DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Návrh zákona o rozpočtovom určení výnosu niektorých daní územnej samospráve predstavuje aktualizáciu systému fiškálnej decentralizácie, ktorým sa zabezpečuje financovanie originálnych pôsobností územnej samosprávy od roku 2005.
Návrh zákona sleduje tri základné ciele:
úprava deficitu verejnej správy v roku 2012 prostredníctvom zvýšenia príjmov štátneho rozpočtu v porovnaní s pôvodným nastavením systému. Uvedený návrh napriek tomu znamená medziročné zvýšenie príjmov územnej samosprávy z podielových daní v roku 2012 o 3,0% a zároveň predstavuje nárast príjmov ÚS oproti predkrízovému roku 2007 o 13,9%.
väčšiu spravodlivosť v prerozdelení daní zmenou definície základne pre výpočet podielových daní čisto z dani z príjmov fyzických osôb (DPFO) na základné daňové príjmy verejnej správy sa od roku 2013 zabezpečí rovnaký rast príjmov územnej samosprávy z podielových daní ako je rast daňových príjmov štátneho rozpočtu.
väčšiu stabilitu príjmov územnej samosprávy väzba príjmov na vývoj celkových daňových príjmov verejnej správy (nie len jednej konkrétnej dane) prináša so sebou vyššiu stabilitu, nakoľko v súčasnosti zmena vo vývoji DPFO (z dôvodu ekonomického vývoja alebo legislatívy) priamoúmerne ovplyvňuje príjmy územnej samosprávy. V novom systéme sa vplyv zmien znižuje, nakoľko váha jednotlivých daní je nižšia.
Východiskom pri kvantifikácii nového modelu fiškálnej decentralizácie podľa predloženého návrhu zákona je úprava príjmov územnej samosprávy z dôvodu nutnej fiškálnej konsolidácie tak, aby rast jej príjmov z podielových daní dosiahol v roku 2012 medziročný nárast o 3%.
Nadväzne na východiskovú kvantifikáciu sa určilo percento príjmov územnej samosprávy z nových podielových daní tak, aby v roku 2012 tento výnos (vrátane zúčtovania za rok 2011) predstavoval 1 637 mil. eur a uvedené percento sa aplikovalo na ďalšie roky.
Podiel územnej samosprávy na celkových príjmoch verejnej správy bol takto stanovený na úrovni 12,97%, z toho obce 9,72% a VÚC 3,25 %. Pri stanovení %-álneho podielu obcí a VÚC sa vychádzalo z júlovej prognózy daňových príjmov; prípadná aktualizácia daňovej prognózy môže byť reflektovaná v ďalšom legislatívnom procese. Návrh neuvažuje do ďalších rokov s ponechaním mechanizmu marcového zúčtovania.
Skutočné príjmy územnej samosprávy z DPFO do roku 2011 a navrhované príjmy z podielových daní v rokoch 2012 – 2014 sú nasledovné :
Daňové príjmy ÚS a ŠR - návrh podielu ÚS na úrovni 12,97% (hotovostný princíp, so sankciami, v mil. eur)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011E
2012F
2013F
2014F
1
Daňové príjmy ÚS (len DPFO)*
1 179
1 336
1 437
1 709
1 610
1 328
1 589
1 637
1 796
1 907
rast y-o-y (v %)
13,4
7,5
19,0
-5,8
-17,5
19,6
3,0
9,7
6,2
rast od roku 2005 (v %)
13,4
21,9
45,0
36,6
12,7
34,8
38,9*
52,4
61,8
2
Daňové príjmy ŠR**
7 388
7 843
8 572
9 024
8 024
7 962
8 847
9 649
10 482
11 156
rast y-o-y (v %)
6,2
9,3
5,3
-11,1
-0,8
11,1
9,1
8,6
6,4
rast od roku 2005 (v %)
6,2
16,0
22,1
8,6
7,8
19,8
30,6
41,9
51,0
3
CPI v (%)
2,7
4,5
2,8
4,6
1,6
1,0
4,1
3,5
3,5
3,7
rast od roku 2005 (v %)
4,5
7,4
12,4
14,2
15,3
20,0
24,2
28,6
33,3
*v roku 2005 bola časť nároku vo výške 60,3 mil. Eur zadržaná na mimorozpočtovom účte a do obcí a VÚC bola odoslaná až v roku 2006
* po zohľadnení legislatívou určených nových úloh v oblasti neštátneho školstva (27,8 mil. eur) rast daňových príjmov ÚS predstavuje 36,5%
Zdroj: IFP
** bez emisnej dane a vplyvu daňovo-odvodovej reformy
*** ak by sa rast podielových daní ÚS v jednotlivých rokoch vyvíjal rovnako ako daňové príjmy ŠR, ÚS by získala na daniach za celé obdobie menej o 982 mil. Eur v porovnaní so skutočnosťou.
Nastavením nového mechanizmu podielových daní sa docieli, že od roku 2013 budú príjmy z podielových daní územnej samosprávy rásť rovnakým tempom ako daňové príjmy štátneho rozpočtu. Mierny rozdiel v jednotlivých rokoch bude spôsobený mesačným posunom prevodu daní samospráve. Z uvedeného dôvodu sa kumulatívny rast podielových daní ÚS a ŠR priebežne vyrovnáva. V roku 2014 bude rast daňových príjmov z podielových daní územnej samosprávy oproti roku 2012 na úrovni 16,5% a rast daňových príjmov ŠR približne 15,6%.
Vplyvy návrhu zákona na jednotlivé subjekty verejnej správy uvedené v Doložke vybraných vplyvov. Návrh zákona nemá vplyv na podnikateľské prostredie, sociálnu oblasť, životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona o rozpočtovom určení výnosu niektorých daní územnej samospráve.
