TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
Rámcové rozhodnutie Rady 2008/947/SVV z 27. novembra 2008 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na rozsudky a probačné rozhodnutia na účely dohľadu nad probačnými opatreniami a alternatívnymi sankciami (Ú. v. EÚ L 337, 16.12.2008) v znení Rámcového rozhodnutia Rady 2009/299/SVV z 26. februára 2009 o zmene a doplnení rámcových rozhodnutí 2002/584/SVV, 2005/214/SVV, 2006/783/SVV, 2008/909/SVV a 2008/947/SVV a o posilnení procesných práv osôb, podpore uplatňovania zásady vzájomného uznávania, pokiaľ ide o rozhodnutia vydané v neprítomnosti dotknutej osoby na konaní (Ú. v. EÚ L 081, 27.3.2009)
Návrh zákona o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia nespojená s odňatím slobody alebo probačné opatrenie na účely dohľadu v Európskej únii
1
2
3
4
5
6
7
8
Č: 1
O: 1
Cieľom tohto rámcového rozhodnutia je uľahčenie sociálnej nápravy odsúdených osôb, zlepšenie ochrany obetí a širokej verejnosti a uľahčenie uplatňovania vhodných probačných opatrení a alternatívnych sankcií v prípade páchateľov, ktorí nežijú v štáte odsúdenia. Na účely dosiahnutia týchto cieľov toto rámcové rozhodnutie ustanovuje pravidlá, podľa ktorých iný členský štát než členský štát, v ktorom bola dotknutá osoba odsúdená, uznáva rozsudky a prípadné probačné rozhodnutia a dohliada na probačné opatrenia uložené na základe takého rozsudku alebo alternatívne sankcie uvedené v takomto rozsudku a prijíma všetky ďalšie rozhodnutia súvisiace s týmto rozsudkom, pokiaľ nie je v tomto rámcovom rozhodnutí ustanovené inak.
n.a.
n.a.
Č: 1
O: 2
Toto rámcové rozhodnutie sa vzťahuje len na:
a) uznávanie rozsudkov a prípadných probačných rozhodnutí;
b) postúpenie zodpovednosti za dohľad nad probačnými opatreniami a
Návrh zákona
§: 1
O: 1
P: a)
Tento zákon upravuje postup orgánov Slovenskej republiky pri
a) odovzdaní rozhodnutia, ktorým sa ukladá trestná sankcia alebo probačné opatrenie vydaného súdom v trestnom konaní na jeho uznanie a výkon v inom členskom štáte Európskej únie (ďalej len „členský štát“) a
Strana 2 z 30
alternatívnymi sankciami;
c) všetky ďalšie rozhodnutia súvisiace s rozhodnutiami uvedenými v písmenách a) a b), ako opísané a ustanovené v tomto rámcovom rozhodnutí.
P: b)
§: 14
O: 1
b) uznávaní a výkone rozhodnutia vydaného súdom alebo iným príslušným orgánom členského štátu.
Súd, ktorý rozhodol o uznaní a výkone rozhodnutia je oprávnený prijať všetky následné rozhodnutia, najmä
a) premeniť trestnú sankciu alebo probačné opatrenie v prípade ich neplnenia na trest odňatia slobody,
b) podmienečne upustiť od výkonu zvyšku trestnej sankcie alebo probačného opatrenia,
c) upustiť od výkonu trestnej sankcie alebo probačného opatrenia alebo ich zvyšku, alebo
d) zmeniť spôsob výkonu trestnej sankcie alebo probačného opatrenia; ustanovenie § 13 ods. 4 tým nie je dotknuté.
Č: 1
O: 3
Toto rámcové rozhodnutie sa nevzťahuje na:
a) výkon rozsudkov v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody, na ktoré sa vzťahuje rámcové rozhodnutie 2008/909/SVV;
b) uznávanie a výkon peňažných sankcií a príkazov na konfiškáciu, na ktoré sa vzťahuje rámcové rozhodnutie Rady 2005/214/SVV z 24. februára 2005 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na peňažné sankcie [5] a rámcové rozhodnutie Rady 2006/783/SVV zo 6. októbra 2006 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na príkazy na konfiškáciu [6].
n.a.
n.a.
Vyplýva z predmetu právnej úpravy návrhu zákona.
Č: 1
O: 4
Toto rámcové rozhodnutie neovplyvňuje ani nemení povinnosť rešpektovať základné práva a základné právne zásady zakotvené v článku 6 Zmluvy o Európskej únii.
n.a.
n.a.
Č: 2
O: 1
Na účely tohto rámcového rozhodnutia:
1. "rozsudok" je konečné rozhodnutie alebo súdny príkaz štátu pôvodu, ktorým sa ustanovuje, že fyzická osoba spáchala trestný čin, a ukladá sa jej:
a) trest odňatia slobody alebo akékoľvek opatrenie zahŕňajúce pozbavenie osobnej
N
Návrh zákona
§: 3
P: a)
rozhodnutím právoplatné rozhodnutie vydané súdom alebo iným príslušným orgánom štátu pôvodu v trestnom konaní, ktorým bolo rozhodnuté o
1. podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody alebo ochranného opatrenia spojeného s obmedzením osobnej slobody za súčasného uloženia probačného dohľadu alebo primeraných obmedzení alebo povinností
Z hľadiska foriem rozhodnutí súdu nemožno použiť pojem „rozsudok“ keďže nejde o jedinú formu rozhodnutia, ktorou možno uložiť určenú
Strana 3 z 30
slobody, ak sa podmienečné prepustenie udelilo na základe takého rozsudku alebo prostredníctvom následného probačného rozhodnutia;
b) podmienečný trest;
c) podmienečné odsúdenie,
d) alternatívna sankcia;
podľa § 4 ods. 1 písm. c),
2. podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, alebo ochranného opatrenia spojeného s obmedzením osobnej slobody za súčasného uloženia probačného dohľadu alebo primeraných obmedzení alebo povinností podľa § 4 ods. 1 písm. c),
3. podmienečnom upustení od potrestania za súčasného uloženia probačného dohľadu alebo primeraných obmedzení alebo povinností podľa § 4 ods. 1 písm. c),
4. uložení trestu alebo ochranného opatrenia nespojeného s odňatím osobnej slobody, ak je založené na niektorom z obmedzení alebo povinností podľa § 4 ods. 1 písm. c),
sankciu, resp. zmeniť podmienky jej výkonu.
Č: 2
O: 2
"podmienečný trest" je trest odňatia slobody alebo akékoľvek opatrenie zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody, ktorého výkon je pri ukladaní trestu úplne alebo sčasti podmienečne odložený uložením jedného alebo viacerých probačných opatrení. Takéto probačné opatrenia sa môžu uviesť v samotnom rozsudku alebo stanoviť v osobitnom probačnom rozhodnutí prijatom príslušným orgánom;
N
Trestný zákon
§: 49
O: 1
§: 51
O: 1
(1) Súd môže podmienečne odložiť výkon trestu odňatia slobody neprevyšujúceho dva roky, ak
a) vzhľadom na osobu páchateľa, najmä s prihliadnutím na jeho doterajší život a prostredie, v ktorom žije a pracuje, a na okolnosti prípadu, má dôvodne za to, že na zabezpečenie ochrany spoločnosti a nápravu páchateľa výkon trestu odňatia slobody nie je nevyhnutný, alebo
b) prijme záruku za nápravu páchateľa a ak vzhľadom na výchovný vplyv toho, kto záruku ponúkol, má za to, že výkon trestu odňatia slobody nie je nevyhnutný.
Súd môže za podmienok uvedených v § 49 ods. 1 podmienečne odložiť výkon trestu odňatia slobody neprevyšujúceho tri roky, ak páchateľovi zároveň uloží probačný dohľad nad jeho správaním v skúšobnej dobe. Ustanovenie § 49 ods. 2 platí rovnako.
Ú
Vyplýva z § 49 až 52 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon; pojem „podmienečný trest“ sa vzhľadom na dlhodobo zaužívanú a praxou osvedčenú terminológiu Trestného zákona nepreberá.
Č: 2
O: 3
"podmienečné odsúdenie" je rozsudok, v ktorom sa uloženie trestu podmienečne oddialilo uložením jedného alebo viacerých probačných opatrení alebo v ktorom sa namiesto trestu odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúceho pozbavenie osobnej slobody uložilo jedno alebo viacero probačných opatrení; takéto probačné opatrenia sa môžu uviesť v samotnom rozsudku alebo stanoviť v osobitnom probačnom rozhodnutí prijatom príslušným orgánom;
N
Trestný zákon
§: 101
O: 1
Za podmienok uvedených v § 98 môže súd podmienečne upustiť od potrestania mladistvého, ak považuje za potrebné počas určenej doby sledovať správanie mladistvého.
Ú
Vyplýva z § 101 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon; pojem „podmienečné odsúdenie“ sa vzhľadom na dlhodobo zaužívanú a praxou osvedčenú terminológiu Trestného zákona nepreberá.
