Návrh
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z ............. 2011
o rozdeľovaní výnosu niektorých daní územnej samospráve
Vláda Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 1 zákona č. .../2011 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu niektorých daní územnej samospráve nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie upravuje kritériá a spôsob rozdeľovania výnosu dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní, vrátane výnosu zo sankcií vzťahujúcich sa na tieto dane,1) (ďalej len "podielové dane") do rozpočtov obcí a rozpočtov vyšších územných celkov.
§ 2
(1) Výnos podielových daní podľa § 3 zákona sa rozdelí obciam takto:
a) 23 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57 % prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky obce uvedeným v prílohe č. 1,
b) 32 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie; veľkostné kategórie obcí a príslušné koeficienty uvedené v prílohe č. 2,
c) 40 % podľa počtu žiakov (detí, poslucháčov)
1. základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy, materskej školy, jazykovej školy a školského zariadenia uvedeným v prílohe č. 3, ak toto nariadenie vlády neustanovuje inak,
2. cirkevnej základnej umeleckej školy, súkromnej základnej umeleckej školy, cirkevnej materskej školy, súkromnej materskej školy, cirkevnej jazykovej školy, súkromnej jazykovej školy, cirkevného školského zariadenia a súkromného školského zariadenia na území obce, ktorých zriaďovateľom môže byť aj obec alebo krajský školský úrad, do 15 rokov veku, podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy, materskej školy, jazykovej školy a školského zariadenia uvedeným v prílohe č. 3a, ak toto nariadenie vlády neustanovuje inak,
__________________
1)Zákon č. .../2011 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu niektorých daní územnej samospráve.
d) 5 % podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.
(2) Podiel obce na výnose podielových daní podľa § 3 zákona sa vypočítava mesačne podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 4 a zaokrúhľuje sa na celé eurá.
§ 3
(1) Výnos podielových daní podľa § 4 zákona sa rozdelí vyšším územným celkom takto:
a) 15 % podľa počtu obyvateľov vyššieho územného celku s trvalým pobytom na jeho území k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka,
b) 15 % podľa počtu obyvateľov vyššieho územného celku vo veku pätnásť osemnásť rokov s trvalým pobytom na jeho území k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka,
c) 32 % podľa počtu obyvateľov vyššieho územného celku, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území vyššieho územného celku k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka,
d) 9 % podľa obrátenej hustoty obyvateľstva vyššieho územného celku s trvalým pobytom na území vyššieho územného celku k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka,
e) 20 % podľa dĺžky ciest II. triedy a III. triedy vo vlastníctve vyššieho územného celku k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka,
f) 9 % podľa rozlohy vyššieho územného celku.
(2) Podiel vyššieho územného celku na výnose podielových daní podľa § 4 zákona sa vypočítava mesačne podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 5 a zaokrúhľuje sa na celé eurá.
§ 4
Podiel vyššieho územného celku na výnose podielových daní vypočítaný podľa § 3 ods. 2 sa vynásobí mesačne koeficientom uvedeným v prílohe č. 6.
§ 5
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Prílohy :
Prílohy predkladaného návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 1-6 zostávajú bez zmeny oproti súčasne platnému zneniu nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.