DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona o rozpočtovom určení výnosu niektorých daní územnej samospráve.
Termín začatia a ukončenia PPK: -
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
– sociálnu exklúziu,
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Návrh zákona nemá dopad na rozpočet verejnej správy, vzhľadom na to, že ide o vzájomne vykompenzovanú zmenu prerozdelenia daňových príjmov medzi štátnym rozpočtom a rozpočtami územnej samosprávy. Podľa prognózy na rok 2012 je dopad kvantifikovaný vo výške + 248 mil. pre štátny rozpočet a -248 mil. pre územnú samosprávu, z toho pre obce -186 mil. a pre VÚC -62 mil. €. Pre rok 2013 je dopad kvantifikovaný vo výške + 258 mil. pre štátny rozpočet a -258 mil. pre územnú samosprávu, z toho pre obce -194 mil. a pre VÚC -64 mil. €. Pre rok 2014 je dopad + 351 mil. pre štátny rozpočet, -351 mil. pre územnú samosprávu, z toho pre obce -263 mil. € a VÚC -88 mil. €.
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Vplyvy na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v tis. eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2011
2012
2013
2014
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
+248 000
+258 000
+351000
- vplyv na územnú samosprávu
0
-248 000
-258 000
-351 000
z toho:
-- obce
0
-186 000
-193 500
-263250
- VÚC
0
-62 000
-64 500
-87 750
Výdavky verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: ERDF
0
0
0
ŠR
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na územnú samosprávu
0
0
0
0
Celková zamestnanosť
0
0
0
0
- z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0