Č: 2
O: 4
"alternatívna sankcia" je iná sankcia ako trest odňatia slobody, opatrenie zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody alebo peňažná
N
Návrh
zákona
§: 3
P: a)
B: 4
uložení trestu alebo ochranného opatrenia nespojeného s odňatím osobnej slobody, ak je založené na niektorom z obmedzení alebo povinností podľa § 4 ods. 1 písm. c)
Ž
Terminologicky nie je pojem „alternatívna sankcia“ pojmom, ktorý
Strana 4 z 30
sankcia, ktorou sa ukladá povinnosť alebo pokyn;
možno bez ďalšieho prevziať do právneho poriadku SR, preto návrh zákona namiesto jeho zavedenia obsahuje presný výpočet trestných sankcií, na ktoré sa zákon bude vzťahovať
Č: 2
O: 5
"probačné rozhodnutie" je rozsudok alebo konečné rozhodnutie príslušného orgánu štátu pôvodu prijaté na základe takéhoto rozsudku, ktorým sa:
a) rozhodlo o podmienečnom prepustení alebo
b) ukladajú probačné opatrenia;
N
Návrh zákona
§: 3
P: a)
rozhodnutím právoplatné rozhodnutie vydané súdom alebo iným príslušným orgánom štátu pôvodu v trestnom konaní, ktorým bolo rozhodnuté o
1. podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody alebo ochranného opatrenia spojeného s obmedzením osobnej slobody za súčasného uloženia probačného dohľadu alebo primeraných obmedzení alebo povinností podľa § 4 ods. 1 písm. c),
2. podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, alebo ochranného opatrenia spojeného s obmedzením osobnej slobody za súčasného uloženia probačného dohľadu alebo primeraných obmedzení alebo povinností podľa § 4 ods. 1 písm. c),
3. podmienečnom upustení od potrestania za súčasného uloženia probačného dohľadu alebo primeraných obmedzení alebo povinností podľa § 4 ods. 1 písm. c),
4. uložení trestu alebo ochranného opatrenia nespojeného s odňatím osobnej slobody, ak je založené na niektorom z obmedzení alebo povinností podľa § 4 ods. 1 písm. c),
Ú
Pojem „probačné rozhodnutie“ je v návrhu zákona obsahovo zahrnutý do pojmu „rozhodnutie“
Č: 2
O: 6
"podmienečné prepustenie" je konečné rozhodnutie príslušného orgánu alebo rozhodnutie vyplývajúce z vnútroštátneho práva o predčasnom prepustení odsúdenej osoby po výkone časti trestu odňatia slobody alebo iného opatrenia zahŕňajúceho pozbavenie osobnej slobody uložením jedného alebo viacerých probačných opatrení;
N
Trestný zákon
§: 66
O: 1
(1) Súd môže odsúdeného podmienečne prepustiť na slobodu, ak odsúdený vo výkone trestu plnením svojich povinností a svojím správaním preukázal polepšenie a môže sa od neho očakávať, že v budúcnosti povedie riadny život, a
a) ak ide o osobu odsúdenú za prečin po výkone polovice uloženého nepodmienečného trestu odňatia slobody alebo rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky zmierneného nepodmienečného trestu odňatia slobody,
b) ak ide o osobu odsúdenú za zločin po výkone dvoch tretín uloženého nepodmienečného trestu odňatia slobody alebo rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky zmierneného nepodmienečného trestu odňatia slobody.
Ú
Vyplýva z § 66 až 68 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.
Č: 2
O: 7
"probačné opatrenia" povinnosti a pokyny uložené príslušným orgánom fyzickej osobe v súlade s vnútroštátnymi právnymi
N
Návrh zákona
§: 3
P: c)
probačným opatrením probačný dohľad, primerané obmedzenia a povinnosti alebo výchovné povinnosti a obmedzenia,
Ú
Pojem „probačné opatrenie“ právny poriadok SR nepoužíva;
Strana 5 z 30
predpismi štátu pôvodu v súvislosti s podmienečným trestom, podmienečným odsúdením alebo podmienečným prepustením;
Trestný zákon
§: 51
O: 2
O: 3
Obmedzenia spočívajú najmä v zákaze
a) návštev športových alebo iných hromadných podujatí,
b) požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok,
c) stretávania sa s osobami, ktoré majú na páchateľa negatívny vplyv alebo ktoré boli jeho spolupáchateľmi alebo účastníkmi na trestnom čine,
d) vstupu na vyhradené miesta alebo priestory, na ktorých trestný čin spáchal,
e) účasti na hazardných hrách, hrania na hracích automatoch a uzatvárania stávok.
Povinnosti spočívajú najmä v príkaze
a) nepriblížiť sa k poškodenému na vzdialenosť menšiu ako päť metrov a nezdržiavať sa v blízkosti obydlia poškodeného,
b) vysťahovať sa z bytu alebo domu, v ktorom sa neoprávnene zdržuje alebo ktorý protiprávne obsadil,
c) nahradiť v skúšobnej dobe spôsobenú škodu,
d) zaplatiť v skúšobnej dobe dlh alebo zameškané výživné,
e) osobne alebo verejne sa ospravedlniť poškodenému,
f) v skúšobnej dobe získať určitú pracovnú kvalifikáciu alebo zúčastniť sa na rekvalifikačnom kurze,
g) podrobiť sa v súčinnosti s probačným a mediačným úradníkom alebo iným odborníkom programu sociálneho výcviku alebo inému výchovnému programu,
h) podrobiť sa liečeniu závislosti od návykových látok, ak mu nebolo uložené ochranné liečenie,
i) podrobiť sa v skúšobnej dobe psychoterapii alebo zúčastniť sa na psychologickom poradenstve,
j) zamestnať sa v skúšobnej dobe alebo uchádzať sa preukázateľne o zamestnanie.
definícia v návrhu zákona je účelová a platí len na účely tohto zákona.
Č: 2
O: 8
"štát pôvodu" je členský štát, v ktorom bol vydaný rozsudok;
N
Návrh zákona
§: 3
P: d)
štátom pôvodu členský štát, v ktorom bolo vydané rozhodnutie, ktoré má byť uznané a vykonané vo vykonávajúcom štáte,
Ú
Č: 2
O: 9
"vykonávajúci štát" je členský štát, v ktorom sa dohliada na probačné opatrenia a alternatívne sankcie na základe rozhodnutia v súlade s článkom 8.
N
Návrh zákona
§: 3
P: e)
vykonávajúcim štátom členský štát, v ktorom sa má uznať a vykonať rozhodnutie vydané v štáte pôvodu
Ú
Č: 3
O: 1
Každý členský štát oznámi Generálnemu sekretariátu Rady, ktorý orgán alebo orgány
N
Osob. predpis
§: 35
O: 7
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti plnia voči orgánom
Ú
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti
Strana 6 z 30
podľa jeho vnútroštátnych právnych predpisov príslušné konať podľa tohto rámcového rozhodnutia v situácii, keď tento členský štát je štátom pôvodu alebo vykonávajúcim štátom.
Európskej únie informačnú a oznamovaciu povinnosť, ktorá im vyplýva z právne záväzných aktov týchto orgánov.
vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
Č: 3
O: 2
Členské štáty môžu určiť nejustičné orgány za príslušné orgány pre prijímanie rozhodnutí podľa tohto rámcového rozhodnutia za predpokladu, že tieto orgány majú právomoc prijímať rozhodnutia podobného charakteru podľa ich vnútroštátneho práva a postupov.
D
n.a.
Návrh zákona nevyužíva uvedenú opciu; na prijímanie osvedčení bude príslušný vždy súd, t.j. justičný orgán
Č: 3
O: 3
Ak rozhodnutie podľa článku 14 ods. 1 písm. b) alebo c) prijme iný príslušný orgán než súd, členské štáty zabezpečia, aby takéto rozhodnutie mohol na základe žiadosti dotknutej osoby preskúmať súd alebo iný nezávislý orgán podobný súdu.
n.a.
n.a.
Návrh zákona nevyužíva uvedenú opciu; na prijímanie osvedčení bude príslušný vždy súd, t.j. justičný orgán
Č: 3
O: 4
Generálny sekretariát Rady sprístupní prijaté informácie všetkým členským štátom a Komisii.
n.a.
n.a.
