VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie Číslo: UV-30446/2011
Národnej rady
Slovenskej republiky
509
V l á d n y n á v r h
Zákon,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Návrh uznesenia NR SR:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladá:
Iveta Radičová
predsedníčka vlády
Slovenskej republiky
Bratislava, september 2011