VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV-20426/2011
Národnej rady Slovenskej republiky
503
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
o rozpočtovom určení výnosu niektorých daní územnej samospráve
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje vládny návrh zákona
o rozpočtovom určení výnosu
niektorých daní územnej
samospráve
Predkladá:
Iveta Radičová
predsedníčka vlády
Slovenskej republiky
Bratislava september 2011