Č: 4
O: 1
1. Toto rámcové rozhodnutie sa vzťahuje na tieto probačné opatrenia alebo alternatívne sankcie:
a) povinnosť odsúdenej osoby informovať určitý orgán o akejkoľvek zmene pobytu alebo pracoviska;
b) zákaz vstupu do určitých lokalít, miest alebo určitých oblastí v štáte pôvodu alebo vo vykonávajúcom štáte;
c) povinnosť, ktorá obsahuje obmedzenia týkajúce sa opustenia územia vykonávajúceho štátu;
d) pokyny týkajúce sa správania, pobytu, vzdelávania a odbornej prípravy, trávenia voľného času alebo obsahujúce obmedzenia alebo podmienky, ktoré sa týkajú výkonu povolania;
e) povinnosť podávať v určenom čase správy určitému orgánu;
f) povinnosť vyhýbať sa kontaktu s určitými osobami;
g) povinnosť vyhýbať sa kontaktu s
N
Návrh zákona
§: 4
O: 1
P: c)
Rozhodnutie možno v Slovenskej republike uznať a vykonať, ak
c) ukladá trestnú sankciu alebo probačné opatrenie, ktorých povaha spočíva v:
1. povinnosti odsúdeného informovať určený orgán o akejkoľvek zmene pobytu alebo pracoviska,
2. zákaze vstupu do určenej lokality, miesta alebo určitej oblasti v štáte pôvodu alebo vo vykonávajúcom štáte,
3. povinnosti, ktorá obsahuje obmedzenia týkajúce sa opustenia územia vykonávajúceho štátu,
4. pokynoch týkajúcich sa správania, pobytu, vzdelávania a odbornej prípravy, trávenia voľného času alebo obsahujúcich obmedzenia alebo podmienky, ktoré sa týkajú výkonu povolania,
5. povinnosti podávať v určenom čase správy určenému orgánu,
6. povinnosti vyhýbať sa kontaktu s určenými osobami,
7.povinnosti vyhýbať sa kontaktu s určenými predmetmi, ktoré odsúdená osoba použila alebo môže použiť na účely spáchania trestného činu,
8. povinnosti nahradiť škodu spôsobenú trestným činom,
9. povinnosti vykonávať verejnoprospešné práce,
Ú
Systém probačných opatrení podľa RR sa čiastočne prekrýva s niektorými trestnými sankciami podľa Trestného zákona:
1. trest povinnej práce /písm. i)/
2. trest zákazu pobytu /písm. b)/
3. ochranné liečenie /písm. k)/
4. ochranný dohľad /písm. a), d), e)/
Ďalej sa probačné opatrenia podľa RR čiastočne prekrývajú s primeranými obmedzeniami a povinnosťami podľa § 51 ods. 3 a 4 Trestného
Strana 7 z 30
určitými predmetmi, ktoré odsúdená osoba použila alebo môže použiť na účely spáchania trestného činu;
h) povinnosť finančne nahradiť škodu spôsobenú trestným činom a/alebo povinnosť predložiť dôkaz o plnení takejto povinnosti;
i) povinnosť vykonávať verejnoprospešné práce;
j) povinnosť spolupracovať s probačným úradníkom alebo zástupcom sociálneho úradu, do ktorého príslušnosti patria odsúdené osoby;
k) povinnosť podrobiť sa liečeniu alebo liečbe závislosti.
10. povinnosti spolupracovať s probačným úradníkom, alebo
11. povinnosti podrobiť sa liečeniu alebo liečbe závislosti..
zákona – ide o demonštratívny výpočet.
Návrh zákona rešpektuje systematiku Trestného zákona, rovnako zohľadňuje vyššie naznačené obsahové prekrývanie inštitútov upravených RR.
Č: 4
O: 2
Každý členský štát oznámi pri vykonávaní tohto rámcového rozhodnutia Generálnemu sekretariátu Rady, na ktoré probačné opatrenia a alternatívne sankcie okrem tých, ktoré uvedené v odseku 1, je pripravený dohliadať. Generálny sekretariát Rady sprístupní prijaté informácie všetkým členským štátom a Komisii.
n.a.
n.a.
Č: 5
O: 1
Príslušný orgán štátu pôvodu môže zaslať rozsudok a prípadné probačné rozhodnutie príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom odsúdená osoba legálne a obvyklé bydlisko, v prípadoch, ak sa odsúdená osoba vrátila alebo sa chce vrátiť do tohto štátu.
N
Návrh zákona
§: 6
O: 3
V: prvá
Pre zabezpečenie výkonu rozhodnutia, súd ktorý také rozhodnutie vydal, zašle rovnopis tohto rozhodnutia s riadne vyplneným osvedčením, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1, vykonávajúcemu justičnému orgánu na účel odovzdania jeho výkonu do členského štátu, v ktorom má odsúdený obvyklý pobyt a na území ktorého sa odsúdený zdržiava, alebo ak z okolnosti vyplýva, že sa zamýšľa vrátiť na jeho územie.
Ú
Č: 5
O: 2
Príslušný orgán štátu pôvodu môže na žiadosť odsúdenej osoby zaslať rozsudok a prípadné probačné rozhodnutie príslušnému orgánu iného členského štátu, ako je členský štát, v ktorom odsúdená osoba legálne a obvyklé bydlisko, pod podmienkou, že naposledy spomenutý orgán so zaslaním súhlasí.
N
Návrh zákona
§: 6
O: 3
V: tretia
Na žiadosť odsúdeného možno výkon rozhodnutia odovzdať aj do iného členského štátu ako je uvedený v prvej vete, ak s tým vykonávajúci justičný orgán tohto členského štátu súhlasí. Výkon rozhodnutia možno súčasne odovzdať len do jedného členského štátu.
Ú
Č: 5
O: 3
Členské štáty pri vykonávaní tohto rámcového rozhodnutia určia za akých podmienok môžu ich príslušné orgány súhlasiť so zaslaním rozsudku a prípadného
N
Návrh zákona
§: 6
O: 1
Súd môže odovzdať výkon rozhodnutia do iného členského štátu, ktorým rozhodol o
a) podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody za súčasného nariadenia probačného dohľadu
Ú
Návrh zákona neustanovuje ako podmienku pre uznanie či odmietnutie cudzieho
Strana 8 z 30
probačného rozhodnutia podľa odseku 2.
O: 2
O: 3
O: 4
alebo uloženia primeraných obmedzení alebo povinností,
b) nariadení probačného dohľadu alebo uložení primeraných obmedzení alebo povinností podmienečne odsúdenému,
c) podmienečnom upustení od potrestania za súčasného nariadenia probačného dohľadu alebo uloženia primeraných obmedzení alebo povinností,
d) uložení trestu domáceho väzenia,
e) uložení trestu povinnej práce,
f) uložení trestu zákazu činnosti,
g) uložení trestu zákazu pobytu,
h) uložení ochranného dohľadu, alebo
i) uložení ochranného liečenia formou ambulantného liečenia.
Súd môže odovzdať výkon rozhodnutia podľa odseku 1 písm. a) až c) do iného členského štátu len ak ukladá probačné opatrenia uvedené v § 4 ods. 1 písm. c), alebo iné probačné opatrenia, o ktorých členský štát oznámil, že nad nimi možno na jeho území vykonať dohľad, alebo inak zaistiť ich kontrolu.
Pre zabezpečenie výkonu rozhodnutia, súd ktorý také rozhodnutie vydal, zašle rovnopis tohto rozhodnutia s riadne vyplneným osvedčením, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1, vykonávajúcemu justičnému orgánu na účel odovzdania jeho výkonu do členského štátu, v ktorom má odsúdený obvyklý pobyt a na území ktorého sa odsúdený zdržiava, alebo ak z okolnosti vyplýva, že sa zamýšľa vrátiť na jeho územie. Kópiu rozhodnutia a osvedčenia zašle súd aj Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Na žiadosť odsúdeného možno výkon rozhodnutia odovzdať aj do iného členského štátu ako je uvedený v prvej vete, ak s tým vykonávajúci justičný orgán tohto členského štátu súhlasí. Výkon rozhodnutia možno súčasne odovzdať len do jedného členského štátu.
Súd spolu s rozhodnutím podľa odseku 1 písm. a) a h) zašle súčasne rozhodnutie, ktorým bol odsúdenému uložený nepodmienečný trest odňatia slobody, z ktorého výkonu bol prepustený.
rozhodnutia skutočnosť, že odsúdený ma na území SR pobyt; transpozícia sa zabezpečí univerzálnym spôsobom.
Strana 9 z 30
O: 5
O: 6
zašle súčasne rozhodnutie, ktorým bol odsúdenému uložený nepodmienečný trest odňatia slobody, z ktorého výkonu bol prepustený.
Súd môže súčasne so zaslaním rozhodnutia a osvedčenia podľa odseku 3 požiadať vykonávajúci justičný orgán o oznámenie hornej hranice trestnej sadzby trestu odňatia slobody pre trestný čin, ktorý je predmetom rozhodnutia a ktorý možno uložiť odsúdenému v prípade nesplnenia uloženej trestnej sankcie alebo probačného opatrenia podľa právneho poriadku vykonávajúceho štátu.
Na účely postupu podľa odseku 3 súd zabezpečí preklad ) osvedčenia do jazyka podľa § 18.
Č: 5
O: 4
Každý členský štát Generálnemu sekretariátu Rady oznámi určenia vykonané podľa odseku 3. Členské štáty takéto vyhlásenie môžu kedykoľvek zmeniť. Generálny sekretariát Rady sprístupní prijaté informácie všetkým členským štátom a Komisii.
N
Osob. predpis
§: 35
O: 7
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti plnia voči orgánom Európskej únie informačnú a oznamovaciu povinnosť, ktorá im vyplýva z právne záväzných aktov týchto orgánov.
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
Č: 6
O: 1
Ak pri uplatňovaní článku 5 ods. 1 alebo 2 príslušný orgán štátu pôvodu zašle rozsudok a prípadné probačné rozhodnutie inému členskému štátu, zabezpečí, aby ho sprevádzalo osvedčenie na vzorovom tlačive uvedenom v prílohe I.
Návrh zákona
§: 6
O: 3
V: prvá
Pre zabezpečenie výkonu rozhodnutia, súd ktorý také rozhodnutie vydal, zašle rovnopis tohto rozhodnutia s riadne vyplneným osvedčením, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1, vykonávajúcemu justičnému orgánu na účel odovzdania jeho výkonu do členského štátu, v ktorom má odsúdený obvyklý pobyt a na území ktorého sa odsúdený zdržiava, alebo ak z okolnosti vyplýva, že sa zamýšľa vrátiť na jeho územie.
