1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V. volebné obdobie
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
503
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z ................................2011
o rozpočtovom určení výnosu niektorých daní územnej samospráve
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Tento zákon upravuje rozpočtové určenie, termíny poukazovania, spôsob rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní, vrátane výnosu zo sankcií vzťahujúcich sa na tieto dane,1) (ďalej len "podielové dane") do rozpočtov obcí a rozpočtov vyšších územných celkov.
§ 2
Výnosom podielových daní sa na účely tohto zákona rozumie prírastok finančných prostriedkov za príslušný mesiac na príjmových účtoch podielových daní vedených v Štátnej pokladnici.
§ 3
Výnos podielových daní, ktorý je príjmom rozpočtov obcí, sa rozdeľuje a poukazuje
obciam vo výške 9,72 %.
__________________
1)Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Z. z. o správe daní a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. .../2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov.
2
§ 4
Výnos podielových daní, ktorý je príjmom rozpočtov vyšších územných celkov, sa rozdeľuje a poukazuje vyšším územným celkom vo výške 3,25 %.
§ 5
(1) Výnos podielových daní podľa § 3 a 4 sa rozdeľuje a poukazuje obciam a vyšším územným celkom podľa kritérií a spôsobu rozdeľovania a poukazovania výnosu podielových daní, návrh ktorých ministerstvo pred predložením na schválenie vláde Slovenskej republiky prerokuje s republikovými združeniami obcí a so zástupcami vyšších územných celkov. Vláda Slovenskej republiky ustanoví nariadením kritériá a spôsob rozdeľovania a poukazovania výnosu podielových daní podľa § 3 a 4 obciam a vyšším územným celkom.
(2) Výnos podielových daní podľa § 3 a 4 rozdeľuje a poukazuje finančný úrad obciam a vyšším územným celkom vo svojej územnej pôsobnosti prostredníctvom samostatného účtu vedeného v Štátnej pokladnici.
(3) Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „štatistický úrad“) poskytne Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo"), Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky, republikovým združeniam obcí a vyšším územným celkom údaje potrebné na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu podielových daní podľa § 3 a 4 na nasledujúci rozpočtový rok do 31. októbra príslušného kalendárneho roka v štruktúre určenej ministerstvom; po tomto termíne možno zmenu týchto údajov uplatniť len so súhlasom ministerstva.
(4) Subjekty verejnej správy2) poskytujú štatistickému úradu súčinnosť na účely podľa odseku 3 vrátane poskytovania údajov potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu podielových daní podľa § 3 a 4.
(5) Výnos podielových daní podľa § 3 a 4 sa poukazuje obciam a vyšším územným celkom najneskôr do 20. dňa bežného mesiaca za predchádzajúci mesiac.
(6) Zistené preplatky a nedoplatky vzniknuté pri rozdeľovaní a poukazovaní výnosu podielových daní podľa § 3 a 4 vyrovnáva finančný úrad s obcami a vyššími územnými celkami vo svojej územnej pôsobnosti v termíne podľa odseku 5.
§ 6
(1) V roku 2012 výnos podielových daní podľa § 3 a 4 rozdeľuje a poukazuje daňový úrad obciam a vyšším územným celkom vo svojej územnej pôsobnosti prostredníctvom samostatného účtu vedeného v Štátnej pokladnici, s použitím údajov podľa predpisov účinných do 31. decembra 2011 poskytnutých štatistickým úradom. V roku 2012 zistené preplatky a nedoplatky vzniknuté pri rozdeľovaní a poukazovaní výnosu podielových daní podľa § 3 a 4 vyrovnáva daňový úrad s obcami a vyššími územnými celkami vo svojej územnej pôsobnosti v termíne podľa § 5 ods. 5.
__________________
3
2) § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
(2) Výnos dane z príjmov fyzických osôb s výnimkou dane z príjmov, ktorá sa vyberá zrážkou, za december 2011 rozdelí a poukáže daňový úrad obciam a vyšším územným celkom vo svojej územnej pôsobnosti v januári 2012 podľa predpisov účinných do 31. decembra 2011. Preplatky a nedoplatky vzniknuté pri rozdeľovaní a poukazovaní dane z príjmov podľa prvej vety za rok 2011 vyrovná daňový úrad s obcami a vyššími územnými celkami do 31. marca 2012 podľa predpisov účinných do 31. decembra 2011.
§ 7
Zrušujú sa :
1.čl. I zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení čl. VI zákona č. 171/2005 Z. z., čl. II zákona č. 479/2009 Z. z. a čl. III zákona č. 38/2011 Z. z.,
2.nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 519/2006 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 623/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 412/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 276/2010 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 531/2010 Z. z.
§ 8
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2012 okrem § 5 ods. 2 a 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013.