Termín začatia a ukončenia PPK: -
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
– sociálnu exklúziu,
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Návrh zákona nemá dopad na rozpočet verejnej správy, vzhľadom na to, že ide o vzájomne vykompenzovanú zmenu prerozdelenia daňových príjmov medzi štátnym rozpočtom a rozpočtami územnej samosprávy. Podľa prognózy na rok 2012 je dopad kvantifikovaný vo výške + 248 mil. pre štátny rozpočet a -248 mil. pre územnú samosprávu, z toho pre obce -186 mil. a pre VÚC -62 mil. €. Pre rok 2013 je dopad kvantifikovaný vo výške + 258 mil. pre štátny rozpočet a -258 mil. pre územnú samosprávu, z toho pre obce -194 mil. a pre VÚC -64 mil. €. Pre rok 2014 je dopad + 351 mil. pre štátny rozpočet, -351 mil. pre územnú samosprávu, z toho pre obce -263 mil. € a VÚC -88 mil. €.
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Vplyvy na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v tis. eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2011
2012
2013
2014
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
+248 000
+258 000
+351000
- vplyv na územnú samosprávu
0
-248 000
-258 000
-351 000
z toho:
-- obce
0
-186 000
-193 500
-263250
- VÚC
0
-62 000
-64 500
-87 750
Výdavky verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: ERDF
0
0
0
ŠR
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na územnú samosprávu
0
0
0
0
Celková zamestnanosť
0
0
0
0
- z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona o rozpočtovom určení výnosu niektorých daní územnej samospráve s právom Európskej únie
1. Predkladateľ návrhu zákona:
Vláda Slovenskej republiky.
2. Názov návrhu zákona:
Návrh zákona o rozpočtovom určení výnosu niektorých daní územnej samospráve.
3. Problematika návrhu zákona:
a)nie je upravená v práve Európskej únie,
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na vnútroštátny charakter navrhovaného právneho predpisu je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6. doložky zlučiteľnosti.
B. Osobitná časť
K § 1
Ustanovenie upravuje predmet navrhovaného zákona. Stanovuje dane, pre potreby zákona definované ako podielové dane, ktorých výnos, vrátane vzťahujúcich sa sankcii, bude rozdeľovaný a poukazovaný do rozpočtov obcí a rozpočtov vyšších územných celkov. Na rozdiel od doterajšieho podielu rozpočtov obcí a VÚC len na výnose dane z príjmov fyzických osôb sa navrhuje stanoviť ako podielové dane aj daň z príjmov právnických osôb, daň z príjmov vyberaná zrážkou, daň z pridanej hodnoty a spotrebné dane.
K § 2
Definuje výnos pre potreby tohto zákona.
K § 3
Stanovuje sa percentuálny podiel z výnosu podielových daní do rozpočtov obcí.
K § 4
Stanovuje sa percentuálny podiel z výnosu podielových daní do rozpočtov vyšších územných celkov.
K § 5
Kritéria pre rozdeľovanie a poukazovanie výnosu podielových daní do rozpočtov územnej samosprávy ustanoví vláda nariadením, podobne ako v doterajšom systéme.
S republikovými združeniami obcí a so zástupcami vyšších územných celkov sa prerokujú návrhy kritérií, návrhy spôsobu rozdeľovania a poukazovania výnosu podielových daní a ich zmeny; nevyžaduje sa dohoda.
Rozdeľovanie a poukazovanie výnosu podielových daní budú zabezpečovať príslušné finančné úrady. Podobne ako v súčasnej právnej úprave ukladá sa Štatistickému úradu SR poskytnúť k zákonom stanovenému termínu vymenovaným subjektom potrebné údaje pre nasledujúci rozpočtový rok. Oproti pôvodnej úprave pribudla možnosť zmeny týchto údajov, kde je možné uplatniť navrhovanú zmenu, ale len so súhlasom ministerstva. Toto doplnenie umožňuje zmeny údajov napr. zmeny vyplývajúce zo schválenia zákonov alebo noviel zákonov, v prípade opravy nesprávnych údajov a podobných prípadov, ktoré prináša reálna prax. Avšak aj v prípade zmeny údajov na základe súhlasu ministerstva sa zachováva princíp, že zmenené údaje poskytne ministerstvu Štatistický úrad SR. Zároveň zaväzuje subjekty verejnej správy k poskytovaniu vybraných údajov pre potreby Štatistického úradu SR, platí to aj pre prípad odsúhlaseného návrhu na zmenu.
Návrh zákona nemení termín poukazovania výnosu podielových daní obciam a vyšším územným celkom; stanovuje sa postup a termíny pre vysporiadanie zistených preplatkov i nedoplatkov. Ročné zúčtovanie už nebude potrebné vykonávať.
K § 6
Ide o prechodné ustanovenia pre rok 2012, ktoré upravujú podmienky prevodu podielu výnosu podielových daní v roku 2012, podmienky prevodu podielu výnosu dane z príjmov za december 2011 v januári 2012 a podmienky koncoročného zúčtovania podielu výnosu dane z príjmov za rok 2011 príslušnými daňovými úradmi.
K § 7
Ruší sa čl. I zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení čl. VI zákona č. 171/2005 Z. z., čl. II zákona č. 479/2009 Z. z. a čl. III. zákona č. 38/2011 Z. z. Zároveň sa ruší nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.
K § 8
Ustanovuje sa účinnosť zákona od 1. januára 2012 okrem § 5 ods. 2 a 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013.
Schválené na rokovaní vlády Slovenskej republiky dňa 21. septembra 2011.
Iveta Radičová v. r.
predsedníčka vlády Slovenskej republiky
Ivan Mikloš v. r.
podpredseda vlády a
minister financií Slovenskej republiky