Ú
Č: 6
O: 2
Rozsudok a prípadné probačné rozhodnutie spolu s osvedčením uvedeným v odseku 1 zašle príslušný orgán štátu pôvodu priamo príslušnému orgánu vykonávajúceho štátu akýmkoľvek spôsobom umožňujúcim vyhotovenie písomného záznamu za podmienok umožňujúcich vykonávajúcemu štátu overiť ich pravosť. Originál rozsudku a probačného rozhodnutia alebo ich overené kópie, ako aj originál osvedčenia sa zašlú príslušnému orgánu vykonávajúceho štátu, ak o to požiada. Všetka úradná komunikácia prebieha priamo medzi uvedenými príslušnými orgánmi.
Návrh zákona
§: 6
O: 3
V: prvá
§: 17
O: 2
Pre zabezpečenie výkonu rozhodnutia, súd ktorý také rozhodnutie vydal, zašle rovnopis tohto rozhodnutia s riadne vyplneným osvedčením, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1, vykonávajúcemu justičnému orgánu na účel odovzdania jeho výkonu do členského štátu, v ktorom má odsúdený obvyklý pobyt a na území ktorého sa odsúdený zdržiava, alebo ak z okolnosti vyplýva, že sa zamýšľa vrátiť na jeho územie.
Osvedčenie, rozhodnutie a ostatné písomnosti možno zasielať do členského štátu alebo prijímať z členského štátu poštou alebo inou bezpečnou formou, ktorá umožňuje vyhotovenie písomného znenia pod podmienkou umožňujúcou posúdiť ich hodnovernosť. Ak
Ú
Strana 10 z 30
to súd pre overenie hodnovernosti osvedčenia, rozhodnutia a ostatných písomnosti považuje za potrebné, požiada justičný orgán členského štátu o zaslanie originálov.
Č: 6
O: 3
Osvedčenie uvedené v odseku 1 musí byť podpísané a správnosť jeho obsahu musí byť overená príslušným orgánom štátu pôvodu.
N
Návrh zákona
Príloha č. 1
Ú
Vyplýva zo vzoru osvedčenia uvedeného v prílohe č. 1. Súčasne podľa vyhlášky MS SR č. 543/2005 Z. z. platí, že každá písomnosť súdu musí byť opatrená úradnou pečiatkou a podpisom zodpovednej osoby.
Č: 6
O: 4
Okrem opatrení a sankcií, ktoré uvedené v článku 4 ods. 1, osvedčenie uvedené v odseku 1 tohto článku obsahuje len opatrenia alebo sankcie, ktoré vykonávajúci štát oznámil v súlade s článkom 4 ods. 2.
N
Návrh zákona
§: 6
O: 2
Súd môže odovzdať výkon rozhodnutia podľa odseku 1 písm. a) až c) do iného členského štátu len ak ukladá probačné opatrenia uvedené v § 4 ods. 1 písm. c), alebo iné probačné opatrenia, o ktorých členský štát oznámil, že nad nimi možno na jeho území vykonať dohľad, alebo inak zaistiť ich kontrolu.
Ú
Č: 6
O: 5
Príslušný orgán štátu pôvodu zašle rozsudok a prípadné probačné rozhodnutie spolu s osvedčením uvedeným v odseku 1 vždy len jednému vykonávajúcemu štátu.
N
Návrh zákona
§: 6
O: 3
V: štvrtá
Výkon rozhodnutia možno súčasne odovzdať len do jedného členského štátu.
Ú
Č: 6
O: 6
Ak príslušný orgán štátu pôvodu nepozná príslušný orgán vykonávajúceho štátu, príslušný orgán štátu pôvodu vykoná všetky potrebné zistenia, a to aj prostredníctvom kontaktných miest Európskej justičnej siete zriadenej jednotnou akciou Rady 98/428/SVV [7], s cieľom získať od vykonávajúceho štátu potrebné informácie.
N
Návrh zákona
§: 17
O: 1
V: druhá
Na zistenie príslušného vykonávajúceho justičného orgánu možno požiadať o súčinnosť ministerstvo alebo použiť kontaktné body Európskej justičnej siete.
Ú
Č: 6
O: 7
Ak nemá orgán vykonávajúceho štátu, ktorému sa doručí rozsudok a prípadné probačné rozhodnutie spolu s osvedčením uvedeným v odseku 1, právomoc ho uznať a prijať z neho vyplývajúce potrebné opatrenia na dohľad nad probačným opatrením alebo alternatívnou sankciou, zašle ho z úradnej moci príslušnému orgánu a bezodkladne o tom informuje príslušný orgán štátu pôvodu akýmkoľvek spôsobom umožňujúcim vyhotovenie písomného záznamu.
N
Návrh zákona
§: 10
O: 3
Ak je rozhodnutie a osvedčenie doručené justičným orgánom štátu pôvodu súdu, ktorý nie je príslušný na jeho uznanie a výkon, súd postúpi vec bezodkladne súdu príslušnému podľa odseku 1 o čom informuje justičný orgán štátu pôvodu. Ak nie je založená právomoc slovenských súdov k uznaniu a výkonu rozhodnutia podľa tohto zákona, súd vráti rozhodnutie s osvedčením justičnému orgánu štátu pôvodu bez vybavenia.
Ú
Strana 11 z 30
Č: 7
O: 1
Keď príslušný orgán štátu pôvodu uznal rozsudok a prípadné probačné rozhodnutie, ktoré mu boli zaslané, a oznámil príslušnému orgánu štátu pôvodu toto uznanie, štát pôvodu prestáva mať právomoc v súvislosti s dohľadom nad uloženými probačnými opatreniami alebo alternatívnymi sankciami a právomoc prijať následné opatrenia uvedené v článku 14 ods. 1.
N
Návrh zákona
§: 8
O: 1
Po uznaní a začatí výkonu rozhodnutia vo vykonávajúcom štáte možno na území Slovenskej republiky v jeho výkone pokračovať len, ak
a) súd rozhodol o späťvzatí odovzdania výkonu rozhodnutia podľa § 7,
b) ide o prípad, na ktorý sa vzťahuje vyhlásenie členského štátu, že nebude zaisťovať výkon nepodmienečného trestu odňatia slobody alebo ochranného opatrenia spojeného s obmedzením osobnej slobody pri nesplnení uloženej trestnej sankcie alebo probačného opatrenia, alebo
c) vykonávajúci justičný orgán postúpil výkon rozhodnutia späť do Slovenskej republiky z dôvodu, že odsúdený už nemá obvyklý pobyt na území vykonávajúceho štátu, alebo ak odsúdený z jeho územia ušiel
Ú
Č: 7
O: 2
Právomoc uvedená v odseku 1 sa vracia štátu pôvodu:
a) len čo jeho príslušný orgán oznámil príslušnému orgánu vykonávajúceho štátu späťvzatie osvedčenia uvedeného v článku 6 ods. 1 podľa článku 9 ods. 4;
b) v prípadoch uvedených v článku 14 ods. 3 v spojení s článkom 14 ods. 5 a
c) v prípadoch uvedených v článku 20.
N
Návrh zákona
§: 8
O: 1
§: 8
O: 2
o uznaní a začatí výkonu rozhodnutia vo vykonávajúcom štáte možno na území Slovenskej republiky v jeho výkone pokračovať len, ak
a) súd rozhodol o späťvzatí odovzdania výkonu rozhodnutia podľa § 7,
b) ide o prípad, na ktorý sa vzťahuje vyhlásenie členského štátu, že nebude zaisťovať výkon nepodmienečného trestu odňatia slobody alebo ochranného opatrenia spojeného s obmedzením osobnej slobody pri nesplnení uloženej trestnej sankcie alebo probačného opatrenia, alebo
c) vykonávajúci justičný orgán postúpil výkon rozhodnutia späť do Slovenskej republiky z dôvodu, že odsúdený už nemá obvyklý pobyt na území vykonávajúceho štátu, alebo ak odsúdený z jeho územia ušiel
Súd môže požiadať vykonávajúci justičný orgán o odovzdanie výkonu rozhodnutia späť do Slovenskej republiky, ak sa voči odsúdenému začne nové trestné konanie na území Slovenskej republiky.
Č
Čl. 14 ods. 3 sa nepreberá.
Č: 8
O: 1
Príslušný orgán vykonávajúceho štátu uzná rozsudok a prípadné probačné rozhodnutie zaslané v súlade článkom 5 a po vykonaní postupu ustanoveného v článku 6 a bezodkladne prijme všetky opatrenia potrebné pre vykonávanie dohľadu nad probačnými opatreniami alebo alternatívnymi sankciami, pokiaľ sa
N
Návrh zákona
§: 13
O: 1
Ak nie je dôvod pre odmietnutie uznania a výkonu rozhodnutia podľa § 12, súd rozhodne o uznaní takého rozhodnutia a súčasne rozhodne, že sa také rozhodnutie vykoná
Ú
Strana 12 z 30
nerozhodne uplatniť niektorý z dôvodov odmietnutia uznania rozsudku a prevzatia dohľadu nad ním, ktoré sa uvádzajú v článku 11.
Č: 8
O: 2
Príslušný orgán vykonávajúceho štátu môže odložiť prijatie rozhodnutia o uznaní rozsudku a prípadného probačného rozhodnutia, ak osvedčenie uvedené v článku 6 ods. 1 nie je úplné alebo zjavne nezodpovedá rozsudku alebo prípadnému probačnému rozhodnutiu, do uplynutia lehoty stanovenej na doplnenie alebo opravu osvedčenia.
