná jednotka, ak
a)nezostavila účtovnú závierku podľa § 6 ods.4,
b)neotvorila účtovné knihy alebo neuzavrela účtovné knihy podľa § 16,
c)neuložila dokumenty podľa § 23a alebo neuložila výročnú správu podľa § 21,
d)nedala overiť účtovnú závierku alebo súlad údajov účtovnej závierky s výročnou správou audítorom a tým porušila ustanovenia § 19, § 22 alebo § 22a,
e)nedala schváliť alebo nedala odvolať audítora podľa § 19 ods.2,
f)nemala zriadený výbor pre audit podľa § 19a,
g)neviedla účtovníctvo podľa § 8, a toto porušenie malo vplyv na nesprávne vykázanie skutočností v účtovnej závierke,
h)neviedla účtovníctvo podľa § 8, a toto porušenie nemalo vplyv na vykázanie skutočností v účtovnej závierke,
i)porušila ustanovenia § 9,
j)porušila ustanovenia § 17,
k)nedodržala oceňovanie podľa § 24 až § 28,
l)porušila ustanovenia § 31,
m)porušila ustanovenia § 34,
n)porušila ustanovenia § 35.
Daňový úrad uloží pokutu za správny delikt
a)podľa odseku 1 písm. a) až g) a to do 2 % z celkovej sumy majetku vykázanej
1.v súvahe zostavenej za kontrolované
Ú
5
O: 3
O: 4
O: 5
účtovné obdobie v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3; najviac však 1 000 000 eur,
2.vo výkaze o majetku a záväzkoch zostavenom za kontrolované účtovné obdobie; najviac však 1 000 000 eur,
b)podľa odseku 1 písm. i) až n) a to do 2 % z celkovej sumy majetku vykázanej
1. v súvahe zostavenej za kontrolované účtovné obdobie v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3; najviac však 100 000 eur,
2.vo výkaze o majetku a záväzkoch zostavenom za kontrolované účtovné obdobie; najviac však 100 000 eur,
c)podľa odseku 1 písm. h) a to do 2 % z celkovej sumy majetku vykázanej
1.v súvahe zostavenej za kontrolované účtovné obdobie v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3; najviac však 1 000 eur,
2. vo výkaze o majetku a záväzkoch zostavenom za kontrolované účtovné obdobie; najviac však 1 000 eur.
Za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom sa nepovažuje účtovanie a vykazovanie, ktoré je v súlade s osobitným predpisom,22a) v účtovných jednotkách, ktorým táto povinnosť vyplýva z § 17a.
Daňový úrad je oprávnený vykonávať v účtovnej jednotke kontrolu dodržiavania ustanovení tohto zákona. Na vykonávanie kontroly, na konanie o uložení pokuty vrátane jej vymáhania a na opravné prostriedky proti rozhodnutiu o uložení pokuty, sa primerane vzťahuje osobitný predpis47ae).
6
O: 6
O: 7
Pri ukladaní pokuty podľa odseku 2 daňový úrad prihliada na závažnosť správneho deliktu, spôsob dopustenia správneho deliktu, dobu trvania a jeho následky a na okolnosti, pri ktorých k správnemu deliktu došlo. Daňový úrad pri ukladaní pokuty za kontrolované účtovné obdobia prihliada na skutočnosť, či účtovná jednotka v súlade s § 3 ods. 1 vykonala účtovanie opravy chyby za kontrolované účtovné obdobie v iných účtovných obdobiach. Daňový úrad prihliada aj na to, ak účtovná jednotka do začatia kontroly podľa osobitného predpisu48) písomne oznámi miestne príslušnému daňovému úradu obsah a sumu vykonanej opravy chyby za kontrolované účtovné obdobie účtovanej v bežnom účtovom období.
Daňový úrad uloží pokutu podľa odseku 2 do jedného roka odo dňa, keď sa o správnom delikte dozvedel, najneskôr však do piatich rokov od skončenia účtovného obdobia, v ktorom k správnemu deliktu došlo.
Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)