N
Návrh zákona
§: 9
O: 2
Súd vydá rozhodnutie podľa odseku 1 do 60 dní od doručenia rozhodnutia a osvedčenia; do tejto lehoty sa nezapočítava doba, počas ktorej súd zabezpečuje dodatočné informácie od justičného orgánu štátu pôvodu, ktoré nevyhnutné pre rozhodnutie o uznaní a výkone vrátane doplnenia osvedčenia, ak osvedčenie nie je úplne alebo zjavne nezodpovedá rozhodnutiu.
Ú
Č: 9
O: 1
Ak je druh alebo trvanie príslušného probačného opatrenia alebo alternatívnej sankcie alebo trvanie probačnej doby nezlučiteľné s právom vykonávajúceho štátu, príslušný orgán v uvedenom štáte ich môže upraviť v súlade s druhom a trvaním probačných opatrení a alternatívnych sankcií alebo trvaním probačnej doby, ktoré sa podľa práva vykonávajúceho štátu uplatňujú na rovnocenné trestné činy. Prispôsobené probačné opatrenie, alternatívna sankcia alebo trvanie probačnej doby musia v čo najväčšej miere zodpovedať tým, ktoré sa uložili v štáte pôvodu.
N
Návrh zákona
§: 13
O: 2
Ak sa rozhodnutím uložila trestná sankcia alebo probačné opatrenie, vrátane trestu, ktorý možno odsúdenému uložiť v prípade ich neplnenia, ktoré nie sú zlučiteľné s právnym poriadkom Slovenskej republiky, súd rozhodnutím podľa odseku 1 nahradí trestnú sankciu alebo probačné opatrenie takým druhom trestnej sankcie alebo probačného opatrenia, ktoré by mohol uložiť, ak by v konaní o spáchanom trestnom čine rozhodoval; pritom dbá o to, aby takto uložená trestná sankcia alebo probačné opatrenie nezhoršili postavenie odsúdeného a v čo najväčšej miere zodpovedali pôvodne uloženej trestnej sankcii alebo probačnému opatreniu.
Ú
Č: 9
O: 2
Ak sa probačné opatrenie, alternatívna sankcia alebo probačná doba upravili, pretože ich trvanie je dlhšie ako maximálne trvanie stanovené podľa práva vykonávajúceho štátu, trvanie upraveného probačného opatrenia, alternatívnej sankcie alebo probačnej doby nesmie byť kratšie ako maximálne trvanie ustanovené pre rovnocenné trestné činy podľa práva vykonávajúceho štátu.
N
Návrh zákona
§: 13
O: 3
Ak sa rozhodnutím uložila trestná sankcia alebo probačné opatrenie v trvaní, ktoré nie je zlučiteľné s právnym poriadkom Slovenskej republiky, súd rozhodnutím podľa odseku 1 trvanie trestnej sankcie alebo probačného opatrenia primerane upraví. Takto upravená dĺžka trvania trestnej sankcie alebo probačného opatrenia nesmie byť kratšia ako najdlhšie trvanie ustanovené pre rovnaké trestné činy podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
Ú
Č: 9
O: 3
Upravené probačné opatrenie, alternatívna sankcia alebo probačná doba nesmú byť prísnejšie alebo dlhšie než pôvodne uložené probačné opatrenie, alternatívna sankcia alebo probačná doba.
N
Návrh zákona
§: 13
O: 4
Súd nesmie podľa odsekov 1 až 3 uložiť prísnejšiu trestnú sankciu alebo probačné opatrenie, ako boli uložené v rozhodnutí.
Ú
Strana 13 z 30
Č: 9
O: 4
Po obdržaní informácií uvedených v článku 16 ods. 2 alebo článku 18 ods. 5 môže príslušný orgán štátu pôvodu rozhodnúť o späťvzatí osvedčenia uvedeného v článku 6 ods. 1, pokiaľ vykonávajúci štát nezačal vykonávať dohľad. V každom prípade sa takéto rozhodnutie prijme a oznámi čo najskôr, najneskôr však do desiatich dní po obdržaní informácie.
N
Návrh zákona
§: 7
O: 1
Súd môže rozhodnúť o späťvzatí odovzdania výkonu rozhodnutia v lehote 10 dní od doručenia informácie podľa § 6 ods. 5, ak nepovažuje najvyššiu možnú výmeru nepodmienečného trestu odňatia slobody za dostatočnú z hľadiska naplnenia účelu uloženej trestnej sankcie alebo probačného opatrenia. Rovnako môže súd postupovať aj vtedy, ak v súlade s právnym poriadkom vykonávajúceho štátu upravenú trestnú sankciu alebo probačné opatrenie nepovažuje za dostatočné z hľadiska naplnenia jeho účelu.
Ú
Č: 10
O: 1
1. Ak možno za niektorý z nasledujúcich trestných činov uložiť podľa právneho poriadku štátu pôvodu trest odňatia slobody alebo opatrenie zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody, ktorých horná hranica je najmenej tri roky, podľa podmienok tohto rámcového rozhodnutia a bez overenia obojstrannej trestnosti skutku dôvodom na uznanie rozsudku a prípadného probačného rozhodnutia a dohľad nad probačnými opatreniami a alternatívnymi sankciami:
- účasť na zločinnom spolčení,
- terorizmus,
- obchodovanie s ľuďmi,
- sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia,
- nedovolené obchodovanie s omamnými a psychotropnými látkami,
- nedovolené obchodovanie so zbraňami, strelivom a výbušninami,
- korupcia,
- podvod vrátane podvodu týkajúceho sa finančných záujmov Európskych spoločenstiev v zmysle Dohovoru z 26. júla 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev [8],
- legalizácia príjmov z trestnej činnosti,
- falšovanie a pozmeňovanie meny vrátane eura,
- počítačová kriminalita,
- trestné činy proti životnému prostrediu vrátane nedovoleného obchodovania s ohrozenými živočíšnymi a rastlinnými
Návrh zákona
§: 4
O: 2
§: 4
O: 3
Ak sa žiada o uznanie a výkon rozhodnutia pre trestný čin, za ktorý možno v štáte pôvodu uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej tri roky a ktorý je v osvedčení o vydaní rozhodnutia (ďalej len „osvedčenie“) označený justičným orgánom štátu pôvodu priradením k jednej alebo k viacerým kategóriám trestných činov uvedených v odseku 3, súd neskúma, či ide o čin trestný podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
Kategóriami trestných činov podľa odseku 2 sa rozumejú
a) účasť na zločinnom spolčení,
b) terorizmus,
c) obchodovanie s ľuďmi,
d) sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia,
e) nedovolené obchodovanie s omamnými a psychotropnými látkami,
f) nedovolené obchodovanie so zbraňami, strelivom a výbušninami,
g) korupcia,
h) podvod vrátane podvodu týkajúceho sa finančných záujmov Európskej únie podľa Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev z 26. júla 1995, )
i) legalizácia príjmov z trestnej činnosti,
j) falšovanie a pozmeňovanie meny,
k) počítačová kriminalita,
l) trestné činy proti životnému prostrediu vrátane nedovoleného obchodovania s exemplármi druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín alebo jedincami chránených živočíchov a rastlín,
m) uľahčenie neoprávneného prekročenia štátnej hranice a neoprávneného pobytu,
Ú
Strana 14 z 30
druhmi, ich plemenami a odrodami,
- uľahčenie neoprávneného prekročenia štátnej hranice a neoprávneného pobytu,
- vražda, závažné ublíženie na zdraví,
- nedovolené obchodovanie s ľudskými orgánmi a tkanivami,
- únos, obmedzovanie osobnej slobody a branie rukojemníka,
- rasizmus a xenofóbia,
- organizovaná alebo ozbrojená krádež alebo lúpež,
- nedovolené obchodovanie s kultúrnym predmetmi vrátane starožitností a umeleckých diel,
- podvodné konanie,
- vymáhanie peňazí alebo inej výhody a vydieranie,
- falšovanie a výroba nelegálnych kópií výrobkov,
- falšovanie a pozmeňovanie verejných listín a obchodovanie s nimi,
- falšovanie a pozmeňovanie platobných prostriedkov,
- nedovolené obchodovanie s hormonálnymi látkami a ďalšími prostriedkami na podporu rastu,
- nedovolené obchodovanie s jadrovými alebo rádioaktívnymi materiálmi,
- obchodovanie s odcudzenými vozidlami,
- znásilnenie,
- podpaľačstvo,
- trestné činy podliehajúce právomoci Medzinárodného trestného súdu,
- nezákonné ovládnutie lietadla alebo plavidla,
- sabotáž.
§: 4
O: 4
n) vražda, závažné ublíženie na zdraví,
o) nedovolené obchodovanie s ľudskými orgánmi a tkanivami,
p) únos, obmedzovanie osobnej slobody a branie rukojemníka,
q) rasizmus a xenofóbia,
r) organizovaná alebo ozbrojená lúpež,
s) nedovolené obchodovanie s kultúrnymi objektmi vrátane starožitností a umeleckých diel,
t) podvodné konanie,
u) vymáhanie peňazí alebo inej výhody a vydieranie,
v) falšovanie a pirátstvo výrobkov,
w) falšovanie a pozmeňovanie verejných listín a obchodovanie s takými listinami,
x) falšovanie a pozmeňovanie platobných prostriedkov,
y) nedovolené obchodovanie s hormonálnymi látkami a ďalšími prostriedkami na podporu rastu,
z) nedovolené obchodovanie s jadrovými alebo rádioaktívnymi materiálmi,
aa) obchodovanie s odcudzenými vozidlami,
ab) znásilnenie,
ac) podpaľačstvo,
ad) trestné činy podliehajúce právomoci Medzinárodného trestného súdu;
ae) nezákonné ovládnutie lietadla alebo plavidla,
af) sabotáž.
Pre priradenie trestného činu k niektorej z kategórií trestných činov uvedených v odseku 3, sa nevyžaduje, aby sa pomenovanie alebo znaky trestného činu podľa právneho poriadku štátu pôvodu a Slovenskej republiky zhodovali.
Č: 10
O: 2
Rada môže po porade s Európskym parlamentom za podmienok stanovených v článku 39 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii kedykoľvek jednomyseľne rozhodnúť o doplnení ďalších kategórií trestných činov do zoznamu stanoveného v odseku 1 tohto článku. Rada na základe správy, ktorá sa jej
n.a.
n.a.
Strana 15 z 30
predloží podľa článku 26 ods. 1 tohto rámcového rozhodnutia, preskúma, či sa zoznam rozšíriť alebo zmeniť a doplniť.
Č: 10
O: 3
V prípade trestných činov neuvedených v odseku 1 môže vykonávajúci štát uznať rozsudok a prípadné probačné rozhodnutie a prevziať dohľad nad probačnými opatreniami a alternatívnymi sankciami s podmienkou, že rozsudok sa týka skutkov, ktoré podľa práva vykonávajúceho štátu tiež trestnými činmi, bez ohľadu na skutkovú podstatu alebo spôsob opisu.
N
Návrh zákona
§: 4
O: 1
P: a)
Rozhodnutie možno v Slovenskej republike uznať a vykonať, ak
a) skutok, pre ktorý bolo rozhodnutie vydané, je trestným činom aj podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, ak odseky 2 až 4 neustanovujú inak,
Ú
Č: 10
O: 4
Každý členský štát môže pri prijatí rámcového rozhodnutia alebo neskôr Generálnemu sekretariátu Rady formou vyhlásenia oznámiť, že nebude uplatňovať odsek 1. Každé takéto vyhlásenie možno kedykoľvek vziať späť. Takéto vyhlásenia a späťvzatia vyhlásení sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie.
n.a.
n.a.
SR nevykoná toto vyhláseni.
Č: 11
O: 1
P: a
Príslušný orgán vykonávajúceho štátu môže odmietnuť uznať rozsudok alebo prípadné probačné rozhodnutie a prevziať zodpovednosť za dohľad nad probačnými opatreniami alebo alternatívnymi sankciami, ak:
a) je osvedčenie uvedené v článku 6 ods. 1 neúplné alebo zjavne nezodpovedá rozsudku alebo probačnému rozhodnutiu a nebolo doplnené alebo opravené v primeranej lehote stanovenej príslušným orgánom vykonávajúceho štátu;
N
Návrh zákona
§: 12
O: 2
P: h)
rozhodnutie zjavne nezodpovedá vydanému osvedčeniu, alebo ak vydané osvedčenie je neúplné, nie je priložený preklad podľa § 18 alebo ak neobsahuje všetky údaje potrebné k vydaniu rozhodnutia o uznaní a výkone a nebolo riadne doplnené na základe žiadosti súdu v určenej lehote,
Ú
Č: 11
O: 1
P: b
nie splnené kritériá stanovené v článku 5 ods. 1, článku 5 ods. 2 alebo článku 6 ods. 4;
N
Návrh zákona
§: 12
O: 1
P: f)
osoba voči ktorej rozhodnutie smeruje nemá na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt a nezdržiava sa na území Slovenskej republiky alebo z okolnosti vyplýva, že sa nezamýšľa vrátiť na územie Slovenskej republiky, alebo ak členský štát obvyklého pobytu odsúdeného nesúhlasí s odovzdaním výkonu rozhodnutia do Slovenskej republiky,
Ú
Č: 11
O: 1
P: c
uznanie rozsudku a prevzatie zodpovednosti za dohľad nad probačnými opatreniami alebo alternatívnymi sankciami by porušilo zásadu ne bis in idem;
N
Návrh zákona
§: 12
O: 1
P: a)
voči tej istej osobe pre ten istý skutok už bolo právoplatne rozhodnuté slovenským súdom, alebo ak súd má informáciu, že konanie vedené v niektorom členskom štáte proti tej istej osobe pre ten istý skutok sa právoplatne
Ú
Strana 16 z 30
skončilo odsudzujúcim rozsudkom, ktorý bol už vykonaný, v súčasnosti sa vykonáva, alebo už nemôže byť vykonaný podľa právnych predpisov štátu, v ktorom bol vynesený,
Č: 11
O: 1
P: d
v prípadoch uvedených v článku 10 ods. 3 a, ak vykonávajúci štát urobil vyhlásenie podľa článku 10 ods. 4, tak aj v prípade uvedenom v článku 10 ods. 1 sa rozsudok týka skutkov, ktoré by podľa práva vykonávajúceho štátu nepredstavovali trestný čin. Avšak vo vzťahu k daniam alebo poplatkom, clám a mene sa vykonanie rozsudku a prípadného probačného rozhodnutia nemôže odmietnuť z toho dôvodu, že právo vykonávajúceho štátu neupravuje rovnaký typ daní alebo ciel alebo neobsahuje rovnaké ustanovenia týkajúce sa daní, poplatkov, ciel alebo meny ako právo štátu pôvodu;
N
Návrh zákona
§: 12
O: 1
P: b)
skutok, pre ktorý bolo vydané rozhodnutie nie je trestným činom podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a nejde o konanie podľa § 4 ods. 2 a 3; vo vzťahu k daniam, poplatkom, clám alebo k mene nie je možné odmietnuť výkon rozhodnutia iba preto, že právny poriadok Slovenskej republiky neupravuje rovnaký druh daní alebo ciel alebo neobsahuje rovnaké ustanovenia týkajúce sa daní, poplatkov, ciel alebo meny ako právny poriadok štátu pôvodu,
Ú
Č: 11
O: 1
P: e
výkon trestu je premlčaný podľa práva vykonávajúceho štátu a týka sa skutku, ktorý spadá do právomoci vykonávajúceho štátu podľa jeho vnútroštátneho práva;
N
Návrh zákona
§: 12
O: 2
P: e)
výkon rozhodnutia je podľa právneho poriadku Slovenskej republiky premlčaný a na stíhanie trestného činu je daná právomoc slovenských orgánov podľa právneho poriadku Slovenskej republiky
Ú
Č: 11
O: 1
P: f
podľa práva vykonávajúceho štátu existuje imunita, ktorá neumožňuje dohľad nad probačnými opatreniami alebo alternatívnymi sankciami;
N
Návrh zákona
§: 12
O: 1
P: c)
osoba voči ktorej rozhodnutie smeruje je vyňatá z pôsobnosti orgánov činných v trestnom konaní a súdu,
Ú
Č: 11
O: 1
P: g
odsúdená osoba nemôže byť podľa práva vykonávajúceho štátu vzhľadom na svoj vek trestne zodpovedná za skutok, na ktorom sa zakladá rozsudok;
N
Návrh zákona
§: 12
O: 1
P: d)
osoba voči ktorej rozhodnutie smeruje nie je podľa právneho poriadku Slovenskej republiky z dôvodu jej veku trestne zodpovedná za konanie, pre ktoré bolo vydané rozhodnutie
Ú
Č: 11
O: 1
P: h
podľa osvedčenia uvedeného v článku 6 sa dotknutá osoba osobne nezúčastnila konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia, okrem prípadov, keď sa v osvedčení uvádza, že dotknutá osoba v súlade s ďalšími procesnými požiadavkami vymedzenými vo vnútroštátnom práve štátu pôvodu:
i) bola včas:
- buď osobne predvolaná, a tým informovaná o stanovenom termíne a mieste konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia, alebo sa jej inými prostriedkami skutočne doručili úradné informácie o stanovenom
N
Návrh zákona
§: 12
O: 1
P: i)
i) z osvedčenia vyplýva, že dotknutá osoba sa osobne nezúčastnila konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia, okrem prípadov, keď sa v osvedčení uvádza, že dotknutá osoba v súlade s procesnými požiadavkami právneho poriadku štátu pôvodu
1. bola včas predvolaná, a tým informovaná o termíne a mieste konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia, alebo sa jej inými prostriedkami doručili informácie o termíne a mieste konania takým spôsobom, že bolo jednoznačne preukázané, že si bola vedomá plánovaného konania, a informovaná o tom, že justičný orgán štátu pôvodu môže vydať rozhodnutie, ak sa nezúčastní konania,
2. vedomá si plánovaného konania splnomocnila
Ú
Strana 17 z 30
termíne a mieste konania takým spôsobom, že bolo jednoznačne preukázané, že si bola vedomá plánovaného konania,
a
- informovaná o tom, že možno vydať rozhodnutie, ak sa nezúčastní konania,
alebo
ii) vedomá si plánovaného konania splnomocnila právneho zástupcu, ktorý bol buď vymenovaný dotknutou osobou, alebo ustanovený štátom, aby ju obhajoval v konaní, a tento právny zástupca ju v konaní skutočne obhajoval,
alebo
iii) po tom, ako sa jej doručilo rozhodnutie a bola výslovne poučená o práve na obnovu konania alebo odvolanie, na ktorých osoba právo zúčastniť sa a ktoré umožnia opätovné preskúmanie samotnej veci vrátane nových dôkazov a ktoré môžu viesť k zrušeniu pôvodného rozhodnutia a vydaniu nového:
- výslovne uviedla, že proti rozhodnutiu nepodáva opravný prostriedok,
alebo
- nepodala návrh na obnovu konania alebo odvolanie v rámci príslušnej lehoty.
právneho zástupcu, ktorý bol vymenovaný dotknutou osobou, alebo ustanovený štátom, aby ju obhajoval v konaní, a tento právny zástupca ju v konaní obhajoval, alebo
3. po tom, ako sa jej doručilo rozhodnutie a bola výslovne poučená o práve na opravný prostriedok, na ktorom má dotknutá osoba právo zúčastniť sa a ktoré umožní opätovné preskúmanie samotnej veci vrátane nových dôkazov a ktorý môže viesť k zrušeniu pôvodného rozhodnutia a vydaniu nového výslovne uviedla, že proti rozhodnutiu nepodáva opravný prostriedok, alebo nepodala opravný prostriedok v rámci príslušnej lehoty,
Č: 11
O: 1
P: i
rozsudkom alebo prípadným probačným rozhodnutím sa ukladá liečenie, na ktoré bez ohľadu na ustanovenia článku 9 vykonávajúci štát nemôže dohliadať vzhľadom na svoj právny alebo zdravotnícky systém;
N
Návrh zákona
§: 12
O: 1
P: j)
uložená trestná sankcia alebo probačné opatrenie zahŕňajú také opatrenia zdravotnej starostlivosti alebo také opatrenia zo sociálnej oblasti, ktoré nie je možné vzhľadom na právny poriadok Slovenskej republiky, na systém zdravotníctva alebo na sociálny systém v Slovenskej republike vykonať, alebo
Č: 11
O: 1
P: j
probačné opatrenie alebo alternatívna sankcia trvajú kratšie ako šesť mesiacov;
N
Návrh zákona
§: 12
O: 1
P: g)
dĺžka výkonu trestnej sankcie alebo probačného opatrenia je kratšia ako šesť mesiacov
Ú
Č: 11
O: 1
P: k
sa rozsudok týka trestných činov, ktoré sa podľa práva vykonávajúceho štátu považujú za spáchané úplne, z väčšej alebo podstatnej časti na jeho území alebo na mieste rovnocennom jeho územiu.
N
Návrh zákona
§: 12
O: 2
Súd môže rozhodnúť o odmietnutí uznania a výkonu rozhodnutia, ak sa rozhodnutie týka skutkov, ktoré sa podľa právneho poriadku Slovenskej republiky považujú za spáchané čiastočne alebo v celom rozsahu na území Slovenskej republiky, pričom zohľadní najmä okolnosti spáchania skutku.
Ú
Č: 11
Každé rozhodnutie podľa odseku 1 písm. k),
N
Návrh
§: 12
Súd môže rozhodnúť o odmietnutí uznania a výkonu
Ú
Strana 18 z 30
O: 2
ktoré sa týka trestných činov spáchaných čiastočne na území vykonávajúceho štátu alebo na mieste rovnocennom jeho územiu, prijíma príslušný orgán vykonávajúceho štátu len za výnimočných okolností a pre každý prípad jednotlivo, pričom prihliada na konkrétne okolnosti prípadu a najmä na to, či sa väčšia alebo podstatná časť dotknutého skutku uskutočnila v štáte pôvodu.
zákona
O: 2
rozhodnutia, ak sa rozhodnutie týka skutkov, ktoré sa podľa právneho poriadku Slovenskej republiky považujú za spáchané čiastočne alebo v celom rozsahu na území Slovenskej republiky, pričom zohľadní najmä okolnosti spáchania skutku.
Č: 11
O: 3
V prípadoch uvedených v odseku 1 písm. a), b), c), h), i), j) a k) príslušný orgán vykonávajúceho štátu pred rozhodovaním o neuznaní rozsudku alebo prípadného probačného rozhodnutia a o neprevzatí zodpovednosti za dohľad nad probačnými opatreniami a alternatívnymi sankciami vhodným spôsobom komunikuje s príslušným orgánom štátu pôvodu a v prípade potreby ho požiada o bezodkladné poskytnutie všetkých potrebných dodatočných informácií.
N
Návrh zákona
§: 12
O: 3
Ak je daný dôvod pre odmietnutie uznania a výkonu rozhodnutia podľa odseku 1 písm. a), f) až j) a odseku 2, súd pred prijatím takého rozhodnutia požiada justičný orgán štátu pôvodu o stanovisko a ak je to potrebné aj o bezodkladné zaslanie dodatočných informácií nevyhnutných pre svoje rozhodnutie. Súd môže požiadať justičný orgán štátu pôvodu o stanovisko aj v prípade, ak ide o iný dôvod odmietnutia podľa odseku 1.
Ú
Č: 11
O: 4
Ak sa príslušný orgán vykonávajúceho štátu rozhodol uplatniť dôvod na odmietnutie uvedený v odseku 1 tohto článku, konkrétne dôvod uvedený v odseku 1 písm. d) alebo odseku 1 písm. k), môže sa napriek tomu po dohode s príslušným orgánom štátu pôvodu rozhodnúť, že bude vykonávať dohľad nad probačnými opatreniami alebo alternatívnymi sankciami, ktoré uložené v rozsudku a prípadnom probačnom rozhodnutí, ktoré mu bolo zaslané, bez toho, aby prevzal zodpovednosť za prijatie ktoréhokoľvek z rozhodnutí uvedených v článku 14 ods. 1 písm. a), b) a c).
n.a.
n.a.
Predkladateľ má za to, že opcia vyplývajúca z čl. 11 ods. 4 RR nie je v podmienkach právneho poriadku namieste (uskutočňovanie dohľadu nad výkonom trestu alebo ochranného opatrenia bez reálnej možnosti jeho ovplyvňovania), preto sa uvedené ustanovenie nepreberá.
Č: 12
O: 1
Príslušný orgán vykonávajúceho štátu čo najskôr, najneskôr však do 60 dní od doručenia rozsudku a prípadného probačného rozhodnutia spolu s osvedčením uvedeným v článku 6 ods. 1 rozhodne, či rozsudok a prípadné probačné rozhodnutie uzná a prevezme zodpovednosť za dohľad nad probačnými opatreniami a/alebo
N
Návrh zákona
§: 11
O: 2
Súd vydá rozhodnutie podľa odseku 1 do 60 dní od doručenia rozhodnutia a osvedčenia; do tejto lehoty sa nezapočítava doba, počas ktorej súd zabezpečuje dodatočné informácie od justičného orgánu štátu pôvodu, ktoré sú nevyhnutné pre rozhodnutie o uznaní a výkone vrátane doplnenia osvedčenia, ak osvedčenie nie je úplne alebo zjavne nezodpovedá rozhodnutiu.
Ú
Strana 19 z 30
alternatívnymi sankciami. Svoje rozhodnutie bezodkladne oznámi príslušnému orgánu štátu pôvodu akýmkoľvek spôsobom umožňujúcim vyhotovenie písomného záznamu.
§: 16
O: 1
P: b)
Súd bezodkladne informuje justičný orgán štátu pôvodu o
b) uznaní rozhodnutia podľa § 13 ods. 1,
Č: 12
O: 2
Ak za mimoriadnych okolností príslušný orgán vykonávajúceho štátu nemôže dodržať lehoty ustanovené v odseku 1, bezodkladne oznámi akýmkoľvek spôsobom, ktorý si zvolí, príslušnému orgánu štátu pôvodu dôvody meškania a uvedie, za ako dlho očakáva vydanie konečného rozhodnutia.
N
Návrh zákona
§: 11
O: 3
Nedodržanie lehoty podľa odseku 2 je súd povinný bez meškania oznámiť justičnému orgánu štátu pôvodu vrátane dôvodov nedodržania tejto lehoty; súčasne mu oznámi novú lehotu, v ktorej očakáva vydanie rozhodnutia podľa odseku 1.
Ú
Č: 13
O: 1
Dohľad nad probačnými opatreniami a alternatívnymi sankciami a ich výkon sa spravuje právom vykonávajúceho štátu.
N
Návrh zákona
§: 22
Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie podľa tohto zákona sa použije Trestný poriadok.
Ú
Č: 13
O: 2
Príslušný orgán vykonávajúceho štátu môže dohliadať nad povinnosťou uvedenou v článku 4 ods. 1 písm. h) tak, že vyžaduje od odsúdenej osoby predložiť dôkaz o plnení povinnosti nahradiť škodu spôsobenú trestným činom.
N
Návrh zákona
§: 14
O: 2
Ak sa rozhodnutím uložila povinnosť nahradiť škodu, súd môže požadovať od odsúdeného preukázanie splnenia tejto povinnosti
Č: 14
O: 1
Príslušný orgán vykonávajúceho štátu právomoc prijať všetky následné rozhodnutia týkajúce sa podmienečných trestov, podmienečných prepustení, podmienečných odsúdení a alternatívnych sankcií najmä v prípade nedodržiavania probačného opatrenia alebo alternatívnej sankcie, alebo ak odsúdená osoba spácha nový trestný čin.
Takéto následné rozhodnutia zahŕňajú najmä:
a) úpravu povinností alebo pokynov obsiahnutých v probačnom opatrení alebo v alternatívnej sankcii alebo úprava trvania probačnej doby;
b) zrušenie odkladu výkonu rozsudku alebo rozhodnutia o podmienečnom prepustení a
c) uloženie trestu odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúceho pozbavenie osobnej slobody v prípade alternatívnej sankcie alebo podmienečného odsúdenia.
N
Návrh zákona
§: 14
O: 1
§: 22
Súd, ktorý rozhodol o uznaní a výkone rozhodnutia je oprávnený prijať všetky následné rozhodnutia, najmä
a) premeniť trestnú sankciu alebo probačné opatrenie v prípade ich neplnenia na trest odňatia slobody,
b) podmienečne upustiť od výkonu zvyšku trestnej sankcie alebo probačného opatrenia,
c) upustiť od výkonu trestnej sankcie alebo probačného opatrenia alebo ich zvyšku, alebo
d) zmeniť spôsob výkonu trestnej sankcie alebo probačného opatrenia; ustanovenie § 13 ods. 4 tým nie je dotknuté.
Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie podľa tohto zákona sa použije Trestný poriadok.
Ú
Strana 20 z 30
Č: 14
O: 2
Právo vykonávajúceho štátu sa vzťahuje na rozhodnutia prijaté podľa odseku 1 a na všetky dôsledky vyplývajúce z rozsudku vrátane prípadného, a ak je to potrebné upraveného, výkonu trestu odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúceho pozbavenie osobnej slobody.
Návrh zákona
§: 22
Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie podľa tohto zákona sa použije Trestný poriadok.
Ú
Č: 14
O: 3
Každý členský štát môže v čase prijatia tohto rámcového rozhodnutia alebo neskôr vyhlásiť, že ako vykonávajúci štát odmietne prevziať zodpovednosť podľa odseku 1 písm. b) a c) v prípadoch alebo kategóriách prípadov, ktoré tento členský štát určí, najmä:
a) v prípadoch súvisiacich s alternatívnou sankciou, ak rozsudok neobsahuje trest odňatia slobody alebo opatrenie zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody, ktoré sa majú vykonať v prípade nedodržania uvedenej povinnosti alebo pokynu;
b) v prípadoch súvisiacich s podmienečným odsúdením;
c) v prípadoch, keď sa rozsudok týka skutkov, ktoré nie trestným činom podľa práva vykonávajúceho štátu, bez ohľadu na znaky skutkovej podstaty alebo spôsob jeho opisu.
D
n.a.
Predkladateľ navrhuje nevyužiť túto opciu a vykonávať tak všetky rozhodnutia za podmienok ustanovených týmto zákonom.
Č: 14
O: 4
Ak členský štát využije ktorúkoľvek z možností ustanovených v odseku 3, príslušný orgán vykonávajúceho štátu postúpi naspäť právomoc príslušnému orgánu štátu pôvodu v prípade nedodržania probačného opatrenia alebo alternatívnej sankcie, ak sa príslušný orgán vykonávajúceho štátu domnieva, že je potrebné prijať následné rozhodnutie uvedené v odseku 1 písm. b) alebo c).
D
n.a.
Predkladateľ navrhuje nevyužiť túto opciu a vykonávať tak všetky rozhodnutia za podmienok ustanovených týmto zákonom.
Č: 14
O: 5
V prípadoch uvedených v odseku 3 tohto článku nie je dotknutá povinnosť uznať rozsudok a prípadné probačné rozhodnutie ani povinnosť prijať bezodkladne všetky opatrenia potrebné na vykonávanie dohľadu nad probačnými opatreniami a/alebo
D
n.a.
Predkladateľ navrhuje nevyužiť túto opciu a vykonávať tak všetky rozhodnutia za podmienok ustanovených týmto
Strana 21 z 30
alternatívnymi sankciami ustanovená v článku 8 ods. 1.
zákonom.
Č: 14
O: 6
Vyhlásenia uvedené v odseku 3 sa zašlú prostredníctvom oznámenia generálnemu sekretariátu Rady. Každé takéto vyhlásenie možno kedykoľvek vziať späť. Vyhlásenia a späťvzatia vyhlásení uvedené v tomto článku sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie.
n.a.
n.a.
Č: 15
Kedykoľvek sa to považuje za vhodné, príslušné orgány štátu pôvodu a vykonávajúceho štátu sa môžu navzájom radiť s cieľom uľahčiť hladké a efektívne uplatňovanie tohto rámcového rozhodnutia.
Návrh zákona
§: 9
O: 1
§: 9
O: 3
§: 16
O: 1
Súd bezodkladne informuje vykonávajúci justičný orgán a ministerstvo o
a) skutočnosti, že odsúdenému bola v Slovenskej republike udelená milosť alebo amnestia alebo o inom rozhodnutí, opatrení či inej skutočnosti, v dôsledku ktorej sa odovzdané rozhodnutie stalo úplne alebo čiastočne nevykonateľným,
b) všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli viesť k zmene uloženej trestnej sankcie alebo probačného opatrenia alebo k nariadeniu výkonu nepodmienečného trestu odňatia slobody.
Na žiadosť vykonávajúceho justičného orgánu súd poskytne dodatočné informácie potrebné na účely uznania a výkonu rozhodnutia vo vykonávajúcom štáte.
Súd bezodkladne informuje justičný orgán štátu pôvodu a ministerstvo o
a) odmietnutí uznania a výkonu rozhodnutia z dôvodov podľa § 12 vrátane uvedenia dôvodu odmietnutia,
b) uznaní rozhodnutia podľa § 13 ods. 1,
c) premene trestnej sankcie alebo probačného opatrenia podľa § 13 ods. 2 vrátane odôvodnenia takého postupu,
d) úprave trestnej sankcie alebo probačného opatrenia podľa § 13 ods. 3 vrátane odôvodnenia takého postupu,
e) skutočnostiach, ktoré môžu viesť k vydaniu následného rozhodnutia podľa § 14 ods. 1,
f) prijatí následných rozhodnutí podľa § 14 ods. 1,
g) vykonaní rozhodnutia,
h) nevykonaní rozhodnutia alebo o upustení od jeho výkonu podľa § 14 ods. 3,
i) ďalších významných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na konanie o uznaní a výkone rozhodnutia, najmä o tom, že po doručení rozhodnutia a
Ú
Strana 22 z 30
O: 2
osvedčenia nemožno odsúdeného na území Slovenskej republiky nájsť.
Súd na žiadosť justičného orgánu štátu pôvodu oznámi tomuto orgánu hornú hranicu trestnej sadzby pre trestný čin, ktorý je predmetom rozhodnutia a ktorý možno uložiť odsúdenému v prípade porušenia uloženej trestnej sankcie alebo probačného opatrenia podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
Č: 16
O: 1
Príslušný orgán vykonávajúceho štátu bezodkladne oznámi príslušnému orgánu štátu pôvodu akýmkoľvek spôsobom umožňujúcim vyhotovenie písomného záznamu všetky rozhodnutia, ktoré sa týkajú:
a) úpravy probačného opatrenia alebo alternatívnej sankcie;
b) zrušenia odkladu výkonu rozsudku alebo zrušenia rozhodnutia o predčasnom prepustení;
c) výkonu trestu odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúceho pozbavenie osobnej slobody z dôvodu nedodržiavania probačného opatrenia alebo alternatívnej sankcie;
d) skončenia probačných opatrení alebo alternatívnej sankcie.
Návrh zákona
§: 16
O: 1
Súd bezodkladne informuje justičný orgán štátu pôvodu a ministerstvo o
a) odmietnutí uznania a výkonu rozhodnutia z dôvodov podľa § 12 vrátane uvedenia dôvodu odmietnutia,
b) uznaní rozhodnutia podľa § 13 ods. 1,
c) premene trestnej sankcie alebo probačného opatrenia podľa § 13 ods. 2 vrátane odôvodnenia takého postupu,
d) úprave trestnej sankcie alebo probačného opatrenia podľa § 13 ods. 3 vrátane odôvodnenia takého postupu,
e) skutočnostiach, ktoré môžu viesť k vydaniu následného rozhodnutia podľa § 14 ods. 1,
f) prijatí následných rozhodnutí podľa § 14 ods. 1,
g) vykonaní rozhodnutia,
h) nevykonaní rozhodnutia alebo o upustení od jeho výkonu podľa § 14 ods. 3,
i) ďalších významných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na konanie o uznaní a výkone rozhodnutia, najmä o tom, že po doručení rozhodnutia a osvedčenia nemožno odsúdeného na území Slovenskej republiky nájsť.
Odklad výkonu rozsudku súvisí s odstraňovaním formálnych nedostatkov osvedčenia, resp. žiadosti o uznanie a výkon rozhodnutia – v tomto prípade sa bude postupovať podľa navrhovaného § 10 ods. 2 a teda k odkladu nebude dochádzať.
Č: 16
O: 2
Ak príslušný orgán štátu pôvodu o to požiada, príslušný orgán vykonávajúceho štátu mu oznámi maximálnu dĺžku trvania odňatia slobody, ktorú ustanovuje vnútroštátne právo vykonávajúceho štátu pre trestný čin, ktorý je predmetom trestu, a ktorá by mohla byť uložená odsúdenej osobe v prípade